Dosje javnega naročila JN797/2012
Naročnik: SZOZC, GREGORČIČEVA 3, CELJE 
Gradnje: Gradbena dela na stavbah, povezanih z zdravstvom
ZJN-2: Odprti postopek

JN797/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.01.2012
JN1411/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.02.2012
JN1556/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.02.2012
    JN797/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela na stavbah, povezanih z zdravstvom

Datum objave: 20. 1. 2012
Številka objave: JN797/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) SZOZC, GREGORČIČEVA 3, CELJE, GREGORČIČEVA ULICA 003, Kontakt: Referat za javna naročila, V roke: Vlado Geršak, SI-3000 CELJE.
Tel. 03 5 434 615. Telefaks 03 434 614. E-pošta javna.narocila@szozd.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.szozc.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Oseba javnega prava.
Zdravje
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: da.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: IZVEDBA GRADBENIH DEL - DOZIDAVA DVIGALA IN VETROLOVA TER PREUREDITEV PISARN IN ORDINACIJ V NADSTROPJU LEKARNE
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: LEKARNA SEVNICA, Trg svobode 14, 8290 Sevnica
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Obvestilo vključuje Javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: IZVEDBA GRADBENIH DEL - DOZIDAVA DVIGALA IN VETROLOVA TER PREUREDITEV PISARN IN ORDINACIJ V NADSTROPJU LEKARNE
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45215100 (Gradbena dela na stavbah, povezanih z zdravstvom)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Ne.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Skladno z opisi del iz razpisne dokumentacije.
II.2.2)Opcije Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 120 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstvaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: II. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti:

- da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.
Dokazilo: OBR-4c.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko priloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.
- Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.
Dokazilo: OBR-4c.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
III. Ekonomska in finančna sposobnost:

-da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-6)

-da transakcijski račun(i) v preteklih 6 mesecih ni(so) bil(i) blokiran(i) (velja za
samostojne podjetnike) oz. da je število dni neporavnanih obveznosti v preteklih 6
mesecih vključno do dneva sestavitve obrazca iz točke B obrazca BON-2 enako 0
(velja za pravne osebe in gospodarske družbe).
Dokazilo:
- Pravne osebe in gospodarske družbe predložijo BON-2;
- Samostojni podjetniki predložijo BON-1/SP in ustrezno število potrdil od bank, pri katerih imajo prijavljen transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran.
Dokumenti iz predhodnih alinej ne smejo biti starejši od 30 dni na dan določen za predložitev ponudb.
Dokazilo: zgoraj navedeni dokumenti ali Izjava ponudnika (OBR-6)

5.2. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe in dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Bančna garancija za resnost ponudbe
Ponudnik mora priložiti svoji ponudbi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5.000,00 EUR, unovčljiva na prvi poziv. Bančna garancija mora biti skladna z vzorcem. (Obr-13).

Ponudnik mora k ponudbi priložiti tudi potrjeno in podpisano izjavo (Obr-14), da bo v primeru izbora na javnem razpisu naročniku ob podpisu pogodbe predložil bančno garancijo v višini 10% pogodbene vrednosti z vključenim DDV in z rokom veljavnosti še 60 dni po roku za izvedbo del, najkasneje v roku 10 dni od podpisa pogodbe.
Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Garancijo mora izvajalec izročiti naročniku ob primopredaji (tehničnem pregledu oz. prevzemu del). Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena. Garancijski znesek se mora glasiti na 5% (pet odstotkov) skupne vrednosti pogodbe oziroma skupne vrednosti posla z vključenim DDV.
Ponudnik lahko kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku predloži tudi ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah, katero pa po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca bančne garancije iz razpisne dokumentacije. Finančno zavarovanje mora veljati še najmanj 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka. (Obr-15)
Izbrani izvajalec mora predložiti za vsako pogodbo (gradbeno pogodbo in pogodbo o dobavi in montaži dvigala ter servisiranju) ločeni finančni zavarovanji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za zavarovanje napak v garancijskem roku!
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
IV. Tehnična in/ali kadrovska sposobnost:

1. Ponudnik mora zagotavljati tehnične pogoje in imeti zagotovljene tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila /za dobavo in montažo ter servisiranje dvigala/;
Dokazilo: (OBR-7)

2. Ponudnik mora navesti podatke o vodilnem tehničnem osebju in drugem strokovnem kadru;
Pogoj za prijavo na razpis: odgovorni vodja del mora imeti izobrazbo dipl.grad. inženir-ja).
- Dokazilo: (OBR-8)

3. Ponudnik mora predložiti terminski plan za izvedbo del. (OBR-9)

4. Ponudnik mora ponuditi garancijo za kakovost izvedenih del za:
• vzdrževalna prenovitvena dela 2 leti;
• nosilno konstrukcijo vetrolova in dvigala 10 let. (OBR-10)

4. /Podatki o referencah/
Pogoj: da je gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi za obdobje 3 let pred objavo naročila na portalu javnih naročil uspešno izvedel najmanj dva (2) istovrstna posla (gradnja oziroma prenova zahtevnega objekta primerljive velikosti in zahtevnosti ter dobave primerljivega dvigala.
Merilo: naročnik bo ponudniku, ki bo za obdobje 3 let pred objavo naročila na portalu javnih naročil za vsak uspešno izveden istovrsten posel (gradnja oziroma prenova zahtevnega objekta primerljive velikosti in zahtevnosti ter dobave primerljivega dvigala priznal 5 točk.)

Dokazilo: Upoštevane bodo reference, za katere je bilo do roka za oddajo ponudb s strani investitorja izdano Potrdilo o izvedbi. Ponudnik izpolnjevanje pogoja dokazuje z izpolnitvijo obrazcev 11 in 12 (referenčne tabele z izpolnjenimi ter podpisanimi referenčnimi potrdili investitorjev).
III.2.4)Pridržana naročila Ne.
III.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno strokoIII.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev, o katerih je treba razpravljati, ali ponudb, o katerih se je treba pogajati: ne.
IV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. CENA. Pondeniranje: 90
2. REFERENCE. Pondeniranje: 10
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik 2-1/2012
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomPrejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 20. 2. 2012
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 1. 4. 2012
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 20. 2. 2012
Čas: 12:00
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek 20.2.2012 ob 12.00 uri v prostorih uprave Lekarne Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb (kjer je to primerno): Da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Ne.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/1/1836-20158936296096/RAZPIS_20.1.20
12.zip

VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke LEKARNA SEVNICA, Trg svobode 14, SI-8290 Sevnica.
Organ, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 20. 1. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN1411/2012, Gradnje: Gradbena dela na stavbah, povezanih z zdravstvom; datum objave: 6. 2. 2012
  • JN1556/2012, Gradnje: Gradbena dela na stavbah, povezanih z zdravstvom; datum objave: 10. 2. 2012
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.02.2012   13:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1.) Reference
V Razpisni dokumentaciji je naveden pogoj, da je gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, za obdobje 3 let pred objavo naročila uspešno izvedel najmanj dva istovrstna posla (gradnja oziroma prenova zahtevnega objekta primerljive velikosti in zahtevnosti ter dobava primerljivega dvigala). V 2. odstavku 45. členu ZGO pa je navedeno, da se za gradnjo upoštevajo referenčni objekti zadnjih 5 let. Prosimo, da popravite obdobje za referenčne objekte na 5 let.

2.) Ocenjena vrednost
Prosimo, da objavite ocenjeno vrednost projekta za lažjo orientacijo glede seznama referenčnih objektov.

3.) Pogodba
Glede na to, da sta v razpisni dokumentaciji pripravljena dva vzorca pogodbe (Pogodba za dozidavo dvigala in vetrolova ter preureditev pisarn in ordinacij v nadstropju lekarne in Pogodba za dobavo in montažo dvigala ter vzdrževanje in servisiranje), se nam zdi smiselno, da javno naročilo pripravite za oddajo po sklopih, in bi ponudniki lahko oddali ponudbo za en ali oba sklopa.
V kolikor boste javno naročilo pripravilo na 2 sklopa, bi bilo smiselno spremeniti tudi pogoj glede referenc, in sicer ločeno za gradbeni del ter za dobavo in montažo dvigala.

4.) Veljavnost bančne garancije
Do kdaj mora veljati bančna garancija za resnost ponudbe?


ODGOVOR:

AD1) Vaša ugotovitev iz 2. odstavka 45. člena ZGO govori o:
45. člen

(odgovorni projektant)

(1) Projektant, ki prevzame v izdelavo projektno dokumentacijo, mora za vse načrte, ki sestavljajo projekt, imenovati odgovorne projektante.

(2) Odgovorni projektant je lahko posameznik, ki je pri pristojni poklicni zbornici vpisan v ustrezen imenik in ima po končanem študiju za pridobitev univerzitetne izobrazbe najmanj pet let delovnih izkušenj na področju projektantskih storitev, če nastopa kot odgovorni projektant načrta za zahtevni objekt, oziroma najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju projektantskih storitev, če nastopa kot odgovorni projektant načrta za manj zahtevni oziroma enostavni objekt, po končanem študiju za pridobitev visoke strokovne izobrazbe pa najmanj sedem let pri zahtevnih objektih in najmanj pet let pri manj zahtevnih in enostavnih objektih.

Naveden pogoj naročnika je njegova avtonomna odločitev in izhaja iz zahtevnosti in kompleksnosti gradnje, zato ostane enaka kot je navedena v razpisni dokumentaciji!

AD2) Predpisi s področja javnega naročanja naročniku ne nalagajo objave ocenjene vrednosti javnega naročila, zato se naročnik zanjo ni odločil. Podlaga za referenčne objekte pa je gradnja oziroma prenova zahtevnega objekta primerljive velikosti in zahtevnosti ter dobava primerljivega dvigala glede na priložene specifikacije - opise del naročnika.

AD3) Pri oblikovanju sklopov in razpisne dokumentacije je naročnik avtonomen in je ne bo spreminjal !

AD4) Bančna garancija mora veljati do roka veljavnosti ponudb navedenega v razpisni dokumentaciji, to je do 1.4.2012.
Datum objave: 06.02.2012   08:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V Razpisni dokumentaciji je naveden pogoj, da je gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, za obdobje 3 let pred objavo naročila uspešno izvedel najmanj dva istovrstna posla (gradnja oziroma prenova zahtevnega objekta primerljive velikosti in zahtevnosti ter dobava primerljivega dvigala). V 2. odstavku 45. členu Zakona o javnem naročanju pa je navedeno, da se za gradnjo upoštevajo referenčni objekti zadnjih 5 let. Prosimo, da popravite obdobje za referenčne objekte na 5 let.ODGOVOR:
Naročnik bo objavil na Portalu javnih naročil spremembo razpisne dokumentacije za naveden pogoj za opravljene reference v skladu s 45. členom ZJN-2, ki usmerja naročnika za (gradnje -za obdobje 5 let) !

Datum objave: 07.02.2012   13:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

glede na dejstvo, da ZGO-1, navaja v

77. člen

(pogoji za odgovornega vodjo del in posameznih del)

