Dosje javnega naročila 001303/2021
Naročnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
Storitve: Prevzem in končna obdelava ostankov iz grabelj in sit, odpadek št. 19 08 01
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.220.000,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN001303/2021-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 05.03.2021
JN001303/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.05.2021
JN001303/2021-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 02.07.2021
JN001303/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.07.2021
JN001303/2021-F02 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.07.2021
JN001303/2021-F03 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.11.2021
JN001303/2021-F04 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001303/2021-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2021/S 046-116617
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sektor za javna naročila, Jaka Klavs
jaka.klavs@jhl.si
+386 14740879
+386 14740880

Internetni naslovi
http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24790
I.6 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prevzem in končna obdelava ostankov iz grabelj in sit, odpadek št. 19 08 01
Referenčna številka dokumenta: VKS-10/21
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je prevzem in končna obdelava ostankov iz grabelj in sit, odpadek št. 19 08 01.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izbira izvajalca za prevzem in končno obdelavo ostankov iz grabelj in sit. To je odpadek, ki ima klasifikacijsko številko 19 08 01 in nastaja pri procesu mehanskega čiščenja komunalne odpadne vode na Centralni čistilni napravi Ljubljana ter na ostalih kanalizacijskih objektih, ki so v upravljanju JAVNEGA PODJETJA VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.04.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.04.2021   10:01
Kraj: avtomatično v informacijskem sistemu e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.03.2021   10:00

Dodatne informacije:
1) Odgovori oziroma pojasnila bodo objavljeni na Portalu javnih naročil, najkasneje šest (6) koledarskih dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ni dolžan odgovoriti.

2) Naročnik bo izvedel skupni ogled lokacije nastanka odpadkov št. 19 08 01 na CČNL. Ogled ni obvezen. Več v točki 1.1.1. razpisne dokumentacije.

3) Naročnik javnega naročila je JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, ki je na podlagi pooblastila prenesla izvedbo in odločanje v postopku oddaje predmetnega javnega naročila na JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.03.2021   10:25
JAVNO NAROČILO: VKS-10/21 »Prevzem in končna obdelava ostankov iz grabelj in sit, odpadek št. 19 08 01«

Datum: 22. 3. 2021

ZADEVA: Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije

Spoštovani.

Naročnik obvešča potencialne ponudnike, da je na naročnikovi spletni strani na mestu kjer je objavljena razpisna dokumentacija za VKS-10/21 »Prevzem in končna obdelava ostankov iz grabelj in sit, odpadek št. 19 08 01«, objavil novo, popravljeno razpisno dokumentacijo.

Gre za popravek/spremembo razpisne dokumentacije v poglavju 5 »IZBIRA PONUDNIKOV IN MERILA« na način, da je merilo za izbiro najugodnejše ponudbe najnižja ponudbena cena brez DDV, in sicer najnižja skupna ponudbena cena za prevzem ostankov iz grabelj in sit za obdobje 4 let v EUR brez DDV (seštevek obeh skupnih ponudbenih cen postavk 1. + 2. za obdobje 4 let) kot izhaja iz Priloge 2. Posledično je naročnik popravil/spremenil tudi Prilogo 2 »PONUDBA (PONUDBENE CENE)« razpisne dokumentacije.

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki razpisne dokumentacije (katere sestavni del je okvirni sporazum), ter pojasnila in odgovori na vprašanja ponudnikov s strani naročnika. Ponudniki naj pri pripravi ponudbe upoštevajo novo, popravljeno razpisno dokumentacijo.

Naročnik se opravičuje za morebitno nevšečnost.

Lepo pozdravljeni!
JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.
Sektor za javna naročila


Datum objave: 29.03.2021   14:18
JAVNO NAROČILO: VKS-10/21 - »Prevzem in končna obdelava ostankov iz grabelj in sit, odpadek št. 19 08 01«

Datum: 29. 3. 2021

ZADEVA: Obvestilo glede javnega naročila št. VKS-10/21

Potencialne ponudnike obveščamo, da je s strani pristojnega ministrstva prišlo do nadgradnja informacijskega sistema e-JN, preko katerega ponudniki oddajajo ponudbe. Ena izmed novosti/sprememb so tudi spremembe glede razdelkov preko katerih se nalaga obrazce oz. dokumente, ki so zahtevani v okviru ponudbe v postopku javnega naročanja. Razpisna dokumentacija za predmetno javno naročilo vsebuje še »stare izraze«, saj je do nadgradnja informacijskega sistema e-JN prišlo po objavi javnega naročila. V primer, da bo sistem e-JN pri nalaganju ponudbe že imel nove izraze (kar sicer ni nujno), kot pomoč ponudnikom v nadaljevanju posredujemo nove nazive oz. umeritve kam naj v okviru e-JN naložijo določene dokumente.

PRILOGA 2 (»Ponudba«):
Dokumenti/obrazci naloženi v Razdelek »Predračun«, se po novem naložijo v Razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun«.

PRILOGA 3/1 (»ESPD PONUDNIK/GLAVNI PARTNER«):
Dokumenti/obrazci naloženi v Razdelek »ESPD ponudnik«, se po novem naložijo v Razdelek »DOKUMENTI«, del »ESPD-ponudnik«.

PRILOGA 3/2 (»ESPD OSTALI SODELUJOČI«):
Dokumenti/obrazci naloženi v Razdelek »ESPD ostali sodelujoči«, se po novem naložijo v Razdelek »SODELUJOČI«, del »ESPD ostali sodelujoči«.

OSTALE PRILOGE:
Dokumenti/obrazci naloženi v Razdelek »Druge priloge/dokumenti«, se po novem naložijo v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v Prilogi 2 naloženim v razdelek »Skupna ponudbena cena«, del »Predračun«, in celotnim Ponudbenim predračunom - naloženim v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Naročnik se opravičuje za morebitno nevšečnost.

Lepo pozdravljeni!
JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.
Sektor za javna naročila