Dosje javnega naročila 002612/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-89/21; Rekonstrukcija mostov čez Savo Dolinko v Tabrah in Belci na DKS D2
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.880.091,69 EUR

JN002612/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.04.2021
JN002612/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.05.2021
JN002612/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.06.2021
JN002612/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.07.2021
JN002612/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.07.2021
JN002612/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 06.09.2022
JN002612/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 06.09.2022
JN002612/2021-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 06.09.2022
JN002612/2021-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 07.12.2022
JN002612/2021-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 07.12.2022
JN002612/2021-Dod04 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 22.06.2023
JN002612/2021-Q03 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 22.06.2023
Zahtevek za revizijo

    JN002612/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-000490/narocilo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1900
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-89/21; Rekonstrukcija mostov čez Savo Dolinko v Tabrah in Belci na DKS D2
Referenčna številka dokumenta: 43001-122/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija mostov čez Savo Dolinko v Tabrah in Belci na DKS D2
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SK - Slovensko
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcija mostov čez Savo Dolinko v Tabrah in Belci na DKS D2
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 365
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.05.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.05.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.05.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.04.2021



   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.05.2021   09:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V zahtevi pod točko 3.2.3.3 in 3.2.3.4. zahtevate da se izpolni pogoj za vodjo gradnje in ponudnika:

a) novogradnjo ali rekonstrukcijo premostitvenega objekta na javni cesti ali javni kolesarski stezi z dolžino med krajnimi oporniki vsaj 20 m in v vrednosti vsaj 500.000,00 EUR (brez DDV).

Prosimo za pojasnilo in obrazložitev vrednost katerih izvedenih del boste upoštevali pri preverjanju ponudnikovega referenčnega posla?

Ponudnik je v okviru referenčnega posla, kot izhaja iz gradbene pogodbe v višini več kot 500.000 EUR brez DDV, na osnovi projektantskega popisa del izvedel novogradnjo mostu, rušenje obstoječega mostu, vodnogospodarsko ureditev struge reke, rekonstrukcijo ceste v območju mostu, zaščito in prestavitev komunalnih vodov in ureditev začasnega prometa med gradnjo s postavitvijo montažnega mostu.

Boste pri preverjanju upoštevali zgolj vrednost izvedbe novogradnje mostu (preddela, izkopi za temelje mostu, gradbeno-obrtniška dela, oprema mostu) ali tudi vsa ostala dela iz popisov del?


S spoštovanjem.

ODGOVOR
Naročnik bo skladno z zahtevama točk 3.2.3.3 in 3.2.3.4 Navodil za pripravo ponudbe upošteval vrednost del, ki so neposredno vezana na novogradnjo ali rekonstrukcijo premostitvenega objekta.



Datum objave: 07.05.2021   16:14
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo ali skico, kakšna lesena ograja za pešce se predvidi za UREDITEV PROMETA V ČASU OBNOV MOSTOV - je varnostna?
- TABRE poz. 58 241 - m1 46
- BELCA poz. 58 241 - m1 6
Lp

ODGOVOR
Postavi se lesena varnostna ograja po izbiri Izvajalca, ki mora ustrezati vsem veljavnim predpisom in TSC-jem.



Datum objave: 07.05.2021   16:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Tabre
5.8.1 58 721 "Dobava in vgradnja jeklene nosilne konstrukcije v kovičeni izvedbi iz konstrukcijskega jekla S235
Vgradnja novih elementov vetrne vezi - L profili, pločevine" kg 62.000,00

Belca
5.8.1 58 721 "Dobava in vgradnja jeklene nosilne konstrukcije v kovičeni izvedbi iz konstrukcijskega jekla S235
Vgradnja novih elementov vetrne vezi - L profili, pločevine" kg 4.000,00

Ali je potrebno v teh postavkah upoštevati tudi kovičenje ali pa je to zajeto postavkah "Kovice"?

Hvala

ODGOVOR
V zgoraj navedenih postavkah je potrebno upoštevati dobavo in vgradnjo elementov jeklene konstrukcije, ki so pripravljeni za kovičenje. Dobava in vgradnja kovic je v popisu del zajeta v postavkah »kovice«.



