Dosje javnega naročila 001359/2021
Naročnik: MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria
Gradnje: Izgradnja parkirne hiše P+R Sonce
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 6.836.150,38 EUR

JN001359/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 09.03.2021
JN001359/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.04.2021
JN001359/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.06.2021
JN001359/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 09.08.2021
JN001359/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.08.2021
JN001359/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 01.03.2022
JN001359/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 30.06.2022
JN001359/2021-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 01.07.2022
JN001359/2021-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 29.09.2022
JN001359/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 30.09.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001359/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 048-119636
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA KOPER
Verdijeva ulica 10
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
obcina@koper.si, Alan Žiberna
Alan.ziberna@koper.si
+386 56646396

Internetni naslovi
http://www.koper.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.koper.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24860
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja parkirne hiše P+R Sonce
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213312
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja parkirne hiše Park&Ride
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 6.235.995,41 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45213310
45223000
45223210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: mesto Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izgradnja parkirne hiše P+R Sonce, z vsemi spremljajočimi aktivnostmi, po sistemu "ključ v roke". Naročilo se izvaja skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, popisi del ter projektno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 6.235.995,41 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 11
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanja so mogoča skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in Zakonom o javnem naročanju.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Da
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Da
Opis variant:
Opis variant je podan v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija v skladu s Povabilom k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN (ESRR) v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 2020«.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Vsi pogoji so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.04.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 21.07.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.04.2021   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo v sistemu e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.04.2021   10:00

Dodatne informacije:
Operacija je sofinancirana v skladu s Povabilom k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN (ESRR) v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 2020«, 4. prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, številka 303-8/2019, z dne 27.09.2019, objavljenega 27.09.2019.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA KOPER
Verdijeva ulica 10
6000
Koper - Capodistria
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.03.2021   10:23
VPRAŠANJE
Spoštovani, na: URL: https://www.koper.si ... , danes do 10.03.2021/ 8:00 dostop do razpisne dokumentacije...še ni ureje.

ODGOVOR
Spoštovani,

Dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika na naslovu: https://www.koper.si/public_tender/javno-narocilo-izgradnja-parkirne-hise-pr-sonce/

Lep pozdrav.Datum objave: 17.03.2021   15:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima nas ali je objavljeno kakšno geološko poročilo oziroma podatki o opravljenih meritvah nosilnosti terena.
lp,

ODGOVOR

Spoštovani.
Naročnik je geomehansko poročilo objavil na spletni strani www.koper.si
Lep pozdrav.


Datum objave: 17.03.2021   15:31
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

vljudno prosimo za objavo geološko geomehanskega elaborata: GEOTEHNIČNI NAČRT RAZISKAV« izdelan s strani podjetja GEOENG&CO..

Hvala vnaprej in lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani.
Naročnik je geomehansko poročilo objavil na spletni strani www.koper.si
Lep pozdrav.Datum objave: 22.03.2021   11:43
VPRAŠANJE
Spoštovani ,

v poglavju 3.1.15 Reference: je naročnik med ostalim zapisal:
*************
"... Ponudnik mora navesti referenčni objekt in njegovo vrednost ter predložiti potrjeno referenco s
strani investitorja-naročnika, ki je izvedbo del ocenil kot pozitivno. Ponudnik mora priložiti
potrjeno referenčno potrdilo na priloženem obrazcu. "
*************
Naročnik v zahtevanem pogoju krši zakon, saj ZJN-3-- potrjeno s prakso DKOM - mora , kot ustrezna potrdila sprejeti in upoštevati tudi takšna-oblikovno neskladna referenčna potrdila, ki so izdelana in potrjena s strani naročnikov in po vsebini izpolnjujejo zahteve naročnika na predpisanem obrazcu.

Poleg tega zahtevamo, da naročnik iz predpisanega obrazca umakne neobjektivno in ne relevantno zahtevo po "opisnem" ocenjevanju referenčnega posla v smislu KAKOVOST IZVEDENIH DEL TER SKLADNOST IZVEDBE S POGODBENIMI DOLOČILI
citiramo :
************
" Potrjujemo, da so bila pogodbena dela izvedena v naslednji kvaliteti:
a) zelo dobro
b) dobro
c) slabo
(ustrezno obkrožiti) "
**************
Takšno subjektivno in ne-transparentno ocenjevanje kakovosti je nedopustno in krši načelo enakopravne obravnave ponudnikov. Osebe, ki potrjuje takšna potrdila pri naročnikih, niso usposobljena , predvsem pa nimajo enotnih meril za takšno vrsto "opisnega" ocenjevanje. Iz navedenega zahtevamo da naročnik navedeno nemudoma umakne iz pripravljenega obrazca referenčnega potrdila.

Vsako referenčno potrdilo, ki je izdano dokazuje da ja bilo delo opravljeno tako, da ga je naročnik prevzel in ga uporablja. -Torej v skladu s vsakokratno pogodbo. V nasprotnem primeru naročniki potrdil sploh ne bi izdajali oziroma potrjevali. Poleg tega je v točki 3.1.15 Reference: / Referenčno potrdilo ponudnika (Priloga 7-a): omenjena pozitivna ocena (najmanj dobro) v konkretnem primeru povsem ne-relevantna saj naročniki za "slabo" izvedena dela referenčnih naročil NE potrjujejo. Poleg tega ja zaradi časovne distance ( 5 let) in menjave odgovornih oseb, ki so seznanjena s predmetom pogodbe in kvaliteto izvedbe pri referenčnih naročnikih takšna potrdila zelo oteženo, v posamičnih primerih pa tudi neizvedljivo.

