Dosje javnega naročila 001315/2021
Naročnik: DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA, Gregorčičeva ulica 16, 5000 Nova Gorica
Gradnje: Dnevni center Komen
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001315/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.03.2021
JN001315/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2021
JN001315/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 31.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001315/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA
Gregorčičeva ulica 16
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Verica Gregorč
verica.gregoric@dung.si
+386 53394100
+386 53394160

Internetni naslovi
http://www.dung.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/390188/JN_dnevni_center_Komen_RD_in_popisi.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/390188/espd/Narocnik_ESPD.xml.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=31
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dnevni center Komen
Referenčna številka dokumenta: 1/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Naročnik namerava urediti Dnevni center ki bo zagotavljal druženje in kvalitetno preživljanje prostega časa predvsem starejšim.
Dnevni center za starejše bo zagotavljal dnevno varstvo 14 uporabnikom.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI04 - Zahodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Komen
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik namerava urediti Dnevni center ki bo zagotavljal druženje in kvalitetno preživljanje prostega časa predvsem starejšim.
Dnevni center za starejše bo zagotavljal dnevno varstvo 14 uporabnikom.
Stavba je objekt daljšega obstoja, kot taka je pridobila gradbeno in uporabno dovoljenje, kot podlago za rekonstrukcijo. Gradbeni poseg je rekonstrukcija po 35. točki 3.člena GZ. Stavbo se rekonstruira v celoti, izvede se celovito rekonstrukcijo osnovnega objekta in ponovno prezida poškodovan SZ vogal. Dodani novi del se izvede zaradi zagotavljanja univerzalnega dostopa do javne stavbe: prizida se vhodno partijo vetrolov z dvižnimi podesti za dostop invalidov in dostopne stopnice v skladu s sedaj veljavnimi standardi.
Zamenja se strešne kritine, izvede toplotne izolacije, zamenja stavbno pohištvo. Nove ureditve so trajnostno usmerjene (ponikanje kapnice, dodatna toplotna izolacija .. Na novo se izvede skoraj vsa obrtniška in instalacijska dela. Zemeljska dela so omejena zgolj na temeljenje prizidave. Za izvedbo gradnje niso potrebna preoblikovanja terena ali spremembe nivoja tal. Gre za klasično gradnjo z uporabo tradicionalnih materialov in postopkov ob hkratni uporabi načel trajnostne in univerzalne gradnje.
Pridobljeno je pravnomočno GD številka 351-146/2020-17 , dne 24.6.2020.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
navedeno v razpisni dokumentaciji
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt delno financirata MDDSZ ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Projekt se financira iz Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.03.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.03.2021   10:01
Kraj: portal eJN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejeno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.
Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.03.2021   10:00

Dodatne informacije:
Podrobnejša projektna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu:
https://1drv.ms/u/s!AjgfRLBPuBpLiSQHnaCQNPIY9c9j?e=BoiDyW
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.03.2021   07:41
VPRAŠANJE
Prosim za objavo projektov PZI.

ODGOVOR

Projekte najdete na povezavi ki je objavljena v poglavju VI.3 Dodatne informacije, obvestila o naročilu NMV1.


Datum objave: 15.03.2021   13:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Okno O5 dim 187 / 220 je v popisu del predvideno kot lesno, medtem ko je v shemah predpisan ALU okvir.
Kaj se upošteva?

Hvala in lp

ODGOVOR
Upošteva se ALU okvir.Datum objave: 19.03.2021   09:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo, da poda odgovore na spodaj zastavljena vprašanja.
1. Postavka 4.22 zidarska dela
Dobava in polaganje 10 nastopnih ploskev iz brušenega betona - enako kot zgoraj. Izdelane nastopne ploskve so dimenzij 120 x 30,8 x 5 cm.
Ali se nastopne ploskve polagajo na predhodno izvedene AB stopnice?

2. Postavka 1.6 FEKALNA KANALIZACIJA _FEKALNI KANAL A
Strojno rezkanje betona debeline do 20 cm z nakladanjem ruševin na prevozno sredstvo, odvozon ruševin na krajevno deponijooddaljeno do 10km, vklučno z stroški ravnanja z odpadki na deponiji.
S kakšnim namenom je predvideno rezkanje in zakaj ni mogoča enostavna odstranitev dela AB konstrukcije

3. Postavka 1.8 FEKALNA KANALIZACIJA _FEKALNI KANAL A
Izvede se podpora dolžine 3m, pod temeljem zidu, za čas gradnje kanalizacije. V kolikor zaradi slabih temeljev mejnega opečnatega zidu podpora ne bo možna se izvede rušenje mejnega opečnatega zidu višine 1m z nakladanjem in prevozom ruševin na krajevno
deponijo oddaljeno do 10 km,vključno s stroški ravnanja z odpadki na deponiji. Po izgradnji in zasutju kanalizacijskega jarka se opečnati mejni zid ponovno pozida. V tem popisu je predvidena podpora.
Postavka opisuje različne variante izvedbe, katere se cenovno močno razlikujejo in na katere izvajalec nima vpliva, prav tako ni jasno trenutno/obstoječe stanje, kar je navedeno tudi na obstoječih projektih (TEMELJENJE PREDPOSTAVLJENO). Z namenom istega izhodišča za vse potencialne ponudnike prosimo, da se postavko preoblikuje da bo nedvoumno in jasno, ter predvsem za vse enako kaj se za omenjeno postavko ponuja.

