Dosje javnega naročila 001671/2021
Naročnik: CENTER SLEPIH, SLABOVIDNIH IN STAREJŠIH ŠKOFJA LOKA, Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka
Gradnje: HIŠA GENERACIJ
ZJN-3: Odprti postopek

JN001671/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.03.2021
JN001671/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.04.2021
JN001671/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001671/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
CENTER SLEPIH, SLABOVIDNIH IN STAREJŠIH ŠKOFJA LOKA
Stara Loka 31
4220
SI
Škofja Loka
Slovenija
računovodstvo
blaz.urbanc@css-sl.si
+386 46207200

Internetni naslovi
https://www.css-sl.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/391684/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_CSSSkofjaLoka_2021.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=668
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: HIŠA GENERACIJ
Referenčna številka dokumenta: JN-668
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
HIŠA GENERACIJ
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
JN-668
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 16
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
kot navajamo v razpisni dokumentaciji
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt se sofinancira z nepovratnimi sredstvi RS in Evropske unije iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Izvaja se v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 2020«, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3 »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo.
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik je zaradi večjega obsega razpisne dokumentacije na spletni strani zavoda objavil tehnično dokumentacijo, ki je del razpisne dokumentacije in jo morajo ponudniki pri oddaji ponudbe upoštevati.
Dostop do tehnične dokumentacije je zagotovljen na sledeči povezavi: https://www.css-sl.si/projektna-dokumentacija/hisa-generacij.zip


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.04.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.04.2021   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.04.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
CENTER SLEPIH, SLABOVIDNIH IN STAREJŠIH ŠKOFJA LOKA
Stara Loka 31
4220
Škofja Loka
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.03.2021   10:20
VPRAŠANJE
spoštovani,

zakaj je v razpisni dokumentaciji vzorec bančne garancije za resnost ponudbe in zakaj ga je potrebno priložiti ponudbi, če je za resnost potrebno predložiti menico?

Hvala za odgovor.

Nina Podobnik

ODGOVOR

Spoštovani,

za zavarovanje resnosti ponudbe lahko ponudniki izbirajo med "Menična izjava in bianco menica ali bančna garancija oziroma kavcijsko zavarovanje".

Predloži se samo eno zavarovanje od navedenih.

Lp


Datum objave: 22.03.2021   13:46
VPRAŠANJE
Prosimo da objavite načrte v elektronski obliki.

ODGOVOR
Spoštovani,

med dodatnimi informaciji smo že objavili link za dostop do tehnične dokumentacije.

Dostop do tehnične dokumentacije je zagotovljen na sledeči povezavi: https://www.css-sl.si/projektna-dokumentacija/hisa-generacij.zip


Lp

Datum objave: 22.03.2021   13:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji je navedena samo zahteva po vodji del (skladno z GZ), ne pa tudi po vodjih del za strojna in elektro dela.
Med obrazci je očitno prišlo do napake in so obrazci narejeni tudi za ti dve vodji del.
Prosimo za potrditev, da lahko ta del pri obrazcih pustimo prazen.

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani,
pri obrazcih ni prišlo do napake, predvideli smo, da se vpišejo tudi vodje posameznih del ( s področja gradbeništva, stojnih inštalacij, elektro inštalacij).

Dovolimo, da vpišete samo vodjo del.

Lp
Datum objave: 30.03.2021   05:34
VPRAŠANJE
Ali je za referenčne objekte potrebno pridobljeno uporabno dovoljenje, ali je dovolj da je objekt primerljiv po vrsti del, vrednosti in klasifikaciji (saj pri investicijskem vzdrževanju ni zahtevano gradbeno dovoljenje in posledično tehnični pregled)?

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Ali je ustrezna tudi referenca za primerljiv objekt adaptacije, vendar brez uporabnega dovoljenja (investicijsko vzdrževanje)?

ODGOVOR


Ustrezna je referenca tudi brez uporabnega dovoljenja.

LP

Datum objave: 30.03.2021   05:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Pri referencah imate navedeno, da ne smejo biti starejše od petih let, potem pa navajate obdobje zgolj štirih let (2017-2021).

Prosim za popravek.

ODGOVOR

Popravljamo naš zapis:

Ponudnik mora izkazati, da ima reference s področja, ki je predmet javnega naročila in ki jih je uspešno izvedel v zadnjih petih letih, v obdobju od 1. 3. 2016 do 28. 2. 2021:

- izgradnja ali sanacija objektov klasifikacije CC-SI 126


Lp

Datum objave: 01.04.2021   13:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,
geologom/geomehanikom smo poslali povpraševanje za izdelavo ponudbe, vendar imajo težave pri pripravi ponudbi. Že več se jih je oglasilo in pravijo, da imajo premalo podatkov. Prosimo, če zadevo preverite in v kolikor je res problem, podate dodatne obrazložitve oziroma umaknete te postavke iz popisa.


ODGOVOR

Naročnik zahteve ne bo umaknil, ker je pri izvedbi izkopa oz. odkopa objekta, ki je predmet rekonstrukcije potrebno zagotoviti prisotnost geomehanika, da pregleda zemljino in določi vse potrebne ukrepe, da se zagotovi kvalitetno temeljenje objekta oz. ustrezna sanacija temeljev.

LP


Datum objave: 01.04.2021   13:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali je predmet ponudbe, ki jo poda izvajalec tudi PROJEKTANTSKI NADZOR (XXVI, pozicije 12.1. - 12.03.? Praksa je, da si projektantski nadzor zagotovi naročnik/investitor. Ravno tako je v domeni naročnika, da izdela varnostni načrt, zagotovi koordinatorja za VPD in izdela energetsko izkaznico.

ODGOVOR

Vse postavki predstavljata upravičen strošek, zato so zajete v ponudbenem popisu del. Od projektantov boste poleg ponudbe za izdelave PID projektne dokumentacije pridobili tudi ponudbo za projektantski nadzor oz. prisotnost na gradbišču za pojasnila in strokovno pomoč pri reševanju nastale problematike pri izvedbi GOI del. Sestavni del izdelave PID projektne dokumentacije in DZO-ja je tudi izdelava energetske izkaznice oz. EIr, ker boste razpolagali z vso potrebno dokazno dokumentacijo.

Objavljen bo popravek popisa del, zaradi popravka opisa za izvedbo projektantskega nadzora, popravek bo označen z modro barvo.

