Dosje javnega naročila 002555/2021
Naročnik: Dom na Krasu, Dutovlje 128, 6221 Dutovlje
Gradnje: IZGRADNJA DVEH HIŠ V DIVAČI V OKVIRU OPERACIJE DEINSTITUCIONALIZACIJA ZAVODA DOM NA KRASU
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 673.230,42 EUR

JN002555/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.04.2021
JN002555/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.04.2021
JN002555/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.06.2021
JN002555/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 29.06.2021
JN002555/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.06.2021
JN002555/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 06.04.2022
JN002555/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 06.04.2022
JN002555/2021-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 30.06.2022
JN002555/2021-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 30.06.2022
JN002555/2021-Q03 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 26.07.2022
JN002555/2021-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 27.07.2022
Zahtevek za revizijo

    JN002555/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Dom na Krasu
Dutovlje 128
6221
SI
Dutovlje
Slovenija
Dutovlje128, 6221 Dutovlje, Matjaž Prelc
info@domnakrasu.si
+386 57084100
+386 57640114

Internetni naslovi
https://www.domnakrasu.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/395975/RD-Izgradnja_dveh_his_v_Divaci.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1796
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZGRADNJA DVEH HIŠ V DIVAČI V OKVIRU OPERACIJE DEINSTITUCIONALIZACIJA ZAVODA DOM NA KRASU
Referenčna številka dokumenta: 753-02/2021-PO
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet: IZGRADNJA DVEH HIŠ V DIVAČI V OKVIRU OPERACIJE DEINSTITUCIONALIZACIJA ZAVODA DOM NA KRASU
Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz projektne dokumentacije PZI, št. 20-723-114, december 2020, ki jo je izdelal projektant Krasinvest d.o.o., Sežana in Specifikacije predračuna (popisov del), ki sta sestavni del razpisne dokumentacije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OBJEKT A na parceli 518/7, OBJEKT B na parceli 518/8; oboje k.o. Divača
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet: IZGRADNJA DVEH HIŠ V DIVAČI V OKVIRU OPERACIJE DEINSTITUCIONALIZACIJA ZAVODA DOM NA KRASU
Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz projektne dokumentacije PZI, št. 20-723-114, december 2020, ki jo je izdelal projektant Krasinvest d.o.o., Sežana in Specifikacije predračuna (popisov del), ki sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Projekt predvideva izvedbo objekta A in objekta B, vsak objekt ima 176 m2 neto tlorisne površine.
Za projekt je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno z veljavno zakonodajo in v primerih navedenih v vzorcu gradbene pogodbe
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložba se financira iz sredstev EU Evropskega sklada za regionalni razvoj (80%) in sredstev Republike Slovenije v višini 20%, namenjenih vlaganju v zdravstveno in socialno infrastrukturo (Pogodba št. C2611-20-593102C2611-20-593102 o sofinanciranju operacije »Deinstitucionalizacija zavoda Dom na Krasu«, sklenjene med zavodom Dom na Krasu in MDDSZ).
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
kot so navedeni v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
kot so navedeni v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.05.2021   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.07.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.05.2021   11:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.05.2021   11:00

Dodatne informacije:
PZI dokument je dostopen na spletni strani naročnika na naslovu https://www.domnakrasu.si/
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Dom na Krasu
Dutovlje 128
6221
Dutovlje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.04.2021   12:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pogrešamo tehnično dokumentacijo.

Prosimo za objavo načrtov.

Hvala in lp

ODGOVOR

Tehnična dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika https://www.domnakrasu.si/o-nas/javni-razpisi/


Datum objave: 26.04.2021   10:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vljudno naprošamo naročnika, da zahtevo glede pogojev za sodelovanje na predmetnem javnem naročilu spremeni v manj zahtevanih referenčnih del (2), oziroma razširi referenčno obdobje na 10 let ali razširi referenco na vse objekte visokih gradenj pod klasifikacijsko št. CC-SI 1- Stavbe.
Četudi je v ZJN-3 navedeno, da se za gradnje lahko zahteva izkazovanje referenc za obdobje zadnjih petih let, naročniki ob presoji konkretnega primera zaradi zagotovitve ustrezne ravni konkurence upoštevajo dokazila o ustreznih gradnjah, opravljenih pred več kot petimi leti, upoštevajoč dejstvo, da je obdobje petih let lahko glede na naravo in trajanje izvajanja teh del, njihovo življenjsko dobo ter dinamiko razvoja v stroki prekratko.

