Dosje javnega naročila 002304/2021
Naročnik: ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitev šolske prehrane za šolsko leto 2021/22
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 223.000,00 EUR

JN002304/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.04.2021
JN002304/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.04.2021
JN002304/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.06.2021
JN002304/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.06.2021
JN002304/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002304/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA
Celjska ulica 16
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
TRATNJEK TINA
tina.tratnjek@scpet.si
+386 12342444

Internetni naslovi
https://www.scpet.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/394479/RD_Solska_prehrana.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1525
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitev šolske prehrane za šolsko leto 2021/22
Referenčna številka dokumenta: 48/2021/2
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
55524000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitev šolske prehrane za šolsko leto 2021/22
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
55524000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitev šolske prehrane za šolsko leto 2021/22
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.09.2021
Konec: 31.08.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so razvidni iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.05.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.05.2021   10:15
Kraj: Ljubljana


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.04.2021   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.04.2021   10:49
VPRAŠANJE
1. Izpolnjevanje obrazca »Predračun«: Natančno pojasnite kakšna ponudbena cena se zahteva v obrazcu? Predvidevamo, da gre za subvencionirano malico na enoto ali pa je potrebno vnesti podatek za subvencionirano malico za 440 dijakov za obdobje 1 šolskega leta. Pri slednjem prosimo, da nam sporočite predvideno število šolskih dni, da bo izračun pravilen.

2. Ali se strinjate, da se pri prilagoditvi jedilnika za dijake upoštevajo diete in alergije posredovane od zdravnika specialista?

3. V razpisni dokumentacije omenjate ponudbo prilagojeno za športnike (ocena ponudbe šolske komisije). Kaj točno se pričakuje na tem področju, saj ŠC PET nima športnih oddelkov?

4. Pojasnite izbiro merila št. 4, ki vrednostno znaša 20 % celotne vrednosti in pravno podlago, ki omogoča uporabo tega merila.

5. Dopolnite bolj natančno na katero pravno podlago (zakon in člen) se sklicuje razpisna dokumentacija, ki zahteva od kandidatov na javnem naročilu razkrivanje osebnih podatkov zaposlenih (ime in priimek) ter poslovne skrivnosti v merilu št. 4 (zagotovljena mesečna bruto plača kuharja pri kandidatu izvajalcu).

6. Pojasnite odstavek: »Naročnik si pridružuje pravico vsake 3 mesece preveriti izpolnjevanje obveznosti v zvezi z zagotavljanjem minimalne bruto plače. Kršitev obveznosti v zvezi zagotovljene minimalne bruto plače predstavlja kršitev pogodbenih obveznosti izvajalca. Naročnik lahko v tem primeru brez predhodnega pisnega opomina začne postopek odstopa od pogodbe.« na kateri pravni podlagi se sklicujete, da lahko kot naročnik javnega naročila preverjate izpolnjevanje obveznosti izplačila zagotovljene minimalne bruto plače? Ali govorimo o minimalni bruto plači, ki velja za Slovenijo ali o bruto plači, ki je sklenjena v pogodbi o zaposlitvi z zaposlenim izvajalca?

7. Navezovanje na 4., 5. in 6. točko vprašanja zgoraj, predlagamo, da se spremeni merilo št. 4 na način, da se zahteva sklenitev veljavne kolektivne pogodbe, kateri kriteriji presegajo minimalno obveznost delodajalca do delavca.

8. 8.4. točka Vzorca pogodbe o izvedbi storitev šolske prehrane za šolsko leto 2021/2022 zahteva od izvajalca stalnost delavcev na lokaciji šole. Prosimo za sklic pravne podlage, ki zahteva, da kakršno koli trajno in začasno menjavo navedene osebe, ki bo sodelovala pri šolski malici na ŠC PET, mora izvajalec predhodno obvestiti in se dogovoriti z naročnikom. Predmet javnega naročila je priprava, dostava in razdelitev šolske prehrane za približno 440 dijakov in obenem najem šolske kuhinje za pripravo šolskih malic. Javno naročilo se nanaša na celovito gostinsko storitev (t.j. šolska malica), kar pa zaposlovanje, organizacija dela, izobraževanja kadra ni v pristojnosti izvajalca in posledično zahtevamo, da se kot zgoraj pogoj merilo bruto plača kuharja, tudi pogoj o zaposlovanju in nadomeščanju kadra izloči iz razpisne dokumentacije, saj ni relevanto za omenjeno javno naročilo.


