Dosje javnega naročila 900038/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 
Storitve: Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane z zrakoplovi in drugo opremo
ZJNPOV: Postopek s pogajanji

JN38/2021 - Obvestilo o naročilu na področju obrambe in varnosti (EU 17 - SL), objavljeno dne 26.03.2021
JN46/2021 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.04.2021
JN53/2021 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.04.2021
Zahtevek za revizijo
    JN38/2021 Obvestilo o naročilu na področju obrambe in varnosti (EU 17 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU NA PODROČJU OBRAMBE IN VARNOSTI

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane z zrakoplovi in drugo opremo

Datum objave: 26. 3. 2021
Številka objave: JN38/2021


To obvestilo objavlja na podlagi ZJNPOV oziroma Direktive 2009/81/ESNaročnik po prvem odstavku 3. člena ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, Kontakt: Tatjana Zaletelj, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12305225. Telefaks +386 14711730. E-pošta tatjana.zaletelj@mors.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.mors.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKAI.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIObramba
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: ZAGOTAVLJANJE OPERATIVNOSTI VOJAŠKE OPREME SLOVENSKE VOJSKE – BLAGO IN STORITVE
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 1.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma: v mesecih: 48
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma Ocenjena vrednost brez DDV: 901639,34 EUR
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: I
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 50210000 (Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane z zrakoplovi in drugo opremo)
II.1.7)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Ponudnik mora v ponudbi navesti delež naročila, ki ga namerava oddati podizvajalcem (tretjim osebam ali predlaganemu podizvajalcu), ter predmet naročil, za katere jih predlaga.
Ponudnik mora navesti vsako spremembo, ki med izvajanjem pogodbe nastane na ravni podizvajalcev.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Ocenjena vrednost brez DDV: 901639,34 EUR
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKLOP 1: Oprema proizvajalca Alkan
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50210000 (Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane z zrakoplovi in drugo opremo)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 225409,80 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKLOP 2: Oprema proizvajalca IAI (Mata)
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50210000 (Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane z zrakoplovi in drugo opremo)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 225409,80 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKLOP 3: Oprema proizvajalca Gentex
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50210000 (Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane z zrakoplovi in drugo opremo)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 225409,80 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKLOP 4: Sistem Issys proizvajalcev Saab Aviatronics in Thales
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50210000 (Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane z zrakoplovi in drugo opremo)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 225409,80 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila, zlasti v zvezi z varnostjo dobave in informacij SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
III.1.5)Informacije o varnostnem preverjanjuIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni statusPogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
Pogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
III.2.2)Poslovno in finančno stanjePogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
Pogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
III.2.3)Tehnična sposobnostPogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
Pogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik MORS 77/2021-ON-PSPs, 430-101/2021
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem prijav za sodelovanje Datum: 30. 4. 2021
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: EN, SL
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2021/3/15197-93298611187976342639/
JN_VAB_190_ON-PSPS_2020.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 20. 4. 2021
Čas: 10:00
Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 3. 5. 2021
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, SI-1000 Ljubljana.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 26. 3. 2021
 

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN46/2021, Storitve: Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane z zrakoplovi in drugo opremo; datum objave: 13. 4. 2021
  • JN53/2021, Storitve: Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane z zrakoplovi in drugo opremo; datum objave: 19. 4. 2021

.
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.04.2021   11:04
VPRAŠANJE
Spoštovani, v razpisni dokumentaciji se večkrat omenja dokuement SOW, ki je priloga in sestavni del razpisne dokumentacije vendar tega dokumenta v dokumentaciji ne najdemo.
Ali lahko navedete, kje v dokumentaciji se dokuement SOW nahaja oz ga posredujete v kolikor manjka.

Hvala za razumevanje

ODGOVOR
Naročnik se zahvaljuje za opozorilo. Dokument SOW je dostopen preko povezave v popravku objave.Datum objave: 16.04.2021   14:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ker je bil dokument SOW potencialnim ponudnikom posredovan šele včeraj ter zaradi kompleksnosti JN pri katerem sodeluje več tujih partnerjev naročnika prosimo, da podaljša rok za postavitev vprašanj in oddajo ponudb za cca 14 dni. Predlagamo: rok za postavitev vprašanj 30.4.2021 ter rok za oddajo ponudb 14.05.2021.

V izogib nesporazumom in predložitvi nepopolnih ponudb, naročnika prosimo, da natančno navede katere dokumente, izjave, cenike (katere cenike poleg cenika navedenih rezervnih del), certifikate poleg tistih, ki so že navedeni v točki 4.1 in 4.2 je potrebno predložiti.

Ali lahko za sklop 2, oprema proizvajalca AIA tudi navedete P/N kot ste za ostale sklope

Za sklop 1-4 ali lahko navedete okvirne in nezavezujoče količine naročil, ki se predvidevajo v obdobju 48 mesecev

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

1. Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 12. 5. 2021 do 10:00, javno odpiranje ponudb bo 12. 5. 2021 ob 13:00. Rok za postavitev vprašanj: 2. 5. 2021.

2. Izjave, certifikati, ki jih mora ponudnik predložiti, so natančno navedeni v razpisni dokumentaciji in SOW. V kolikor bo naročnik potreboval dodatna dokazila/potrdila bo ponudnik po pregledu ponudbe pozvan k dopolnitvi oz. pojasnilu ponudbe.

Ceniki, ki jih mora ponudnik priložiti ali omogočiti dostop (če ceniki obstajajo v elektronski spletni obliki): cenik rezervnih delov in cenik delovnih ur vsaj za inženirja in tehnika.

3. Seznam glavne opreme proizvajalca IAI Mata na Bell-412
NAZIV/ PART NO.
DOOR MAG INSTALLATION LH / OLE4111090-503
DOOR MAG INSTALLATION RH / OLE4111090-504
LASER MARKER / OLE3171101-501
EXTERNAL STORES RACK ASSY LH / OLE3111075-501
EXTERNAL STORES RACK ASSY RH / OLE3111075-502
RELEASE UNIT / OLE312089-501
SIGHT-MAN INSTALLATION / OLE3201110-501
EMI FILTER / 192061-7001
DISPENSER / 109100-7002
SEQUNSER / 109100-7001
MCDU (mini control and display unit) / S8600/181200-7002
ACB (armament control box) / OLE3141204-502

4. Okvirnih količin naročnik ne more navesti, ker se popravila in blago naročajo po potrebi.
Okvirna vrednost naročil za posamezen sklop je navedena v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 06.05.2021   15:11
VPRAŠANJE
Spoštoavni v imenu podejtja Saab Grintek Defence SGD (prej Saab Avitronics) imamo za naročnika sledeča vprašanja, komentarje in predloge za prilagoditev razpisnih pogojev.

1. Vsi navedeni rezervni deli so »obsolete« in kot taki niso več dobavljivi. SGD ne razpolaga več s cenikom navedenih rezervnih del. SGD lahko ponudi zgolj storitev popravila navedenih rezervnih delov na njihovi lokaciji. V rem primeru je potrebno pokvarjeni rezervni del demontirati in po popravilu montirati nazaj.
- Ali lahko demontažo in montaži izvede SV prosimo za potrditev
- Pošiljanje in popravilo je v domeni SGD. Stroški popravila se določijo na podlagi SGD ponudbe, ki je narejena šele po opravljeni defekraži. V kolikor se naročnik za popravilo glede na ponudbo ne odloči je v vsakem primeru dolžan poravnati stroške transporta, defektaže in administracije, le-ti so določeni v ceniku - »minimum charge will still be applicable for each LRU type in the case of an item being Beyond Economical Repair. This is to cover the handling and admin effort, and is the same as the No Fault Found fee.«.
- Ali je predlagan model sodelovnja za naročnika sprejemljiv?