(1) Odgovorni vodja del je lahko posameznik, ki ima pridobljeno univerzitetno izobrazbo gradbene ali druge podobne tehnične stroke z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni zbornici in z najmanj tremi leti delovnih izkušenj pri gradnjah, ali posameznik, ki ima pridobljeno visoko strokovno izobrazbo gradbene ali druge podobne tehnične stroke z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni zbornici in z najmanj petimi leti delovnih izkušenj pri gradnjah ali posameznik, ki ima pridobljeno višjo strokovno izobrazbo gradbene ali druge podobne tehnične stroke z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni zbornici in z najmanj sedmimi leti delovnih izkušenj pri gradnjah, ali tehnik oziroma posameznik, ki ima pridobljeno srednjo izobrazbo gradbene ali druge podobne tehnične stroke z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni zbornici in z najmanj desetimi leti delovnih izkušenj pri gradnjah.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je lahko odgovorni vodja del za zahtevne objekte samo posameznik, ki ima pridobljeno univerzitetno izobrazbo gradbene ali druge podobne tehnične smeri z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni zbornici in ima najmanj pet let delovnih izkušenj pri gradnjah, pri tej zbornici pa je tudi vpisan v ustrezen imenik, ali posameznik, ki ima visoko strokovno izobrazbo gradbene oziroma druge podobne tehnične smeri z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni zbornici in ima najmanj sedem let delovnih izkušenj pri gradnjah, pri tej zbornici pa je tudi vpisan v ustrezen imenik ali posameznik, ki ima višjo strokovno izobrazbo gradbene oziroma druge podobne tehnične smeri z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni zbornici in ima najmanj deset let delovnih izkušenj pri gradnjah, pri tej zbornici pa je tudi vpisan v ustrezen imenik.


Vas torej prosimo, da ustrezno popravite ( z navedbo ostali dveh tehničnih smeri torej elektro in strojne)razpisno dokumentacijo obr 8, kjer je navedba pogoj za prijavo - dipl.gradbeni inženir.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Naročnik bo upošteval izpolnjene pogoje v skladu s 77. členom ZGO!

Datum objave: 07.02.2012   13:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Sheme postavk V1, V2, V5 se ne ujemajo s popisom ( merske enote v popisu popolnoma napačne ).

Prosim za vaš odgovor po čem naj naredim ponudbo. Ali po popisu ali po shemah?

Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR:
Ponudba naj se pripravi po popisu, ker so vrata jaška dvigala zajeta v postavki HIDRAVLIČNO HIŠNO DVIGALO. Vrata jaška dvigala dobavi ponudnik dvigala, preostale ALU konstrukcije lahko drug ponudnik.

Datum objave: 09.02.2012   12:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1.) Prosimo za več podatkov glede svetlobne table nad vhodom lekarne (dimenzije, skica...).

2.) Prosimo za podatke projektanta.


ODGOVOR:
AD1) Naročnik bo za izdelavo ponudbe za svetlobno tablo predložil in objavil sheme v dodatnih informacijah in dopolnitvi razpisne dokumentacije.
AD2) Za podrobnejše informacije je naročnik v razpisni dokumentaciji predvidel, da se lahko ponudniki obrnejo na kontaktno osebo naročnika: g. Matej Jerše, telefon: 07/ 81 61 633.

Datum objave: 09.02.2012   12:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za detajle oz. skice za ključavničarska dela.

ODGOVOR:
Naročnik bo za izdelavo ponudbe za KLJUČAVNIČARSKA DELA predložil in objavil sheme v dodatnih informacijah in dopolnitvi razpisne dokumentacije.