4. Postavka 3.5 sklopa 3. Predvideva vrtanje lukenj v ponikovalnici v betonsko steno. 1 luknja na cca 0.06m2(0,25×0,25).
Ali je predvideno vrtanje lukenj v obstoječo ponikovalnico iz BC ali gre za novo ponikovalnico, zajeto pod postavko 4.6 montažnih del?

5. Postavka 7.1, sklopa Zunanje ureditve predvideva Dobava in vgradnja - betonske plošče 05 cm prefabricirane brušene ali mivkaste plošče- za polaganje brez fugiranja, dimenzij 120 x 60 cm.
Prosimo da kot primer navedete tip plošč predvidenih za polaganje

6. Postavka 7.2, sklopa Zunanje ureditve predvideva Robnik tip 1 - zidarska obnova AB zidu balinišča obstoječi robniki.
Kaj je potrebno pri ovrednotenju postavke upoštevati.

7. Postavka 1.5 Ključavničarskih del opisuje Izdelava, dobava in montaža AB enoramnih stopniščnih ram po detajlu A.05.S.04 , A.05.S.05 , A.05.S.06 , komplet opaž, beton , armatura, površinska obdelava kot preostali tlak v vetrolovu, z izvedbo protidrsnega utrora zaliti s korundom, povšinska impregnacija.
Ker je postavka del sklopa ključavničarskih del, nas zanima kaj vse je v postavki zajeto? Nadalje nas zanima ali je potrebno zajeti vse tri stopniščne rame.

8. Prosimo za objavo detajlnih shem ograjnih elementov ZO5, ZO6, ZO6.

9. Postavka 1, sklopa Opreme predvideva Zasteklitev je predmet te popisne točke. Zasteklitev je potrebno izvesti do tal. Za vidne profile se uporablja aluminij barve RAL 9007 v kombinaciji z zasteklitvijo. Zahteva se enako višino vhodnih vrat na spodnji strani bruto s konstrukcijo 208 cm in različni višini izhodnih vrat na zgornji strani 126 cm in standardno 110 cm. Dobava zgornje ploščadi naj zajema tudi Fe konstrukcijo za pritrditev dna ene ploščadi na AB stene jaška.
Ali je predmet postavke dobava ploščadi 2 kos ali samo zasteklitev, kot navaja prvi del opisa postavke

Ali si je mogoče lokacijo predvidenih del ogledati, tako notranjost kot tudi zunanjost?

Prosimo za hiter odgovor na zastavljena vprašanja.
Hvala in lepo pozdravljeni!


ODGOVOR
Ad1: DA
Ad2: Mogoča je tudi enostavna odstranitev, rezkanje ni nujno.
Ad3: Predpostavljeno je da bo prehod kanalizacije in vodovoda možno izvesti zgolj s podpiranjem spodkopanega dela ograjnega zidu. V ponudbi podati ceno za podpiranje.
Ad4: Vrta se luknje v jašku (cevi) novih ponikovalnic.
Ad5: Primer proizvajalca je Antoniazzi, naziv produkta je Pietra indiana grigia.
Ad6: Predvideno je čiščenje in zidarsko popravilo obstoječih robnikov. Površina se pokrpa in zapuca z mivko v cementni mati. Cilj prenove ni, da bi imeli robnike, ki zgledajo kot novi, gre za popravilo poškodb in glajenje vidnih površin. Polovica robnikov bo zasuta iz obeh strani in bo viden le vrh, druga polovica na poziciji baliniščne steze bo vidna iz notranje strani in iz vrha. Predvidena je predpriprava podlage ali lepila za nanos mivkaste obdelave. Ni predvideno vstavljanje in lepljenje mrežic.
Ad7: Postavka je pomotoma uvrščena v ključavničarska dela, uvrščena bi morala biti med gradbena dela. Ne glede na navedeno, naj se obračuna in upošteva kot je v popisih- Postavka zajema več vrst del: komplet opaž, beton , armatura, površinska obdelava kot preostali tlak v vetrolovu. Gre za izdelavo 2 stopniščnih AB ram (podest je obdelan ločeno) in površinsko obedelavo čel stopnic. Postavka zajema tudi rezkanje utorov in zalivanje utorov v nastopne ploskve iz postavka 4.22. Skupna dolžina rezkanja utorov in zalivanja s korundom je 14,40 m.
Ad8: Povezava do detajla: https://1drv.ms/u/s!AjgfRLBPuBpLiXORWPrqfabjbUqE?e=kEnXYa
Ad9: Predmet postavke je kompletna dobava in vgradnja dveh dvižnih ploščadi vključno z obodom.

Lokacijo del si je seveda mogoče ogledati. Upoštevajte navodila v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 22.03.2021   14:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika naprošamo, da objavi shemo sanitarnih sten.

Lepo pozdravljeni


ODGOVOR
Sheme so objavljena na povezavi:
https://1drv.ms/u/s!AjgfRLBPuBpLih9c341c49BN7A2q?e=zs1neT