Dosje javnega naročila 002780/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzdrževanje in podpora obstoječih jedrnih komunikacijskih naprav v državnem omrežju HKOM
ZJN-3: Odprti postopek

JN002780/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.05.2021
JN002780/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.06.2021
JN002780/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002780/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 086-222848
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1917
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje in podpora obstoječih jedrnih komunikacijskih naprav v državnem omrežju HKOM
Referenčna številka dokumenta: ODJEDKAN-12/2021; JN-1917
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50312310
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Gre za pogarancijsko vzdrževanje in podporo obstoječih jedrnih komunikacijskih naprav v državnem omrežju HKOM.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50312300
50312310
72267000
72514300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Oznaka javnega naročila: ODJEDKAN-12/2021
Oznaka javnega naročila v sistemu e-JN: JN-1917
Številka zadeve: 4300-22/2021
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedene v razpisni dokumentaciji v navodilih za pripravo dokumentacije v poglavju 10.1.1 Razlogi za izključitev.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji za izvedbo javnega naročila so navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
Naročnik bo v skladu s 50. členom ZJN-3 predmetno javno naročilo oddal z uporabo elektronske dražbe, preko informacijskega sistema e-JN.
Navodilo za uporabo informacijskega sistema e-JN se nahaja na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si.
Informacije v zvezi s postopkom elektronske dražbe so podrobneje opredeljeni v točki 6 Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe.
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.05.2021   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.05.2021   14:00
Kraj: V sistemu e-JN na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

Na podlagi petega odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje možnost oddaje novih storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev, v skladu in na način, kot ga določa ta člen in sicer v obsegu največ 30 % predmetnega naročila, in pod pogoji, ki veljajo za predmetno naročilo.
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.05.2021   12:00

Dodatne informacije:
Ponudnik mora, kot zavarovanje za resnost ponudbe, v ponudbi predložiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe, izdano s strani banke (bančna garancija za resnost ponudbe) ali zavarovalnice (kavcijsko zavarovanje) v višini najmanj 30.000,00 EUR.

Pojasnilo k točki II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema: trajanje naročila je podrobneje opredeljeno v osnutku pogodbe.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz drugega odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14 ZDU-1I, 60/17 in 72/19; ZPVPJN), lahko vloži v desetih (10) delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.05.2021   10:29
1. VPRAŠANJE
Naročnik pogojuje tehnični prevzem dokumentacije z:
Potencialni gospodarski subjekt ob zaprosilu posreduje
naročniku po e-pošti izpolnjen in podpisan obrazec »Izjava za prevzem dokumentacije in o varovanju
podatkov« skupaj z izjavo od proizvajalca/principala Cisco in proizvajalca/principala F5, iz katerih je
razvidno, da potencialni gospodarski subjekt ima zahtevan status (od Cisco proizvajalca/principala
najmanj »Cisco Gold Partner«, in od F5 proizvajalca/principala najmanj »F5 Silver Partner«) oziroma
je v pridobivanju statusa najmanj »Cisco Gold Partner« pri proizvajalcu/principalu Cisco in/ali statusa
najmanj »F5 Silver Partner« pri proizvajalcu/principalu F5, na naslov iz prejšnjega stavka.
Razumemo, da je naročnikova dokumentacija občutljiva in je ne želi javno objaviti, vendar pa menimo, da je omejevanje dostopa do dokumentacije samo ponudnikom, ki izkazujejo zahtevane statuse neupravičeno omejuje potencialno konkurenco. Glede na dostopne podatke zahtevane kriterije izpolni le en ponudnik v Sloveniji.
Naročniku predlagamo, da v zahtevi za dvig dokumentacije pusti le zahtevo po podpisu "Izjave za prevzem dokumentacije". Hkrati naročnika prosimo še za podaljšanje roka za oddajo ponudbe, da lahko potencialni ponudniki pripravimo kvalitetne ponudbe.

ODGOVOR:
Pojasnjujemo, da naročnik v točki 8.1 Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe dovoljuje prevzem dokumenta dokumentacije naročila, in sicer Tehničnih specifikacij št. 2: tehnični podatki o obstoječi strojni opremi in obstoječi nameščeni programski opremi, z zaprosilom po e-pošti na naslov gp.mju@gov.si, s sklicem na številko zadeve 4300-22/2021, ob katerem posreduje naročniku po e-pošti samo izpolnjen in podpisan obrazec »Izjava za prevzem dokumentacije in o varovanju podatkov«. Za prevzem dokumentacije iz te točke izkazovanje statusa oziroma izkazovanje pridobivanja statusa ni potrebno.

Naročnik pojasnjuje, da se roki, določeni za to javno naročilo, v skladu z ZJN-3, v obvestilu o naročilu, ne spremenijo.Datum objave: 21.05.2021   09:06
2. VPRAŠANJE
Vezano na osnutek pogodbe imamo naslednji komentar/predlog oz. prošnjo:

- predlagamo, da se 5. člen spremeni in se po novem glasi:
"Odzivni časi, navedeni v 4. členu te pogodbe, začnejo teči od prejema naročnikove prijave okvare (po elektronski pošti, prek naročnikovega sistema za reševanje zahtevkov uporabnikov ali izven delovnega časa s klicem na dežurno telefonsko številko izvajalca). Za čas obvestila se šteje čas, ko je sporočilo odposlano s strani naročnika po e-pošti ali je bilo zavedeno v sistemu izvajalca, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika, pooblaščene kontaktne osebe in vsebuje potrebne podatke za identifikacijo opreme, kratek opis težave ter obseg motnje na delovanje sistema."

- predvidevamo, da je v opisu unovčitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za Režim 2 v drugi alineji drugega odstavka 20. člena prišlo do tipkarske napake. Unovčitev že po triurni kumulativni kršitvi ni smiselna, ker se pogodbena kazen začne zaračunavati šele za vsakih začetih 8 ur zakasnitve. Tako zgoden čas unovčitve prav tako ni sorazmeren v primerjavi s časom unovčitve v (strožjem) Režimu 1. Predvidevamo, da je mišljena unovčitev po 24 urni kumulativni kršitvi. Prosimo za pojasnilo.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR
Na 1. alinejo 2. vprašanja:
Določba 5. člena osnutka pogodbe se ne spremeni.

Na 2. alinejo 2. vprašanja:
Določba druge točke druge alineje drugega odstavka 20. člena osnutka pogodbe se spremeni tako, da se glasi:
»Po vsaki štiriindvajseturni kumulativni kršitvi se lahko unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.«