Dosje javnega naročila 001316/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Storitve: Revizorske storitve pregled dokumentacije stečajnega dolžnika, ki jo je prevzel stečajni upravitelj v zvezi s postopkom zaradi insolventnosti, in dokumentacije, ki jo mora voditi stečajni upravitelj
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 90.182,40 EUR

JN001316/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.03.2021
JN001316/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.05.2021
JN001316/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.06.2021
JN001316/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001316/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
gp.mp@gov.si
+386 13695342

Internetni naslovi
http://www.mp.gov.si/si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/389814/RD_4300_8_2021.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24805
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Revizorske storitve pregled dokumentacije stečajnega dolžnika, ki jo je prevzel stečajni upravitelj v zvezi s postopkom zaradi insolventnosti, in dokumentacije, ki jo mora voditi stečajni upravitelj
Referenčna številka dokumenta: 4300-8/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je izvajanje storitev nadzora nad delom upraviteljev po 106. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79212000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izvajanje storitev nadzora nad delom upraviteljev po 106. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 uradno prečiščeno besedilo, 10/15 popr., 27/16, 31/16 odl. US, 38/16 odl. US, 63/16 ZD-C in 54/18 odl. US; ZFPPIPP).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.03.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.03.2021   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.03.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.03.2021   10:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Pri pregledu dokumentacije se nam pojavlja vprašanje neodvisnosti. Ali bi se dalo v besedilo pogodbe vključiti, da morata biti revizor in pravni svetovalec neodvisna od nadzorovanega stečajnega upravitelja in stečajnega postopka in se to preverja pred prevzemom posameznega nadzora?
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni.
Glede na dejstvo, da že Zakon o revidiranju prepoveduje opravo revizij v primerih, ko bi bil revizor povezan s pravno osebo na način, da bi zaradi te povezave lahko obstajal dvom v neodvisnost in nepristranskost revidiranja, in glede na dejstvo, da pogodba zavezuje izvajalca, da mora revizije opravljati v skladu z veljavnimi predpisi, menimo, da že iz obstoječih predpisov nedvoumno izhaja, da revizor ne sme biti v nikakršnem razmerju ne s pravno osebo, ki jo bo revidiral, ne z upraviteljem, ki je organ postopka in ki v stečajnem postopku zastopa interese stečajnega dolžnika. Glede na navedeno torej naročnik tudi ne bo spreminjal pogodbenih določil.
Lep pozdrav.


Datum objave: 17.03.2021   11:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosimo za naslednja pojasnila:
1. Obrazcu 7 je potrebno priložiti dokazila. Kakšna dokazila se bodo štela kot ustrezna?
2. Koliko posameznih referenc je potrebno vnesti v Obrazec 7 oz. koliko je vredna posamezna referenca? Ali je mišljeno vrednotenje ene reference 3T oz. 10T glede na področje?
3. Če sta na primer dva pooblaščena revizorja sodelovala v istem projektu s področja insolventnega prava, se bo ta referenca štela tako pri enem kot drugem pooblaščenem revizorju?
4. V točko 6.1. je navedeno, da je potrebno priložiti obrazec "Izjava o referenčnem poslu" - tega obrazca med RD nismo zasledili.
5. V točki 6.2. navajate, da v primeru, da sklenemo pogodbo o pravnem svetovanju, da lahko tak gospodarski subjekt šteti kot partnerja v projektu. To pomeni, da nastopamo s skupno ponudbo. Torej moramo priložiti:
- obrazec "Podatki o partnerju"
- pogodbo pravnem svetovanju, ki je hkrati pogoj za izpolnjevanje podmerila v obrazcu "Ponudbeni predračun"
- pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb
- pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence gospodarskih subjektov
Ali je potrebno v tem primeru še kaj predložiti za partnerja? Kakšna je razlika, če ta subjekt prijavimo kot podizvajalca?
6. V točki 10 - Podmerilo Pravno svetovanje ste navedli, da mora biti pogodba o pravnem svetovanju sklenjena na dan oddaje ponudbe. Verjetno je mišljeno, da se pogodba lahko sklene tudi prej?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni,

podajamo naslednje odgovore in pojasnila k posameznim vprašanjem:

1. Obrazcu 7 je potrebno priložiti dokazila. Kakšna dokazila se bodo štela kot ustrezna?
ODGOVOR: Kot ustrezna bodo štela dokazila, iz katerih bodo izhajali podatki o izkušnjah kot so npr. pogodba o zaposlitvi, potrdilo referenčnega naročnika, podjemna pogodba, potrdilo delodajalca ipd.

2. Koliko posameznih referenc je potrebno vnesti v Obrazec 7 oz. koliko je vredna posamezna referenca? Ali je mišljeno vrednotenje ene reference 3T oz. 10T glede na področje?
ODGOVOR: Vezano na vaše vprašanje in podmerilo Kakovost kadrov podajamo naslednji odgovor in dodatno pojasnilo. Naročnik bo za posamezno referenco iz področja insolventnega prava priznal 1 točko, pri čemer bo priznal reference za največ 3 prijavljene kadre, za vsak prijavljen kader največ 3 reference. Naročnik bo za posamezno referenco iz področja forenzičnega računovodstva priznal 2 točki, pri čemer bo priznal reference za največ 3 prijavljene kadre, za vsak prijavljen kader največ 5 referenc. Upoštevajo se reference prijavljenih kadrov, s katerimi ponudnik samostojno ali kako drugače izpolnjuje pogoje za sodelovanje.

3. Če sta na primer dva pooblaščena revizorja sodelovala v istem projektu s področja insolventnega prava, se bo ta referenca štela tako pri enem kot drugem pooblaščenem revizorju?
ODGOVOR: Da, referenca se bo štela pri obeh.

4. V točko 6.1. je navedeno, da je potrebno priložiti obrazec "Izjava o referenčnem poslu" - tega obrazca med RD nismo zasledili.
ODGOVOR: Gre za napako naročnika v dokumentaciji. Predmetnega obrazca ni potrebno prilagati.

5. V točki 6.2. navajate, da v primeru, da sklenemo pogodbo o pravnem svetovanju, da lahko tak gospodarski subjekt šteti kot partnerja v projektu. To pomeni, da nastopamo s skupno ponudbo. Torej moramo priložiti:
- obrazec "Podatki o partnerju"
ODGOVOR: Da ali obrazec »Podatki o podizvajalcu«, če navedeni subjekt nastopa kot podizvajalec, kot je navedeno v točki »Ponudba s podizvajalci«.

- pogodbo pravnem svetovanju, ki je hkrati pogoj za izpolnjevanje podmerila v obrazcu "Ponudbeni predračun".
ODGOVOR: V obrazcu »Ponudbeni predračun« se zgolj navede, ali je takšna pogodba sklenjena. Obrazec »Ponudbeni predračun« služi za namene javnega prikaza ponudbene cene in podatkov o merilih v informacijskem sistemu e-JN. Obrazec ne nadomešča ostalih zahtevanih obrazcev. Sklenjena pogodba ni pogoj za sodelovanje, lahko pa ponudnik zanjo dobi točke pri podmerilu »Pravno svetovanje«. Pogodba se predloži skladno z navodili iz poglavja podmerilo Pravno svetovanje iz naročnikove dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

- pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb
ODGOVOR: Da.

- pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence gospodarskih subjektov
ODGOVOR: Da.

Ali je potrebno v tem primeru še kaj predložiti za partnerja?
ODGOVOR: Samo za partnerja ne. Treba pa je skladno z določili v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v ponudbi predložiti sklenjen veljavni pisni akt o skupni izvedbi naročila, to je akt o medsebojnih razmerjih in razmerjih do naročnika (na primer pogodba o sodelovanju, itd.).

Kakšna je razlika, če ta subjekt prijavimo kot podizvajalca?
ODGOVOR: V tem primeru se predloži obrazec »Podatki o podizvajalcu« in prav tako pooblastila za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence za fizične osebe podizvajalca in gospodarski subjekt. Ter pogodba o pravnem svetovanju, če želi ponudnik pridobiti točke pri podmerilu Pravno svetovanje, na način kot je določen pri podmerilu Pravno svetovanje. Način sodelovanja je prepuščen ponudniku.