Predmetno vprašanje in zahteva po popravku razpisne dokumentacije je podana v smislu opozorila po tretjem odstavku 16.člena ZPVPJN, katerega bomo v slučaju neodzivnosti in neupoštevanja naročnika vsekakor uveljavljali

lep pozdrav


ODGOVOR

Spoštovani,
1. Kot je navedeno v točki 3.1.15 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, bo naročnik upošteval reference, predložene tudi na drugem obrazcu, kateri pa mora vsebovati vse podatke iz zahtevanega obrazca.

2. Ponudnik mora naročniku dokazati, da je usposobljen izvesti javno naročilo. Referenca je po svoji naravi dokazilo, da je ponudnik v preteklosti že uspešno izvedel primerljive posle. Na podlagi ponudnikovega uspešno izvedenega naročila, je mogoče sklepati, da ima ustrezno znanje in izkušnje, potrebne za izvedbo javnega naročila. Le na podlagi uspešno oz. dobro izvedenega referenčnega dela je mogoče sklepati, da bo ponudnik tudi razpisana dela izvedel uspešno. Ponudnik mora priložiti referenčno potrdilo, ki vsebuje vse podatke iz zahtevanega obrazca.

Lep pozdrav.Datum objave: 22.03.2021   11:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji zahtevate, da se ponudniki izkažemo z referencami le na izvedenih garažnih hišah. V veliko primerih so garaže sestavni del večjega objekta in niso izvedene kot samostojne garažne hiše. Naprošamo vas, da dovolite izpolnjevanje referenčnega pogoja tudi z objekti, ki niso samo garažna hiša ampak npr. kombiniran poslovni ali stanovanjski objekt z garažami temeljeni na AB pilotih. Smatramo, da so takšni objekti kvečjemu bolj zahtevni kot razpisan objekt.
Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Spoštovani.
Naročnik bo kot ustrezno referenco priznal tudi kombinirane poslovno/stanovanjske objekte z garažnimi hišami temeljenimi na AB pilotih premera najmanj 50 cm, pri čemer mora biti delež garažne hiše v vrednosti, kot je določeno v točki 3.1.15 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Lep pozdrav.
Datum objave: 22.03.2021   11:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Objekt je klasificiran po CC-SI kot garažna stavba pod oznako 12420. V PZI arhitekture je navedeno, da je upoštevana za varnost v stavbah smernica "TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah".

Po tehnični smernici TSG-1-001:2019 se za tipe stavbe kot je obravnavani objekt predvidi kable z minimalniom razredom odziva na ogenj Cca s1 d2 a1 v prostorih oziroma z minimalniom razredom odziva na ogenj B2ca s1 d1 a1 na zaščitenih delih evakuacijskih poti.

Ali razumemo pravilno, da so nekateri tipi električnih kablov v popisu v neskladju z omenjeno tehnično smernico? Če je to res vas naprošamo za popravek tipa kablov povsod kjer je to potrebno.

ODGOVOR

Spoštovani,

V popisih je prišlo do napake. Ponudnik naj pri pripravi ponudbe na listu Elektro instalacije, poglavje 4.5.6. instalacijski material, točka 1. KABLI (dobava in polaganje) upošteva naslednji opis kablov:

- Kabel N2XY-J 4x240mm2 uvlečen v instalacijsko cev dovod do R-G omare, 25 m
- Kabel N2XH-O 4x25 RM uvlečen v instalacijsko cev in položen na kabelsko polico dovod do pod razdelilcev, 310 m
- Kabel N2XH-J 5x16 RM uvlečen v instalacijsko cev in položen na kabelsko polico dovod do razdelilca za bife R-Bife, 100 m
- Kabel NYM-J 5x6 RM uvlečen v instalacijsko cev in položen na kabelsko polico ali uvlečen v cev dovod do R-GW omaric na strehi garaže, 200 m
- Kabel N2XH-J 5x2,5 RM uvlečen v instalacijsko cev in položen na kabelsko polico priključki + servisne vtičnice, 950 m
- Kabel N2XH-J 5x1,5 RM uvlečen v instalacijsko cev in položen na kabelsko polico razsvetljava + DALI krmiljenje skupaj, 14000 m
- Kabel N2XH-J 3x2,5 RM uvlečen v instalacijsko cev in položen na kabelsko polico, 1600 m
- Kabel N2XH-J 3x1,5 RM uvlečen v instalacijsko cev in položen na kabelsko polico, 4200 m

Lep pozdrav


Datum objave: 23.03.2021   13:35
VPRAŠANJE
Ali bo naročnik štel kot podoben objekt tudi objekt, ki je zgrajen v AB konstrukciji na pilotih premera najmanj 50cm in je garaža zgolj v eni etaži, preostali del objekta pa je namenjen drugi dejavnosti?

ODGOVOR
Spoštovani.
Naročnik bo kot ustrezno referenco priznal tudi objekt, ki je zgrajen v AB konstrukciji na pilotih premera najmanj 50 cm, kjer je garaža zgolj v eni etaži, pri čemer mora biti vrednost garaže kot je določeno v točki 3.1.15 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Lep pozdrav.

Datum objave: 29.03.2021   14:51
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da spremeni referenčni pogoj kot sledi:

Referenca za podjetje:

Naročnik bo kot ustrezno referenco priznal tudi objekt, ki je zgrajen v AB konstrukciji na pilotih premera najmanj 50 cm, kjer je garaža zgolj v eni etaži, pri čemer je vrednost celotnega objekta znašala kot je določeno v točki 3.1.15 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Za vodjo del

Da je bil vodja del v zadnjih petih letih pozitivno ocenjen (najmanj dobro) pri izvedbi del
(ne nujno javnega naročila), ki so po naravi in pogojih gradnje podobna razpisanim in sicer
objekt, ki je zgrajen v AB konstrukciji na pilotih premera najmanj 50 cm, kjer je garaža zgolj v eni etaži, pri čemer je vrednost celotnega objekta znašala kot je določeno v točki 3.1.15 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik ne bo spreminjal referenčnega pogoja v točki 3.1.15 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudnik mora izdelati ponudbo kot je določeno v dokumentaciji in podanimi odgovori na vprašanja.