Datum objave: 07.05.2021   16:15
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,
prosimo, da spremenite pogoje iz razpisne dokumentacije v delu 3.2.3.3., ki se nanaša na vodjo del in sicer v smislu, da dopustite sodelovanje vodje del v ponudbi tudi kot nominiranega podizvajalca.
S spoštovanjem.

ODGOVOR
Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal, saj so zahtevani referenčni posli in pogoji postavljeni sorazmerno zahtevnosti predmetnega javnega naročila.





Datum objave: 07.05.2021   16:16
VPRAŠANJE
Tabre
1.3.2.2 13 2xx Začasno podpiranje glavnih nosilcev pri menjavi lamel spodnjega pasu paličja - v skladu z elaboratom Začasnega podpiranja glavnih nosilcev kos 4,00
-Prosimo da objavite elaborat Začasnega podpiranja in podrobnejši opis s količinami začasnega podpiranja, na podlagi
katerega bo mogoče postavko ovrednotiti.

ODGOVOR
Naročnik je na svoji spletni strani objavil Tehnični opis začasnega podpiranja ter načrt shematskega prikaza začasnega podpiranja glavnih nosilcev.



Datum objave: 12.05.2021   13:23
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

v točki 3.2.3.3. in 3.2.3.4 zahtevate, da predložimo referenco za:
novogradnjo ali rekonstrukcijo premostitvenega objekta na javni cesti ali javni kolesarski stezi z dolžino med krajnimi oporniki vsaj 20 m in v vrednosti vsaj 500.000,00 EUR (brez DDV)

Zanima nas, ali boste kot ustrezno referenco sprejeli tudi sanacijo, glede na to, da je predmet izvedbe iz popisa del: "SANACIJA mostov čez Savo Dolinko v Tabrah in Belci na DKS D2"?

Prosimo za čimprejšnji odgovor.
Lep pozdrav!

ODGOVOR
Da. Naročnik bo objavil dopolnjena Navodila za pripravo ponudbe.



Datum objave: 12.05.2021   13:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v zahtevi v točki 3.2.3.3 in 3.2.3.4 je navedeno, da moramo za ponudnika in vodjo del predložiti naslednjo referenco:
-novogradnjo ali rekonstrukcijo premostitvenega objekta na javni cesti ali javni kolesarski stezi z dolžino med krajnimi oporniki vsaj 20 m in v vrednosti vsaj 500.000,00 EUR (brez DDV).
Prosimo za pojasnilo, ali boste kot ustrezno referenco sprejeli tudi novogradnjo ali rekonstrukcijo premostitvenega objekta na železniški progi z dolžino med krajnimi oporniki vsaj 20 m in v vrednosti vsaj 500.000,00 EUR (brez DDV)?

V pričakovanju vašega odgovora vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR
Da. Naročnik bo objavil dopolnjena Navodila za pripravo ponudbe.



Datum objave: 12.05.2021   13:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naročnika prosimo za potrditev, ali pravilno razumemo zahteve iz razpisne dokumentacije iz točk 3.2.3.3 in 3.2.3.4, v delu zahtevanih referenc:
"novogradnjo ali rekonstrukcijo premostitvenega objekta na javni cesti ali javni kolesarski stezi z dolžino med krajnimi oporniki vsaj 20 m in v vrednosti vsaj 500.000,00 EUR (brez DDV)"
Lahko predložimo referenco za rekonstrukcijo armirano-betonskega premostitvenega objekta na javni cesti ali javni kolesarski stezi z dolžino med krajnimi oporniki vsaj 20 m in v vrednosti vsaj 500.000,00 EUR (brez DDV)?
Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
DA.



Datum objave: 12.05.2021   13:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Imamo vprašanje glede dimenzij kovic za spajanje elementov in sicer v popisu imamo tri dimenzije kovic fi18, fi20, fi 22. Standardne dimenzije kovic so fi19, fi21, fi23.
Ali lahko uporabimo standardne dimenzij kovic.

Hvala

Lp

ODGOVOR
V popisih in risbah so zapisane dimenzije (premer) standardnih surovih zakovic (18mm, 20mm, 22mm) po DIN 124. Izvrtine so pri vseh premerih kovic za 1mm širše od premera surovih zakovic (19mm, 21mm, 23mm).



Datum objave: 12.05.2021   13:25
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za prestavitev roka oddaje naročila ter posledično roka za postavljanje vprašanj.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljševal.