Dosje javnega naročila 001472/2021
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Blago: NAKUP ZDRAVILA DARATUMUMAB
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.637.698,11 EUR

JN001472/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.03.2021
JN001472/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.04.2021
JN001472/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 31.05.2021
JN001472/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001472/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 051-127846
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tina Petrovčič
tina.petrovcic@kclj.si
+386 15221249

Internetni naslovi
http://www.kclj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/390416/RD_NAKUP_ZDRAVILA_DARATUMUMAB.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=132
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP ZDRAVILA DARATUMUMAB
Referenčna številka dokumenta: 845080110-036-21
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
NAKUP ZDRAVILA DARATUMUMAB
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LJUBLJANA
II.2.4 Opis javnega naročila
NAKUP ZDAVILA DARATUMUMAB
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
3 X 1 LETO
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.04.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.04.2021   10:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.03.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.04.2021   10:32
VPRAŠANJE 1

Pozdravljeni,
V 3.členu pogodbe določate:
Dobavitelj se obveže, da bo v primeru prodaje identičnih artiklov blaga, kot so artikli, ki so predmet te pogodbe (enaka kataloška številka, isti proizvajalec,) drugim javnim naročnikom v Republiki Sloveniji, po nižjih cenah od cen, določenih v pogodbi med dobaviteljem in naročnikom, ob enakih dobavnih oz. komercialnih pogojih (enak plačilni rok, enak dobavni rok, enaka ali krajša časovna veljavnost trajanja pogodbe,) v enakih količinah, naročniku na
njegov pisni poziv priznal razliko v ceni v obliki dobropisa, za ves čas trajanja pogodbe. Dobavitelj je na pisno zahtevo naročnika dolžan predložiti ustrezno dokumentacijo o izkazovanju navedenih okoliščin. S tem delno posegate v veljavne cene in jih spreminjate za nazaj, kar pa ni niti v skladu z dobro poslovno prakso niti z določili ZJN-3, zato predlagamo, da iz določbe 3.člena pogodbe brišete besedno zvezo "za ves čas trajanja pogodbe" oziroma spremenita v "od trenutka spremenjene cene".
lp

ODGOVOR 1

3. člen vzorca pogodbe se glasi:
Cena blaga vključuje končno nabavno vrednost blaga z vsemi stroški (kot npr. morebitne trošarine, takse, zavarovanja prevoza, vse davke) in ponujene popuste.

Za zdravila, ki imajo dovoljenje za promet v skladu z Zakonom o zdravilih v predračunu navedene veljavne cene zdravil brez DDV za prijavljeno pakiranje niso fiksne in se usklajujejo v skladu z Zakonom o zdravilih, ki določa, da je veljavna cena na dan dobave:

- cena zdravila, veljavna na dan dobave, usklajena s Pravilnikom o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini (Ur. l .RS, št. 32/15 in 15/16), ki je objavljena na spletni strani JAZMP, oziroma,

- dogovorjena cena zdravil veljavna na dan dobave, na podlagi dogovora o cenah zdravil med ZZZS in proizvajalci zdravil in njihovimi zakonitimi zastopniki v RS in izpolnjujejo zahteve skladno z določbami Zakona o zdravilih; ki je objavljena na spletni stani ZZZS.

Dogovorjeni popust za zdravila z dovoljenjem za promet ostaja fiksen za obdobje veljavnosti te pogodbe. Popust izražen v odstotnem deležu od trenutno veljavne cene za sklop je opredeljen v ponudbenem predračunu razpisne dokumentacije in je sestavni del te pogodbe.

Cene veljajo DDP (Delivery Duty Paid, Incoterms 2000) razloženo lokacija dobave.

Dobavitelj se obveže, da bo v primeru prodaje identičnih artiklov blaga, kot so artikli, ki so predmet te pogodbe (enaka kataloška številka, isti proizvajalec,) drugim javnim naročnikom v Republiki Sloveniji, po nižjih cenah od cen določenih v pogodbi med dobaviteljem in naročnikom, ob enakih dobavnih oz. komercialnih ter razpisnih pogojih (enak plačilni rok, enak dobavni rok, enaka ali krajša časovna veljavnost trajanja pogodb, v enakih količinah), naročniku na njegov pisni poziv priznal razliko v ceni v obliki dobropisa, od trenutka spremenjene cene. Dobavitelj je na pisno zahtevo naročnika dolžan predložiti ustrezno dokumentacijo o izkazovanju navedenih okoliščin.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja pogodbe, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.
Datum objave: 06.04.2021   10:58
VPRAŠANJE 2

Pozdravljeni,

V RD določate, da mora finančno zavarovanje trajati za obdobje trajanja pogodbe, pričetek pa je z dnem izdaje bančne garancije. V pogodbi pa določate veljavnost bančne garancije veljavnost pogodbe + 10 dni.
Ker se tudi pogodba podaljšuje za 1 leto, in banka običajno izda bančno garancijo naslednji dan od podpisa pogodbe, lahko pride do neskladja glede veljavnosti obeh dokumentov, zato predlagamo, da določite veljavnost bančne garancije na veljavnost pogodbe +10 dni.

lp


ODGOVOR 2
Pogodba začne veljati z dnem veljavnosti bančnega zavarovanja. Navedeno finančno zavarovanje mora veljati za obdobje trajanja veljavnosti pogodbe in 10 dni.