Lep pozdrav.
Datum objave: 12.04.2021   13:55
VPRAŠANJE
Prosimo, da natančneje opredelite strokovni nadzor s strani bodočega upravljalca nad izvajanjem montažnih in gradbenih del, katerega strošek moramo vključiti v enotne cene.

ODGOVOR
Spoštovani.
Nadzor nad izvajanjem montažnih in gradbenih del na infrastrukturi izvaja upravljavec javne infrastrukture (vodovod, elektrika, javna razsvetljava, kanalizacija). Ponudnik mora ponudbo za izvedbo nadzora pridobiti pri upravljavcu posamezne infrastrukture.
Lep pozdrav.Datum objave: 12.04.2021   13:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ponudniki ne moremo prevzeti rizika temeljnih tal, zato naročnika pozivamo, da se globoko temeljenje izključi iz obračuna na ključ. Hvala.


ODGOVOR
Spoštovani.
Naročnik je vsa dela razpisal, skladno z veljavno zakonodajo. Predmet javnega naročila je izvedba projekta na ključ. Ponudnik mora oddati ponudbo skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
Lep pozdrav.
Datum objave: 12.04.2021   13:57
VPRAŠANJE
Prosimo za potrditev, da zunanje jekleno stopnišče ni predmet ponudbe.

ODGOVOR

Spoštovani. Naročnik potrjuje, da zunanje jekleno stopnišče ni predmet ponudbe. Lep pozdrav.


Datum objave: 12.04.2021   13:58
VPRAŠANJE
Prosimo vas, da striktno določite, katera finalizacijska dela prostorov za najem niso predmet ponudbe.
Vnaprej hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,
finalizacijska dela, ki niso predmet ponudbe, niso zajeta v popisih, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudnik mora oddati ponudbo skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
Lep pozdrav.Datum objave: 12.04.2021   13:59
VPRAŠANJE
Spoštovani!


Pri pregledu ponovno objavljenega ponudbenega predračuna smo zasledili matematične napake/nejasnosti na katere naročnika opozarjamo in pozivamo da jih odpravi s ponovno objavo popravljenih popisov:

A. ZAVIHEK: NN-TK
1. Vrstica: 51; za postavko 13. omara PMO se v skupni seštevek dvakrat upošteva celotna vrednost omare. Naročnika prosimo, da popravi matematiko tako, da se cene ne bodo podvajale.
2. Vrstica: 78; v skupni seštevek zavihka ni zajeta postavka v vrstici 76.

B. ZAVIHEK: RAZDELILNIKI
1. Vrstica: 66, vrednost postavke dveh kompletov razdelilnika v polju F66 ima barvo pisave nastavljeno na belo in posledično vrednost postavke ni vidna.

C. ZAVIHEK: STROJNE INŠTALACIJE
1. Vrstice: 144, 145, 146, 454, 456, 457; za postavko 23 ni vpisanih enačb za izračun vrednosti v stolpcu F.
2. Vrstice: 320, 321, 322; naročnika prosimo, da za izračun drobnega materiala in nepredvidenih del v stolpec E in F vpiše pravilne enačbe za izračun procentualne vrednosti in območja za katero se procentualna vrednost računa (kot na primer v zavihkih elektro inštalacijskih del zavihek NN-TK, vrstica 76)

Hvala!


ODGOVOR
Spoštovani,
Skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, točka 2.9 je naročnik k dokumentaciji priložil popise v excel programu. Naročnik ne odgovarja za morebitne nepravilno nastavljene formule ali seštevke v excel programu. Le-te je ponudnik dolžan preveriti in popraviti oz. dopolniti.
Lep pozdrav.
Datum objave: 12.04.2021   14:00
VPRAŠANJE
Prosimo, da naročnik pojasni, kako bo upošteval oziroma ocenjeval osnovne in variantne ponudbe.
Ali pravilno razumemo, da bo naročnik upošteval najugodnejšo ponudbo, tudi če je ta variantna, glede na to, da je edino merilo za ocenjevanje najnižja cena?

ODGOVOR
Spoštovani.
Kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila bo naročnik upošteval najugodnejšo ponudbo, tudi če je ta variantna, vendar le v primeru, da je variantna rešitev ustrezna.
Lep pozdrav.
Datum objave: 12.04.2021   14:02
VPRAŠANJE
V popisu oz. specifikacijah za parkirni sistem je zahtevana oprema s tehničnimi karakteristikami, ki jih lahko izpolni le en proizvajalec parkirne opreme, kar pa ne omogoča cenovno najbolj ugodne ponudbe in tudi omejuje konkurenco. Ali naročnik dopušča, da se v ponudbi ponudi enakovreden parkirni sistem?

ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik odgovarja, da ponudniki lahko ponudijo enakovreden izdelek. Kot navedeno že v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, morajo biti v ponudbi opredeljeni elementi enakovredni elementom, navedenim v naročnikovih postavkah glede tehničnih karakteristik in kakovosti.
Lep pozdrav.Datum objave: 12.04.2021   14:58
VPRAŠANJE
Prosimo za potrditev, da v enotnih cenah zajamemo zgolj strošek predaje podatkov za izdelavo PID načrtov (in ne tudi samo izdelavo PID načrtov).

ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik odgovarja, da izvajalec ne izdela PID načrtov, mora pa naročniku predati vse potrebne podatke za uspešno izdelavo PID načrtov.
Lep pozdrav.
Datum objave: 12.04.2021   14:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnika prosimo, da določi strošek delne zapore Ankaranske ceste (občinska cesta).

Hvala.