Naročnik umika oz. briše iz ponudbenega popisa del postavko I/ 6/ VARNOSTNI NAČRT IN KOORDINACIJA, popravke je označen z modro barvo.

Popravek popisa del - Obr_st.3_PopisDel s pon_predrac_CCSSkofjaLoka (revidiran na podlagi odgovorov in pojasnil), bomo objavili, takoj po roku za vprašanja.


LPDatum objave: 07.04.2021   17:36
VPRAŠANJE
Hvala za odgovor v zvezi z geologom/geomehanikom. Žal pa z njim nismo zadovoljni, niste odgovorili na naše vprašanje. Bomo poskusili vprašanje bolj natančno zastaviti:

Popis III. Zemeljskih del, pozicija 22. geološki-geomehanski pregled ..... eventuelni ponovni geološki pregled temeljnih tal in izkopa v času izvajanja del zaradi kontrole geomehanskih izračunov stabilnosti brežin in zemljine same, posedkov in dopustnih napetosti temeljnih tal: delo izvede pooblaščeni predstavnik podjetja, ki je izdelalo geološko poročilo: V ceni je zajeti tudi izdelavo poročila.
Zakaj ponovni pregled? Kje je postavka za prvi pregled? Delo izvede pooblaščeni predstavnik podjetja, ki je izdelalo geološko poročilo - prosimo za objavo geološkega poročila in podatke kdo ga je izdelal.

Tudi geološki/geomehanski pregledi v času izvajanja del so v pristojnosti investitorja, ker se gre za nadzor nad izvajanjem del. Tudi ta podatek so nam posredovali oni sami.

Glede na to, da se izkop dela tik ob parceli na zahodni strani 510/4, na kateri stoji hiša nas zanima ali ste predvideli zaščito/zavarovanje izkopa?ODGOVOR

Iz popisa del je jasno razvidno, da geološko / geomehanski nadzor obsegajo prisotnost ob izvedbi izkopa, pregled temeljnih tal, izdelavo potrebnega pregleda in meritve dopustnih napetosti oz. nosilnosti temeljnih tal oz. zahteve za doseganje minimalni dinamični deformacijski modulov. Vse obiske oz. ugotovitve ter potrebne ukrepe na gradbišču mora geomehanik vpisati v gradbeni dnevnik in na koncu izdelati geomehansko poročilo, ki bo sestavni del DZO-ja.
Pri izkopih, ki vključuje odkop objekta, izkop za novi prizidek ter izvedbo nove komunalne infrastrukture in zunanje ureditve, bo potrebno varovati obstoječe objekte ter obstoječo cestno in komunalno infrastrukturo, ki že poteka ob objektu oz. v lokalni cesti.
Parcela, kjer bo potekala rekonstrukcija objekta ni bila predmet predhodnega geološkega pregleda, zato s predmetnim poročilom ne razpolagamo, ampak je prav zato naročnik predvidel povečano prisotnost geologa / geomehanika ob izvajanju zemeljskih del in potrebnih meritev.


Datum objave: 07.04.2021   17:46
VPRAŠANJE
Poštni nabiralniki - kontaktirali smo podjetje MIVA - odgovorili so, da v svoji proizvodnji nimajo tipskih INOX poštnih nabiralnikov, ravno tako nimajo tipskih nabiralnikov, ki imajo skupno odpiranje. Lahko pa pripravijo ponudbo, vendar potrebujejo več podatkov kot samo 1 kos (vsaj število nabiralnikov)

ODGOVOR

Spoštovani,
opredeljujemo bolj natančno:

Poštni nabiralnik, inox, enostavna škatlasta oblika, ključavnica, tipski, dimenzije za kuverto A4 formata, 1 kos

Popravek bomo vključili v predračunski obrazec - popis del, ki ga bomo objavili, ko zaključimo s pojasnili.

Lp

Datum objave: 07.04.2021   17:48
VPRAŠANJE
Zdravo,
Pri pregledu vašega objavljenega popisa del, prosimo, da naročnik objavi popis, na katerem bo vidno celotno besedilo vsake postavke.
Namreč, naročnik je objavil »zaklenjen« popis del in pri veliko postavkah je zadnja vrstica popisa besedila nevidna.
Lahko pa naročnik objavi »nezaklenjen popis del« in bomo sami raztegnili celice, da bo vidno besedilo popisa.
Prosimo tudi, da zaradi trenutne situacije glede ukrepov, ki jih je sprejela vlada RS za zajezitev širjenja virusa kovid podaljšate rok za oddajo ponudb, saj imamo ponudniki probleme pri pridobivanju ponudb za storitve in dobavo materiala, popis pa je zelo obsežen.

Hvala in pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani,
objavili bomo popravek popisa del, kjer bomo razširili celice, da bo vsebina besedila vidna v celoti.

LpDatum objave: 07.04.2021   17:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za spremembo trajanja zavarovanja za odpravo napak v vrednosti 5 % iz 10 let na 5 let.
Hvala.
Lp.

ODGOVOR


Spreminjamo trajanje zavarovanja za odpravo napak v vrednosti 5 % iz 10 let na 5 let.

LP

Datum objave: 08.04.2021   17:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zanima nas ali je obstoječi objekt spomeniško zaščiten?

Lp

ODGOVOR


Objekt ni spomeniško zaščiten.

Lp

Datum objave: 09.04.2021   12:11
VPRAŠANJE
Zanima nas, ali podatek o volumnu drži? Za stenski košek je volumen precejšnji.
2 kom KOŠI ZA SMETI prostostoječih ali stenskih volumna 0,2m3.

Kar se tiče napisov oz. oznak je opis zelo površno zajet (pozicija 5. razni napisi v sklopu XXVI. RAZNA OBRTNIŠKA DELA). Za izdelavo ponudbe bi potrebovali več podatkov. Prosimo, da vsaj približno definirate kakšne napise potrebujete.
HvalaODGOVOR

Koši za smeti: Ponudbo za koše je potrebno izpolniti skladno s popisom del oz. zahtevo naročnika.

Pojasnilo glede napisov: Postavka Razni napisi predvideva izdelava usmerjevalnih tablic, napisov na vrata in podobno. Tako, kot je navedeno v popisu del, se na Alu ali druga kovinska ali kompozitne podlogo natisnejo napisi ali lepijo nalepke z napisom. Uporabi se lahko uveljavljeni oz. poznani sistemi, ki se uporabljajo na trgu kot npr. Alu lamelni sistem »slide« ali podobno.

