Dosje javnega naročila 002441/2021
Naročnik: OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica
Gradnje: Kanalizacija Čelje - III. faza
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002441/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002441/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Bazoviška cesta 14
6250
SI
Ilirska Bistrica
Slovenija
Mitja Božič
mitja.bozic@ilirska-bistrica.si
+386 57141361
+386 57141284

Internetni naslovi
http://www.ilirska-bistrica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.ilirska-bistrica.si
ESPD: http://www.ilirska-bistrica.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1685
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Kanalizacija Čelje - III. faza
Referenčna številka dokumenta: JN-1685
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gradnja kanalizacije v vasi Čelje v občini Ilirska Bistrica.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
JN-1685
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.05.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.05.2021   12:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.05.2021   14:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.05.2021   08:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo naročnika, da objavi natančen popis manjkajočih instalacij, saj nekateri elementi v popisu manjkajo.
Npr. v popisu ni moč zaslediti finih grabelj, vhodnega črpališča, razvoda zraka, puhal, kompresorja, merilca pretoka na izlivu...
Glede na dejstvo, da je zasnovan sistem čiščenja po tehnologiji SBR na investitorja naslavljamo vprašanje,
ali je možno vgraditi tipsko biološko čistilno napravo s tehnologijo SBR po sistemu:
- prezračevana akumulacijska komora (bolje od projektirane rešitve)
- SBR bazen z dekanterjem (bolje od projektirane rešitve)
- Terciarno čiščenje (izločanje suspendiranih snovi - ni predvideno, kljub ponikalnemu polju za čistilno napravo)
- Zalogovnik za višek aktivnega blata z aerobno stabilizacijo in mineralizacijo
Prav tako takšna čistilna naprava omogoča popolnoma avtomatsko regulacijo za izredno spremenljivo obremenitev
(od 30 do 160 PE z možnostjo do 200 PE)
Za odgovor se zahvaljujemo.

ODGOVOR

Žal ni mogoče vgraditi drugačne ČN, kot je v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 03.05.2021   08:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima nas, če namesto potrdila bank lahko predložimo S.BON 2, ki je enakovreden potrdilom bank.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Priložiti je potrebno ob potrdila.Datum objave: 06.05.2021   07:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v 10. členu je navedel rok izvedbe del in sicer 90 dni od uvedbe v delo. Glede na obseg dela je 90 dnevni rok izvedbe absolutno prekratek.
Naročnika pozivamo, da podaljša rok izvedbe, ki bo primeren za izvedbo vseh del .
LP

ODGOVOR
120 dni -rok izvedbe.Datum objave: 06.05.2021   07:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ne razumem odgovora, prosim za obrazložitev, kaj lahko predložimo BON-2, namesto potrdila bank, ker je dokazilo enakovredno?
Datum objave: 03.05.2021 08:15
(ODGOVOR - Priložiti je potrebno ob potrdila.)
lp.

ODGOVOR

Lahko priložite samo BON, ni potrebno priložiti potrdila bank.


Datum objave: 06.05.2021   07:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v Povabilu k oddaji ponudbe ste navedli, da imate v proračunu za leto 2021 zagotovljenih 150.000 eur, dodatnih 150.000 eur pa jih boste zagotovili, v kolikor boste pridobili sofinanciranje projekta iz skladov EU.
Zanima nas, kako si je naročnik v primeru da ne pridobi dodatnih sredstev zamislil izvesti projekt v naravi oz. katere dele boste črtali iz popisa (hišne priključke, čistilno napravo,...)
Ali je glede na dikcijo ZJN-3 Dopustna ponudba in na podlagi Zakona o javnih financah sploh pravilno, da naročnik razpisuje celotno naročilo, čeprav v proračunu nima zagotovljenih vseh sredstev??
Kdaj bo naročnik vedel, ali bo pridobil sredstva EU, ker je od tega odvisen podpis pogodbe in rok izvedbe?
LP

ODGOVOR
Črtali bomo ČN, skrajni rok za pridobitev sredstev je 01.07.2021 in podpis pogodbe.Datum objave: 06.05.2021   07:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v točki 16. razpisne dokumentacije naročnik od ponudnika zahteva predložitev bančne garancije v višini 10.000 eur za resnost ponudbe.

V Uredbi o finančnih zavarovanjih pri javnih naročilih (ur. list RS št. 27169) je v 4. členu navedeno (citiram):
"Pri javnem naročilu blaga in javnem naročilu storitev, v zvezi s katerim obvestil ni treba poslati v objavo v Uradni list Evropske unije, in pri javnem naročilu gradenj, katerih ocenjena vrednost (brez DDV) je na splošnem področju enaka ali višja od 40.000 eurov in nižja od 500.000 eurov, na infrastrukturnem področju pa enaka ali višja od 100.000 eurov in nižja od 1.000.000 eurov, za zavarovanje tveganja za izpolnitev ponudnikovih obveznosti v postopku javnega naročanja, pri ali po izvedbi naročila ni primerno zahtevati bančne garancije, razen če zahtevo po tem instrumentu finančnega zavarovanja opravičujejo tveganja, povezana s predmetom ali okoliščinami javnega naročanja."
V 3. točki 6. člena iste uredba pa še :
" Za zavarovanje resnosti ponudbe praviloma ni primerno zahtevati bančne garancije."

Običajna praksa zadnjih let pri JN je, da naročniki ne zahtevajo več bančnih garancij oz. kavcijskih zavarovanj za resnost ponudbe . V primeru večjih tveganj, se mogoče naročniki odločijo kvečjemu za menico z menično izjavo. Glede na zelo nizke referenčne pogoje predvidevamo, da naročnik na bo imel težav s pridobitvijo zadostnega števila ponudb.

Glede na Uredbo, naročnika pozivamo, da umakne pogoj glede dostave bančne garancije za resnost ponudbe oz. jo zamenja z menico z menično izjavo.
V kolikor pa bo naročnik vstrajal bi bačni garanciji, ga pozivamo, da naj dopolni razpisno z vsemi tremi osnutki garancije (za resnost, dobro izvedbo del in odpravo napak), da ne bo potem nejasnosti ter naj dopusti povsot alternativo še kavcijsko zavarovanje.
LP

ODGOVOR
Ponudnik lahko dostavi tudi menico z menično izjavo.Datum objave: 06.05.2021   07:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naročnika prosimo, da objavi ocenjeno vrednost naročila.

LP

ODGOVOR

300.000,00 evrov


Datum objave: 06.05.2021   07:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v točki 17 Bančna garancija za odpravo pomanjkljivosti je navedeno, da bo potrebno predložiti zavarovanje v višini 15.000 eur, v osnutku pogodbe 9. člen pa je naveden znesek 10.000 eur. Prosim za uskladitev med razpisnimi pogoji in pogodbo.
LP

ODGOVOR
Pravilen znesek je 10.000 evrov.Datum objave: 06.05.2021   07:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naročnika pozivamo da v osnutku pogodbe uskladi 7 in 8 člen pogodbe glede zavarovanja za dobro izvedbo del.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Pravilen znesek je 10.000 evrov.Datum objave: 06.05.2021   07:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
za ponudnike, ki imajo več bank je kar precejšen strošek, da mora pri vsaki banki naročiti svoje potrdilo o neblokadi. V razpisni ni niti natančno navedeno na katero obdobje naj bi se potrdilo banke o neblokadi TRR-ja nanašalo.
Naročnika pozivamo, da v kolikor vstraja pri tem, da mora ponudnik dostaviti SBON 1/P, kar je v dosedanji praksi javnih naročil vedno bolj redkost, dovoli še alternativo BON-2 ali pa potrdila bank. Iz BON-2 bo naročnik ravno tako dobil informacijo za vse račune ponudnika ali so bili v zadnjih 6 mesecih blokirani ali ne.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik mora dostaviti i SBON 1/P.


Datum objave: 06.05.2021   07:16
VPRAŠANJE
Spoštovani Naročnik,

Vaš molk je nedopusten. Pozivamo Vas, da sproti in tekoče odgovarjate na vprašanja!


ODGOVOR

Se opravičujem.


Datum objave: 10.05.2021   13:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naprošamo vas, da pojasnite postavko iz ponudbenega predračuna, in sicer : čistilna naprava - dobava in namestitev montažnega objekta. Katere so ostale specifikacije skladne s projektom ?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Popis za ČN je objavljen na https://www.ilirska-bistrica.si.

Datum objave: 10.05.2021   13:30
VPRAŠANJE
Prosimo da nam poveste kje je popis del za strojni del čištilne naprave ?

Zelo, zelo hvala lepa za vaš odgovor

ODGOVOR

Popis za ČN je objavljen na https://www.ilirska-bistrica.si.


Datum objave: 10.05.2021   13:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosimo za objavo načrta montažnega objekta, skladno s postavko 17 "Dobava in namestitev montažnega objekta:
Dimenzije (max): l x b x h = 4500 x 3000 x 2500-2900 mm
Fasada:
- gladka
- svetle barve (RAL 1013, 9001, 9002, 9003 ali 9010)
- U < 0,380 W/m2K
Streha:
- dvokapna, profilirana
- temnejša barva ali rdeča
- U < 0,200 W/m2K
- nosilnost za obremenitev snega sk > 1,0 kN/m2
Stavbno pohištvo:
- PVC
- bele barve
- okno: 1000 x 1200mm U < 1,10 W/m2K
- vrata: 1900 x 2100mm, dvokrilna, U < 1,40W/m2K
(ostale specifikacije skladno s projektom)"

lep pozdrav


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo. V rekapitulaciji sta navedena poglavje B elektro oprema in poglavje C strojna oprema . Kje se nahaja popis del za ta poglavja?
V poglavju A4 čistilna naprava ni nobenih podatkov o čistilni napravi... je nabava čištilne naprave predmet razpisa?
Hvala za odgovore

ODGOVOR

Popis za ČN je objavljen na https://www.ilirska-bistrica.si.


Datum objave: 10.05.2021   13:34
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo. V rekapitulaciji sta navedena poglavje B elektro oprema in poglavje C strojna oprema . Kje se nahaja popis del za ta poglavja?
V poglavju A4 čistilna naprava ni nobenih podatkov o čistilni napravi... je nabava čištilne naprave predmet razpisa?
Hvala za odgovore

ODGOVOR

Popis za ČN je objavljen na https://www.ilirska-bistrica.si.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosimo za popravek v zavihku A5 jarek, postavka 6 "Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 100 cm na betonsko posteljico skupaj z obbetoniranjem 0,90m3/m1" ima enoto mere kos, morala bi biti m1, saj na opis ni možno ponuditi realne cene.

lep pozdrav

ODGOVOR

Upoštevate lahko 5m.


Datum objave: 10.05.2021   13:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naročnika prosimo, da obrazce za izpolnitev objavi v Word obliki, ker v PDF obliki niti strani po obrazcih ne sledijo prav.

Hvala in lp

ODGOVOR

Urejeno