ODGOVOR
Spoštovani.
Strošek zapore Ankaranske ceste je odvisen od načina oz. dinamike izvedbe gradnje. Izbrani ponudnik mora izdelati elaborat zapore, na podlagi katerega bo določen strošek zapore občinske ceste.
Lep pozdrav.
Datum objave: 13.04.2021   07:55
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

prosimo, da enoznačno definirate zahtevan razred vidnih betonov za VSE AB elemente. Namreč v projektni dokumentaciji prihaja do razhajanj za posamezne AB elemente med VB2 in VB3 (kot npr: spodnja stran dovoznih ramp: VB2 - dokument PH_Sonce_specifikacije betoni in navodila str. 9 / VB3 - dokument PH_Sonce_specifikacije betoni in navodila str. 6; podobno velja za parapete na strehi in ostale elemente).

Hvala.


ODGOVOR

Spoštovani.
Naročnik je na spletni strani objavil datoteko »Zahteve za vidne betone.pdf«, ki jo mora ponudnik upoštevati pri oddaji ponudbe.
Lep pozdrav.Datum objave: 13.04.2021   07:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na sprejete ukrepe vlade, da bo država zaprta od 1.4.-12.4.2021 vas naprošamo za podaljšanje roka za 12 dni, saj bo v tem času vse izredno oteženo.

Za razumevanje se vam že v naprej zahvaljujemo.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani.
Naročnik je na spletni strani (www.koper.si) ter portalu javnih naročil objavil popravek razpisne dokumentacije, v katerem je podaljšal rok za oddajo ponudbe.
Lep pozdrav.Datum objave: 13.04.2021   08:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo, da razširi?bolje definira referenčni pogoj 3.1.15, Reference, tako da zagotovi večjo konkurenčnost med ponudniki in boljšo razumevanje dokumentacije.

Ugotavljamo namreč, da je zapisan pogoj nekoliko dvoumen, saj dikcija ki so po naravi in pogojih gradnje podobna rapisanim, dopušča širšo interpretacijo, kot je nadalje zapisano v oklepaju. Ponudniki lahko tako razumemo, da je potrebno z referenco izkazovati zgolj garažno hišo ali, kot to mi razumemo celoten objekt. Gradnja stanovanjskega dela v AB konstrukcije je zagotovo po naravi in pogojih gradnje primerljiva garažni hiši, če ne zahtevnejša. Pri gradnji stanovanj imamo pravtako: AB konstrukcijo, elektro dela, odvodnjavanje, estrihe, finalni tlak, ograje, itd. ,kakor imamo to pri gradnji garažne hiše.

Poleg tega pa je glede na odgovor z dne 23.3. izredno težko ovrednotiti katera dela spadajo pod vrednost garažnega dela v objektu, ki je večnamenski. Namreč lahko štejemo, da je streha objekta del garaže, če tudi je nad tretjim nadstropjem, je pa nesporni del konstrukcije, ki tvori tudi garažo. V izogib zapletu pri tolmačenju odgovorov in same RD, prosimo naročnika, da potrdi razumevanje pogoja kot sledi:

"Naročnik bo kot ustrezno referenco priznal tudi objekt, ki je zgrajen v AB konstrukciji na pilotih premera najmanj 50 cm, kjer je garaža zgolj v eni etaži, pri čemer je vrednost celotnega objekta znašala kot je določeno v točki 3.1.15 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila."

oz, da zapiše:

Da je bil ponudnik v zadnjih petih letih pozitivno ocenjen (najmanj dobro) pri izvedbi del (ne nujno javnega naročila), ki so po naravi in pogojih gradnje podobna razpisanim (izgradnja AB objekta, globoko temeljene na AB pilotih premera najmanj 50 cm) in sicer:
- najmanj dva referenčna objekta, vsako v vrednosti 2.000.000,00 EUR brez DDV ali
- najmanj en referenčni objekt v vrednosti 3.000.000,00 EUR brez DDV

Smiselno naj se ta razlaga uporabi tudi pri Vodji del.


ODGOVOR
Spoštovani.
Naročnik je z namenom zagotavljanja večje konkurenčnosti med ponudniki, na spletni strani (www.koper.si) ter portalu javnih naročil, objavil popravek razpisne dokumentacije, v katerem razširja referenčna pogoja v točki 3.1.15 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudnik mora izdelati ponudbo skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in podanimi odgovori na vprašanja.
Lep pozdrav.
Datum objave: 13.04.2021   08:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na to, da je skladno z razpisno dokumentacijo dopustna tudi oddaja variantnih ponudb, prosimo da naročnik poda natančna navodila in obrazce za oddajo variantnih ponudb in s tem omogoči enakopravno obravnavo vseh ponudb.
V razpisni dokumentaciji je namreč pripravljen le obrazec "Priloga 2: Ponudbeni obrazec", na katerem se navede končna cena, nikjer pa ni označeno ali je to osnovna ponudba (skladna z obstoječo projektno dokumentacijo) ali pa variantna ponudba.


ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik je na spletni strani (www.koper.si) in na portalu javnih naročil objavil popravek dokumentacije, v katerem je popravil obrazec Priloga 2: Ponudbeni obrazec. Ponudnik mora popravek upoštevati pri oddaji ponudbe.
Lep pozdrav.Datum objave: 13.04.2021   08:13
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Projekt bo potrebno izgraditi na osnovi objavljenih PZI načrtov. Hkrati projekt oddajate po pogodbenem načelu "ključ v roke" na osnovi razpisne dokumentacije, PZI načrtov in objavljenih popisov del.

Glede pilotiranja smo v projektni dokumentaciji razbrali naslednja določila:

"Glede na razpoložljive podatke so piloti dolžine od 12,50 do 15,00m. Realne dolžine pilotov je potrebno določiti na podlagi dodatnih terenskih preizkav za potrditev predpostavljenih vrednosti mehanskih karakteristik posameznih slojev temeljnih tal in za ugotovitev realne globine, na kateri se nahaja plast preperelega laporja."

