Dosje javnega naročila 003150/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava zemeljskega plina
ZJN-3: Odprti postopek

JN003150/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.05.2021
JN003150/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.07.2021
JN003150/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.07.2021
JN003150/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.09.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003150/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 095-249079
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE
Tržaška cesta 16
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp@ajpes.si
+386 14774100
+386 14259770

Internetni naslovi
http://www.ajpes.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-naročila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2464
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava zemeljskega plina
Referenčna številka dokumenta: ODZEM-10/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09123000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava zemeljskega plina
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09123000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ODZEM-10/2021
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se financirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
Dodatne informacije o elektronski dražbi so navedene v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila.
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.06.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.11.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.06.2021   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.06.2021   13:00

Dodatne informacije:
Seznam naročnikov:
Center za socialno delo Gorenjska
Center za socialno delo Ljubljana
Center za socialno delo Spodnje Podravje
DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
INSTITUT JOŽEF STEFAN
JAVNOI GOSPODARSKI ZAVOD PROTOKOLARNE STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE
JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, MLADINO IN TURIZEM HRASTNIK
KNJIŽNICA IVANA TAVČARJA ŠKOFJA LOKA
LJUDSKA UNIVERZA ŠKOFJA LOKA
MINISTRSTVO ZA FINANCE RS GENERALNI SEKRETARIAT - SLUŽBA ZA ANALIZE IN RAZVOJ
MINISTRSTVO ZA KULTURO ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
OBČINA HRASTNIK
OBČINA LJUTOMER
OBČINA NAKLO
OBČINA ODRANCI
OBČINA RUŠE
OBČINA ŠKOFJA LOKA
OBČINA TRZIN
OBČINA VODICE
OBČINA ŽALEC
OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V SLOVENJ GRADCU
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
OSNOVNA ŠOLA CVETKA GOLARJA
OSNOVNA ŠOLA DOBROVA
OSNOVNA ŠOLA IVANA GROHARJA
OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA, Dol pri Ljubljani
OSNOVNA ŠOLA JELA JANEŽIČA
OSNOVNA ŠOLA KAJETANA KOVIČA RADENCI
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA
OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK
OSNOVNA ŠOLA SOLKAN
OSNOVNA ŠOLA ŠKOFJA LOKA - MESTO
OSNOVNA ŠOLA VODICE
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA BREŽICE
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA CELJE
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA NOVO MESTO
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ORMOŽ
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA PTUJ
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA RUŠE
SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD HRASTOVEC
UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE
UNIVERZA V LJUBLJANI
UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE
UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA FARMACIJO
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA
UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV
VRTEC NOVA GORICA
VRTEC ŠKOFJA LOKA
VRTEC ŠKRATEK SVIT VODICE
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ Zavod za prestajanje kazni zapora Celje
UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ Zavod za prestajanje kazni zapora Ig pri Ljubljani
UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor
UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor - Oddelek Murska Sobota
ZAVOD ZA ŠPORT ŠKOFJA LOKA
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.05.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.06.2021   13:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v nadaljevanju posredujemo naša vprašanja in opombe:

Vezano na krovni okvirni sporazum:

1. V 3. odstavku 2. člena je zapisano, da v primeru, da naročnik pred potekom 24 mesecev veljavnosti tega sporazuma še ne bo izbral novega dobavitelja zemeljskega plina, se dobavitelj po tem sporazumu zavezuje, da bo dobavo nadaljeval tudi po poteku uporabe okvirnega sporazuma po cenah, primerljivih s takratnimi cenami na trgu. V izogib napačnemu tolmačenju predlagamo, da se napiše po takrat veljavnem ceniku dobavitelja.

2. V 4. odstavku 6. člena navajate, da »Če se tekom veljavnosti sporazuma spremenijo cene iz prejšnjega odstavka«. V prejšnjem odstavku niso navedene cene, pač pa skupna vrednost ter obvezne dajatve ta določba očitno ni ustrezno umeščena. Cene iz prejšnjega odstavka (3. odstavek 6. člena) vključujejo skupno vrednost zemeljskega plina, ki je fiksna za celotno pogodbeno obdobje, zato bi bilo potrebno nedvoumno opredeliti, da se navedba o morebitnih spremembah cen nanaša zgolj cene navedene v alinejah (taksa, trošarina, dodatek in prispevek) in ne na ceno zemeljskega plina.