Lp

Datum objave: 09.04.2021   14:26
VPRAŠANJE

Prosimo, da odgovorite na zastavljena vprašanja še pred zaprtjem portala " sprejem ponudnikovih vprašanj do 09.04.2021 do 10:00 ", v kolikor bomo imeli glede na podane odgovore še kakšno dodatno vprašanje oziroma, če bo naročnik nerazumljivo odgovoril, da bomo lahko uskladili oziroma pridobili ustrezne odgovore, podatke.

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani,

obveščamo vas, da bomo podaljšali roke, in sicer:

- Rok za postavitev vprašanj - 16. 4. 2021 do 10. ure
- Rok za predložitev zavarovanja za resnost ponudbe - 7. 5. 2021 do 12. ure
- Rok za predložitev ponudb - 7. 5. 2021 do 12. ure
- Javno odpiranje ponudb - 7. 5. 2021 ob 12.05 uri

Objavili bomo popravek popisa del in ponudbeno dokumentacijo, ki bo usklajena s podanimi odgovori in pojasnili.

Lp

Datum objave: 09.04.2021   14:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na trenutno KOVID situacijo prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe vsaj za 14 dni.
Imamo kar nekaj problemov s pridobivanjem ponudb izvajalcev (obrtniških in instalacijskih del) zaradi situacije glede ukrepov za preprečevanje širjenja virusa, poleg tega pa je trenutno na »trgu« veliko razpisov in povpraševanja, bili pa so tudi velikonočni prazniki in prihajajo prvomajski.

Smatramo, da je naročniku v interesu, da pridobi za izvedbo del čimveč konkurenčnih ponudb in na ta način poskrbi za večjo gospodarnost sredstev.

Hvala za razumevanje. Lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani,

obveščamo vas, da bomo podaljšali roke, in sicer:

- Rok za postavitev vprašanj - 16. 4. 2021 do 10. ure
- Rok za predložitev zavarovanja za resnost ponudbe - 7. 5. 2021 do 12. ure
- Rok za predložitev ponudb - 7. 5. 2021 do 12. ure
- Javno odpiranje ponudb - 7. 5. 2021 ob 12.05 uri

Objavili bomo popravek popisa del in ponudbeno dokumentacijo, ki bo usklajena s podanimi odgovori in pojasnili.

Lp


Datum objave: 09.04.2021   14:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na to, da v trenutno objavljenem popisu ne moremo v celoti prebrati vseh postavk zaradi preveč skrčenih celic, prosimo, da objavite popravljen popis ter ustrezno podaljšate rok za oddajo ponudbe!

lep dan,

ODGOVOR


Spoštovani,

obveščamo vas, da bomo podaljšali roke, in sicer:

- Rok za postavitev vprašanj - 16. 4. 2021 do 10. ure
- Rok za predložitev zavarovanja za resnost ponudbe - 7. 5. 2021 do 12. ure
- Rok za predložitev ponudb - 7. 5. 2021 do 12. ure
- Javno odpiranje ponudb - 7. 5. 2021 ob 12.05 uri

Objavili bomo popravek popisa del in ponudbeno dokumentacijo, ki bo usklajena s podanimi odgovori in pojasnili.

Lp

Datum objave: 09.04.2021   14:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo za objavo vseh pridobljenih soglasij k projektu!

lep pozdrav.

ODGOVOR


Spoštovani,

obveščamo vas, da bomo podaljšali roke, in sicer:

- Rok za postavitev vprašanj - 16. 4. 2021 do 10. ure
- Rok za predložitev zavarovanja za resnost ponudbe - 7. 5. 2021 do 12. ure
- Rok za predložitev ponudb - 7. 5. 2021 do 12. ure
- Javno odpiranje ponudb - 7. 5. 2021 ob 12.05 uri

Objavili bomo popravek popisa del in ponudbeno dokumentacijo, ki bo usklajena s podanimi odgovori in pojasnili.
Priložili bomo pravtako podatke iz DGD-ja glede mnenj in soglasij od soglasodajalcev.

Lp

Datum objave: 09.04.2021   14:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
glede na zahtevnost in obsežnost izdelave ponudbe ter raznih omejitev glede covid-a vas naprošamo, da podaljšate rok oddaje ponudbe vsaj za 14 dni.

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Spoštovani,

obveščamo vas, da bomo podaljšali roke, in sicer:

- Rok za postavitev vprašanj - 16. 4. 2021 do 10. ure
- Rok za predložitev zavarovanja za resnost ponudbe - 7. 5. 2021 do 12. ure
- Rok za predložitev ponudb - 7. 5. 2021 do 12. ure
- Javno odpiranje ponudb - 7. 5. 2021 ob 12.05 uri

Objavili bomo popravek popisa del in ponudbeno dokumentacijo, ki bo usklajena s podanimi odgovori in pojasnili.
Priložili bomo pravtako podatke iz DGD-ja glede mnenj in soglasij od soglasodajalcev.

Lp


Datum objave: 09.04.2021   14:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika vljudno naprošamo k podaljšanju roka za oddajo ponudbe vsaj za 10 dni.

Za pripravo kvalitetne, konkurenčne in za naročnika sprejemljive ponudbe, smo » generalni« ponudniki odvisni tudi od razpoložljivosti drugih gospodarskih subjektov torej od podizvajalcev, dobaviteljev materiala, itd.
Ob uvedenih ukrepih zaradi preprečitve širjenja epidemije kovid virusa nastajajo težave pri pridobivanju zgoraj navedenih ponudb.

Prosimo, da je naročnik življenjski, podaljša rok za oddajo ponudb in tako vsem ponudnikom zagotovi dovolj časa, da pripravimo kakovostno in konkurenčno ponudbo.

Naročniku se že vnaprej zahvaljujemo za hiter odgovor.
Lepo vas pozdravljamo.


ODGOVOR
Spoštovani,

obveščamo vas, da bomo podaljšali roke, in sicer:

- Rok za postavitev vprašanj - 16. 4. 2021 do 10. ure
- Rok za predložitev zavarovanja za resnost ponudbe - 7. 5. 2021 do 12. ure
- Rok za predložitev ponudb - 7. 5. 2021 do 12. ure
- Javno odpiranje ponudb - 7. 5. 2021 ob 12.05 uri

Objavili bomo popravek popisa del in ponudbeno dokumentacijo, ki bo usklajena s podanimi odgovori in pojasnili.
Priložili bomo pravtako podatke iz DGD-ja glede mnenj in soglasij od soglasodajalcev.

LpDatum objave: 09.04.2021   14:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Glede na razglašene izredne razmere zaradi "lock down-a", prosimo za ustrezno podaljšanje roka za oddajo ponudbe.
Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani,

obveščamo vas, da bomo podaljšali roke, in sicer:

- Rok za postavitev vprašanj - 16. 4. 2021 do 10. ure
- Rok za predložitev zavarovanja za resnost ponudbe - 7. 5. 2021 do 12. ure
- Rok za predložitev ponudb - 7. 5. 2021 do 12. ure
- Javno odpiranje ponudb - 7. 5. 2021 ob 12.05 uri

Objavili bomo popravek popisa del in ponudbeno dokumentacijo, ki bo usklajena s podanimi odgovori in pojasnili.
Priložili bomo pravtako podatke iz DGD-ja glede mnenj in soglasij od soglasodajalcev.

Lp


Datum objave: 13.04.2021   09:12
VPRAŠANJE
Spoštovani, glede referenčnih potrdil nas zanima ali lahko predložimo le te na referenčnih obrazcih, ki so bili potrjeni za potrebe drugih razpisov in so vsebinsko primerljivi z objavljenim obrazcem?!
Smatramo, da je nenehno potrjevanje vsebinsko enakih obrazcev nepotrebno delo tako za ponudnike kot naročnike, saj se podatki na obrazcih ne spreminjajo.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


Naročnik pojasnjuje, da ponudniki lahko predložijo tudi referenčna potrdila, na drugih obrazcih, kot so le-ti vsebovani v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo.

Iz predloženih referenčnih potrdil, v kolikor bodo le-ta oddana na drugačnih obrazcih, morajo v polnosti biti razvidni tisti podatki, ki so vsebovani v referenčnih potrdilih, ki so del razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo.

LP

Datum objave: 13.04.2021   11:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali so vsa avtomatska drsna vrata (pozicija VA1, VA2 VA3) opremljena z dvema čitalcema kartic? Ali je potrebno pri poziciji VA2 ponuditi redundantno izvedbo vrat, vrata za evakuacijske poti?
hvala.
lp,

ODGOVOR


Drsna vrata VA1, VA2 in VA3: avtomatska vrata so opremljena s senzorjem in avtomatiko za regulacijo načina delovanja, vrata morajo biti na obeh straneh dodatno opremljena tudi s čitalnikom za magnetne kartice, da se omogoči prehod v primeru, ko so zaklenjenem stanju. Gre za način kontrole dostopa in varovanja prehoda.

Datum objave: 13.04.2021   11:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali razpolagate s podatkom kdo je dobavitelj za dvižne kopalne kadi v Sloveniji? Našli smo proizvajalca Arjo, cene so vrtoglave, naveden tip v popisu pa ne obstaja več.

ODGOVOR


Ponudnik lahko ponudbi enakovredno oz. po kvaliteti in karakteristikah primerljivo dvižno kopalno kad

Datum objave: 13.04.2021   11:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

predmet razpisanih del je izvedba GRADBENIH, OBRTNIŠKIH IN INSTALACIJSKIH DEL (strojne in elektro).

Kako to, za v referenčni zahtevi naročnik zahteva referenčno delo samo za izvedbo gradbeno obrtniških del??
Vrednost 500.000,00 brez DDV zahtevate na posamezni referenčni posel in predstavlja skupno vrednost referenčnega projekta, ne zgolj vrednost gradbenih in obrtniških del);

Hvala za pojasnilo.

lp

ODGOVOR
V skladu s Pogojem 1 - Reference za gradnje naročnik zahteva, da ponudniki izkažejo reference, kjer so bila v okviru posamezne reference izvedena najmanj gradbena in obrtniška dela na projektu, ki zajema izvedbo novogradnje, obnove, rekonstrukcije ali sanacije stavbe splošnega družbenega pomena (klasifikacija CC-SI 126), pri čemer mora vsaka posamezna referenca znašati najmanj 500.00,00 EUR brez DDV.Datum objave: 13.04.2021   11:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

POGOJ - ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI GRADBENO ZAVAROVANJE:
Ponudnik je dolžan imeti v času trajanja te pogodbe in najmanj do predaje objekta naročniku v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, zavarovano svojo odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem izvajalčeve dejavnosti (vključno z delodajalčevo odgovornostjo), in sicer z enotno zavarovalno vsoto najmanj v višini 500.000 EUR. Ponudnik odgovarja za vso škodo, povzročeno na gradbišču oziroma objektu in opremi, kakor tudi za škodo tretjemu, ki jo povzroči v zvezi z izvajanjem pogodbenih del sam ali njegovi podizvajalci. Izbran ponudnik je dolžan v roku 14 dni po podpisu pogodbe naročniku predložiti kopijo veljavne zavarovalne police v zavarovalni vsoti najmanj v višini 500.000 EUR.

Glede na vaše zahteve za zavarovanje odgovornosti Gradbeno zavarovanje vas naprošamo, da znižate zahtevano vrednost (500.000,00 ) gradbenega zavarovanja.

Kot vam je poznano, moramo imeti ponudniki-izvajalci/podizvajalci v skladu z GZ zavarovano svojo odgovornost (splošna odgovornost ) v minimalni vrednosti 50.000,00 , ki krije tudi škodne dogodke iz vaše zahteve.
Naprimer, naše zavarovanje splošne odgovornosti je 200.000,00 .

Zato prosimo, da v izogib dodatnim stroškom ki jih imamo z »zavarovanji« znižate vrednost gradbenega zavarovanja oziroma zahtevo prilagodite smiselno.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Zavarovalna vsota ostaja, kot smo določili v RD.


Datum objave: 13.04.2021   18:23
VPRAŠANJE
V pogodbi navajate, da bomo končni obračun podpisali, ko bomo naročniku izročili pravilno izpolnjeno bančno garancijo ( stran 29).

Predvidevamo, da s tem mislite bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi (5 let sprememba - Datum objave: 07.04.2021 17:51).

Torej, pred končnim obračunom (KJER JE PREDMET RAZPRAVE VREDNOST OPRAVLJENIH DEL) vam moramo izročiti garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v vrednosti 5% vseh del po pogodbi ( končna vrednost).

S končnim obračunom se ugotovi vrednost izvedenih del!! Prej pa vam moramo že predati garancijo za garancijsko dobo??

Ali boste glede na popravke objavljene na portalu JN popravljali uskladili tudi RD in pogodbo.

Hvala za hiter odgovor.

Glede na to, da je portal za vprašanja odprt še 2 uri, prosimo za polajšanje roka oddaje ponudbe in vprašanja, da razčistimo in uskladimo nejasnosti tudi za vprašanja, katera smo vam že posredovali, pa še niste odgovorili.
Že res, da imate zakonsko določen rok za podajo odgovorov, kaj pa če so vaši odgovori in pojasnila še vedno nejasna!!

lp

ODGOVOR

Objavili bomo popravek v vzorcu pogodbe in razpisni dokumentaciji, ki se nanaša na zahteve glede zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Roke smo danes podaljšali.

Lp


Datum objave: 14.04.2021   12:11
VPRAŠANJE
Ali se v razdelek »PREDRAČUN« res vloži samo prva stran obrazca št.1 Povzetek predračuna rekapitulacija, čeprav kompleten obrazec obsega dve strani? Tako je navedeno v razpisni dokumentaciji na strani 35, na strani spodaj 10 pa piše, da se v oddelek "Predračun" naloži izpolnjen obrazec. Na strani dva so sicer podatki, ki se naj ne bi razkrivali vsem na odpiranju .....

ODGOVOR


Obrazec št. 1 - Povzetek predračuna - rekapitulacija se v celoti vloži v del »Predračun« .

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v obliki word, excel ali pdf, obrazec »Predračun« pa naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

Lp

Datum objave: 14.04.2021   14:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v pogodbi, 3. člen navajate:
Prav tako so sestavni del pogodbe tudi drugi dokumenti skladno z zahtevami Povabila posredniškim organom k oddaji "Vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije HIŠA GENERACIJ« Vzpostavitev enote za dnevno varstvo starejših (SKLOP 1) in Vzpostavitev enote za začasne namestitve starejših (SKLOP 2)".
Prosimo za pojasnilo, kaj je to in na kaj se navezuje in kje je objavljeno.

Poleg navedenega, prosimo še za pojasnilo pogodbenega določila pod VI. Točko /11. člen/ podtočka 3, kjer navajate trajanje zavarovanja ki pa ni napisano skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Hvala.


ODGOVOR

Naročnik bo objavil popravek v vzorcu pogodbe in razpisni dokumentaciji, ki se nanaša na zahteve glede zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.
Naročnik je že prav tako podaljšal roke.

Lp

Datum objave: 14.04.2021   14:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri pregledu priloženega vzorca pogodbe o izvajanju del imamo kar nekaj pripomb, ki jih podajamo v nadaljevanju, naročnika pa prosimo za uskladitev, pojasnilo in popravek, da bo pogodba smiselna in usklajena:
Najprej opozarjamo naročnika na nesmiselno in neusklajeno zaporedje prevzema objekta, končni obračun, predajo objekta in ostale zahtevane dokumentacije (garancij) Potrebno je smiselno uskladiti člene med seboj (8. člen, 11. člen, 14. člen).

Pojasnite:
1.
II.PREDMET POGODBE
2.člen : in projektom ter vodenjem celotnega projekta in koordinacijo ostalih izvajalcev Katerih izvajalcev?? V kolikor so to izvajalci opreme, le to ne more biti predmet naše pogodbe
3. člen : Prav tako so sestavni del pogodbe tudi drugi dokumenti skladno z zahtevami Povabila posredniškim organom k oddaji "Vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije HIŠA GENERACIJ« Vzpostavitev enote za dnevno varstvo starejših (SKLOP 1) in Vzpostavitev enote za začasne namestitve starejših (SKLOP 2)". -
Kateri so ti dokumenti, ali ste jih objavili, da smo seznanjeni??
5. člen:
1. pa tudi dela, ki s projektno dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti ter namembnosti objekta. -
Prosimo, da se točno definira vi kot naročnik in projektant, ki je pripravljal proj. dokumentacijo ste točno seznanjeni z zakonodajo, zato ne moremo pristajati na »mačka v žaklju »
2. strošek celotne infrastrukture gradbišča (za celotno gradbišče), - kaj je tukaj zajeto-obrazložite
6. člen: Prav tako izvajalec potrjuje in se v celoti strinja z dejstvom oziroma okoliščino, da je za celotno koordinacijo in vodenje gradbišča na projekta odgovoren oziroma po pooblastilu naročnika pristojen. - Nerazumljivo!!!
7. člen rokovno ste si vzeli kar 21 dni za potrjevanje situacij potem pa še 30 dni za plačilo!!!
8. člen: Pooblaščeni strokovni nadzor naročnika bo končno situacijo potrdil v nadaljnjih 5 dneh in jo poslal naročniku ali jo v enakem roku zavrnil. Naročnik bo v roku pet (5) dni od prejema potrdil prejeto situacijo in jo poslal v izplačilo ali jo zavrnil. Zakaj bo NAROČNIK situacijo zavrnilče jo bomo imeli potrjeno s strani nadzora, katerega vi imenujete in ima vsa pooblastila???
11. člen:
Točka 2.: da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del v 14 dneh po podpisu pogodbe izročil naročniku garancijo banke ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici v višini 10 % skupne pogodbene cene (z DDV), - Uskladiti z ostalimi zahtevami
Točka 3: Zmeda prosimo da člen spišete smiselno in razumljivo
Navajate: Iz garancije so izločeni predmeti, ki se uporabljajo za tekoče vzdrževanje: - Kaj je to??
Točka 4.: zavarovanje ali splošna odgovornost (imamo sklenjeno po veljavni zakonodaji vsi izvajalci/ponudniki) ali gradbeno zavarovanje ???
Glede na to, da imamo sklenjeno zavarovanje splošne odgovornosti, je 500.000 zavarovanja previsoko.

Točka 12.: 12. da bo med izvedbo del sproti vnašal vse spremembe v izvod PZI ter le-tega pravočasno predal naročniku za potrebe izdelave PID-a; - Vezano na popis del, PID dokumentacijo pripravljamo ponudniki (in jo tudi obračunamo). Uskladite (tudi 13. člen)
Točka 13: 13. da bo omogočil drugim izvajalcem, ki bodo imeli sklenjene pogodbe z naročnikom za izvedbo del na istem objektu (dobavitelji opreme ), sočasno izvedbo del na objektu s ciljem čim hitrejšega zaključka celotne investicije; - Pojasnite??!!
Točka 20: 20. da bo izvršil zavarovanje objekta . kakšno zavarovanje pa zahtevate pod to točko ????
Točka 25: da bo priznal, obračunal in plačal svojim dobaviteljem blaga, podizvajalcem in kooperantom zapadle obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov oz. za dobavljeno blago dobaviteljev blaga, skladno s prilivi po tej pogodbi; - Podizvajalci so itak nominirani Pojasnite.
Poleg tega je potrebno poudariti » »izstavljenih NESPORNIH računih »«

18. člen: Sodišče v Škofji Loki ???
Lepo prosimo ta ni pristojen za našo obliko spora. Popraviti

Hvala in lpODGOVOR


Naročnik bo objavil popravek vzorca pogodbe.
Podrobneje pojasnjujemo popravke vzorca pogodbe spodaj glede na prejeta vprašanja:

Pojasnite:
1.
II.PREDMET POGODBE
2.člen : in projektom ter vodenjem celotnega projekta in koordinacijo ostalih izvajalcev Katerih izvajalcev?? V kolikor so to izvajalci opreme, le to ne more biti predmet naše pogodbe

Navedeni del besedila iz 2. člena se briše.


3. člen : Prav tako so sestavni del pogodbe tudi drugi dokumenti skladno z zahtevami Povabila posredniškim organom k oddaji "Vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije HIŠA GENERACIJ« Vzpostavitev enote za dnevno varstvo starejših (SKLOP 1) in Vzpostavitev enote za začasne namestitve starejših (SKLOP 2)". -
Kateri so ti dokumenti, ali ste jih objavili, da smo seznanjeni??

Spodaj navedeni del besedila iz 3. člena se briše.

Brišemo:
Prav tako so sestavni del pogodbe tudi drugi dokumenti skladno z zahtevami Povabila posredniškim organom k oddaji "Vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije HIŠA GENERACIJ« Vzpostavitev enote za dnevno varstvo starejših (SKLOP 1) in Vzpostavitev enote za začasne namestitve starejših (SKLOP 2)".

Dodajamo:
Predmetni dokumenti so priloga in sestavni del te pogodbe.
Za tolmačenje pogodbe se upošteva prioriteta dokumentov po vrstnem redu navedbe v zgodnjem odstavku


5. člen:
1. pa tudi dela, ki s projektno dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti ter namembnosti objekta. -
Prosimo, da se točno definira vi kot naročnik in projektant, ki je pripravljal proj. dokumentacijo ste točno seznanjeni z zakonodajo, zato ne moremo pristajati na »mačka v žaklju »

Od izvajalca oz. potencialnih ponudnikov se pričakuje poznavanje veljavne zakonodaje na področju gradnje in predmeta naročila, zato naročnik navedeno določilo ne bo spreminjal.


2. strošek celotne infrastrukture gradbišča (za celotno gradbišče), - kaj je tukaj zajeto-obrazložite

Navedeni del besedila iz 5. člena, se briše.


6. člen: Prav tako izvajalec potrjuje in se v celoti strinja z dejstvom oziroma okoliščino, da je za celotno koordinacijo in vodenje gradbišča na projekta odgovoren oziroma po pooblastilu naročnika pristojen. - Nerazumljivo!!!

Naročnik 6. člen delno spreminja v drugem odstavku tako:
Prav tako izvajalec potrjuje in se v celoti strinja z dejstvom oziroma okoliščino, da je za celotno koordinacijo in vodenje gradbišča na projektu odgovoren oziroma po pooblastilu naročnika pristojno vodstvo gradbišča izvajalca.


7. člen rokovno ste si vzeli kar 21 dni za potrjevanje situacij potem pa še 30 dni za plačilo!!!

Naročnik 7. člen delno spreminja, tako, da ta določa: Naročnik bo nakazoval zneske po predhodnem odstavku v 30-ih dneh od uradnega prejema pravilno izstavljenega in s prilogami opremljenega E-računa, za vse potrjene račune za začasne mesečne ali končne situacije na transakcijski račun glavnega izvajalca, ki izhaja iz te pogodbe.

8. člen: Pooblaščeni strokovni nadzor naročnika bo končno situacijo potrdil v nadaljnjih 5 dneh in jo poslal naročniku ali jo v enakem roku zavrnil. Naročnik bo v roku pet (5) dni od prejema potrdil prejeto situacijo in jo poslal v izplačilo ali jo zavrnil. Zakaj bo NAROČNIK situacijo zavrnilče jo bomo imeli potrjeno s strani nadzora, katerega vi imenujete in ima vsa pooblastila???

Naročnik 8. člen delno spreminja, tako, da ta določa: Pooblaščeni strokovni nadzor naročnika bo končno situacijo potrdil v nadaljnjih 5 dneh in jo poslal naročniku, ali jo v enakem roku zavrnil. Naročnik bo v roku pet (5) dni od prejema s strani nadzornika potrjene končne situacije le-to potrdil in jo poslal v izplačilo. Naročnik bo končno situacijo plačal v 30-ih dneh od uradnega prejetja potrjene končne situacije, oziroma če ta dan sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, naslednji delovnik.


11. člen:
Točka 2.: da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del v 14 dneh po podpisu pogodbe izročil naročniku garancijo banke ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici v višini 10 % skupne pogodbene cene (z DDV), - Uskladiti z ostalimi zahtevami

Naročnik bo objavil popravek vzorca pogodbe, vključno s popravki in dopolnitvami 11. člena vzorca pogodbe.


Točka 3: Zmeda prosimo da člen spišete smiselno in razumljivo
Navajate: Iz garancije so izločeni predmeti, ki se uporabljajo za tekoče vzdrževanje: - Kaj je to??

Naročnik bo objavil popravek vzorca pogodbe, vključno s popravki in dopolnitvami 11. člena vzorca pogodbe.


Točka 4.: zavarovanje ali splošna odgovornost (imamo sklenjeno po veljavni zakonodaji vsi izvajalci/ponudniki) ali gradbeno zavarovanje ???
Glede na to, da imamo sklenjeno zavarovanje splošne odgovornosti, je 500.000 zavarovanja previsoko.

Navedena točka se nanaša na zavarovanje odgovornosti za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu s 14. členom Gradbenega zakona. Naročnik višine letne premije ne bo spreminjal.


Točka 12.: 12. da bo med izvedbo del sproti vnašal vse spremembe v izvod PZI ter le-tega pravočasno predal naročniku za potrebe izdelave PID-a; - Vezano na popis del, PID dokumentacijo pripravljamo ponudniki (in jo tudi obračunamo). Uskladite (tudi 13. člen)

Naročnik bo objavil popravek vzorca pogodbe, vključno s popravki in dopolnitvami 11. člena vzorca pogodbe.


Točka 13: 13. da bo omogočil drugim izvajalcem, ki bodo imeli sklenjene pogodbe z naročnikom za izvedbo del na istem objektu (dobavitelji opreme ), sočasno izvedbo del na objektu s ciljem čim hitrejšega zaključka celotne investicije; - Pojasnite??!!

Navedeno se briše iz popravka vzorca pogodbe.


Točka 20: 20. da bo izvršil zavarovanje objekta . kakšno zavarovanje pa zahtevate pod to točko ????

Navedeno se briše iz popravka vzorca pogodbe.


Točka 25: da bo priznal, obračunal in plačal svojim dobaviteljem blaga, podizvajalcem in kooperantom zapadle obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov oz. za dobavljeno blago dobaviteljev blaga, skladno s prilivi po tej pogodbi; - Podizvajalci so itak nominirani Pojasnite.
Poleg tega je potrebno poudariti » »izstavljenih NESPORNIH računih »«

Navedeno se briše iz popravka vzorca pogodbe.


18. člen: Sodišče v Škofji Loki ???
Lepo prosimo ta ni pristojen za našo obliko spora. Popraviti

Naročnik 18. člen delno spreminja, tako, da ta določa:
Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v skladu s pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.


Danes objavimo revidirano ponudbeno dokumentacijo.

LP
Datum objave: 14.04.2021   14:06
VPRAŠANJE
Zdravo, potencialnem ponudniku, ki je poslal pripombo na vaše referenčne zahteve ste odgovorili:

V skladu s Pogojem 1 - Reference za gradnje naročnik zahteva, da ponudniki izkažejo reference, kjer so bila v okviru posamezne reference izvedena najmanj gradbena in obrtniška dela na projektu, ki zajema izvedbo novogradnje, obnove, rekonstrukcije ali sanacije stavbe splošnega družbenega pomena (klasifikacija CC-SI 126), pri čemer mora vsaka posamezna referenca znašati najmanj 500.00,00 EUR brez DDV.

Tudi mi pripominjamo, da je predmet razpisa izvedba GRADBENO OBRTNIŠKIH IN INSTALACIJSKIH DEL ( kar je iz popisa del tudi jasno razvidno), torej, vaša zahteva ni sorazmerna s predmetom konkretnega javnega naročila.

Tudi sami v razpisni dokumentaciji zahtevate : .. izvedel najmanj sledeče ISTOVRSTNE projekte.

Naročniku predlagamo spremembo, in sicer na način, za zahteva kot istovrsten objekt izvedbo GRADBENO OBRTNIŠKIH IN INSTALACIJSKIH DEL v vrednosti najmanj 500.000,00 brez DDV.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da so pogoji določeni sorazmerno s predmetom javnega naročila in skladno z veljavno javno-naročniško zakonodajo ter prakso Državne revizijske komisije. Naročnik ne zahteva ničesar več ali nesorazmerno s predmetom naročila, temveč zahteva, da ponudniki izkažejo reference, kjer so bile izvedena najmanj gradbena in obrtniška dela (in ne nujno tudi instalacijska dela). Četudi ponudniki izkažejo reference, kjer so bile poleg gradbeno obrtniških del izvedena tudi instalacijska dela, takšne reference niso neustrezne in so dopustne, saj izpolnjujejo najmanj zahtevo po izvedenih gradbeno obrtniških delih.

LP


Datum objave: 14.04.2021   14:07
VPRAŠANJE
Ko smo brali razpisno dokumentacijo, smo razumeli, da zahtevate 1 referenco na projektu za gradbeno obrtniška dela, ki zajema novogradnjo, obnovo, rekonstrukcijo ali sanacijo stavbe splošnega družbenega pomena klasifikacija CC-SI 126 v vrednosti najmanj 500.000,00 brez DDV. Ponavadi so reference kompletne za gradbena, obrtniška in instalacijska dela, sploh pa v zgoraj naštetih delih (novogradnja, obnova, rekonstrukcija, sanacija). Ko pa ste dne 13.04.2021 ob 11:23 podali odgovor v zvezi z referencami, pa smo se malo zmedli.
Prosimo za pojasnilo ali priznate referenco v vrednosti najmanj 500.000,00 , ki obsega gradbena, obrtniška in instalacijska dela?
Ali pa zahtevate 1 referenco za gradbena dela za 500.000,00 in 1 za obrtniška dela za najmanj 500.000,00 ? Ali sta taki referenci lahko iz različnih objektov? Ali eno referenco v vrednosti najmanj 500.000,00 samo za gradbena in obrtniška dela skupaj?
Prosimo bodite natančni pri odgovoru, saj so včasih vaši odgovori malo nejasni, morate pa se zavedati, da smo ponudniki v malo nerodnem položaju in v kolikor ni vse natančno in jasno zapisano, se hitro zmedemo. Prosimo, da ponovno ne citirate razpisne dokumentacije, saj se iz nje ne znajdemo najbolje.


ODGOVOR
Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da iz pogoja jasno izhaja, da mora posamezna referenca vsebovati najmanj gradbena in obrtniška dela na projektu, ki zajema izvedbo novogradnje, obnove, rekonstrukcije ali sanacije stavbe splošnega družbenega pomena (klasifikacija CC-SI 126), pri čemer mora vsaka posamezna referenca znašati najmanj 500.00,00 EUR brez DDV.
Ena referenca samo za gradbena dela za 500.000,00 in ena referenca samo za obrtniška dela za najmanj 500.000,00, torej ne ustrezata pogoju, temveč mora iz posamezne reference jasno izhajati, da so bila opravljena vsaj gradbena in obrtniška dela (lahko tudi še inštalacijska dela), pri čemer mora vrednost te reference znašati najmanj 500.000,00 EUR brez DDV.

LP


Datum objave: 14.04.2021   14:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,
dne 09.04.2021 ste nas obvestili, da boste podaljšali rok za oddajo vprašanj. Žal je bil portal še včeraj, 13.04.2021 za postavitev vprašanj zaprt in imamo samo dva dni za postavitev dodatnih vprašanj. 4 dnevi so šli v nič. Prosimo, da rok za oddajo vprašanj podaljšate vsaj do 23.04.2021, to je dva tedna pred zaključkom roka za oddajo ponudbe.

ODGOVOR

Rokov ne bomo več podaljševali.
Datum objave: 14.04.2021   14:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, da čimprej odgovorite na naše poslano vprašanje oziroma pripombe glede objavljenega vzorca pogodbe.
Glede na to, da ste vezano na vašo objavo zamudili z odprtjem portala za vprašanja za 4 dni, prosimo za čimprejšnji odgovor, da se lahko, v kolikor ne bo razumljivo, še dodatno uskladimo.

hvala in lp

ODGOVOR
Odgovorili smo na vsa vprašanja vezana na vzorec pogodbe.
Datum objave: 14.04.2021   19:10
VPRAŠANJE
Prosimo, da preverite volumen smetnjakov iz popisa, ki je 0,2 m3. Za primerjavo: koš dim 30x30 višine 80,00 cm je volumna 0,07 m3. Mislimo, da volumen iz popisa ni pravilen.

Hvala.

ODGOVOR

Naročnik je v popisu del predvidel dobavo alu oz. inox smetnjaka prostostoječe oz. stenske izvedbe velikosti do 0,2m3 oz. volumna do 200l. Pri pregledu možnih opcij smetnjakov je bilo ugotovljeno, da obstajajo takšni smetnjaki tudi z večjim volumnom do 70l, kot ga citirate v vašem vprašanju. Zahteva naročnika je, da se dobavi čim večji smetnjak volumna do 200l.


Datum objave: 14.04.2021   19:13
VPRAŠANJE
Vezano na vaš odgovor z dne 07.04.2021 ob 17:36, kjer navajate:

»Pri izkopih, ki vključuje odkop objekta, izkop za novi prizidek ter izvedbo nove komunalne infrastrukture in zunanje ureditve, bo potrebno varovati obstoječe objekte ter obstoječo cestno in komunalno infrastrukturo, ki že poteka ob objektu oz. v lokalni cesti.»

nas skrbi sledeče: ker je izkop tik ob parceli 510/4 na kateri stoji hiša, bo potrebno izvesti zaščito obstoječega objekta in izkopa z jeti, pa tega ne vidimo v popisu. V popisu je 45 strani navodil, kaj vse moramo upoštevati in na več mestih tudi to, da moramo v končni ponudbeni ceni upoštevati vse stroške, ki so predvideni s projektno dokumentacijo, pa tudi dela, ki s projektno dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta... v popisu ni postavke za varovanje obstoječega objekta in infrastruktur, v kolikor bodo potrebni jeti, je to kar velik strošek. Sprašujemo ali boste izvajalcu ta dela priznali dot dodatna dela? Ker v fazi oddaje ponudbe pa res ne moremo predvideti kaj nas dejansko čaka na terenu. Poleg tega je teren v bližini Sore, nimate narejenega geološkega pregleda, zaradi česar bo zagotovo potrebna večja prisotnost geologa, kot ga je predvidel naročnik. V popisu so redne storitve geologa, enota mere je 1 kpl težko se oceni koliko časa bo porabil za tak ogled, ker ne vejo niti geologi kaj jih čaka. Tudi v tem primeru nas zanima, če bo naročnik priznal dodatna dela geologa?


ODGOVOR

Iz opisa del in ogleda objekta lahko natančno določite predviden obseg del za geološki oz. geomehanski nadzor, kar je potrebno upoštevati v vaši ponudbi. Objekt je podkleten le delno, načrt komunalne infrastrukture je sestavni del PZI načrtov, tako da lahko natančno ocenite obsega varovanja le te. Obstoječi objekt bo potrebno odkopati in sanirati temelje po kampadah (odkopavanje po delih s prekinitvami na več mesti hkrati), kar bo zahtevalo tudi svoj čas, to je potrebno upoštevati pri izdelavi ponudbe. Novi prizidek na Z strani bo poseg na sosednje zemljišče, kar smo rešili s služnostjo in odškodnino, sam sosednji objekt pa je dovolj odmaknjen, da ne bo zahteval, kakšnega dodatnega varovanja gradbene jame. Predmet dodatnih del so lahko le izredni dogodki in ukrepi, ki v projektu oz. pogodbenem popisu niso bili predvideni in jih bi bilo nujno potrebno izvesti, zaradi zagotavljanja varnosti komunalne infrastrukture in predmetnega sosednjega objekta. V popisu del je naročnik tudi določil objekte, ki jih je potrebno varovati, posneti začetno, vmesno in končno stanje ter narediti geodetsko spremljanje točk, zaradi posedkov, da bi se zagotovili hitri in kvalitetni nujno potrebni ukrepi za zagotavljanje zgoraj citirane varnosti.


Datum objave: 15.04.2021   12:44
VPRAŠANJE
Naročnika opozarjamo, da za izvedena dela - sanacijo ali obnovo stavbe ne potrebujemo pridobiti uporabno dovoljenje, zato naj kot dokazilo za uspešno zaključeno delo dovoli končni primopredajni zapisnik.

Prosimo za ažuren odgovor, da lahko pošljemo reference v potrditev.


ODGOVOR

Naročnik bo priznal tudi reference za gradnjo v skladu z zahtevami v Pogoju 1 - reference za gradnje, ki so se zaključile brez izdaje uporabnega dovoljenja in se je gradnja zaključila z zapisniškim prevzemom objekta s strani naročnika v obdobju, navedenem v pogoju.


Datum objave: 15.04.2021   12:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zanima nas ali lahko zahtevana referenčna potrdila razširite tudi na kakšno drugo klasifikacijo, ne samo 126?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

V tem delu ne bomo spreminjali naših zahtev.

Lp