"Pred izvedbo del mora izvajalec del izvesti natančnejše geološko geomehanske raziskave po navodilih projektanta in geomehanskega nadzornika ter podati rezultate projektantu. Rezultati bodo osnova za ponovno preverbo ustreznosti dimenzioniranja."

"Pred izvedbo pilotov priporočamo dodatno testiranje odpornosti tal po CPT ali SPT metodi za natančnejšo določitve odpora po celotni globini."

"V kolikor se tekom izvedbe ali že v obdobju pripravljalnih del ugotovi, da nosilnost pilotov ne ustrezajo projektiranim velikostim in nosilnostim, je potrebno vsa dela pri globokim temeljenjem takoj ustaviti in se s projektantom in investitorjem dogovoriti za nadaljnje ukrepe."

Iz navedenega nam ponudnikom ni jasno kaj naj sploh ponudimo. Prosimo vas za natančna navodila glede potrebnih testov, ki jih bo potrebno izvesti pred izvedbo pilotiranja. Torej prosimo, da že v tej fazi natančno navedete katere in koliko preiskav bo moral izvajalec izvesti ter te preiskave tudi vključite v popis del. V projektantski oceni je projektant te stroške ocenil na le 2.500 kar nam sploh ni jasno kaj naj se za ta denar naredi.

Glede na to da se projekt ponuja po objavljenih PZI načrtih in po načelu ključ v roke nas tudi zanima kako se bo postopalo v primeru, ko bo zaradi rezultatov teh preiskav potrebno zaustaviti dela, povečati ali zmanjšati globino pilotov. Kdo bo to plačal? Po naših izkušnjah bodo piloti na južni strani precej daljši od predvidenih 15m.

ODGOVOR

Spoštovani.
Naročnik je na spletni strani objavil popravek popisa za zemeljska dela in temeljenja, kjer so dodatno obrazložene preiskave, zaradi katerih se zmanjša tveganje pri izvedbi temeljenja. Ponudnik mora upoštevati popravek pri oddaji ponudbe.

Predmet javnega razpisa je izvedba projekta na ključ vključno z zemeljskimi deli in temeljenjem. Ponudnik mora oddati ponudbo skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in podanimi odgovori na portalu javnih naročil.
Lep pozdrav.Datum objave: 13.04.2021   08:14
VPRAŠANJE
Spoštovani. Zanima nas ali bo naročnik kot primerljiv objekt štel tudi trgovski center zgrajen z AB konstrukcijo na pilotih fi50 v vrednosti min 3mio eur? Izvedena dela, so bila primerljiva delom iz tega popisa del ( po naravi in pogojih), kakor zahtevate v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnikov odgovor je DA, v kolikor bodo izpolnjene vse zahteve iz točke 3.1.15 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter podanimi odgovori na vprašanja.
Lep pozdrav.Datum objave: 13.04.2021   08:15
VPRAŠANJE
Ali lahko referenčni pogoj izpolnjujemo z objektom/projektom, kjer smo izvajali gradnjo podobno tisti iz vašega razpisa, pilote pa smo uporabili kot zaščito gradbene jame. S takim dokazilom zagotovo dokažemo usposobljenost za izvedbo predmetnih del, ker je gradnja v globino nemalokrat še zahtevnejša od gradnje od kote terena navzgor. Sama izvedba pilotov pa je praktično enaka v obeh primerih.

ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnikov odgovor je DA, v kolikor bodo izpolnjene vse zahteve iz točke 3.1.15 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter podanimi odgovori na vprašanja.
Lep pozdrav.Datum objave: 13.04.2021   14:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Vezano na:
Realne dolžine pilotov je potrebno določiti na podlagi dodatnih terenskih preiskav za potrditev predpostavljenih vrednosti mehanskih karakteristik posameznih slojev temeljnih tal in za ugotovitev realne globine, na kateri se nahaja plast preperelega laporja.

Dodatno: na neposrednem območju parkirne hiše je bila izvedena zgolj ena vrtina vrtina V2.

Naročnika opozarjamo, da ponudniki ne moremo prevzeti tveganj v zvezi s temeljnimi tlemi, in posledično z vplivom le-tega na obseg temeljenja, kar se zahteva z obračunom na ključ.


ODGOVOR
Spoštovani.

Naročnik je na spletni strani objavil popravek popisa za zemeljska dela in temeljenja, kjer so dodatno obrazložene preiskave, zaradi katerih se zmanjša tveganje pri izvedbi temeljenja. Ponudnik mora upoštevati popravek pri oddaji ponudbe.

Predmet javnega razpisa je izvedba projekta na ključ vključno z zemeljskimi deli in temeljenjem. Ponudnik mora oddati ponudbo skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in podanimi odgovori na portalu javnih naročil.

Lep pozdrav.
Datum objave: 13.04.2021   15:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika vljudno prosimo, da poda potrebno število testnih pilotov / testov za statični obremenilni test in ločeno za dinamični obremenilni test ter % pilotov, ki se kontrolira na zveznost in po kateri metodi.
Hkrati prosimo še za informacijo, koliko ur (ur/teden) je predvideno za geomehanski nadzor.
Vnaprej hvala.


ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik je na spletni strani objavil popravek popisa za zemeljska dela in temeljenja, kjer je definirano tudi število testnih pilotov in ostalih elementov temeljenja. Ponudnik mora upoštevati popravek pri oddaji ponudbe.
Prisotnost geomehanskega nadzora je odvisna od dinamike poteka in načina izvedbe gradbenih del ter drugih dejavnikov, ki jih naročnik pri možnosti oddaje variantnih ponudb, ne more vnaprej predvideti. Prisotnost geomehanskega nadzora mora biti skladna z izvedbo del, tako da se zagotovi ustreznost izvedbe.
Lep pozdrav.
Datum objave: 13.04.2021   15:36
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

prosimo za natančneje definiran obseg del (obseg, predvideno št. ur ipd.) iz Elementov za pripravo predračuna oz. iz splošnih opomb v popisu del, kot npr. meritve hrupa v okolju, mikroklimatske meritve, meritve vpliva na okolje, prisotnost statika...