3. V 6. odstavku 6. člena navajate, da »Pogodbeni stranki in posamezni naročniki bodo pri izvajanju določil tega sporazuma in neposrednih sporazumov smiselno upoštevali morebitne spremembe znižanja cen (t. i. »akcijske« cene) dobavitelja zemeljskega plina, ki bodo tekom izvajanja tega sporazuma in neposrednih sporazumov objavljene na spletni strani dobavitelja za posamezno obdobje za poslovne odjemalce zemeljskega plina. Dobavitelj lahko naročniku ponudi pristop k znižani - »akcijski« ceni zemeljskega plina za razpisano obdobje. Glede na termin »lahko« to varianto razumemo opcijsko, torej, da ima dobavitelj na izbiro, ali dobavitelj ponudi ali ne ponudi naročniku take »akcijske cene«, prav tako je opcija sprejema ali nesprejema tudi na strani naročnika. Glede na siceršnjo dikcijo tega člena prosimo za potrditev, ali je naše razumevanje pravilno.

4. V 5. odstavku 8. člena manjka beseda: Če se posamezni naročnik ne strinja z izdanim e-računom, lahko zoper tega pisno. Ugovor ne zadrži plačila nespornega dela e-računa.

5. V 1. odstavku 25. člena je zapisano, da se sporazum lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sporazumno sprejmeta in podpišeta stranki sporazuma. Strank sporazuma je več, tako da bi bilo potrebno zapisati »vse stranke sporazuma«.

6. V 1. odstavku 30. člena je zapisano, da lahko naročnik odstopi od sporazuma. Določba ustvarja očitno nesorazmerje med pogodbenima strankama (strankami), saj daje to možnost zgolj naročniku. Skladno z uveljavljeno sodno prakso bi se taka določba po vsej verjetnosti lahko štela za nično.

Vezano na neposredni okvirni sporazum:
7. 2. odstavek 7. člena: Plačilni rok za izplačila, o katerih se odloča v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, in če drug zakon določa, da se nakazilo na račun stranke šteje, da je bilo zahtevku v celoti ugodeno, začne teči naslednji dan po poteku roka, ki je z zakonom določen za sprejem odločitve v upravnem postopku. Predlagamo brisanje, saj pri plačilu stroškov za zemeljski plin ne gre za taka izplačila, zato ta določba v tej pogodbi ni smiselna.

8. V 1. odstavku 8. člena je zapisano: Dobavitelj bo izstavljal račune upravniku najkasneje 8. dne v mesecu, za dobave, opravljene v preteklem mesecu, upravnik pa bo, v skladu z razdelilnikom stroškov ali na drugi dogovorjeni podlagi, e-račune za posamezno odjemno mesto izstavljal naročnikom. Potrebno je zapisati najkasneje 8. delavnega dne v mesecu. Poleg tega namesto besede »izstavljajo« predlagamo besedilo »pošiljajo« Računi se namreč vselej izstavljajo etažnim lastnikom, le pošiljajo se upravniku, ki poskrbi za razdelitev in izterjavo.

9. V 2. odstavku 20. člena je napisano, da lahko posamezni naročnik odstopi od neposrednega sporazuma. Odpovedni rok je 1 (en) mesec. Pravici strank za odstopa od pogodbe sta očitno nesorazmerni (tudi pripomba k 30. členu krovnega okvirnega sporazuma).

10. V 8. členu v primeru skupnega odjemnega mesta, ali gre v tem primeru za zaračunavanje cene vsem odjemalcem na takem skupnem odjemnem mestu ali le temu, s katerim je sklenjena ta pogodba?

11. Tako v neposrednem kot tudi krovnem neposrednem sporazumu se večkrat pojavi enotni račun. Ni povsem jasno, ali gre za enotni račun ali je to prepuščeno posameznim naročnikom? Predlagamo ločen račun v vseh primerih (in ne enotnega računa). S tem boste zagotovili bolj konkurenčne razpisne pogoje. Vprašanje je tudi, kako je z enotnim računom na skupnih odjemnih mestih oz. delilnikih? Kaj bo naredil izvajalec delitve in komu bo sporočal mesečne variabilne deleže?

Vezano na prilogo oz. seznam odjemnih mest:

12. V prilogi 2 prosimo za dopolnitev oziroma potrebno bi bilo pravilno definirati in strukturirati odjemna mesta. Katera odjemna mesta so skupna odjemna mesta (upravniki) in katera etažni lastniki? Poleg tega opozarjamo, da so nekatera odjemna mesta v prilogi 2 napačna oziroma niso odjemna mesta za odjem zemeljskega plina, ampak odjemna mesta za odjem toplote. Priloga 2 tudi obravnava poslovne subjekte, kot lastnike in plačnike hkrati in njihova odjemna mesta.

