Dosje javnega naročila 001241/2021
Naročnik: OBČINA IVANČNA GORICA, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za novi vrtec v Šentvidu pri Stični
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 87.840,00 EUR

JN001241/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.03.2021
JN001241/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.04.2021
JN001241/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.05.2021
JN001241/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.05.2021
JN001241/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 21.10.2022
JN001241/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 24.10.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001241/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA IVANČNA GORICA
Sokolska ulica 8
1295
SI
Ivančna Gorica
Slovenija
Mojca Globokar Anžlovar
obc.ivancna.gorica@siol.net
+386 17812100
+386 17812120

Internetni naslovi
http://ivancna-gorica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.ivancna-gorica.si/Obcina-Ivancna-Gorica/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24857
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije za novi vrtec v Šentvidu pri Stični
Referenčna številka dokumenta: 430-0004/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije za novi vrtec v Šentvidu pri Stični.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Šentvid pri Stični
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije za novi vrtec v Šentvidu pri Stični, ki obsega:
- izdelavo idejne zasnove za pridobitev projektnih pogojev (IZP), ki vključuje najmanj tri variante idejne zasnove, ter končno IZP;
- izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj (DGD) in gradbenega dovoljenja z vsemi potrebnimi soglasji/mnenji in ostalimi vsebinami, ki zagotavljajo izpolnjevanje tistih vsebin bistvenih zahtev, ki vplivajo na umestitev objekta v prostor in so potrebne za pridobitev gradbenega dovoljenja;
- izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) z vsemi posameznimi načrti, elaborati, ter študijami potrebnimi za izvedbo ter s popisi del po posameznih fazah in/ali sklopih, kot jih bosta določila skupaj z naročnikom. PZI vsebuje tudi načrt zunanje ureditve, notranje opreme in tehnološki načrt kuhinje;
- izdelavo projektne dokumentacije izvedenih del (PID), geodetski posnetek po končanih delih ter pomoč izvajalcu gradnje pri pripravi dokazila o zanesljivosti objekta (DZO);
- vodenje projektiranja in koordiniranje; odgovarjanje na vprašanja zastavljena preko portala javnih naročil v fazi izvajanja javnega naročila za izvajalca gradnje, za dobavitelja opreme in kuhinje, ter projektantski nadzor ves čas gradnje objekta; sodelovanje z naročnikom pri oziroma v upravnih postopkih za pridobitev gradbenega dovoljenja in uporabnega dovoljenja, vključno s tehničnim pregledom.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.03.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.03.2021   09:01
Kraj: e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.03.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.03.2021



   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.03.2021   09:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za objavo investicijske vrednosti del in vrednost razpisanih del.

Hvala

ODGOVOR

Spoštovani,

ZJN-3 ne vsebuje določb, ki bi naročniku nalagale obveznost objave vrednosti razpisanih del in investicijske vrednosti del, vsled temu naročnik ne namerava te podatke objaviti. Potencialni ponudniki imajo vsa orodja, da na podlagi projektne naloge za predmetno javno naročilo oba želena podatka relativno natančno ocenijo.

Lep pozdrav.

Občina Ivančna Gorica




Datum objave: 10.03.2021   07:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali je projekt za vpis v uradne evidence (PVE) tudi predmet razpisanih del?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

odgovor je NE.

Lep pozdrav.

Občina Ivančna Gorica


Datum objave: 15.03.2021   10:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika naporošamo za odgovor ali bo pod reference vodje projekta upošteval in/ali tudi reference odgovornega vodja načrta arhitekture za objekte pod klasifikacijo CC-1263 ter velikosti bruto nad 1600m2? Namreč večkrat je prakasa, da se v posameznih biroji kjer nastopa več vodilnih projektantov delijo odgovornosti in s tem ni nujno, da je vodja projekta tudi odgovorni projektan arhitekture in obratno, čeprav oba opravljata enaki vlogi in razpolagata z enakimi izkušnjami. Torej so kompetence in strokovno znanje obeh v takšnem primeru nesporne.

Hvala in lepo pozdravljeni

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik bo pri referencah vodje projekta upošteval samo reference pooblaščenih arhitektov, ki so bili v referenčnih poslih imenovani za vodjo projekta (oziroma odgovorni vodja projekta po ZGO-1). Slednji ima po zakonu funkcijo, da koordinira izdelavo projektne dokumentacije in jo potrdi.

Po ZGO-1 in GZ je lahko vodja projekta oziroma odgovorni vodja projekta samo odgovorni projektant iz stroke, ki pri nameravani gradnji glede na namen objekta prevladuje, v tem primeru pooblaščeni arhitekt. Ministrstvo za okolje in prostor je v svojem dopisu, št. 007-435/2017/34, z dne 6. 12. 2018, ki ga je naslovilo na upravne enote in Ministrstvo za javno upravo, ponovno potrdilo svoj odgovor, št. 007-435/2017/7 z dne 31. 5. 2018, kjer so zapisali, da je dikcija stroke, ki prevladuje, pri opredelitvi vodje projektiranja vezana na namen gradnje, je vodja projektiranja pri stavbah pooblaščeni arhitekt. Zato je napačna vaša trditev, da je pri projektiranju stavb možno, da vodja projekta ni hkrati tudi pooblaščeni arhitekt (odgovorni projektant arhitekture) in obratno.

