Dosje javnega naročila 001996/2021
Naročnik: MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Storitve: IZVAJANJE STORITEV DIGITALNE PLATFORME »PAMETNO MESTO IN SKUPNOST KRANJ«
ZJN-3: Konkurenčni dialog

JN001996/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001996/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 065-166227
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1
4000
SI
Kranj
Slovenija
Tomaž Lanišek
tomaz.lanisek@kranj.si
+386 42373206
+386 42373106

Internetni naslovi
https://www.kranj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.s-procurement.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://www.s-procurement.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZVAJANJE STORITEV DIGITALNE PLATFORME »PAMETNO MESTO IN SKUPNOST KRANJ«
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji prijave/ponudbe v postopku oddaje javnega naročila za vzpostavitev digitalne platforme »Pametno mesto in skupnost Kranj«.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kranj
II.2.4 Opis javnega naročila
Mestna občina Kranj s tem razpisom išče izvajalca, ki bo v imenu naročnika vzpostavil digitalno platformo in z njo upravljal ter omogočil integracijo vseh storitev, opredeljenih v Projektni nalogi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik si pridržuje pravico, da v skladu s petim odstavkom 46. člena ZJN-3 v obdobju treh let od sklenitve pogodbe za vzpostavitev digitalne platforme »Pametno mesto in skupnost Kranj«, za dodatna naročila storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev (storitve nadgradnje vzpostavljene platforme) in se oddajo gospodarskemu subjektu, ki mu je naročnik oddal prvotno naročilo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo v okviru javnega razpisa bosta sofinancirali Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 20142020.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni dialog
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Da
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.04.2021   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.04.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Skladno z določbami razpisne dokumentacije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1
4000
Kranj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.04.2021   15:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Se je mogoče prijaviti le na del razpisane projektne naloge?

Lep Pozdrav

ODGOVOR
Ne, javno naročilo je celovito in ni razdeljeno na sklope.Datum objave: 14.04.2021   15:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na zadnji strani razpisne dokumentacije je naročnik naredil napako, saj je določil, da zahteva ob oddaji ponudbe tudi potrdila vseh bank ali drugo enakovredno dokazilo npr. BON obrazec, kar je v nasprotju s predhodnimi zapisi v RD v 7. točki pogojev, kjer je določeno, da bo to lahko naknadno zahteval. Naročnika naprošamo, da uskladi predmetno zahtevo v razpisni dokumentaciji.
S spoštovanjem


ODGOVOR

Naročnik si tako za dokazila za izpolnjevanje pogoja 7. kot tudi dokazila za izpolnjevanje pogoja 8., torej za »Potrdila vseh bank ali drugo enakovredno dokazilo npr. ustrezen BON obrazec«, kot tudi za »Bonitetno informacijo«, pridržuje pravico v fazi ocenjevanja ponudb od ponudnika zahtevati predložitev navedenih dokazil. V prijavi predložitev navedenih dokazil ni obvezna.


Datum objave: 14.04.2021   15:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

eden izmed pogojev za prijavo na dotičnio javno naročilo je tudi povprečni čisti letni dohodek ponudnika. Kako se ta pogoj tretira v primeru skupne ponudbe (dva ali več partnerjev) ali v primeru, da je vključen podizvajalec?

Hvala in le pozdrav

ODGOVOR
V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vodilni partner. Naveden pogoj se na podizvajalce ne nanaša.Datum objave: 15.04.2021   14:20
1. Predlagamo podaljšanje roka za vprašanja in roka za predložitev ponudb, saj so v obdobju med 1.4.2021 in 12.4.2021 v državi predpisane omejitve, ki onemogočajo polno poslovanje
gospodarskih družb zaradi odsotnosti pretežnega dela kadra, zato je podaljšanje navedenih rokov nujno.

Pojasnilo: Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb in rok za postavljanje vprašanj.

2. Ali bo na Povabilo k oddaji končne ponudbe tudi mogoče postavljati vprašanja in
bodo zagotovljeni ustrezni roki za pripravo končnih ponudb? Menimo, da je
takšna ponovna možnost postavljanja vprašanj nujna za zakonitost in
transparentnost javnega razpisa.

Pojasnilo: DA. Javno naročilo se vodi kot konkurenčni dialog v skladu s 42. členom Zakona o javnem naročanju, kar pomeni, da bo neposredna komunikacija med naročnikom in kandidati, ki jim bo priznana sposobnost, omogočena tudi v fazi dialoga.

3. S kakšnimi testi se bo ugotavljalo izpolnjevanje meril s strani ponudnikov, kdo
bo o tem odločal, kako bo mogoče preveriti transparentnost takšnih odločitev?

Pojasnilo: Vprašanje je postavljeno nejasno, ali ga lahko ponudnik dopolni in konkretizira. Naročnik bo izpolnjevanje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije izvedel na objektiven in transparenten način.

4. Kako se bo ugotavljala skladnost ponudb z zakonodajo s področja varstva osebnih
podatkov?

Pojasnilo: Navedeno bo predmet usklajevanja vzorca pogodbe, kar je predmet druge faze konkurenčnega dialoga.

5. V zvezi s sklepnimi izjavami predlagamo, da naročnik naslednjo izjavo spremeni
tako, da se bo nanašala na obveznost po podaji končnih ponudb in ne osnovnih
ponudb, ki se podajo za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov: »da se
zavezuje, da bo v primeru, da bo predložena KONČNA ponudba ekonomsko
najugodnejša, po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila na poziv
naročnika in v rokih, ki jih bo določil naročnik, sklenili pogodbo o izvedbi
javnega naročila«

Pojasnilo: Navedeno bo predmet povabila k oddaji končne ponudbe. Naročnik iz splošnih zahtev opredeljenih v 2. pogoju umika vse navedbe, ki se nanašajo na vzorec pogodbe, saj ta v prvi fazi javnega razpisa še ni predložen.

6. Kjer se v dokumentaciji navaja »lastnoročni podpis ni zahtevan«, to velja le za vodilnega partnerja ali
tudi za vse partnerje in podizvajalce?

Pojasnilo: Navedeno vprašanje je urejeno pod točko 8 obrazca Navodila, kjer je opredeljen način oddaje prijav/ponudb, kar vključuje tudi navodila glede podpisa ponudbe.

7 Prosimo, da naročnik podaljša rok za oddajo ponudb za vsaj 45 dni, ker razglašena epidemija še dalje otežuje koordinacijo med partnerji. Poleg navedenega pa je vsebina razpisa že tako zelo kompleksna in težko obvladljiva in je priprava kakovostne in dopustne ponudbe v tako kratkem roku nemogoča.
Pojasnilo: Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb in rok za postavljanje vprašanj.

8. Vljudno prosimo, da naročnik podaljša roka za postavljanje vprašanj in oddajo ponudb za 60 dni, ker razglašena epidemija še zmeraj otežuje koordinacijo med partnerji in podizvajalci, tako v Sloveniji, kot v tujini.
Naročnika vljudno prosimo za čim hitrejši odgovor.

Pojasnilo: Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb in rok za postavljanje vprašanj.


Datum objave: 15.04.2021   14:25
VPRAŠANJE
Naročnik ravna v očitnem nasprotju z lastno razpisno dokumentacijo, saj preko portala enarocanje.si odgovarja na tam zastavljena vprašanja, medtem, ko v njegovih lastnih navodilih izrecno piše, da se vprašanja postavljajo preko portala s-procurement. Prav tako ima naročnik v navodilih jasno navedeno, da bo na prejete zahteve odgovoril v okviru funkcionalnosti "Pojasnila" informacijskega sistema S-Procurement, česar pa očitno ne počne, saj kljub potrjenemu interesu za oddajo predmetnega naročila ponudnik do tega trenutka še ni prejel odgovorov, ki pa so že en dan objavljeni na portalu e-naročanje.

Naročnika dodatno opozarjamo, da v sistemu s-procurement sploh ni funkcionalnosti "Pojasnila", kot to v navodilih zatrjuje naročnik, vendar zgolj "Sporočila", kje imamo ponudniki zgolj in samo zavajujoče imenovano možnost "Ustvari pojasnilo" in ne možnosti "zahteve" za dodatna pojasnila.

Naročnik postopek očitno vodi v nasprotju z lastno razpisno dokumentacijo in na netransparenten način. V kolikor se to ne popravi, bomo primorani vložiti revizijski zahtevek.

ODGOVOR
Ponudniki lahko zahteve za pojasnilo posredujejo preko platforme S-procurement, kot tudi preko PJN.

Naročnik bo na vse podane zahteve za pojasnila odgovoril in jih objavil tako preko portala S-procurement, kot tudi preko PJN.