Dosje javnega naročila 002633/2021
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: OŠ MIŠKA KRANJCA-IZGRADNJA PRIZIDKA
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 6.622.007,54 EUR

JN002633/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.04.2021
JN002633/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2021
JN002633/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.06.2021
JN002633/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.07.2021
JN002633/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.07.2021
JN002633/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 07.12.2022
JN002633/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 07.12.2022
Zahtevek za revizijo

    JN002633/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Dejan Mezek
dejan.mezek@ljubljana.si
+386 13064421
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/396250/objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1858
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OŠ MIŠKA KRANJCA-IZGRADNJA PRIZIDKA
Referenčna številka dokumenta: 430-133/2021-5
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izgradnja prizidka OŠ Miška Kranjca. Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v vzorcu pogodbe (priloga B) in tehnični dokumentaciji za izvedbo gradnje št. 19023-00, ki jo je izdelalo podjetje Savaprojekt d.d., z datumom januar 2021 (priloga A).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39200000
45000000
45214200
45260000
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izgradnja prizidka OŠ Miška Kranjca. Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v vzorcu pogodbe (priloga B) in tehnični dokumentaciji za izvedbo gradnje št. 19023-00, ki jo je izdelalo podjetje Savaprojekt d.d., z datumom januar 2021 (priloga A).

Glede na dejstvo, da se bodo dela na podlagi predmetnega javnega naročila izvajala na istem objektu oziroma delovišču v istem časovnem obdobju, kot dela na podlagi pravnomočno zaključenega javnega razpisa za izbiro koncesionarja za javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana z izvajalcem energetske sanacije, bo moral izbrani izvajalec z izvajalcem ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti na objektu in naročnikom skleniti sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij na skupnem delovišču (priloga G).

Naročnik izpostavlja, da bo gradnja potekala ločeno za dve fazi (A in B). Za skop A se bodo dela začela izvajati skladno z veljavnostjo gradbene pogodbe in bodo trajala 6 mesecev, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja za fazo A. Pričetek faze B je vezan na zagotovitve sredstev v proračunu MOL. Vsa dela faze B, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja morajo biti zaključena do 31. 8. 2022.

Zaradi težjega dostopa mehanizacije do mesta gradnje, bodočim ponudnikom predlagamo ogled gradbišča zaradi kasnejše lažje organizacije dostopa. Ker se bo faza A izvajala v času obratovanja šole, naročnik zahteva, da se zagotovi polno varovanje gradbišča in da se okoli gradbišča postavi polna panelna ograja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 18.06.2021
Konec: 31.08.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v skladu s pogodbenimi določili.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.05.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 10.09.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.05.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.04.2021   08:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali je potrebno kje posebej navesti veljavnost prijave (10. 9. 2021) ali se ta potrdi že z oddajo prijave?

Hvala za hiter odgovor.

Lep podzrav

ODGOVOR
Veljavnosti prijave ni potrebno posebej navesti. Gospodarski subjekt s predložitvijo izpolnjenega ESPD obrazca sprejme vse pogoje razpisa.Datum objave: 04.05.2021   12:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali se lahko za referenco gospodarskega subjekta uporabi referenca podizvajalca za GOI dela 2.000.000 brez DDV?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Da.Datum objave: 04.05.2021   12:36
VPRAŠANJE
Prosimo Vas za podaljšanje roka za postavitev vprašanj.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik roka za oddajo prijav in zastavitev vprašanj ne bo podaljšal.Datum objave: 04.05.2021   12:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V razpisni dokumentaciji je naročnik predvidel predložitev obrazca Priloga 7 »Udeležba podizvajalcev« v prijavi za sodelovanje. Glede na to, da se prvo ponudbo predloži v drugi fazi postopka, kandidat lahko izpolni obrazce ob oddaji prijave v delu vrednosti in deleža posameznega gospodarskega subjekta zgolj z okvirnimi vrednostmi, ki bi se v drugi fazi postopka lahko spremenile.
Prosimo naročnika, da razpisno dokumentacijo v tem delu popravi na način, da ponudnik, ki
bo oddal prijavo in bo povabljen v drugi fazi k predložitvi prve ponudbe, točen opis del, ki jih
prevzema posamezni gospodarski subjekt z navedbo vrednosti in deleža, predloži ob oddaji prve
ponudbe.
Hvala za razumevanje.


ODGOVOR
Iz pete točke prvega poglavja razpisne dokumentacije (Prijavna dokumentacija) je razvidno, da naročnik obrazca Priloga 7 ne zahteva ob predložitvi prijave. Tudi v nogi obrazca Priloga 7 je zapisano »Obrazec bo predložil le ponudnik, kateremu naročnik namerava oddati javno naročilo.«.