Lep pozdrav.

Občina Ivančna Gorica




Datum objave: 16.03.2021   11:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika naprošamo za pojasnilo, ali je predmet celotne projektne dokumentacije projektiranje 8 oddelčnega vrtca ali 8+4 oz. se morebitna naknadna dozidava 4 oddelkov obdela samo v IDZ fazi ne pa tudi v nadalnjih fazah projektiranja?

lepo pozdravljeni

ODGOVOR

Spoštovani,

predmet projektne dokumentacije je projektiranje 8 oddelčnega vrtca, kateri mora biti zasnovan tako, da bo omogočal morebitno širitev v prihodnosti še za 4 oddelke.

Lep pozdrav.

Občina Ivančna Gorica



Datum objave: 16.03.2021   11:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pogoj za sodelovanje ponudnika in vodje projekta je referecna v obdobju zadnjih 5 let za objekte s klasifikacijo CC-SI1263 ter bruto površino 1600m2. Naročnika naprošamo za premislek in proporcionalno zmanjšanje velikosti referenčnih objektov.

lepo pozdravljeni

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik meni, da je minimalna bruto površina referenčnega objekta ustrezno postavljena. Naročnik je pri tem pogoju že v začetku omilil pogoj oziroma povečal obdobje ustreznosti reference iz treh na pet let, ter hkrati kot pogoj za sodelovanje postavil zgolj eno referenco. Naročnik meni, da je načelo sorazmernosti v tem delu spoštovano.

Lep pozdrav.

Občina Ivančna Gorica



Datum objave: 16.03.2021   11:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

iz razpisa je razvidno, da je predmet ponudbe tudi izdelava geodetski posnetek po končanih delih. V tej fazi je težko oceniti točen obseg dela pri posnetku izvedenih del, če sploh ni projekta, da bi vedeli, kakšen bo obseg in velikost snemanja...
V praksi ta posnetek naredi izvajalec gradnje, zato predlagamo, da se razpis v tem delu korigira in dela vključijo pri izboru izvajalca za gradbeni del.

S spoštovanjem

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik vztraja, da je predmet ponudbe tudi geodetski posnetek po končanih delih. Iz predmeta javnega naročila lahko ponudnik opredeli obseg površin, ki bodo vključene v geodetski posnetek.

Lep pozdrav.

Občina Ivančna Gorica


Datum objave: 18.03.2021   18:06
VPRAŠANJE
Spoštovani.

1. Preko predmetnega območja poteka SN daljnovod. Predvidena je njegova ukinitev in prestavitev. Predvidevamo, da je to predmet ločene projektne dokumentacije.
Če temu ni tako, je potrebno pripraviti ločeno projektno nalogo, saj predstavlja prestavitev dokaj obsežno nalogo na daljšem odseku.
Torej vprašanje: Prosimo za potrditev, da ukinitev in prestavitev zračnega SN voda ni predmet tega razpisa.

2. Dovod elek. priključka bo izveden iz TP Šentvid, in sicer s traso po obstoječih cestah. Včasih te zadeve ločeno načrtuje upravljalec omrežja.
Ali je torej dovod, vključno z elektro kabelsko kanalizacijo dolžine ca. 100 m, predmet razpisanih del?

Lp


ODGOVOR

Spoštovani,

1. Ukinitev in prestavitev zračnega SN voda ni predmet tega javnega naročila.
2. Izdelava NN priključka iz TP Šentvid je vključena v izdelavo projektne dokumentacije in je predmet razpisanih del. Ocenjena dolžina trase je cca 120 metrov.

Lep pozdrav.

Občina Ivančna Gorica


Datum objave: 18.03.2021   18:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za nekaj pojasnil:

1. Ali je predmet razpisanih del tudi Energetska izkaznica zgrajenega objekta?

2. Običajno je izpolnitev Izkaza požarne varnosti s spremljajočimi deli v domeni izvajalca gradnje, ki z izkazom dokazuje ustreznost izvedenih del. Ali so omenjena dela morebiti predmet tega razpisa?

3. V gradivo je omenjeno: "idejna zasnova, ki je del projektne naloge, ki jo je izdelalo podjetje Torkar d.o.o., ni obvezujoča, ponudnik lahko predlaga tri drugačne lokacijske umestitve in arhitekturno oblikovanje;"
Naprošamo za objavo idejne zasnove.

4. Ali lahko podjetje Studio Torkar, ki je pripravilo projektno nalogo in idejno zasnovo, nastopa kot ponudnik na predmetnem razpisu?
S poznavanjem različnih okoliščin ima namreč prednost pred ostalimi ponudniki, torej bi šlo v tem primeru za neenakopraven položaj (neskladje z ZJN).