ODGOVOR

Spoštovani.
Obseg del, ki jih ponudnik navaja v vprašanju, je odvisen od načina in dinamike izvedbe gradbenih del ter drugih dejavnikov, ki jih naročnik pri možnosti oddaje variantnih ponudb, ne more vnaprej predvideti. Ponudnik, glede na ponujeno rešitev, predvidi potrebna dela, ki jih, skladno s 4. poglavjem dokumentacije, vključi v cene na enoto.
Lep pozdrav.Datum objave: 16.04.2021   07:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
V popravku Priloge 2 ste popravili tudi rok izvedbe in navedli 9 mesecev, čeprav je bil prvotni rok 11 mesecev, kar piše tudi v razpisni dokumentaciji in na Portalu javnih naročil. Ali je prišlo ti napake? Ravno tako je na Prilogi 2 naveden rok za pričetek januar 2021.

ODGOVOR
Spoštovani.
V popravku Priloge 2 je prišlo do napake. Rok izvedbe ostaja nespremenjen, in sicer 11 mesecev. Naročnik bo izvajalca uvedel takoj po podpisu pogodbe in predložitvi vse potrebne dokumentacije.
Lep pozdrav.
Datum objave: 16.04.2021   10:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v povezavi z vašimi odgovori glede pilotiranja lahko razumemo, da naročnik očitno zavaja ponudnike z namenom pridobitve nerealno nizke cene.

Iz popisa del in geomehanskega poročila je jasno razvidno, da se sloj preperelega fliša na južni strani objekta nahaja na globini 18m. Z zahtevo, da je potrebno pilote zabiti od 50-100cm v sloj preperelega fliša torej izhaja, da bodo potrebna dolžina pilotov kvečjemu od 18-20m, v popisu pa navajate 12-15m, kar je očitno zavajanje. Piloti na sosednjem objektu (čebeljnak) so izvedeni v globino tudi do 24m!!

To pomeni, da je potrebno pilote izdelati v dveh kosih s spojnico. Da niti ne govorimo o primeru, da bo potrebno pilote zaradi nedoseganja nosilnosti podaljševati na mestu (razbijanje pilota, opaž, dobetoniranje,...) kar je izredno zahtevno in podaljša pilotiranje na konkretnem pilotu za vsaj 15 dni. Vse na riziko izvajalca?!?!?ODGOVOR
Spoštovani.
Iz navedenih trditev naročnik ne more razbrati vprašanja, ki ga želi ponudnik zastaviti. Z namenom razjasnitve nejasnosti, ponudnika pozivamo, da poda konkretno vprašanje.
Lep pozdrav.
Datum objave: 19.04.2021   10:02
VPRAŠANJE
Spoštovani
Torej lahko sami popravimo na Prilogi 2, rok izvedbe 11 mesecev, ali boste objavili popravek obrazca?

ODGOVOR

Spoštovani.
Ponudniki sami popravijo, na Prilogi 2, rok izvedbe 11 mesecev. Naročnik ne bo objavljal popravljenega obrazca in bo upošteval 11-mesečni rok izvedbe.
Lep pozdrav.Datum objave: 19.04.2021   10:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
objavili ste popravek popisa del "Popis-del_zemeljska-in-temeljenje_popravek.xlsx" v katerem je le zavihek zemeljska dela.
Ali prav razumemo, da ta zavihev zamenjamo z zavihkom zemeljska dela v prvotnem popisu?

ODGOVOR
Spoštovani.
Naročnik pojasnjuje, da je potrebno popravek popisa Popis-del_zemeljska-in-temeljenje_popravek.xlsx zamenjati z zavihkom zemeljska dela v prvotnem popisu.
Lep pozdrav.
Datum objave: 21.04.2021   07:44
VPRAŠANJE
V povezavi z vašim odogovorom glede pilotiranja vam torej zastavljamo konkretna vpašanja:

1. Ali sta naročnik in projekant 100% prepričana, da se objekt lahko temelji s 416 piloti dolžine 12-15m?

2. Kaj bo potrebno izvesti če posamezni 15m pilot ne bo dosegel projektirane nosilnosti?

3. Ali bo naročnik izvajalcu dodatno plačal morebitno podalševanje pilotov če le ti ne bodo dosegali nosilnosti zaradi razlogov, ki niso na strani izvajalca?

ODGOVOR
Spoštovani.

1. Glede na razpoložljive podatke načrtovano število pilotov in njihova dolžina zagotavlja zahtevano nosilnost, ki izhaja iz uporabe objekta v namene, za katere je bil sprojektiran.
2. Izvedba projekta je določena po klavzuli »ključ v roke«, kar pomeni, da se izvajalec samostojno zavezuje, da bo izvedel skupaj vsa dela, ki so potrebna za zgraditev in uporabo celotnega objekta.
3. Izvedba projekta je določena po klavzuli »ključ v roke«, kar pomeni, da se izvajalec samostojno zavezuje, da bo izvedel skupaj vsa dela, ki so potrebna za zgraditev in uporabo celotnega objekta. V tem primeru vsebuje dogovorjena cena tudi vrednost vseh nepredvidenih in presežnih del, izključuje pa vpliv manjkajočih del nanjo

Lep pozdrav.
Datum objave: 21.04.2021   07:45
VPRAŠANJE
spoštovani,

sprašujemo vas ali moramo v primeru da izvedbo del ponujamo v variantni izvedbi, ponuditi tudi izvedbo del v osnovni izvedbo, ter če ponujamo izvedbo del v variantni izvedbi v kakšni izvedbi ponujamo specifikacijo del.

lep pozdrav!