Datum objave: 09.02.2012   12:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V razpisni dokumentaciji je navedeno, da bo naročnik ponudniku, ki bo za obdobje 5 let pred objavo naročila za vsak uspešno izveden istovrstni posel (gradnja oz. prenova zahtevnega objekta primerljive velikosti in zahtevnosti ter dobave primerljivega dvigala), priznal 5 točk.
Z navedenim pogojem in merilom kršite načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki in načelo enakopravne obravnave ponudnikov, kar je v nasprotju z Zakonom o javnem naročanju.
Glede na to, da sta v razpisni dokumentaciji pripravljena dva vzorca pogodbe, se nam zdi smiselno, da javno naročilo razdelite na 2 sklopa, in sicer en sklop gradbeno, obrtniška in instalacijska dela, drug sklop pa dobava in montaža dvigala ter vzdrževanje in servisiranje le-tega. Tako bi omogočili podjetjem, ki se ukvarja z dobavo in montažo dvigal, da bi samostojno podali ponudbo. Iz vašega vidika bi na ta način dobili bolj konkurenčne ponudbe.
Po posvetu s strokovnjaki Gospodarske zbornice RS in pregledu vaše razpisne dokumentacije smo dobili napotke glede diskriminatornosti javnih razpisov, katere elemente vsebuje tudi vaš razpis. Z vidika Republike Slovenije kot članice EU ste dolžni pri javnih naročilih upoštevati poleg pravne zakonodaje tudi direktive Sveta Evrope, predvsem pri teh direktivah načelo enakega obravnavanja oziroma nediskriminacije.
Dejstvo je, da način ocenjevanja ponudb onemogoča načelo enakopravnosti, zato vas pozivamo, da spremenite način ocenjevanja ponudb pri točki Reference. V kolikor tega ne boste storili, bomo vložili zahtevek za revizijo postopka glede diskriminatornih pogojev na podlagi Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja in s tem ustavili celoten postopek oddaje javnega naročila.


ODGOVOR:

Naročnik je skladno s točko 4.2.1. Navodil za pripravo ponudb v razpisni dokumentaciji navedel, da bo glede na predmet javnega naročila omogočil različne vrste načina priprave ponudbe in sicer:
-samostojna ponudba
-skupna ponudba
-ponudba s podizvajalci.

Naročnik je s tem, ko je dopustil možnost različnih načinov priprave ponudbe - zadostil načelom gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti iz 6. člena ZJN-2 in s tem zagotovil nediskriminatorno obravnavo in s tem večjo dostopnost javnega naročila gospodarskim subjektom.


Naročnik nima nikakršnih namenov, da bi deloval diskriminatorno zato bo razdelil predmet javnega naročila v dva sklopa. ZA izpolnitev pogoja referenc in izpolnjevanja meril pa dodaja še naslednjo dopolnitev, ki jo bo objavil skupaj s predhodno navedenim na Portalu javnih naročil kot dopolnitev razpisne dokumentacije:
Naročnik bo priznal naslednjo izpolnitev pogoja ter meril v primeru:
-skupne ponudbe – pri skupni ponudbi je pogoj/merilo izpolnjeno, če je kdorkoli izmed partnerjev tak posel izvedel sam ali z glavnim izvajalcem;
-ponudbe s podizvajalci – pri ponudbi s podizvajalci je pogoj/merilo izpolnjeno, če je glavni izvajalec tak posel izvedel sam ali katerikoli izmed podizvajalcev.


Datum objave: 10.02.2012   09:46
Spoštovani!

Na portalu javnih naročil bo naročnik objavil korekcijo razpisne dokumentacije, katero je potrebno za pripravo popolne ponudbe tudi upoštevati. Skupaj z razpisno dokumentacijo bo objavil še korekcijo tabel za pripravo ponudbenega predračuna za dobavo in montažo dvigala ter sheme manjkajoče sheme svetlobne table in detajle oz. skice za ključavničarska dela.

Iz shem za ključavničarska dela je razvidna jeklena konstrukcija. Delavniške načrte je dolžan narediti izvajalec.

Sheme za svetlobno tablo: predvidena je svetlobna tabla 240 × 60 cm z napisom LEKARNA in trikotna prizma 60/60/22 cm s standardnim lekarniškim simbolom.

Datum objave: 15.02.2012   09:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je potrebno v ponudbi priložiti izjavo banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo posla in izjavo banke o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku? Ali je dovolj, če ponudnik samo podpiše Obr.14 in Obr.15?

ODGOVOR:
Skladno z navodili iz razpisne dokumentacije iz katere je iz obr-14 in 15 jasno razvidno, da ponudnik predloži in podpiše lastno izjavo obr.-14 in obr.-15.

Datum objave: 15.02.2012   11:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

V popisu prezračevanja so v poz. 11.1 navedeni 3 kosi kuhinjskih nap, za katere pa ni nobenega podatka ( velikost, pretok zraka, dodatna oprema, … ).