Najlepša hvala. Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik v nadaljevanju podaja odgovore na postavljena vprašanja in opombe:

Vezano na krovni okvirni sporazum:

1. Naročnik se strinja s predlaganim in tretji odstavek 2. člena dopolnjuje, tako da se glasi:
»V primeru, da naročnik pred potekom 24-mesecev veljavnosti tega sporazuma še ne bo izbral novega dobavitelja zemeljskega plina, se dobavitelj po tem sporazumu zavezuje, da bo dobavo nadaljeval tudi po poteku uporabe krovnega okvirnega sporazuma po cenah s takrat objavljenim veljavnim cenikom dobavitelja.«
Naročnik bo pred podpisom krovnega okvirnega sporazuma pripravil čistopis v skladu s predmetnim odgovorom.

2. Predmetni četrti odstavek se nanaša na spremembo vrednosti v posameznih alinejah iz prejšnjega tretjega odstavka 6. člena.
Četrti odstavek 6. člena se s tem dopolnjuje in spremni, tako da se glasi:
»Če se tekom veljavnosti sporazuma spremenijo cene v posameznih alinejah iz prejšnjega odstavka, dobavitelj o tem obvesti skrbnika krovnega sporazuma, na podlagi tega se sklene aneks h krovnemu sporazumu in posamezni naročniki sklenejo anekse k svojim neposrednim sporazumom.«
Naročnik bo pred podpisom krovnega okvirnega sporazuma pripravil čistopis v skladu s predmetnim odgovorom.

3. Da, gre za pravilno razumevanje predmetnega odstavka.

4. Peti odstavek 8. člena se tako dopolni z besedo »ugovarja«, in se tako glasi: »Če se posamezni naročnik ne strinja z izdanim e-računom, lahko zoper tega pisno ugovarja. Ugovor ne zadrži plačila nespornega dela e-računa.«
Naročnik bo pred podpisom krovnega okvirnega sporazuma pripravil čistopis v skladu s predmetnim odgovorom.

5. Naročnik pristopi k podpisu krovnega okvirnega sporazuma z vsakim gospodarskim subjektom posebej, zato je navedeno zapisano pravilno in ostaja nespremenjeno.

6. Predmetni prvi odstavek 30. člena se briše. Naročnik bo pred podpisom krovnega okvirnega sporazuma pripravil čistopis v skladu s predmetnim odgovorom.

Vezano na neposredni okvirni sporazum:

7. Drugi odstavek 7. člena v vzorcu neposrednega okvirnega sporazuma se spremni, tako da se glasi: »Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET.«
Naročnik bo pred podpisom neposrednega okvirnega sporazuma pripravil čistopis v skladu s predmetnim odgovorom.

8. V predmetnem odstavku se v povezavi z izstavitvijo doda beseda »delovnega« dne. V delu tega člena, ki se nanaša na upravnika, se beseda »izstavljajo« zamenja z besedo »pošiljajo«. Naročnik bo pred podpisom neposrednega okvirnega sporazuma pripravil čistopis v skladu s predmetnim odgovorom.

9. Predmetni drugi odstavek 20. člena se briše. Naročnik bo pred podpisom neposrednega okvirnega sporazuma pripravil čistopis v skladu s predmetnim odgovorom.

10. Gre za eno izmed možnosti. V tem primeru dobavitelj izstavlja in zaračunava ceno vsem uporabnikom naročnikom na skupnem odjemnem mestu, kot je določeno z neposrednim sporazumom.

11. Gre za enotni račun, ki je določen kot možnost izdaje le v primeru, da posamezni naročnik s posameznim neposrednim sporazumom za to pooblasti dobavitelja. Na skupnih odjemnih mestih ni možnosti enotnega računa.

Vezano na prilogo oz. seznam odjemnih mest:

12. Odjemna mesta so »živa« in se v času trajanja naročila, kot tudi v času trajanja izvajanja krovnega okvirnega sporazuma spreminjajo. Naročnik si v skladu s četrtim odstavkom 2. točke Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe za javno naročilo po odprtem postopku z oznako ODZEM-10/2021, številka 4301-8/2021/98 z dne 11. 5. 2021 (v nadaljevanju: Navodila) pridržuje pravico do povečanja ali zmanjšanja odjemnih mest pri posameznih naročnikih. Naročnik je za potrebe pridobitve natančnejših podatkov za pripravo ponudbe, za potencialne ponudnike v dokumentaciji naročila priložil pooblastilo naročnika, kot je določeno v točki 13 Navodil. Naročnik je pregledal vsa odjemna mesta in se vsa nanašajo na zemeljski plin, saj so pridobljena s strani posameznih naročnikov. Izbrani ponudnik dobavlja samo zemeljski plin, ki je tudi predmet naročila.