ODGOVOR
Spoštovani.
Ponudnik lahko ponudi samo variantno izvedbo del. Ni potrebno ponuditi osnovne izvedbe. V primeru variantne ponudbe ponudnik priloži prilogo 2: ponudbeni obrazec, v katerem navede ponudbeno ceno. Ponudbi lahko priloži tudi lastno specifikacijo del.
Lep pozdrav.
Datum objave: 21.04.2021   07:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vezano na vaš pogoj v razpisni dokumentaciji :

"Obrazec referenc, ki ga priloži ponudnik k ponudbi, ne sme biti starejši od 6 mesecev od datuma
objave javnega naročila, kljub temu mora odražati zadnje stanje. "

prosimo vas, da ga odstranite, saj je neprestano naprošanje bivših naročnikov zamudno in nesmiselno. Menimo da so potrjene reference veljavne ne glede na pretečni čas od podpisa.
Hvala za razumevanje

ODGOVOR

Spoštovani.
Ponudnik mora oddati ponudbo skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik ne bo spreminjal pogoja.
Lep pozdrav.Datum objave: 21.04.2021   07:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v načrtih je narisan tudi tobogan, ki pa ga v popisih ni.
Ali ga bo potrebno izvesti ali ne?

ODGOVOR

Spoštovani,
Tobogan ni predmet ponudbe in izvedbe.
Lep pozdravDatum objave: 21.04.2021   07:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo za korekcijo popisov del v sklopu elektro instalacij, poglavje 4.5.6 instalacijski material, točka 1 KABLI skladno z odgovori na portalu javnih naročil.

ODGOVOR
Spoštovani.

Naročnik ne bo spreminjal popisov. Kot je naročnik navedel v odgovoru na vprašanje z dne 22. 3. 2021, naj ponudnik pri pripravi ponudbe na listu Elektro instalacije, poglavje 4.5.6. instalacijski material, točka 1. KABLI (dobava in polaganje) upošteva naslednji opis kablov:
- Kabel N2XY-J 4x240mm2 uvlečen v instalacijsko cev dovod do R-G omare, 25 m
- Kabel N2XH-O 4x25 RM uvlečen v instalacijsko cev in položen na kabelsko polico dovod do pod razdelilcev, 310 m
- Kabel N2XH-J 5x16 RM uvlečen v instalacijsko cev in položen na kabelsko polico dovod do razdelilca za bife R-Bife, 100 m
- Kabel NYM-J 5x6 RM uvlečen v instalacijsko cev in položen na kabelsko polico ali uvlečen v cev dovod do R-GW omaric na strehi garaže, 200 m
- Kabel N2XH-J 5x2,5 RM uvlečen v instalacijsko cev in položen na kabelsko polico priključki + servisne vtičnice, 950 m
- Kabel N2XH-J 5x1,5 RM uvlečen v instalacijsko cev in položen na kabelsko polico razsvetljava + DALI krmiljenje skupaj, 14000 m
- Kabel N2XH-J 3x2,5 RM uvlečen v instalacijsko cev in položen na kabelsko polico, 1600 m
- Kabel N2XH-J 3x1,5 RM uvlečen v instalacijsko cev in položen na kabelsko polico, 4200 m

Ponudnik mora oddati ponudbo skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in podanimi odgovori na portalu javnih naročil.

Lep pozdrav.
Datum objave: 23.04.2021   13:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na:
VPRAŠANJE
sprašujemo vas ali moramo v primeru da izvedbo del ponujamo v variantni izvedbi, ponuditi tudi izvedbo del v osnovni izvedbo, ter če ponujamo izvedbo del v variantni izvedbi v kakšni izvedbi ponujamo specifikacijo del.
ODGOVOR
Ponudnik lahko ponudi samo variantno izvedbo del. Ni potrebno ponuditi osnovne izvedbe. V primeru variantne ponudbe ponudnik priloži prilogo 2: ponudbeni obrazec, v katerem navede ponudbeno ceno. Ponudbi lahko priloži tudi lastno specifikacijo del.

prosimo za potrditev, da v primeru variantne ponudbe, osnovnega popisa del ni potrebno prilagati.

Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani.
V primeru oddaje variantne ponudbe ponudniku ni treba oddati osnovnega popisa v ponudbi.
Lep pozdrav.
Datum objave: 23.04.2021   14:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Potrebovali bi obrazložitev obsega instalacijskih del v lokalu in trafiki, saj se v dokumentaciji pojavljajo nesoglasja. Sama poročila in načrti za instalacije so glede tega zelo skopi. V poročilu za arhitekturo piše o instalacijah lokala, v katerem pa ni omenjeno, da omenjene instalacije niso stvar tega razpisa.

Gre se za VRF sistem za ogrevanje in hlajenje lokala, sanitarije v lokalu, razvod vode v lokalu, električni grelnik sanitarne vode v lokalu, centralno prezračevalna naprava lokala z rekuperatorjem, razsvetljavo v lokalu, radiator v trafiki, ...) Vse zgornje v celoti ni obdelano v načrtih elektro in strojnih del.

Prosimo za jasen odgovor kaj je predvideno v obsegu del in popravek tehničnih specifikacij oz. popisa v kolikor je to potrebno saj je pogodbeni obračun celotnega objekta predviden na ključ.


ODGOVOR
Spoštovani.
Instalacije lokala niso predmet tega razpisa - finalizacija lokala in trafike, vključno z instalacijami, je predvidena kasneje, zato ta dela niso zajeta v popisih. Ponudnik mora oddati ponudbo skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik ne bo popravljal tehničnih specifikacij oz. popisa del.
Lep pozdrav.
Datum objave: 23.04.2021   14:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V popisu je v zavihku ''INSTALACIJSKI MATERIAL'' postavka 5 - ''Kabelska polica PK300/62, 100/52 in 50/52 montirana; pocinkana z stropnimi ali stenskimi nosilci''.

Naročnika naprošamo za razdelitev te postavke na posamezne podpostavke in sicer na način, da bo za vsak od navedenih tipov kabelske police podana pripadajoča količina.

Na takšen način zapisana postavka omogoča neenakopravno obravnavanje različnih ponudnikov in nejasno definira obseg del oz. količin, kar ni v skladu z ZJN.lep pozdrav,

ODGOVOR
Spoštovani.
V izogib neenakopravni obravnavi ponudnikov naročnik pojasnjuje, da od skupne dolžine kabelskih polic 3750 m znašajo posamezne police:
- PK300/62: 370 m
- PK100/52: 1690 m
- PK 50/52: 1690.
Ponudnik mora oddati ponudbo skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ter podanimi odgovori na vprašanja. Naročnik ne bo spreminjal popisov del.
Lep pozdrav
Datum objave: 23.04.2021   14:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vezano na požarno študijo, načrtov s področja prometnega inženirstva in načrtov elektro instalacij je razvidno, da so v parkirni hiši predvidene elektro polnilnice za avte, kolesa, avtobus in motorna kolesa. Glede na to, da polnilnice oz. predpriprava za te v elektro poročilu niso omenjene bi potrebovali potrditev, da je predvidena odjemna moč polnilnic upoštevana v celotni priključni moči objekta na električno omrežje oz. da je predvidena rešitev v kolikor bi prišlo do vgraditve polnilnic.

Hkrati pa vas še prosimo za preverbo količine postavke 1 (Senzor v obliki ZELENIH/RDEČIH svetil (običajna parkirišča), območje detektiranja vozila od 30 do 62 stopinj, kpl 450) v zavihku ''PARKIRNI SISTEM'' podpoglavje ''1/2 SISTEM ZA PRIKAZ ZASEDENOSTI PARKIRNIH MEST''. Parkirnih mest je namreč 464.

ODGOVOR
Spoštovani.
Naročnik pojasnjuje, da je priključna zunanja omara načrtovana tako, da bo mogoča izvedba napajanja iz nje do bodočih notranjih in zunanjih elektro polnilnic. Same polnilnice in razvod instalacij pa bo predvidoma predmet koncesije, zato ta dela niso zajeta v popisih. Naročnik pojasnjuje, da je pri navedeni količini postavke 1 v zavihku »PARKIRNI SISTEM«, podpoglavje ''1/2 SISTEM ZA PRIKAZ ZASEDENOSTI PARKIRNIH MEST'' je prišlo do pomote. Pravilna količina, ki jo ponudnik upošteva pri oddaji ponudbe, znaša 464.
Lep pozdrav.
Datum objave: 23.04.2021   14:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vezano na elektro inštalacijska dela nas zanima sledeče. Gre se za postavko v zavihku ''PREMESTITEV EL. VODOV'' v poglavju ''B Elektro material''. Postavka ni jasno definirana, opomba z oceno in obračunom po ponudbi Elektro Primorske ni v skladu z ZJN in hkrati omogoča naročniku, da pride pri izbiri za najugodnejšega ponudnika do neprimerljivih ponudb oz. neenakopravne obravnave ponudnikov. Hkrati imamo težavo s pridobitvijo ustrezne ponudbe s strani Elektro Primorske. Prosimo za jasno razlago postavke (št. kablov ki jih je potrebno prestaviti, dolžine, tipe kablov, tipe zaključnih spojk,....) oz. v kolikor ta obstaja projekt premestitve vodov.

V kolikor zgornje ni mogoče vas prosimo da to postavko umaknete iz razpisa.

Podobno velja za postavko v zavihku ''PREMESTITEV TK VODOV'' v poglavju ''B Elektro materiali''. Potrditev smo dobili tudi s strani Telekoma Slovenije, da ta trasa ni v njihovi pristojnosti kot je napačno navedeno v opisu postavke.


ODGOVOR

Spoštovani.
Naročnik podaja podrobnejši opis postavko v zavihku ''PREMESTITEV EL. VODOV'' v poglavju ''B Elektro material''.

Ponudnik mora pri postavki upoštevati:
1. Premestitev dveh obstoječih visoko nap. elektro kablov 3x1xXHE49-A 150 mm2 (dve spojki na vsakem vodu), žile kabla se reže v jašku št. 4, žile se izvleče skozi jašek J5 in s spojkami po potrebi podaljša*, nato se kable položi v cevi in se jih s spojkami spne še v jašku št.4. Spojke se izvede s kompresijskimi tulci in samoskrčnimi cevkami za visoko napetostne kable.
2. Premestitev obstoječih nizko nap. elektro kablov NAYY 4x150 mm2 dva voda (dve spojki na vsakem vodu)*. Spojke se izvede s kompresijskimi tulci in samoskrčnimi cevkami.

*Opomba: Premešča se obstoječe kable. Projektna dolžina nove in stare trase je praktično nespremenjena, zaradi možnosti, da so kabli minimalno prekratki, so predvidene dvojne spojke, v primeru zadostne dolžine se izvede samo ene spojke.

Pri premestitvi TK vodov gre za optične kable v lasti T2. V zavihku ''PREMESTITEV TK VODOV'' v poglavju ''B Elektro materiali'' prosimo upoštevajte: Premestitev obstoječega optičnega kabla: izdelava kabelskih 12 spojk , preizkus kablov in ponovni priklop.

Ponudnik mora oddati ponudbo skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in podanimi odgovori na portalu javnih naročil.
Lep pozdrav.