Dosje javnega naročila 002463/2021
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Vrtec Šentvid enota Sapramiška celovita prenova objekta in ureditev prostorov pralnice, kuhinje in uprave
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.033.621,78 EUR

JN002463/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.04.2021
JN002463/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.05.2021
JN002463/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.06.2021
JN002463/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.07.2021
JN002463/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002463/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Zoran Kalaković
zoran.kalakovic@ljubljana.si
+386 13064408
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/395254/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_JN_-_Vrtec_Sentvid_enota_Sapramiska.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1674
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vrtec Šentvid enota Sapramiška celovita prenova objekta in ureditev prostorov pralnice, kuhinje in uprave
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je celovita prenova objekta in ureditev prostorov pralnice, kuhinje in uprave Vrtca Šentvid, enote Sapramiška.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39100000
39200000
45000000
45210000
45214000
45214100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
7560-21-220021
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.05.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 05.09.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.04.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.04.2021   13:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V zvezi z kadrovskim pogojem za vodjo del izpostavljamo, da je določilo »V primeru ponudbe s podizvajalci ali v primeru skupne ponudbe mora biti vodja del zaposlen pri vodilnem ponudniku oziroma vodilnem partnerju.« v izrecnem nasprotju z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18). Predmetni zakon namreč v okviru prvega odstavka 81. člena jasno določa, da lahko gospodarski subjekt glede pogojev v zvezi z tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti (če naročniku dokaže, da bo imel na voljo potrebna sredstva). Posledično bi moral naročnik dopustiti izpolnjevanje kadrovskega pogoja za vodjo del:
- v okviru skupnega nastopa na način, da je vodja del zaposlen pri KATEREM KOLI od partnerjev (in ne zgolj vodilnem partnerju) ali
- v okviru podizvajalskega razmerja na način, da je vodja del zaposlen pri podizvajalcu.
Poleg zgoraj navedenih določil izpostavljena omejitev iz razpisne dokumentacije krši tudi načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-3), načelo transparentnosti javnega naročanja (6. člen ZJN-3) in načelo enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3).
Ob upoštevanju zgoraj navedenega vas pozivamo, da ponovno pristopite k celoviti presoji zakonitosti razpisne dokumentacije in le-to oblikujete na način, da bo skladna z veljavno zakonodajo (t.j. da bo dopuščeno izpolnjevanje kadrovskega pogoja s sklicevanjem na kapacitete partnerjev in podizvajalcev in da ne bo prišlo do kršitev 81. člena ZJN-3).
V kolikor navedenemu predlogu ne boste sledili, bomo zaradi varovanja naših interesov primorani uveljavljati ustrezno pravno varstvo v obliki zahtevka za revizijo zoper izpostavljeno določbo razpisne dokumentacije.
V zvezi z navedenim vas obveščamo, da predmetno vprašanje oziroma poziv predstavlja opozorilo na očitano kršitev skladno s tretjim odstavkom 16. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 ZTP-D, 63/13, 90/14 ZDU-1I, 60/17 in 72/19).

AAAA

ODGOVOR
Naročnik po preučitvi relevantne zakonodaje in omejitev iz 16. odstavka 14. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 popr., 65/20 in 15/21 ZDUOP) dopušča, da v primeru skupnega nastopa kadrovski pogoj partnerji izpolnijo na način, da je nominirani vodja del zaposlen pri katerem koli od partnerjev. Naročnik ob upoštevanju izjeme četrtega odstavka 81. člena ZJN-3 sklicevanje na kapacitete podizvajalca v tem delu ne bo dopustil.Datum objave: 22.04.2021   13:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnik je glede na izredne razmere v državi in obseg naročila postavil bistveno prekratek rok za oddajo prijav in zastavitev vprašanj (vmes je tudi praznik).
Vsled načelu konkurenčnosti in transparentnosti naj naročnik podaljša rok za oddajo prijav in postavitev vprašanj. Tako bo naročnik pridobil omogočil sodelovanje večjim subjektom in pridobil več ponudb.
Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Naročnik roka za oddajo prijav in zastavitev vprašanj ne bo podaljšal.Datum objave: 28.04.2021   13:20
VPRAŠANJE
Spoštovani, ali mora biti PRILOGA 11 izpolnjena in podpisana s strani vseh zakonitih zastopnikov gospodarskega subjekta oz. ali lahko izjavo izpolni oziroma podpiše samo eden od zakonitih zastopnikov?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Priloga 11 oz. Izjava fizične osebe oziroma odgovorne osebe poslovnega subjekta o nepovezanosti s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom je namenjena pravni oz. fizični osebi (če gre za s.p. ali podobno organizacijsko obliko v kateri gospodarski subjekt nastopa na trgu kot fizična oseba) s katero, torej poslovni subjekt izjavi, da ni povezan s funkcionarjem MOL-a (ali družinskimi člani funkcionarja) na način kot to določa prvi odstavek 35. člena ZIntPK. Torej zadostuje, da navedeno izjavo o nepovezanosti poda ena odgovorna oseba gospodarskega subjekta.