Prosim za več podatkov, da se lahko izdela kvalitetna pondba.KUHINJSKA NAPA

11.1. Vse nape bodo z obtočnim zrakom, prezračevanje prostorov se bo vršilo preko prezračevalnih naprav ali zunanjih oken


ODGOVOR:

Vgradna izvlečna napa
Maximalni pretok zraka pri odzračevalnem načinu delovanja: 656 m³/h
Maximalni pretok zraka pri obtočnem delovanju: 459 m³/h
Priključna moč: 306 W max

Lakirana pločevina: kovinska barva
Način postavitve: integrirana kuhinjska napa Obtočna ali odzračevalna
Način upravljanja: mehansko
Običajna osvetlitev: 2 × 28 W max

Vklopno izklopno stikalo osvetlitve
Število stopenj hitrosti delovanja: 3
Število motorjev: 1
Premer odvodne cevi: 15 cm

Oprema

Število filtrov: 2
pralni maščobni filter
maščobni filter
ogljeni filter

Tehnične značilnosti/Mere
Premer odvodne cevi: 15 cm
Skupna moč motorjev: 250 W max.
Maximalni pretok zraka pri odzračevalnem načinu delovanja: 656 m³/h
Maximalni pretok zraka pri obtočnem delovanju:459 m³/h
Raven hrupa (max.): 66 dB(A)
Mere aparata (ŠxG): 60 × 29 cm Širina: 600 mm
Višina nape brez dimnika: 23 cm
Mere embaliranega aparata
(Š×V×G): 67 × 38,9 × 40,4 cm
Bruto teža: 10,4 kg
Datum objave: 16.02.2012   12:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Do kdaj mora veljati bančna garancija za resnost ponudbe, glede na to, da je v vzorcu navedeno 120 dni po izteku roka za oddajo ponudb (to je 19.06.2012), v dodatnih pojasnilih z dne 03.02.2012 pa ste zapisali, da mora biti veljavnost bančne garancije do 01.04.2012?

ODGOVOR:
Naročnik bo upošteval veljavnost bančne garancije za resnost ponudbe, kot je to navedel v dodatnih pojasnilih in sicer do 1.4.2012.
Za kar se posledično preštevilči in upošteva dikcija (navedena v dodatnih pojasnilih) v vzorcu obrazca garancije za resnost ponudbe!

Datum objave: 16.02.2012   13:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Vljudno prosimo za pojasnilo kot sledi :

mi pa že imamo izdelano bančno garancijo, vendar z veljavnostjo 120 dni. Zanima nas ali je pravilno če nudimo daljšo opcijo ponudbe kot je zahtevano.

Hvala za hiter odgovor !

ODGOVOR:
Pravilno je, da nudite veljavnost bančne garancije do roka, kot je to naročnik zahteval v dodatnih pojasnilih. V primeru pa, da nudite daljšo veljavnost pa je tudi pravilno (le, da ni krajša veljavnost od predpisane)!

Datum objave: 17.02.2012   10:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V vzorcu pogodbe za dozidavo dvigala in vetrolova ter preureditev pisarn in ordinacij v nadstropju lekarne je v 3. členu navedeno, da je obračun po načelu "cena na enoto mere", v vzorcu pogodbe za dobavo in montažo dvigala ter vzdrževanje in servisiranje pa je v 1. členu navedeno, da je obračun po sistemu "ključ v roke". Kateri način obračuna naj upoštevamo?

ODGOVOR:
Spoštovani ponudniki!

Naročnik je v razpisni dokumentaciji pod zap št 4.1.2. navedel rok za zastavljanje vprašanje ponudnikov na Portal (14.2.2012) na katera bo naročnik še odgovarjal.

Neuradno pa zapišemo, da gre za dva ločena sklopa in dve ločeni pogodbi in je treba upoštevati tako dva ločena načina obračunavanja za gradnje po načelu s ceno na enoto mere in za dobavo in montažo dvigala obračun po sistemu ključ v roke!