Dosje javnega naročila 002517/2021
Naročnik: OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem
Gradnje: Rekonstrukcija in dograditev infrastrukture na Javorniku
ZJN-3: Odprti postopek

JN002517/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.04.2021
JN002517/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2021
JN002517/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002517/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM
Gačnikova pot 5
2390
SI
Ravne na Koroškem
Slovenija
obcina@ravne.si, Sabina Hrašan
obcina@ravne.si
+386 28216000
+386 282116001

Internetni naslovi
http://www.ravne.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.ravne.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24958
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija in dograditev infrastrukture na Javorniku
Referenčna številka dokumenta: 351-0018/2020-19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet projekta je vzhodno območje naselja Javornik, kjer je komunalna kanalizacija preobremenjena in so zaradi predvidenih novih gradenj potrebne določene dograditve.

Za naselje Javornik na Ravnah na Koroškem je potrebno v skladu z ustrezno evropsko in slovensko zakonodajo ustrezno urediti odvod komunalnih in padavinskih odpadnih voda in urediti vodovodni priključek za predvidene nove objekta ( trgovski center SPAR, 2 stolpnici s podzemno garažo in novi bloki).
Obstoječa mešana kanalizacija je sedaj urejena tako, da je pred iztokom v vodotok Hotuljka zgrajen enostavni razbremenilnik, kateri višek vode, ki ne odteče preko enostavne dušilke v skupni kolektor do črpališča Č1, prelije v vodotok Hotuljka. Sistem je poddimenzioniran in zastarel.
Nova mešana kanalizacija se bo uredila preko novega razbremenilnega bazena Javornik z iztokom komunalne odpadne vode do obstoječega črpališča Č1 in potem do obstoječe CČN Ravne in prelivom v vodotok Hotuljka.
Komunalne odpadne vode novih predviden
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 877.579,40 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet projekta je vzhodno območje naselja Javornik, kjer je komunalna kanalizacija preobremenjena in so zaradi predvidenih novih gradenj potrebne določene dograditve.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 03.06.2021
Konec: 30.09.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del:
1. zaradi dodatno naročenih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika in
2. zaradi ravnanja tretjih oseb ali naročnika, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja izvajalca.

II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z razpisno dokumentacijo.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z razpisno dokumentacijo.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.05.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.05.2021   09:01
Kraj: Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb preko spletne aplikacije e-Oddaja, ki je dosegljiva na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.05.2021   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM
Gačnikova pot 5
2390
Ravne na Koroškem
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.05.2021   10:47
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Naročnika naprošamo, da podaljša rok za oddajo ponudb za teden dni.
Pozdrav

ODGOVOR
Postavljen rok za oddajo ponudb je bil oblikovan ob upoštevanju načela sorazmernosti zaradi česar naročnik le-tega ne bo podaljševal.