ODGOVOR

1. Tako je, gre za subvencionirano malico, zato se vnese cena na enoto.


2. Da.


3. Od ponudnika se pričakuje, da glede na smernice za oblikovanje hrane prilagojene športnikom pripravi ustrezne jedilnike prilagojene športnikom. Kot je navedeno že v tehničnih specifikacijah je bilo pri naročniku na dan objave javnega naročila 571 dijakov, od tega 323 športnikov, s prevladujočim statusom A.


4. Merilo je izbrano skladno z ZJN-3, ki v 84. členu določa, da se določijo merila, ki upoštevajo socialne vidike povezane s predmetom javnega naročila.

Naročnik je merilo št. 10.4. ponovno pregledal in v nadaljevanju podaja spremenjeno besedilo (na levi strani je navedeno obstoječe besedilo, na desni strani pa je navedeno spremenjeno besedilo).

Obstoječe besedilo točke 10.4., ki se spreminja:
»10.4. ZAGOTOVLJENA MESEČNA BRUTO PLAČA STROKOVNEGA KADRA
Pri tem merilu se upošteva zagotovljena plača delavcev, ki izvajajo pripravo in razdeljevanje hrane, v obdobju, za katero se oddaja javno naročilo, za kuharje, ki so imenovani v obrazcu »Kadri«.

Ponudnik mora kuharjem oziroma pripravljavcem hrane zagotavljati najmanj minimalno plačo po zakonu. Če zagotovljena mesečna bruto plača po zakonu znaša enako, kot znaša minimalna plača po zakonu, se taka ponudba točkuje z 0,00 točkami. Ponudnik, ki bo zagotovil višjo mesečno plačo kuharja, od zakonsko predpisane minimalne plače, se v točke preračuna po naslednji formuli:

MBP = (BPKponudbe/BPKmax)*20

MBP mesečna bruto plača kadra
BPK max najvišja zagotovljena mesečna bruto plača kadra
BPKponudbe zagotovljena mesečna bruto plača kuharja po ponudbi, ki se točkuje


Naročnik si pridružuje pravico vsake 3 mesece preveriti izpolnjevanje obveznosti v zvezi z zagotavljanjem minimalne bruto plače. Kršitev obveznosti v zvezi zagotovljene minimalne bruto plače predstavlja kršitev pogodbenih obveznosti izvajalca. Naročnik lahko v tem primeru brez predhodnega pisnega opomina začne postopek odstopa od pogodbe.«

Spremenjeno besedilo točke 10.4. se glasi:
»10.4. ZAGOTOVLJENA MESEČNA BRUTO PLAČA STROKOVNEGA KADRA
Pri tem merilu se upošteva zagotovljena plača VSEH delavcev, ki izvajajo pripravo in razdeljevanje hrane, v obdobju, za katero se oddaja javno naročilo in ki so imenovani v obrazcu »Kadri«, ki je priloga osnutka pogodbe in ga je potrebno s strani ponudnikov izpolniti že v trenutku oddaje ponudbe.

Upošteva se povprečna plača v zadnjih treh mesecih pred oddajo javnega naročila. V znesek zagotovljene mesečne bruto plače se šteje osnovna mesečna bruto plača, vključno z dodatkom na delovno dobo. V mesečno bruto plačo pa se ne upoštevajo dodatki skladno z zakonom in kolektivnimi pogodbami (npr. dodatek na nočno delo, dodatek za nadurno delo, dodatek za delo na praznike in dela proste dneve ter drugi dodatki), prav tako se ne upošteva del plače za delovno uspešnost in poslovno uspešnost ter dodatki za delo v posebnih pogojih, kakor tudi ne nadomestilo za prehrano in nadomestilo za prevoz oziroma povračila drugih stroškov ter tudi ne plačila delodajalca (t.i. Bruto II). Ponudnik mora v ponudbi za delavce, ki bodo neposredno izvajali storitve šolske prehrane za naročnika, predložiti podatke o višini bruto mesečne plače. V primeru, da bo določen ponudnik najugodnejši pa bo naročnik pred odločitvijo o izbiri preveril navedene podatke tako, da bo ponudnika pozval k predložitvi pisnih obračunov plač, iz katerih bodo razvidni podatki o delodajalcu, delavcu in osnovni bruto plači, prikriti pa mora podatke o upravnih izplačilnih prepovedih, trajnikih, kreditih, plačilih članarin sindikatom in vsi drugi osebni podatki, ki ne izkazujejo višine plače, ki jo delavcu zagotavlja delodajalec. Ponudnik bo ob predložitvi plačnih list moral priložiti tudi soglasja delavcev za predložitev pisnih obračunov plač.

Ponudnik mora kuharjem oziroma pripravljavcem hrane zagotavljati najmanj minimalno plačo po zakonu. Če zagotovljena mesečna bruto plača po zakonu znaša enako, kot znaša minimalna plača po zakonu, se taka ponudba točkuje z 0,00 točkami, v kolikor je plača nižja, se takšna ponudba zaradi kršitve zakonskih predpisov izloči kot nedopustna. Ponudnik, ki bo zagotovil višjo povprečno mesečno plačo kuharja, od zakonsko predpisane minimalne plače, se v točke preračuna po naslednji formuli:

MBPi = (BPKponudbe/BPKmax)*20

MBPi izračun merila povprečne mesečne bruto plače celotnega kadra, ki ga ponudnik imenuje v obrazcu »Kadri«
BPK max najvišja zagotovljena povprečna mesečna plača kadra tistega ponudnika, ki ima skladno z izračunom ponujeno najvišjo povprečno plačo kadra.
Opomba: navedeno pomeni, da tisti ponudnik, ki ima najvišjo zagotovljeno povprečno mesečno plačo kadra, v tem delu pridobi vseh 20 točk, ostali pa sorazmerno manj.
BPKponudbe zagotovljena povprečna mesečna bruto plača vsega kadra po ponudbi, ki se točkuje

Naročnik si pridružuje pravico vsake 3 mesece preveriti izpolnjevanje obveznosti v zvezi z izpolnjevanjem predmetnega merila. Kršitev obveznosti zagotavljanja merila ves čas trajanja pogodbe predstavlja kršitev pogodbenih obveznosti izvajalca. Naročnik lahko v tem primeru brez predhodnega pisnega opomina začne postopek odstopa od pogodbe.«

Naročnik dodaja, da bo skladno z navedenim spremenil tudi osnutek pogodbe v 8. členu tako, da se doda nova točka 8.5., ki se glasi:

» 8.5. Izvajalec mora merila na podlagi katerih je bil izbran za izvajalca v postopku javnega naročila izpolnjevati ves čas trajanja pogodbe. Naročnik lahko vsake 3 mesece od sklenitve pogodbe dalje preverja izpolnjevanje meril. Neizpolnjevanje meril predstavlja bistveno kršitev te pogodbe.«

Naročnik še pojasnjuje, da so vsi v nadaljevanju navedeni odgovori oblikovani na način, da že upoštevajo spremenjeno besedilo merila št. 10.4. ter spremenjen osnutek pogodbe.


5. Naročnik zahteva od osebnih podatkov le ime in priimek oseb, ki bodo izvajale delo pri naročniku oziroma za naročnika. Skladno z ZJN-3 bo naročnik upoštevajoč pravne predpise s področja varstva osebnih podatkov varoval osebne podatke oseb, ki se bodo pojavili v ponudbah ponudnikov in jih tretjim osebam ne bo razkrival, kot to izhaja iz točke 11.3.5. Razpisne dokumentacije. Enako bo naročnik ravnal glede poslovne skrivnosti, pri čemer dodajamo, da vljudno prosimo ponudnike, da pri podatkih za katere ne želijo razkrivanja tretjim osebam ustrezno označijo skladno z določbo 11.3.5. Razpisne dokumentacije.

Pri tem naročnik še pojasnjuje, da se v znesek zagotovljene mesečne bruto plače šteje osnovna mesečna bruto plača, vključno z dodatkom na delovno dobo. V mesečno bruto plačo pa se ne upoštevajo dodatki skladno z zakonom in kolektivnimi pogodbami (npr. dodatek na nočno delo, dodatek za nadurno delo, dodatek za delo na praznike in dela proste dneve ter drugi dodatki), prav tako se ne upošteva del plače za delovno uspešnost in poslovno uspešnost ter dodatki za delo v posebnih pogojih, kakor tudi ne nadomestilo za prehrano in nadomestilo za prevoz oziroma povračila drugih stroškov ter tudi ne plačila delodajalca (t.i. Bruto II). Ponudnik mora v ponudbi za delavce, ki bodo neposredno izvajali storitve šolske prehrane za naročnika, predložiti podatke o višini bruto mesečne plače. V primeru, da bo določen ponudnik najugodnejši pa bo naročnik pred odločitvijo o izbiri preveril navedene podatke tako, da bo ponudnika pozval k predložitvi pisnih obračunov plač, iz katerih bodo razvidni podatki o delodajalcu, delavcu in osnovni bruto plači, prikriti pa mora podatke o upravnih izplačilnih prepovedih, trajnikih, kreditih, plačilih članarin sindikatom in vsi drugi osebni podatki, ki ne izkazujejo višine plače, ki jo delavcu zagotavlja delodajalec. Ponudnik bo ob predložitvi plačnih list moral priložiti tudi soglasja delavcev za predložitev pisnih obračunov plač.

Na tem mestu naročnik opozarja ponudnike, da morajo merila izpolnjevati ves čas trajanja pogodbe, kar pomeni, da mora ponudnik, ki bo izvajal javno naročilo, delavcem ves čas trajanja izvedbe naročila zagotavljati najmanj takšno osnovno plačo, kot jo je navedel v primeru tega merila (sorazmerno delovnemu času). Naročnik na tem mestu opozarja na spremenjeno določbo8. člena osnutka pogodbe v točki 8.5.


6. Izvajalec mora skladno s spremenjenim merilom št. 10.4. in spremenjenim 8. členom osnutka pogodbe (točka 8.5) ves čas trajanja pogodbe izpolnjevati merila, na podlagi katerih je bil izbran za izvajalca v predmetnem postopku javnega naročila. Glede na navedeno bo naročnik lahko vsake 3 mesece preverjal izpolnjevanje obveznosti v zvezi z izpolnjevanjem meril. Ponudnik bo izbran na podlagi določenega merila, ki mu bo zagotavljalo konkurenčno prednost. Ker je izpolnjevanje in doseganje merila bistveno ves čas izvajanja javnega naročila, si naročnik pridružuje pravico, da navedeno preverja. Pravno podlago predstavlja 93. člen ZJN-3.


7. Zagotavljanje minimalne plače delavcem, ki bo dela za naročnika konkretno izvajali, je obveznost vsakega delodajalca skladno z Zakonom o minimalni plači, ki določa da ima vsak delavec oziroma delavka, ki pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela poln delovni čas, ima pravico do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, določene v skladu s tem zakonom. Minimalna plača je mesečna plača za delo opravljeno v polnem delovnem času. Dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, se ne vštevajo v minimalno plačo. Delavec, ki dela krajši delovni čas, ima pravico do sorazmernega dela minimalne plače.

Merilo št. 10.4. je bilo spremenjeno na način, ki je naveden zgoraj v točki 4. zgoraj.


8. Zahteva po stalnosti kadra, ki bo opravljal delo za naročnika izhaja iz dosedanjih izkušenj naročnika, zato naročnik v tem delu vztraja pri postavljenem pogoju oz. zahtevi. Poleg tega ponudnik ni navedel, koliko kadra meni, da potrebuje oziroma in v čem naj bi bil pogoj nesorazmeren s predmetom javnega naročila. Naročnik je predvidel 7 oseb, kar je po izkušnjah naročnika ustrezno in sorazmerno predmetu javnega naročila.