Dosje javnega naročila 002442/2021
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Osnovna šola Kolezija - celovita sanacija objekta na Splitski 13
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji

JN002442/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.04.2021
JN002442/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2021
JN002442/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002442/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
ales.muzlovic@ljubljana.si
+386 13064444

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/395161/Objava_OS_Kolezija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1652
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Osnovna šola Kolezija - celovita sanacija objekta na Splitski 13
Referenčna številka dokumenta: 430-488/2021-4
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Osnovna šola Kolezija - celovita sanacija objekta na Splitski 13
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34928400
39200000
44220000
45000000
45111100
45310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splitska ulica 13, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je celovita prenova objekta Osnovna šola Kolezija na Splitski 13
Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v vzorcu pogodbe (priloga B) in v tehničnem poročilu (priloga A).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.06.2021
Konec: 30.11.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v skladu s pogodbenimi določili.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.05.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 05.09.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.04.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.04.2021   14:51
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Razpisna dokumentacija str. 9 Pogoji za sodelovanje, točka 3 referenčni pogoji: zahtevata se 2 (dva) objekta s klasifikacijsko oznako CC-SI 126 (Stavbe splošnega družbenega pomena 1263 in 1265) v vrednosti posamičnega objekta najmanj 1.500.000, 00 EUR brez DDV.

Obrazec PRILOGA 4 poleg izpolnjevanja pogoja iz razpisne dokumentacije str. 9 točka 3, se zahteva še 1 (eno) referenčno delo, ki zajema dobavo in montažo notranje opreme za objet klasifikacije CC-SI 126 v vrednosti najmanj 100.000,00 EUR brez DDV.

Katere reference je potrebno pridobiti: iz pogoja Razpisne dokumentacije str. 9 točka 3 ali iz Priloge 4?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Potrebno je upoštevati pogoj iz razpisne dokumentacije na strani 9 pod točko 3.Datum objave: 21.04.2021   10:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

med obrazci smo zasledili naslednjo referenčno zahtevo:
- eno referenčno delo, ki zajema dobavo in montažo notranje opreme za objekt klasifikacije CC-SI 126 (Stavbe splošnega družbenega pomena) v vrednosti najmanj 100.000 EUR brez DDV
ki pa je v razpisni dokumentaciji ni.

Prosimo za pojasnilo.


ODGOVOR
Potrebno je upoštevati pogoj iz razpisne dokumentacije na strani 9 pod točko 3. Referenčno zahtevo, ki ste jo omenili smatrajte kot brezpredmetno.Datum objave: 21.04.2021   13:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zaradi možnosti po večjem naboru ponudb naročnika prosimo, da klasifikacijo za referenčno delo razširi na klasifikacijo z oznako CC-SI126 in umakne zahtevo po klasifikaciji 1263 in 1265.

Pozdrav

ODGOVOR
Naročnik v zvezi z izpostavljenim neskladjem pojasnjuje, da je pravilna zahteva po splošnejši klasifikaciji CC-SI 126 (Stavbe splošnega družbenega pomena).

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnika prosimo, da umakne oz. poenoti zahtevo po referencah podjetja in kadra (VD) in sicer, da klasifikacijo pod številko 1263 in 1265 umakne in jo razširi na enotno klasifikacijo 126 STAVBE SPLOŠNEGA DRUŽBENEGA POMENA, kot je to zahtevano in navedeno v kadrovski zmogljivosti za vodjo del.

Lepo pozdravljeni

ODGOVOR
Naročnik v zvezi z izpostavljenim neskladjem pojasnjuje, da je pravilna zahteva po splošnejši klasifikaciji CC-SI 126 (Stavbe splošnega družbenega pomena).Datum objave: 22.04.2021   15:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnik je glede na izredne razmere v državi in obseg naročila postavil bistveno prekratek rok za oddajo prijav in zastavitev vprašanj (vmes je tudi praznik).
Vsled načelu konkurenčnosti in transparentnosti naj naročnik podaljša rok za oddajo prijav in postavitev vprašanj. Tako bo naročnik pridobil omogočil sodelovanje večjim subjektom in pridobil več ponudb.

