Dosje javnega naročila 003153/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava utekočinjenega naftnega plina propan in butan propan
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.811.610,98 EUR

JN003153/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.05.2021
JN003153/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.06.2021
JN003153/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.08.2021
JN003153/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.08.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003153/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 095-249083
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mnz@gov.si
+386 14284000

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-notranje-zadeve

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2437
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava utekočinjenega naftnega plina propan in butan propan
Referenčna številka dokumenta: ODNPL-13/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava utekočinjenega naftnega plina propan in butan propan
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava utekočinjenega naftnega plina propan in butan propan
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se financirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.06.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.12.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.06.2021   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.06.2021   12:00

Dodatne informacije:
Seznam naročnikov:
1. Ministrstvo za notranje zadeve
2. Ministrstvo za javno upravo
3. Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije
4. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS
5. Ministrstvo za kulturo
6. Okrožno sodišče v Ljubljani
7. Upravna enota Cerknica
8. Socialno varstveni zavod Hrastovec
9. Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov
10. Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni
11. Zavod za prestajanje kazni zapora Koper
12. Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor odprti oddelek v Rogozi

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.05.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.05.2021   14:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim za pojasnilo: Če je član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa iz druge države ali je dovolj pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence podpisano iz njegove strani ali je potrebno priložiti potrdilo o nekaznovanosti? V kolikor je potrebno priložiti potrdilo o nekaznovanosti, kateri je še ustrezen datum izdaje potrdila (potrdilo ne sme biti starejši od...)?

Ali je potrebno ob oddaji ponudbe priložiti obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, samo parafiran ali tudi izpolnjen?

Ali je potrebno ob oddaji ponudbe priložiti pogodbo, samo parafirano ali tudi izpolnjeno?

HvalaODGOVOR
1.V skladu z določili točke 9.1.1 in v povezavi s točko 11.1 navodil, naročnik pojasnjuje naslednje:

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, lahko pa tudi od vseh ponudnikov, zahteval predložitev pooblastil za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (ponudnik lahko predloži potrebna pooblastila tudi že ob oddaji ponudbe).

V kolikor je za osebe iz druge države, ki jih navajate, mogoče pridobiti predmetno preveritev od pristojnega organa v RS, zadošča podpisano pooblastilo s strani navedenih oseb. V kolikor ne in dokazilo lahko naročnik pridobi neposredno v bazi podatkov v drugi državi, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so potrebne za ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov, podatke za identifikacijo, če je to potrebno, pa tudi soglasje, da pridobi dokazilo naročnik. V kolikor ESPD teh informacij ne bo vseboval bo naročnik štel, da dostop naročnika do predmetnega potrdila ni mogoč brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov te države. V tem primeru bo moral ponudnik, na poziv naročnika, namesto predmetnega pooblastila predložiti potrdilo iz kazenske evidence.

2. Ob oddaji ponudbe ni potrebno predložiti obrazca za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, temveč samo ponudbeno dokumentacijo iz točke 11.1 navodil.

3. Kot navedeno v prejšnji točki, ob oddaji ponudbe prav tako ni potrebno predložiti vzorca pogodbe, temveč samo ponudbeno dokumentacijo iz točke 11.1 navodil.Datum objave: 01.06.2021   15:31
VPRAŠANJE
Pošiljamo naslednja vprašanja:

1. Koliko plinohramov se nahaja na posameznem odjemnem mestu glede na priložen seznam?
2. Kakšen je volumen plinohramov na posameznem odjemnem mestu?
3. Kakšen je tip plinohrama nadzemni/podzemni na posameznem odjemnem mestu?
4. Ali imajo vsi plinohrami zakonsko predpisane preglede in do kdaj so le ti veljavni na posameznem odjemnem mestu?
5. Ali so plinohrami na odjemnih mestih lastniški ali so v lasti dosedanjih dobaviteljev?
6. Ali lahko izbrani ponudnik uporablja obstoječo opremo na posameznem odjemnem mestu?
7. Katera izmed odjemnih mest so večji odjemalci in imajo glede na svoj odjem vgrajene izparilne postaje?


ODGOVOR
Naročnik podaja odgovore na vprašanja, z izjemo odgovora na vprašanje št. 6, katerega odgovor je v nadaljevanju, v tabeli »seznam odjemnih mest podatki glede plinohramov«, ki je objavljena pri osnovni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, v razdelku Razpisna dokumentacija, v zavihku Seznam odjemnih mest, na spletni strani: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila#narocilo_821_821.

