Dosje javnega naročila 001273/2021
Naročnik: ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje
Blago: SN STIKALNI BLOKI
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 660.575,00 EUR

JN001273/2021-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 04.03.2021
JN001273/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.04.2021
JN001273/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.04.2021
JN001273/2021-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 20.05.2021
JN001273/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.05.2021
JN001273/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 24.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001273/2021-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2021/S 045-113775
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Vrunčeva ulica 2A
3000
SI
Celje
Slovenija
Matej Gračnar
matej.gracnar@elektro-celje.si
+386 51855722
+386 34201010

Internetni naslovi
https://www.elektro-celje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.elektro-celje.si/si/razpisi

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24703
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SN STIKALNI BLOKI
Referenčna številka dokumenta: JN-5/2021-NVV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31210000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
SN STIKALNI BLOKI
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SN STIKALNI BLOKI z GWP > 1 ali z GWP < 1
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SN STIKALNI BLOKI z GWP > 1 ali z GWP < 1
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SN STIKALNI BLOKI z GWP < 1
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SN STIKALNI BLOKI z GWP < 1
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.04.2021   08:30
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.04.2021   08:31


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.03.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Vrunčeva ulica 2A
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.03.2021   07:27
Pogodba o sukcesivnih dobavah blaga se bo sklenila z najugodnejšim ponudnikom, izbranim po merilih iz točke 16. dokumentacije v zvezi z oddajo naročila, za obdobje 1 (enega) leta, in sicer za Sklop 1 in Sklop 2. Naročnik bo z objavo popravka dokumentacije v zvezi z oddajo naročila na svoji internetni strani in objavo popravka obvestila o naročilu na portalu javnih naročil, odpravil navedeno neskladje.

Datum objave: 12.03.2021   07:35
VPRAŠANJE
Spoštovani

Prosimo za pojasnilo za koliko časa se bo sklenila pogodba. V navodilih v točki 21 je zapisano: "Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom, izbranim po merilih iz točke 16. teh navodil, sklenil pogodbo o sukcesivnih dobavah blaga, za obdobje dveh let, skladno z vzorcem pogodbe". V 4. členu vzorca pogodbe pa je zapisano: "Pogodba se sklepa za obdobje enega leta"

Hvala za odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR
Pogodba o sukcesivnih dobavah blaga se bo sklenila z najugodnejšim ponudnikom, izbranim po merilih iz točke 16. dokumentacije v zvezi z oddajo naročila, za obdobje 1 (enega) leta, in sicer za Sklop 1 in Sklop 2. Naročnik bo z objavo popravka dokumentacije v zvezi z oddajo naročila na svoji internetni strani in objavo popravka obvestila o naročilu na portalu javnih naročil, odpravil navedeno neskladje.
Datum objave: 23.03.2021   14:43
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V tehničnih specifikacijah je zahteva po motornem pogonu odklopnika oz. odklopnega ločilnika, kar je razumljivo.
Hkrati pa je tudi zahteva po motorju za ozemljitveno stanje, ki pa ni v skladu z varstvom pri delu.
Saj se mora v tem primeru jasno označiti, da je celica ozemljena z napisno ploščico, hkrati pa se mora preprečiti ponovni nazaželjeni daljinski vklop.
Ker mora v vsakem primeru biti oseba za ozemljitev celice pri sammem bloku, predlagamo da se ta zahteva zaradi varnosti črta.

Hvala za odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR
Izvedba pogona ozemljitve ne vpliva na varnostne postopke.
Zahteva ostane nespremenjena.

Datum objave: 23.03.2021   14:45
VPRAŠANJE
Lep pozdrav!

V sklopu 2. pod točko IV." Obvezne priloge k ponudbi", točka 4.:"Izjava o količini plina".

V kolikor ponujamo stikalni blok brez plina (torej suh zrak, ki pa je tudi v plinastem stanju),
kako naj izpolnimo to točko (če nimamo SF6 ali podobni plin, ki bi gasil obloke).

Prosim za odgovor.

ODGOVOR
V izjavi naj se navede izolacijski medij in njegova količina.
Datum objave: 23.03.2021   14:46
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V spisku vseh sestavin, ki jih naj ponudba vsebuje (stran 8. Točka 14.) je zahteva po obrazcu 11a, ki pa ni priložen.
Prosim, da priložite ta obrazec.

Hvala!

ODGOVOR
Obrazec OBR-11a ni zahtevan.
Naročnik bo neskladje odpravil s popravkom dokumentacije.

Datum objave: 23.03.2021   14:47
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Pri "OSTALIH ZATEVAH" imate pod točko 4. in 16. napisani 2 zahtevi, ki sta razdeljeni s črtkano črto.
Ker obe zahtevi nista združljivi, vendar služita istemu namenu, domnevamo, da moramo izpolniti ali zgornjo ali spodnjo zahtevo pri obeh točkah.

Prosim za odgovor!
Hvala

ODGOVOR
Domneva je pravilna.
Tabeli se izpolnjujeta skladno z navodili obrazca OBR-11; poglavje I. Splošne zahteve za oba sklopa.