Hvala za razumevanje.


ODGOVOR
Naročnik roka za oddajo prijav in zastavitev vprašanj ne bo podaljšal.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
V zvezi z kadrovskim pogojem za vodjo del izpostavljamo, da je določilo »V primeru ponudbe s podizvajalci ali v primeru skupne ponudbe mora biti vodja del zaposlen pri vodilnem ponudniku oziroma vodilnem partnerju.« v izrecnem nasprotju z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18). Predmetni zakon namreč v okviru prvega odstavka 81. člena jasno določa, da lahko gospodarski subjekt glede pogojev v zvezi z tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti (če naročniku dokaže, da bo imel na voljo potrebna sredstva). Posledično bi moral naročnik dopustiti izpolnjevanje kadrovskega pogoja za vodjo del:
- v okviru skupnega nastopa na način, da je vodja del zaposlen pri KATEREM KOLI od partnerjev (in ne zgolj vodilnem partnerju) ali
- v okviru podizvajalskega razmerja na način, da je vodja del zaposlen pri podizvajalcu.
Poleg zgoraj navedenih določil izpostavljena omejitev iz razpisne dokumentacije krši tudi načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-3), načelo transparentnosti javnega naročanja (6. člen ZJN-3) in načelo enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3).
Ob upoštevanju zgoraj navedenega vas pozivamo, da ponovno pristopite k celoviti presoji zakonitosti razpisne dokumentacije in le-to oblikujete na način, da bo skladna z veljavno zakonodajo (t.j. da bo dopuščeno izpolnjevanje kadrovskega pogoja s sklicevanjem na kapacitete partnerjev in podizvajalcev in da ne bo prišlo do kršitev 81. člena ZJN-3).
V kolikor navedenemu predlogu ne boste sledili, bomo zaradi varovanja naših interesov primorani uveljavljati ustrezno pravno varstvo v obliki zahtevka za revizijo zoper izpostavljeno določbo razpisne dokumentacije.
V zvezi z navedenim vas obveščamo, da predmetno vprašanje oziroma poziv predstavlja opozorilo na očitano kršitev skladno s tretjim odstavkom 16. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 ZTP-D, 63/13, 90/14 ZDU-1I, 60/17 in 72/19).


KIU

ODGOVOR
Naročnik po preučitvi relevantne zakonodaje in omejitev iz 16. odstavka 14. člena Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 popr., 65/20 in 15/21 ZDUOP) dopušča, da v primeru skupnega nastopa kadrovski pogoj partnerji izpolnijo na način, da je nominirani vodja del zaposlen pri katerem koli od partnerjev. Naročnik ob upoštevanju izjeme četrtega odstavka 81. člena ZJN-3 sklicevanje na kapacitete podizvajalca v tem delu ne bo dopustil.Datum objave: 28.04.2021   12:13
VPRAŠANJE
Ali je potrebno imeti za referenco gospodarskega subjekta referenco z UPORABNIM DOVOLJENJEM, kot je navedeno v obrazcih (RD str.16/103 v tabeli PRILOGA 4 in RD str.17/103-PRILOGA 4/1) ali je relevantno napisano v »POGOJI ZA SODELOVANJE« (RD str. 9/103), kje ni navedena zahteva UPORABNO DOVOLJENJE?ODGOVOR
Za referenco gospodarskega subjekta v skladu z razpisnimi pogoji ni potrebna referenca z uporabnim dovoljenjem.

Pri izpolnjevanju pogojev se upoštevajo reference, kot so navedene v razpisni dokumentaciji med pogoji za sodelovanje. V obrazcu v prilogi se v primeru uveljavljanja reference, kjer je bilo ne glede na razpisne pogoje pridobljeno uporabno dovoljenje, navede številka uporabnega dovoljenja, sicer se polje pusti prazno.