Zgoraj navedeno pojasnjujemo z razlogom, saj se ne izvaja veliko zahtevanih tovrstnih referenčnih del v zahtevanem obsegu.
S spremembami zahtev bo naročnik omogočal oddajo ponudbe več ponudnikom, s čimer si bo zagotovil tudi konkurenčnejšo (nižjo) ponudbeno ceno.

Obenem smatramo, da tudi z manjšim številom uspešno izvedenih referenčnih poslov tako izkazujemo izkušnje in usposobljenost za izvedbo razpisanih del. Po priporočilih RS Ministrstva za javno upravo Smernice za javno naročanje gradnje, tudi izvajalci z najmanj enim referenčnim poslom na objektu izkazujemo zadostne izkušnje in usposobljenost za izvedbo razpisanih del.

Namen referenc namreč ni omejevanje konkurence in omejevanje kompetentnih ponudnikov, ampak dokazovanje strokovnosti in s tem primernosti.

Prosimo za hiter odgovor!
Hvala in lepo pozdravljeni


ODGOVOR

Naročnik podaljšuje referenčno obdobje na 8 let in razširja primerljive posle še za CC-SI 121 Gostinske stavbe.

Prva dva odstavka točke 8.1.4.1 Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe se po novem glasita:
"Ponudnik je v zadnjih osmih (8) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvedel najmanj pet (5) primerljivih poslov, vsak v vrednosti najmanj 300.000 EUR brez DDV.

Za primerljiv posel bo naročnik upošteval zaključena gradbena dela na stanovanjskih stavbah ali nestanovanjskih stavbah iz klasifikacije CC-SI, ki spadajo pod šifro 121, 122 ali 126."

Naročnik bo objavil popravljen obrazec "Referenčno potrdilo"


Datum objave: 14.05.2021   12:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika pozivamo, da poda obrazložitve na naslednja vprašanja:
- Sklop OPREMA predvideva dobavo in vgradnjo hidravlične ploščadi. Prosimo, da se kot primer navede tip oziroma proizvajalca
- Sklop ZUNANJA UREDITEV, postavka 3. Predvideva izdelavo tiskanega betona, medtem ko je v tehničnem poročilu predviden barvan beton. Prosim naročnika, da kot primer poda izgled finalne obdelave betona
- Sklop ZIDARSKA DELA, postavka 3.20 predvideva izvedbo betonske plošče ter vgradnjo linijske rešetke. Kolikšna je dolžina predmetne rešetke in ali lahko naročnik poda tip.

Hvala


ODGOVOR

Vprašanje:
Sklop OPREMA predvideva dobavo in vgradnjo hidravlične ploščadi. Prosimo, da se kot primer navede tip oziroma proizvajalca
Odgovor:
Primer dvižne ploščadi je izrisan v PZI.

Vprašanje:
Sklop ZUNANJA UREDITEV, postavka 3. Predvideva izdelavo tiskanega betona, medtem ko je v tehničnem poročilu predviden barvan beton. Prosim naročnika, da kot primer poda izgled finalne obdelave betona.
Odgovor:
Ponudnik naj predvidi izvedbo skladno s popisom: TISKANI BETON (posip v barvi po izboru naročnika, odtisnjen vzorec, premaz z ustreznim impregnacijskim sredstvom,)

Vprašanje:
Sklop ZIDARSKA DELA, postavka 3.20 predvideva izvedbo betonske plošče ter vgradnjo linijske rešetke. Kolikšna je dolžina predmetne rešetke in ali lahko naročnik poda tip.
Odgovor:
V ceno izvedbe postavke je potrebno zajeti montažo kanalete, dobava definirana v točki 3.23.

Datum objave: 14.05.2021   12:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v sklopu suhomontažna dela je predvidena izvedba lesene pokonstrukcije. Lesena podkonstrukcija se je velikokrat izkazala za neustrezno, saj je les naravni material in kot tak "dela", posledično pa pride do nastanka razpok, ki bi jih lahko enostavno z vgradnjo kovinske podkonstrukcije enoastavno preprečili.
Torej ali lahko v ponudbi upoštevamo kovinsko podkonstrukcijo?

Hvala in lp!

ODGOVOR


Zaradi določb Uredbe o zelenem javnem naročanju naročnik ohranja zahtevo po leseni podkonstrukciji. Material za izvedbo lesene podkonstrukcije mora biti ustrezno predpripravljen (sušen, izravnan, izrezane sredice), tako da je delovanje minimalno, skladno s standardom za te vrste suhomontažne gradnje.