Dosje javnega naročila 001765/2021
Naročnik: MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije večstanovanjski objekt Žarova 12
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 30.500,00 EUR

JN001765/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.03.2021
JN001765/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.04.2021
JN001765/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.05.2021
JN001765/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.07.2021
JN001765/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001765/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320
SI
Velenje
Slovenija
Petra Meža
petra.meza@velenje.si
+38 38961710
+386 38961654

Internetni naslovi
http://www.velenje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=816
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije večstanovanjski objekt Žarova 12
Referenčna številka dokumenta: JN-816
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je: Izdelava projektne dokumentacije večstanovanjski objekt Žarova 12, in zajema:

FAZA 1:
izdelava IZP,
projekt za rušitev obstoječega objekta,
DGD,
PZI dokumentacijo s projektantsko oceno.
FAZA 2:
PID dokumantacija,
izvedba projektantskega nadzora.
Specifikacija naročila je podana v Projektni nalogi Porušitev in novogradnja večstanovanjskega objekta Žarova 12
z datumom februar 2021 ki je v priloga razpisne dokumentacije..

Ponudniki morajo izdelati in predložiti v fazi naročila KONCEPTNE PREDLOGE.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
JN-816
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 118
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.05.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 03.08.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.05.2021   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.04.2021   10:00

Dodatne informacije:
Ponudniki morajo izdelati in predložiti KONCEPTNE PREDLOGE najkasneje do 21. 4. 2021 do 10. ure na način:
- osebno na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg1
- 3320 Velenje ali
- po pošti na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg1, 3320 Velenje.

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.03.2021   15:21
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Prosim za informacijo kdo so člani žirije?
Hvala
LP

ODGOVOR
Podatki o strokovni komisiji, ki bo ocenjevala konceptne predloge so navedeni v Navodilih za pripravo ponudbe, v poglavju Predložitev konceptnega predloga.Datum objave: 29.03.2021   15:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v poglavju:

POSLOVNA IN FINANČNA SPOSOBNOST, POGOJ 7
Podatki o finančnem stanju Podatki o finančnem stanju morajo izkazovati, da ponudnik v zadnjih tridesetih (30) dneh pred izdajo potrdila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti, ali da v zadnjih šestih (6) mesecih pred izdajo potrdila poslovne banke ni imel blokiranega transakcijskega računa.
DOKAZILA
- Izpolnjen in podpisan Obrazec št. 1 Krovna izjava in
1. Skenirani obrazec S.BON-1 ali S.BON-1/P oziroma drugo ustrezno potrdilo, ki ne sme biti starejše od 30 dni od dneva predložitve ponudbe ALI
2. Skenirano/a potrdilo/a poslovne/ih bank/e, pri kateri/h ima odprt/e transakcijski/e račun/e in ni starejše od 30 dni od dneva predložitve ponudbe.

Ali lahko namesto dokazil poslovnih banki priložimo potrdilo - Podatki o plačilni sposobnosti BON- 2 AJpesa?
ODGOVOR
Za dokazovanje plačilne sposobnosti se lahko predloži tudi BON-2.Datum objave: 30.03.2021   09:59
VPRAŠANJE
Spoštovani.
vezano na vaš odgovor o članih komisije.....v Navodilih za pripravo ponudbe navedeno:
- Član 1, univ.dipl.arh
- Član 2, dipl.ekon.
- Član 3, mag.posl.ved.
- Član 4, univ.dipl.arh

Prosimo, za poimensko (ime in priimek) kdo so člani komisije?
Hvala
LP

ODGOVOR

Naročnik je v razpisni dokumentaciji objavil št. članov in njihovo strokovno usposobljenost. Zaradi zagotavljanja objektivnosti ocenjevanja in neodvisnosti strokovne komisije, poimensko članov komisije do zaključka ocenjevanja ne bo objavil.


Datum objave: 31.03.2021   13:07
VPRAŠANJE
Glede na sprejet ukrep vlade o ustavitvi javnega življenja predvidoma do 11. 4. 2021 in priporočilih o koriščenju letnega dopusta vas pozivamo k podaljšanju roka za oddajo ponudbe.

ODGOVOR
Naročnik bo glede na nastalo situacijo spremenil razpisno dokumentacijo oziroma roke:

Rok za predložitev KONCEPTNEGA PREDLOGA 30. 4. 2021 do 10. ure (na naslov naročnika)
Rok za postavitev vprašanj 21. 4. 2021 do 10. ure
Rok za predložitev ponudb do 12. 5. 2021 do 9. ure
Odpiranje ponudb 12. 5. 2021 ob 11. uri


VPRAŠANJE
Spoštovani,

V skladu z Disciplinskim pravilnikom Zbornice za arhitekturo in prostor, ki ga je potrdilo tudi Ministrstvo za okolje in prostor, pooblaščeni arhitekt stori disciplinsko kršitev, če poleg ponudbe za projektiranje odda tudi izdelano idejno rešitev. Objavljen razpis za izdelavo projektne dokumentacije večstanovanjski objekt Žarova 12, ki predvideva tudi oddajo t.i. "konceptnega predloga", ponudnike sili v kršitev pravilnika zbornice in posledično možnost disciplinskega postopka, ki se lahko konča z začasno izgubo licence. Resni arhitekti se takšnega razpisa ne bodo lotili.

Predlagam, da pogoj oddaje konceptnega predloga umaknete.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

predložitev konceptnega predloga ne predstavlja neposredne kršitve Disciplinskega pravilnika Zbornice za arhitekturo Republike Slovenije.

Konceptni predlog kot tak, niti ne predstavlja projektne dokumentacije kot rezultata dela projektanta arhitekta (Projektna dokumentacija je namreč sestavljena iz idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev, projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, projektne dokumentacije za izvedbo gradnje ter projektne dokumentacije izvedenih del.) ampak naročnik usmerja ponudnike, da ga priložijo v svoji ponudbi z namenom, da naročnik z izbiro ponudbe, ne dobi le cenovno najugodnejše ponudbe ampak tudi arhitekturno in funkcionalno kakovostno rešitev.

Izdelava konceptnega predloga namreč ni pogoj za udeležbo na javnem naročilu, ampak le eno izmed meril. Skladno z 84. členom Zakona o javnem naročanju pa naročnik pri izvedbi javnega naročila arhitekturnih in inženirskih storitev ne sme uporabiti zgolj cene, kot edino merilo za oddajo javnega naročila.

Najbolje ocenjeni prvi trije konceptni predlogi bodo, skladno z razpisno dokumentacijo, nagrajeni.Datum objave: 06.04.2021   08:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,


Glede PRILOGE Obrazec 6 REFERENČNO POTRDILO nas zanima, ali je pogoj, da je bil večstanovanjski objekt, za katerega smo izdelali PGD projektno dokumentacijo in pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje, tudi izveden? Investitor oziroma družba, ki je naročala projektno dokumentacijo, je prenehala obstajati. Investitor objekta še ni izvedel, posledično za objekt še ni bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. Trenutno se čaka na novega investitorja, ki bo prevzel izvedbo.
Kdo v našem primeru, ko prvotni investitor več ne obstaja, novi pa še ni poznan, izda referenčno potrdilo oziroma potrdi referenco?


V projektni nalogi oziroma kompletnem opisu nalog je napisano, da je del ponudbe tudi opravljanje projektantskega nadzora v času gradnje objekta. Zanima nas, ali se ponuja projektantski nadzor izključno za arhitekturo ali tudi za področja: gradbenih konstrukcij, elektro instalacij, strojnih instalaciji in zunanje ureditve?

VPRAŠANJE 3:
Na kaj se nanaša predračunska vrednost 1.050 EUR/m2; na neto ali na bruto površino novega objekta?


ODGOVOR

Glede POGOJA 8 Reference iz razpisne dokumentacije » Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo ponudb izvedel vsaj en (1) projekt DGD in/ali PZI za stavbe po klasifikaciji CC-SI razred 1122 ali 1130. Kot datum izvedbe se šteje datum pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja, v primeru PZI je to datum potrditve naročnika.« Kot dokazilo k temu pogoju (PRILOGE obrazec 6 REFERENČNO POTRDILO) je v tem primeru dovolj, da ponudnik smiselno izpolni Obrazec 6 in k njemu priloži kopijo pravnomočnega gradbenega dovoljena.
Datum objave: 06.04.2021   08:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,


Glede PRILOGE Obrazec 6 REFERENČNO POTRDILO nas zanima, ali je pogoj, da je bil večstanovanjski objekt, za katerega smo izdelali PGD projektno dokumentacijo in pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje, tudi izveden? Investitor oziroma družba, ki je naročala projektno dokumentacijo, je prenehala obstajati. Investitor objekta še ni izvedel, posledično za objekt še ni bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. Trenutno se čaka na novega investitorja, ki bo prevzel izvedbo.
Kdo v našem primeru, ko prvotni investitor več ne obstaja, novi pa še ni poznan, izda referenčno potrdilo oziroma potrdi referenco?


V projektni nalogi oziroma kompletnem opisu nalog je napisano, da je del ponudbe tudi opravljanje projektantskega nadzora v času gradnje objekta. Zanima nas, ali se ponuja projektantski nadzor izključno za arhitekturo ali tudi za področja: gradbenih konstrukcij, elektro instalacij, strojnih instalaciji in zunanje ureditve?

VPRAŠANJE 3:
Na kaj se nanaša predračunska vrednost 1.050 EUR/m2; na neto ali na bruto površino novega objekta?


ODGOVOR

Glede POGOJA 8 Reference iz razpisne dokumentacije » Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo ponudb izvedel vsaj en (1) projekt DGD in/ali PZI za stavbe po klasifikaciji CC-SI razred 1122 ali 1130. Kot datum izvedbe se šteje datum pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja, v primeru PZI je to datum potrditve naročnika.« Kot dokazilo k temu pogoju (PRILOGE obrazec 6 REFERENČNO POTRDILO) je v tem primeru dovolj, da ponudnik smiselno izpolni Obrazec 6 in k njemu priloži kopijo pravnomočnega gradbenega dovoljena.

Glede projektantskega nadzora; projektantski nadzor je mišljen za vsa področja posameznih strok iz vsebine oddane projektne dokumentacije.

Predračunska vrednost 1.050 EUR/m2 se nanaša na bruto površino novega objekta.
Datum objave: 07.04.2021   10:03
VPRAŠANJE
Imam vprašanje glede odmikov:

OPN dovoljuje zmanjšane odmike objekta od parcelnih mej ali cest in javnih poti, ko je to smiselno določeno z gradbeno linijo ali iz kakega drugega razloga.

Zanima me, ali lahko predvidimo najmanjši dovoljeni odmik 1,5m nove stavbe do Žarove ceste na parceli 3573/1 in Ljubljanske ceste na parceli 3216.
Žal predhodnega soglasja Urejanja prostora MOV v tem trenutku ne morem pridobiti.

ODGOVOR


Glede odmikov objekta: lahko predvidite manjše odmike kot tiste, ki so določeni z veljavnim prostorskim izvedbenim aktom. Soglasja je mogoče pridobivati v kasnejši fazi izdelave projektne dokumentacije.

Datum objave: 08.04.2021   09:09
VPRAŠANJE
Imam vprašanje glede odmikov:

OPN dovoljuje zmanjšane odmike objekta od parcelnih mej ali cest in javnih poti, ko je to smiselno določeno z gradbeno linijo ali iz kakega drugega razloga.

Zanima me, ali lahko predvidimo najmanjši dovoljeni odmik 1,5m nove stavbe do Žarove ceste na parceli 3573/1 in Ljubljanske ceste na parceli 3216.
Žal predhodnega soglasja Urejanja prostora MOV v tem trenutku ne morem pridobiti.

ODGOVOR

Pričakuje se enako število obeh tipov (enoposteljnih in dvoposteljnih) glede na možne gabarite objekta. V primeru neparnega števila enot, naj bo dodatno stanovanje enoposteljno.


Datum objave: 08.04.2021   09:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v projektni nalogi ne najdemo podatka o količini posameznih tipov stanovanj (enoposteljnih oz dvoposteljnih).

Prosim, da predstavite želje naročnika glede sestave tipov stanovanj v stavbi.
Enoposteljno: x enot
Dvoposteljno: y enotHvala.

ODGOVOR


Pričakuje se enako število obeh tipov (enoposteljnih in dvoposteljnih) glede na možne gabarite objekta. V primeru neparnega števila enot, naj bo dodatno stanovanje enoposteljno.


Datum objave: 13.04.2021   08:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Kakšni posegi so dovoljeni na obstoječem objektu? Prosimo za ekspliciten odgovor o možnem povečanju horizontalnih in vertikalnih gabaritov.

2. Prosimo za kompleten ZN Trebuše Varianta II. (grafike in tekstualni del).


ODGOVOR


Obstoječi objekt je predviden za rušitev. Povzetek tekstualnega dela ZN Trebuša varianta II, ki se nanaša na obravnavano območje je zapisan v projektni nalogi. Celoten ZN Trebuša varianta II je na vpogled na Mestni občini Velenje, Urad za urejanje prostora.

Datum objave: 13.04.2021   08:33
VPRAŠANJE
Sestavni del konceptnega predloga mora biti tabela podatkov urbanistično-arhitekturne rešitve.

Vzorec ni del gradiva razpisa, zato nas zanima, katere podatke naj vključimo v tabelo.

Hvala.

ODGOVOR


Glede tabele podatkov pri konceptnem predlogu je mišljeno, da je potrebno ob grafičnem delu priložiti legendo in rešitve na kratko opisati. Ni pogoj, da so rešitve opisane v tabeli.

Datum objave: 19.04.2021   13:56
VPRAŠANJE
Obstoječe parkirišče na parceli 3212/1, se zajeda v parcelo 3212 na SZ in J delu parkirišča. Lahko obdržimo obstoječe gabarite parkirnih površin?

Hvala in lep vikend!

ODGOVOR

Parcela številka 3212/1 v k.o. 964 (Velenje) ne obstaja.


Datum objave: 20.04.2021   09:57
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Obstoječe parkirišče na parceli 3213/1, se zajeda v parcelo 3212 na SZ in J delu parkirišča. (Parkirišče ob VTV).
Lahko obdržimo obstoječe gabarite parkirnih površin, kljub temu, da segajo na parcelo, ki ni v lasti MOV?


ODGOVOR

Projektna naloga predvideva, da se k zasnovi se pristopa celovito s pogledom na celotno zemljišče in ne samo na objekt in da gre za oddajo konceptnih predlogov se lahko uporabijo obstoječi gabariti parkirnih površin