2. SGD predlaga, da se na seznam doda še sledeča rezervna dela
- Front End Receiver (FER) 530006CR00000 in
- Threat Display and Control Unit (TDCU) 490304CR00000

3. Naročnika prosimo, da rezervne dele, ki zadevajo proizvajalca Thales določi v svoj samostojen sklop, saj SGD za njih ne mora ponuditi popravil in cenikov

4. Glede na člen 4. iz osnutka pogodbe naročnika prosimo, da kralj izvedbe vzdrževalnih del spremeni in sicer: Popravila bodo izvedena s strani OEM v proizvidnji v Centurion, South Africa.

5. Glede na člen 5. iz osnutka pogodbe naročnika prosimo da iz pogodbe briše pogoj »AOG naročila morajo biti izvedena praviloma v 3 delovnih dneh od dneva naročila oziroma po dogovoru z naročnikom. WORK STOP naročila morajo biti izvedena praviloma v 7 delovnih dneh od dneva naročila oziroma po dogovoru z naročnikom.«
- SGD ne nudi AOG ter WORK STOP storitev v sklopu te pogodbe.

6. Glede na člen 6. iz osnutka pogodbe naročnika prosimo, da briše točko h) v celoti

7. Glede na člen 6. iz osnutka pogodbe naročnika prosimo, da v ročko i) doda sledeče »Turn Around Time (TAT) shall be agreed for each order, the measure that SGD uses is Factory In to Factory Out due to the uncertain nature of import and export shipping.«

8. Glede na člen 7. iz osnutka pogodbe naročnika prosimo, da glede na model sodelovanja prilagodi vsebino člena 7. SGD ne bo posredobal cenikov rezervnih del, temveč bo posredoval ceno za popravilo navedenih rezervnih del.

9. Glede na člen 8. iz osnutka pogodbe naročnika prosimo, da doda sledeče »minimum charge will still be applicable for each LRU type in the case of an item being Beyond Economical Repair. This is to cover the handling and admin effort, and is the same as the No Fault Found fee.«

10. Glede na člen 11. iz osnutka pogodbe naročnika prosimo, da naročnik črta točko b) saj SGD ne bo izvajal AOG in WORK STOP storitev. Ponudbo za popravilo se predloži šele po opravljeni defektaži na lokaciji OEM. Poslednično naročnika prosimo, da iz evaluacijskih kriterijev razpisnega postopka ter tudi iz člena 11. črta točko »2. AOG in WORK STOP naročila«

11. Glede na člen 12. iz osnutka pogodbe naročnika prosimo, da črta sledeče zahteve: »kataloške številke izročenega/vgrajenega blaga« saj »this proposal does not include spares. SGD does not supply catalog item/part numbers« ter alineja »tehnično dokumentacijo za blago, za katerega proizvajalec to predpiše«

12. Opomba na drugo alinejo 12. člena iz osnutka pogodbe: »SGD does not supply warranty cards as part of our repair process. Warranty on repairs are 6 months applicable to the repair only. SGD supply a repair report with each repair. SGD is an accredited organization ISO-9001, ISO-14001 and EN9100.«

13. Glede na člen 17. iz osnutka pogodbe naročnika prosimo, da se črta », za AOG naročila pa takoj ko bo blago odposlano« saj SGD ne nudi AOG storitve

14. Glede na člen 19. iz osnutka pogodbe naročnika prosimo, da spremeni:
- Rok za odpravo napak, ki ne sme biti krajši od 30 dni, namesto 8.
- Briše se besedilo: »Naročnik ima pravico do povračila škode, ki mu je nastala zaradi napake, iz razloga, ker blaga, ali posledično sredstva za katero je blago namenjeno, ni mogel uporabljati, in sicer od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.«
- Garancija na izvedbo del najmanj 6 mesecev, namesto 12. Opomba, ki jo je potrebno dodati: »SDG is offering 6 months warranty on the repaired aspects only. For Information: All items that are part of this contract are already out of the normal production warranty.«

15. Glede na člen 20. iz osnutka pogodbe in glede na dejstvo da so vsi rezervni deli že zelo stari in izven originalne garancijske dobe SGD ne sprejme pogojev in predlaga izbri člena 20. v celoti. »SGD does not accept these conditions. SGD will make it's best effort to assist the customer in resolving such issues. Note: The items under consideration are way beyond their warranty periods.


