Dosje javnega naročila 001807/2021
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava in vgradnja avtomatskih potopnih stebričkov in urbane opreme
ZJN-3: Odprti postopek

JN001807/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.03.2021
JN001807/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.04.2021
JN001807/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.04.2021
JN001807/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001807/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 060-149549
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Cvetka Erzin
cvetka.erzin@ljubljana.si
+386 13064403
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/391703/Razpisna_dokumentacija__za_objavo.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=236
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in vgradnja avtomatskih potopnih stebričkov in urbane opreme
Referenčna številka dokumenta: JN-236
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava in vgradnja avtomatskih potopnih stebričkov in urbane opreme z notranjo ojačitvijo ter najvišjo varnostno stopnjo v Mestni občini Ljubljana
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
JN-236
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Pericles
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
v razpisni dokumentaciji

Najnižje ravni morebitnih standardov:
v razpisni dokumentaciji

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
v razpisni dokumentaciji

Najnižje ravni morebitnih standardov:
v razpisni dokumentaciji

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.04.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 22.12.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.04.2021   13:41


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.04.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.04.2021   13:00


Številka:

430-3129/2018-80
Oznaka JN: 7560-221-200028

Datum: 14.04.2021Zadeva: ODGOVORI NA VPRAŠANJA V ZVEZI S POSTOPKOM JAVNEGA NAROČILA


V nadaljevanju vam posredujemo odgovore na vprašanja v zvezi s Razpisno dokumentacijo št.: 430-3129/2018-75, z dne 19.03.2021 za JN št 7560-21-200028, katerega predmet je: »Dobava in vgradnja avtomatskih potopnih stebričkov in urbane opreme«. Številka objave: JN001807/2021-B01; TED: 2021/S 060-149549, z dne 25.03.2021.


VPRAŠANJE:
Datum prejema: 12.04.2021 08:00

V navodilih za pripravo ponudbe je za VODJO DEL zahtevano izpolnjevanje izobrazbe in ni nobenega navodilo v zvezi z referencami za vodjo del.
Med obrazci za izpolnitev, pa je tudi obrazec za referenčno potrdilo za vodjo del.
Glede na to, da v navodilih ni zahtev o referenčnih objektih za vodjo del, smatramo, da je obrazec PRILOGA 6/1 za potrditev reference brezpredmeten.


ODGOVOR:
Za vodjo del je zahtevano le izpolnjevanje pogoja izobrazbe, kot je določeno v razpisni dokumentaciji javnega naročila. Izobrazbo vodje del prijavitelj navede na obrazcu Priloga 6, h kateremu predloži tudi dokazila o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe. Dokazovanje referenc za vodjo del z izpolnjevanjem Priloge 6/1 ni obvezen pogoj za sodelovanje.


VPRAŠANJE:
Datum prejema: 12.04.2021 09:18

Prosimo, da omilite pogoj, točka 3. referenčnega pogoja, in sicer na:
- vsaj dva projekta postavitve in vgradnje urbane opreme (postavitev avtomatskih potopnih stebričkov, litoželeznih stebričkov, manjša gradbena dela) ipd.), vsakega v vrednosti min. 100.000,00 EUR, saj se v zadnjih šestih letih ni izvajalo veliko podobnih gradenj, kot je predmet javnega naročila.

ODGOVOR:
POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE:
Pogoj za sodelovanje pod št. 3 REFERENČNI POGOJ se spremeni tako, da se glasi:

Gospodarski subjekt ali skupina gospodarskih subjektov v okviru skupne prijave, mora izkazati, da je v obdobju od 1. 1. 2014 kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili uspešno izvedel in zaključil:

- vsaj dva projekta postavitve in vgradnje urbane opreme (postavitev avtomatskih potopnih stebričkov, litoželeznih stebričkov, manjša gradbena dela ipd.), v skupni vrednosti najmanj 200.000,00 EUR.VPRAŠANJE:
Datum prejema: 12.04.2021 09:24

V razpisni dokumentaciji - pogodbi je napisano, da bo pogodba sklenjena za obdobje do 31.08.2021, hkrati pa zahtevate veljavnost ponudbe do 22.12.2021.
Prosimo za uskladitev datumov.

ODGOVOR:
POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE:
6. Rok veljavnosti ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do vključno 31.08.2021.VPRAŠANJE:
Datum prejema: 12.04.2021 09:28

V vzorcu pogodbe zahtevate garancijski rok za predmet naročila 5 let. Glede na to, da gre za elektronski element, proizvajalci le-teh nudijo 1 leto garancijske dobe. Prosimo za popravek na 1 leto.

ODGOVOR:
POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE:
Spremeni se 1. odstavek 6. člena vzorca Pogodbe, ki po novem glasi:
»Garancijski rok za elektronske komponente potopnih stebričkov v okviru predmeta naročila znaša eno (1) leto od datuma prevzema predmeta posameznega naročila (datum, neveden v primopredajnem zapisniku). Garancijski rok za vse ostale elemente (temelji, litoželezni stebrički) v okviru predmeta naročila znaša pet (5) let od datuma prevzema predmeta posameznega naročila (datum, naveden v primopredajnem zapisniku). »


NAROČNIK BO OBJAVIL POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE.