Dosje javnega naročila 001956/2021
Naročnik: ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzdrževanje rešitve IBM Deployment Accelerator for BAW
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 224.882,48 EUR

JN001956/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.04.2021
JN001956/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.04.2021
JN001956/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.04.2021
JN001956/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.06.2021
JN001956/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.07.2021
JN001956/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.07.2021
JN001956/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 23.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001956/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Kolodvorska ulica 15
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
MATEJA KOBALEJ
mateja.kobalej@zpiz.si
+386 14745654

Internetni naslovi
https://www.zpiz.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/392720/Povabilo_430-09-2021-_RD_-_IDA_BAW_29.3._objavapEP.pdf.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1233
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje rešitve IBM Deployment Accelerator for BAW
Referenčna številka dokumenta: JN-430-09/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72260000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je zagotavljanje vzdrževanja rešitve IBM Deployment Accelerator for BAW (v nadaljevanju IDA BAW).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72261000
72610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Izvajalec bo storitve predmetnega naročila zagotavljal z oddaljene lokacije in preko oddaljenega dostopa do naročnikovega sistema.
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje rešitve vključuje:
- odpravo napak in prilagoditve v delovanju naročnikove rešitve IDA BAW, ki vključuje osnovno rešitev in prilagoditve za naročnika,
- možnost pridobitve novih verzij ter popravkov in dopolnitev rešitve IDA BAW,
- potrebne prilagoditve rešitve ob prehodu na novejše verzije IDA BAW.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot je navedeno v 45. členu osnutka pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.04.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.04.2021   12:01
Kraj: elektronsko v sistemu e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.04.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.04.2021   15:47
Zadeva: 1. pojasnilo razpisne dokumentacije

Naročnik v 1. pojasnilu razpisne dokumentacije za javno naročilo št. 430-09/2021 za vzdrževanje rešitve IBM Deployment Accelerator for BAW, , odgovarja na vprašanja potencialnih ponudnikov, kot je razvidno v nadaljevanju:

Vprašanje 1 (Datum prejema: 12. 4. 2021 ob 9:00 uri preko portala JN):

Vezano na OBRAZEC 7 Referenčno potrdilo nas zanima sledeče: ker javne reference ne obstajajo, jih končne stranke žal ne morejo potrditi. Zanima nas ali lahko reference navede in potrdi vendor?
Odgovor 1:
Naročnik dopušča, da se upoštevajo reference, ki jih bo za predmetno javno naročilo potrdil proizvajalec rešitve. Reference se morajo nanašati na ponudnika ali na drugega sodelujočega v predmetnem javnem naročilu (podizvajalec ali ponudnik v skupni ponudbi). Glede na navedeno, bo naročnik spremenil referenčne pogoje v točki 3.3.1.5.3 točke razpisne dokumentacije. Naročnik bo vezano na to spremembo objavil nove obrazce: Ponudba (OBRAZEC 4), Seznam referenc (OBRAZEC 6), Referenčno potrdilo (OBRAZEC 7) in Seznam podizvajalcev (OBRAZEC 9).
Vprašanje 2 (Datum prejema: 12. 4. 2021 ob 10:08 uri preko portala JN):

Vezano na Dokazilo usposobljenosti zagotavljanja storitev vzdrževanja rešitve IDA BAW, s strani proizvajalca programske opreme ali drugega poslovnega subjekta, ki lahko izdaja tovrstna potrdila nas zanima ali e-mail/potrdilo IBM Lab team-a ustreza dokazilu? V nasprotnem primeru bi potrebovali dodatna pojasnila, kaj vse se upošteva kot dokazilo?

Odgovor 2:
Naročnik dopušča, da je lahko dokazilo usposobljenosti, izdano s strani proizvajalca ali drugega poslovnega subjekta, ki lahko izdaja tovrstna potrdila, v obliki elektronskega sporočila, pri čemer mora biti jasno razvidno, da je elektronsko sporočilo posredovano oziroma izdano s strani proizvajalca ali drugega poslovnega subjekta, ki lahko izdaja tovrstna potrdila. V kolikor je IBM Lab team proizvajalec oziroma poslovni subjekt, ki lahko izdaja tovrstna dokazila, elektronsko sporočilo ustreza dokazilu, ki ga zahteva naročnik.

Vprašanje 3 (Datum prejema: 12. 4. 2021 ob 11:31 uri preko portala JN):
V navezavi na OBRAZEC 8 - Osnutek pogodbe bi podali pripombe na dva (2) člena:
30. člen (PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE IN ODGOVORNOST)
Predlog je, da se ta člen črta iz pogodbe, saj pri izvajanju vzdrževanja ne nastanejo pravice intelektualne lastnine. Vendor tega člena ne more zrcaliti na predmet pogodbe in člena v takem zapisu ne morejo sprejeti.

Odgovor 3:
V 29. členu osnutka pogodbe je določeno, da vse materialne avtorske pravice za rešitev, ki je predmet vzdrževanja rešitve, ostanejo last izvajalca, razen delov, ki so bili posebej razviti in prilagojeni za naročnika in niso del osnovne rešitve. Vsebina 30. člena osnutka pogodbe se tako nanaša na primere, če pride do izdelka/rešitve, ki je izdelan/a izključno za naročnika in ni oziroma s tem ne postane del osnovne rešitve. Naročnik tako 30. člena osnutka pogodbe ne bo spreminjal.

Vprašanje 4 (Datum prejema: 12. 4. 2021 ob 11:31 uri preko portala JN):
V navezavi na OBRAZEC 8 - 41. člen (ODPOVED POGODBE)
Pri razlogih za odpoved pogodbe kot utemeljen razlog razumemo, da se sklene nova pogodba z obstoječim izvajalcem. Zato predlagamo, da se pri drugi alineji doda:
- sklenitve nove pogodbe z obstoječim izvajalcem, ki pokriva vsebinsko področje te pogodbe

Odgovor 4:
Naročnik druge alineje drugega odstavka 41. člena osnutka pogodbe ne bo spreminjal.

Vprašanje 5 (Datum prejema: 12. 4. 2021 ob 11:31 uri preko portala JN):
Dodatno:
Zadnji odstavek 41. člena navaja, da se skladno s 13. členom te pogodbe storitve letno plačane vnaprej. Vendor ne ponuja možnosti povrnitve sorazmernega dela že plačanih storitev. Prekinitev je brez dodatnih obveznosti za naročnika možna vsako leto ob obletnici (najkasneje 30 dni pred iztekom tekočega letnega najema).
Predlog je, da se zadnji odstavek 41. člena črta.

Odgovor 5:
Naročnik vztraja, da v primeru odpovedi pred koncem tekočega enoletnega obdobja, izvajalec vrne sorazmerni del že plačanih storitev, in sicer v primeru, da do odpovedi pogodbe pride zaradi krivdnega razloga na strani izvajalca. Glede na navedeno bo naročnik dopolnil zadnji odstavek 41. člena osnutka pogodbe in objavil nov Osnutek pogodbe (OBRAZEC 8).

Naročnik bo spremembo razpisne dokumentacije objavil na Portalu javnih naročil na obrazcu »EU 14-SL-Popravek« pod novo številko objave.

Vsi roki/datumi v razpisni dokumentaciji in v obvestilu o naročilu ostanejo nespremenjeni.


1. pojasnilo razpisne dokumentacije je sestavni del razpisne dokumentacije, ki ga morajo ponudniki upoštevati pri sestavi svoje ponudbe.