5. Predmet razpisa je projektantski nadzor. Kdaj je predvidena gradnja in kako dolgo? Od tega ja namreč tudi odvisna vrednost opravljanja del, zato je omenjeni podatek zelo pomemben.

6. Pozivamo za nedvoumno opredelitev, kateri obnovljivi vir ogrevanje je predviden. Uporaba nekaterih alternativnih virov namreč lahko pomeni bistveno povečan obseg ponujenih del. Ker pa variantne ponudbe niso dopustne, pozivamo za jasno opredelitev.

7. 12. člen pogodbe podaja:
"Izvajalec .... predložil kopijo zavarovalne police, s katero dokazuje, .... naročniku in tretjim osebam pri zavarovalnici za zavarovalno vsoto 50.000,00 EUR, z veljavnostjo zavarovalnega kritja, ki vključuje tudi garancijsko dobo objekta in solidnost objekta (10 let po prevzemu objekta). "
Naj opozorimo, da nobeno zavarovanje oz. zavarovalniški produkt v Sloveniji ne omogoča zavarovanja za 10 let po prevzemu objekta. Tega ne zahteve niti veljavna gradbena zakonodaja. Pozivamo za spremembo zahteve, ki ni uresničljiva na območju Republike Slovenije.

Lp


ODGOVOR

Spoštovani,

1. Ali je predmet razpisanih del tudi Energetska izkaznica zgrajenega objekta?

zdelava energetske izkaznice je predmet razpisanih del in se jo izdela v okviru izdelave PID dokumentacije.

2. Običajno je izpolnitev Izkaza požarne varnosti s spremljajočimi deli v domeni izvajalca gradnje, ki z izkazom dokazuje ustreznost izvedenih del. Ali so omenjena dela morebiti predmet tega razpisa?

Izpolnitev Izkaza požarne varnosti je v domeni izvajalca, podpisovanje in potrjevanje izvedenih ukrepov se izvede s strani pooblaščenega inženirja s področja požarne varnosti in je predmet tega javnega naročila.

3. V gradivo je omenjeno: "idejna zasnova, ki je del projektne naloge, ki jo je izdelalo podjetje Torkar d.o.o., ni obvezujoča, ponudnik lahko predlaga tri drugačne lokacijske umestitve in arhitekturno oblikovanje;" Naprošamo za objavo idejne zasnove.

V razpisni dokumentacija je napačno navedeno, da je bila izdelana »idejna zasnova«. Za potrebe priprave projektne naloge je bila izdelana preveritev možne umestitve objekta v prostor, ki jo je izdelalo podjetje Torkar d.o.o.

4. Ali lahko podjetje Studio Torkar, ki je pripravilo projektno nalogo in idejno zasnovo, nastopa kot ponudnik na predmetnem razpisu?
S poznavanjem različnih okoliščin ima namreč prednost pred ostalimi ponudniki, torej bi šlo v tem primeru za neenakopraven položaj (neskladje z ZJN).

Ne.

5. Predmet razpisa je projektantski nadzor. Kdaj je predvidena gradnja in kako dolgo? Od tega ja namreč tudi odvisna vrednost opravljanja del, zato je omenjeni podatek zelo pomemben.

Gradnja objekta je predvidena takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja in izboru izvajalca. Ocenjuje se da bi potekala gradnja med 10 do 12 mesecev.

6. Pozivamo za nedvoumno opredelitev, kateri obnovljivi vir ogrevanje je predviden. Uporaba nekaterih alternativnih virov namreč lahko pomeni bistveno povečan obseg ponujenih del. Ker pa variantne ponudbe niso dopustne, pozivamo za jasno opredelitev.

Naročnik nima vnaprej izbranega oziroma predvidenega načina ogrevanja in s tem opredeljenega obnovljivega vira energije. Ponudnika naj upošteva ekonomsko in energetsko varčen način ogrevanja ob upoštevanj zahteve za skoraj nič-energijske stavbe.


7. 12. člen pogodbe podaja:
"Izvajalec .... predložil kopijo zavarovalne police, s katero dokazuje, .... naročniku in tretjim osebam pri zavarovalnici za zavarovalno vsoto 50.000,00 EUR, z veljavnostjo zavarovalnega kritja, ki vključuje tudi garancijsko dobo objekta in solidnost objekta (10 let po prevzemu objekta). "
Naj opozorimo, da nobeno zavarovanje oz. zavarovalniški produkt v Sloveniji ne omogoča zavarovanja za 10 let po prevzemu objekta. Tega ne zahteve niti veljavna gradbena zakonodaja. Pozivamo za spremembo zahteve, ki ni uresničljiva na območju Republike Slovenije.

Navedeni odstavek se spremni in se glasi: »predložil kopijo zavarovalne police, s katero dokazuje, .... naročniku in tretjim osebam pri zavarovalnici za zavarovalno vsoto 50.000,00 EUR, z veljavnostjo zavarovalnega kritja še 5 let po prevzemu objekta."

Lep pozdrav.

Občina Ivančna Gorica