ODGOVOR
1.
- Demontažo in montažo lahko izvede SV.
- Pogodbeni partner glede na opis okvare predloži svojo najugodnejšo ponudbo v kateri navede vse stroške, ki jih mora naročnik plačati pogodbenemu partnerju. V primeru ugotovitve, da bi bilo popravilo neekonomično, se upošteva 8. člen pogodbe. Za do tedaj nastale stroške je pogodbeni partner, ob predložitvi dokazi, upravičen do plačila le-teh.
- Takšno sodelovanje je že prvotno predvideno, le da je potrebna začetna ponudba kot je opisano v 6. členu osnutka pogodbe (obravnava dodatnih del je opisana v točkah i. in j.)

2. Predmet naročila je vsa oprema sistema ISSYS proizvajalcev Saab Aviatronics in Thales.

3. Naročnik ne določa novega sklopa. Ponudnik se lahko prijavi na sklop z več vzdrževalnimi organizacijami.

4. Kraj izvedbe vzdrževalnih del je predvidoma delavnica izvajalca vzdrževalnih del, kar vključuje tudi delavnico OEM.

5. Označevanje nujnosti naročil AOG in WORK STOP pri povpraševanju bo zgolj v informacijo pogodbenemu partnerju in vzdrževalni organizaciji, da gre za nujnejša popravila.

6. Naročnik točke h) ne briše, jo pa spreminja, in sicer tako, da se glasi: h) za vsako obnovo ali popravilo mora biti v ponudbi podana tudi informativna cena novega dela ali sklopa, če je blago še dobavljivo in obstaja cena/vrednost.

7. TAT določi izvajalec sam v svoji ponudbi zato mora le premišljeno upoštevati ves potreben čas do vračila blaga nazaj v skladišče naročnika. V primeru dokazljivih dodatnih del bo naročnik odobri tudi potreben dodaten čas za izvedbo, ki ga izvajalec navede v ROS-u, ravno tako, na osnovi dokazil, tudi v primeru zamud pri uvozno/izvoznih procedurah.

8. Ponudnik predloži cenike, po katerih bo naročniku obračunaval stroške izvedbe naročila. V kolikor ceniki nadomestnih delov obstajajo, jih mora ponudnik priložiti k ponudbi.

9. Naročnik bo pogodbenemu partnerju priznal vse stroške vezane na izvedbo naročila, ki jih bo opredelil v vsakokratni ponudbi in so dokazljivi oz. izhajajo iz cenikov, priloženih k ponudbi.

10. Označevanje nujnosti naročil AOG in WORK STOP pri povpraševanju bo zgolj v informacijo pogodbenemu partnerju in vzdrževalni organizaciji, da gre za nujnejša popravila.

11. Ne glede na to, ali ponudba na javno naročilo vsebuje nadomestne dele, mora pogodbeni partner za vsako posamično popravilo specificirati, katere dele je pri popravilu (komponente) vgradil. V kolikor kataloške št. ne obstajajo, navede podatke iz katerih mora izhajati za katero blago gre ( npr.: NSN, natančen model oz. vrsta blaga ali alternativa).

12. V kolikor bo pogodbeni partner zagotavlja splošno garancijsko dobo, dodatni garancijski listi niso potrebni.

13. Pogodbeni partner naročnika obvesti o dobavi blaga vsaj 2 delovna dneva pred dobavo velja tudi za AOG.

14.
- Naročnik sprejema ponudnikov predlog; rok za odpravo napak ne sme biti krajši od 30 dni.
- Naročnik sprejema ponudnikov predlog; Besedilo se briše.
- Naročnik ostaja pri zahtevi po navedeni minimalni dobi garancije.

15. Določila o skritih napakah se nanašajo na pogodbeno delo. Pogodbeni partner jamči za skrite napake v obdobju veljavnosti garancije brezhibno izvedbo storitve in delovanje dobavljenega oz. vgrajenega blaga; torej ne jamči za skrite napake v delih, ki so izvedena po predhodnih pogodbah.