Glede vprašanja št. 6 naročnik pojasnjuje, da povsod kjer so plinohrami v lastništvu posameznega naročnika, dobavitelj lahko uporablja obstoječo opremo za potrebe izvajanja predmetnega javnega naročila. Kjer pa ima naročnik plinohrame v uporabi, pa ni predvidena uporaba predmetne opreme na strani izbranega ponudnika.

Naročnik obenem pojasnjuje, da je osnovni seznam s podatki glede lokacij odjemnih mest zamenjan pri treh lokacijah, in sicer so lokacije EVOJ Edvarda Peperka Ljubljana, ICZR Sežana in Izpostava Nova Gorica, zamenjane z lokacijami EVSimES Borovnica, EVOJ SLP Ankaran ter lokacija Izpostava URSZR Logatec, kot izhaja tudi iz navedene tabele in ki v tem delu nadomesti obrazec Seznam odjemnih mest_Priloga 4, ki je del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Vse ostalo ostaja nespremenjeno.
Datum objave: 01.06.2021   15:41
VPRAŠANJE
1. Koliko plinohramov se nahaja na posameznem odjemnem mestu glede na priložen seznam?
2. Kakšen je volumen plinohramov na posameznem odjemnem mestu?
3. Kakšen je tip plinohrama nadzemni/podzemni na posameznem odjemnem mestu?
4. Ali imajo vsi plinohrami zakonsko predpisane preglede in do kdaj so le ti veljavni na posameznem odjemnem mestu?
5. Ali so plinohrami na odjemnih mestih lastniški ali so v lasti dosedanjih dobaviteljev?
6. Ali lahko izbrani ponudnik uporablja obstoječo opremo na posameznem odjemnem mestu?
7. Katera izmed odjemnih mest so večji odjemalci in imajo glede na svoj odjem vgrajene izparilne postaje?

hvala za odgovore.

ODGOVOR
Že odgovorjeno, z odgovorom objavljenim dne 01.06.2021 ob 15:31.


Datum objave: 04.06.2021   08:12
VPRAŠANJE
Ali je vzdrževanje (zakonsko predpisani pregledi, vzdrževalna dela...) lastniških plinohramov na strani izbranega dobavitelja ali vas kot lastnikov plinohramov?

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da v predmetnem javnem naročilu, za vzdrževanje plinohramov, ki so v lasti posameznega naročnika, ni odgovoren izbrani dobavitelj.Datum objave: 04.06.2021   08:16
Naročnik dodatno pojasnjuje odgovor, objavljen dne 01.06.2021 ob 15:31. V priloženi tabeli »seznam odjemnih mest podatki glede plinohramov«, v stolpcu lastništvo plinohramov, izraz »uporabnik« pomeni, da plinohram/i ni/so v lasti posameznega naročnika temveč dosedanjih dobaviteljev.

Datum objave: 07.06.2021   08:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Potrebno bi bilo popraviti seznam odjemnih mest, in sicer:
LOGATEC, BLEKOVA VAS 6, URAD ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV, plinohram za sanitarije je last Petrol d.d.
APAČE, APAČE 31, SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD HRASTOVEC manjka plinohram, ki je tudi last Petrol d.d.
MORS - URSZR Celje, Maistrova 5, 3000 Celje plinohram je last Petrol d.d.

Ali lahko ceno na enoto v predračunu zaokrožimo na 5 decimalnih mest, ker imamo tako narejeno kalkulacijo v sistemu?

Prvo leto se cena ne spreminja, mora biti fiksna? V kolikor je to nujno, ali potem lahko velja prvo leto fiksna cena iz stolpca 7, potem pa fiksni popust v % iz stolpca 5, saj zaradi zaokroževanja lahko pride do manjših razlik?

ODGOVOR

1. Naročnik je navedene podatke, glede seznama odjemnih mest preveril in pojasnjuje, da navedbe glede lastništva navedenih plinohramov držijo. Seznam odjemnih mest se v tem delu dopolni, kot navajate, pri čemer je točna lokacija plinohrama, ki ga navajate pri URSZR Celje, na lokaciji Bežigrajska cesta, 3000 Celje.

2. Naročnik s tem odgovorom, v tem delu dopolnjuje in spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer: Cene na enoto morajo biti zapisane na največ pet decimalnih mest, skupne ponudbene cene pa so lahko zapisane na poljubno število decimalnih mest.

3. Kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, so cene na enoto, iz predračuna dobavitelja, iz stolpca 7, fiksne za obdobje 12 mesecev od pričetka uporabe pogodbe za predmetno javno naročilo; popust, ki je ponujen v ponudbeni dokumentaciji, v predračunu, v stolpcu 5 (in je prvih 12 mesecev že vključen v ceni na enoto, razvidno iz predračuna), pa ostaja fiksen ves čas trajanja pogodbe in se obračunava kot je določeno v vzorcu pogodbe.