6. V točki 10 - Podmerilo Pravno svetovanje ste navedli, da mora biti pogodba o pravnem svetovanju sklenjena na dan oddaje ponudbe. Verjetno je mišljeno, da se pogodba lahko sklene tudi prej?
ODGOVOR: Da, pogodba je lahko sklenjena tudi prej, vendar najpozneje na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe.

Datum objave: 18.03.2021   13:21
VPRAŠANJE
v poglavju 10 - ocenjevanje ponudb sta navedli, da bo ponudnik lahko pridobil 9 točk za izkušnje iz področja insolvenčnega prava in 30 točk
za izkušnje iz forenzičnega računovodstva. Iz obrazcev je razvidno, da se kot kader prijavlja samo pooblaščene revizorje. Ker področje forenzičnega
računovodstva ni zakonsko normirano in regulirano v Sloveniji prosimo za pojasnilo kakšni posli štejejo posli iz področja forezničnega računovodstva.
Iz prakse je namreč jasno, da različna poročila o "forenzičnih preiskavah" izdajajo podjetja in posamezniki, ki nimajo dovoljenj za delo pooblaščenega revizorja.
Prosimo torej za pojasnilo za kakšne vrste poslov gre po Zakonu o revidiranju. Tudi zakon o gospodarskih družbah napotuje na Zakon o revidiranju.
Jasno je, da kot referenca ne šteje opravljanje redne revizije računovodskih izkazov.


Prosim torej za info: izvedli smo revizijo obračuna avtorskih honorarjev. Izdali smo poročilo. Ali to šteje kot referenca na področju forezničnega računovodstva ? v kolikor ne prosim za pojasnilo katerih pogoji morajo biti izpolnjeni, da to šteje kot referenca ?

Primerjalno enako prosimo za info kaj šteje kot referenca na področju insolvenčnega prava ?

hvala

ODGOVOR
Pozdravljeni.

Podajamo odgovore in pojasnila na posamezna vprašanja:

Prosimo torej za pojasnilo za kakšne vrste poslov gre po Zakonu o revidiranju. Tudi zakon o gospodarskih družbah napotuje na Zakon o revidiranju.
Jasno je, da kot referenca ne šteje opravljanje redne revizije računovodskih izkazov.
ODGOVOR: Mišljeni so »drugi posli dajanja zagotovil« po 3. točki 3. člena ZRev-2, kamor razen revidiranja računovodskih izkazov ali konsolidiranih izkazov, spadajo še posli preiskovanja in drugi posli dajanja zagotovil, v skladu s pravili Mednarodne zveze računovodskih strokovnjakov s področij revidiranja dajanja zagotovil in etike. Predvsem iščemo revizorje, ki imajo izkušnje tudi s posli preiskovanja.

Prosim torej za info: izvedli smo revizijo obračuna avtorskih honorarjev. Izdali smo poročilo. Ali to šteje kot referenca na področju forezničnega računovodstva ?
ODGOVOR: Ja, če so bili pri reviziji izvedeni tudi posli preiskovanja.

v kolikor ne prosim za pojasnilo katerih pogoji morajo biti izpolnjeni, da to šteje kot referenca ?
ODGOVOR: Kot referenca bo upoštevano vsako dokazilo, ki bo izkazovalo preiskovanje in ocenjevanje nedovoljenih poslovnih dogajanj in stanj v različnih organizacijah.

Primerjalno enako prosimo za info kaj šteje kot referenca na področju insolvenčnega prava ?
ODGOVOR: Kot referenco na področju insolvenčnega prava bomo šteli npr. revizorjevo poročilo o pregledu sporazuma o finančnem prestrukturiranju v postopkih preventivnega prestrukturiranja (44.h in 44.o člen ZFPPIPP); poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika v postopku prisilne poravnave (141. člen ZFPPIPP); poročilo pooblaščenega revizorja o pregledu izjave poslovodstva po 236. členu ZFPPIPP; izdelava revizijskega poročila v stečaju in ostale izkušnje, pridobljene v postopkih zaradi insolventnosti.

Lep pozdrav.