Dosje javnega naročila 003309/2021
Naročnik: OBČINA ŽALEC, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
Gradnje: Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji 1. sklop
ZJN-3: Odprti postopek

JN003309/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003309/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŽALEC
Ulica Savinjske čete 5
3310
SI
Žalec
Slovenija
Lea Pungartnik
lea.pungartnik@zalec.si
+386 37136481

Internetni naslovi
http://www.zalec.si/e-narocanje/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/400054/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2798
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji 1. sklop
Referenčna številka dokumenta: 4301-0004/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izgradnja infrastrukture za kvalitetno vodooskrbo v Savinjski regiji Občine Tabor, Braslovče, Prebold, Vransko, Polzela in Žalec, skladno s tehničnimi specifikacijami oziroma zahtevami naročnika v zvezi s predmetom javnega naročila, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Podsklop 1 Primarni vodovod Tabor Braslovče Prebold
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občine Tabor, Braslovče in Prebold
II.2.4 Opis javnega naročila
Podsklop 1 Primarni vodovod Tabor Braslovče Prebold
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 26.07.2021
Konec: 30.04.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo sofinancirata EU iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija in se izvaja v okviru projekta, vključenega v Dopolnitev št.2 k Dogovoru za razvoj Savinjske razvojne regije pod Prednostno naložbo 6.1 Vlaganje v vodni sektor, specifični cilj 2 večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik kandidira za pridobitev evropskih sredstev, s strani Evropske unije iz Kohezijskega sklada in Republike Slovenije, za izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji 1. sklop.
V kolikor naročnik na predmetnem razpisu ne bo uspel, si pridržuje pravico, skladno z 90. členom ZJN-3 odstopiti od izvedbe predmetnega javnega naročila.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Podsklop 2 Primarni vodovod Zaplanina Ločica Vransko
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občine Braslovče, Polzela, Prebold in Vransko
II.2.4 Opis javnega naročila
Podsklop 2 Primarni vodovod Zaplanina Ločica Vransko
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 26.07.2021
Konec: 30.04.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo sofinancirata EU iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija in se izvaja v okviru projekta, vključenega v Dopolnitev št.2 k Dogovoru za razvoj Savinjske razvojne regije pod Prednostno naložbo 6.1 Vlaganje v vodni sektor, specifični cilj 2 večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik kandidira za pridobitev evropskih sredstev, s strani Evropske unije iz Kohezijskega sklada in Republike Slovenije, za izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji 1. sklop.
V kolikor naročnik na predmetnem razpisu ne bo uspel, si pridržuje pravico, skladno z 90. členom ZJN-3 odstopiti od izvedbe predmetnega javnega naročila.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Podsklop 3 Vodovod Grmovje Železno Hramše
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Žalec
II.2.4 Opis javnega naročila
Podsklop 3 Vodovod Grmovje Železno Hramše
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 26.07.2021
Konec: 30.04.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo sofinancirata EU iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija in se izvaja v okviru projekta, vključenega v Dopolnitev št.2 k Dogovoru za razvoj Savinjske razvojne regije pod Prednostno naložbo 6.1 Vlaganje v vodni sektor, specifični cilj 2 večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik kandidira za pridobitev evropskih sredstev, s strani Evropske unije iz Kohezijskega sklada in Republike Slovenije, za izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji 1. sklop.
V kolikor naročnik na predmetnem razpisu ne bo uspel, si pridržuje pravico, skladno z 90. členom ZJN-3 odstopiti od izvedbe predmetnega javnega naročila.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.06.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.06.2021   10:01
Kraj: sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.06.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ŽALEC
Ulica Savinjske čete 5
3310
Žalec
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.05.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 31.05.2021   08:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Naročnika prosimo za podatek, kateri nadzorni sistem trenutno uporablja ter kdo je vzdrževalec tega sistema.

ODGOVOR
Pozdravljeni.
Uporablja se nadzorni sistem SCADA z UKV postajami; vzdrževalec sistema je PROSYS d.o.o., Šmartno ob Paki 84c, 3327 Šmartno ob Paki.
Lep pozdrav.Datum objave: 31.05.2021   12:52
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo za potrditev, da lahko tehnično in strokovno sposobnost izkazujemo tudi s podizvajalci, kot to dopušča ZJN-3. Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani.

Ponudnik lahko skladno z določili ZJN-3 glede tehnične in strokovne sposobnosti za predmetno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, pod pogojem, da bodo slednji izvajali dela, za katera se zahtevajo te zmogljivosti. V tem primeru mora ponudnik v prijavi predložiti dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje pogojev in dokazilo, da bo imel na voljo potrebna sredstva oz. zmogljivosti teh subjektov za ta namen (npr. pisni dogovor z drugim subjektom, sklenjenim za ta namen).

V primeru, da ponudnik tehnično ali strokovno sposobnost izkazuje s podizvajalcem, ponudnik takšnega podizvajalca tekom izvajanja pogodbe za dela, ki so predmet tega javnega naročila, ne sme zamenjati brez izrecnega soglasja naročnika.

Subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik in ki ne izpolnjujejo ustreznih pogojev za sodelovanje oz. zanje obstajajo razlogi za izključitev, bo naročnik zavrnil.

Lep pozdrav.


Datum objave: 02.06.2021   07:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo, vas, če lahko referenco ( ki se jo izkazuje v zadnjih 5 letih) poveča na zadnjih 7 let, kajti povečala se bo konkurenčnost in v zadnjih letih ni bilo veliko večjih razpisov za vodovode.

Hvala za odgovor!

ODGOVOR
Pozdravljeni.
Naročnik pogoja ne bo spreminjal.
Lep pozdrav.Datum objave: 02.06.2021   08:17
VPRAŠANJE
Ali lahko v primeru da se prijavljamo na vse 3. eklope, nominiramo za vse sklope istega Vodjo del?

ODGOVOR
Pozdravljeni.
Lahko nominirate istega vodjo del.
Lep pozdrav.Datum objave: 02.06.2021   10:24
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da v skladu s temeljnimi načeli ZJN-3 spremeni Pogoje za sodelovanje in sicer točko b) Ekonomska in finančna sposobnost. S trenutno zahtevo, da mora ponudnik delovati na trgu najmanj tri leta, naročnik očitno krši načelo enakopravne obravnave ponudnikov. Naročnika pozivamo, da oblikuje točko o ekonomski in finančni spodobnost tako, da ne ustvarja diskriminacije med ponudniki, in sicer: »Ponudnik ima povprečni letni čisti prihodek od prodaje v zadnjih treh letih (leta 2018, 2019 in 2020) v višini najmanj: 800.000,00 EUR. V primeru predložitve skupne ponudbe, ki jo predloži skupina dveh ali več izvajalcev kot partnerjev, se upošteva povprečni čisti prihodek od prodaje vseh partnerjev. Če podjetje posluje krajši čas, se zahteva po čistem prihodku od prodaje proporcionalno zniža, glede na obdobje delovanja podjetja.« V nasprotnem primeru bomo primorani vložiti revizijski zahtevek na vsebino razpisne dokumentacije.

ODGOVOR
Pozdravljeni.
Naročnik spreminja pogoj tako, da črta zadnji del "ter deluje na trgu najmanj tri leta". Predmetni pogoj za sodelovanje se po novem glasi:
Ponudnik mora izkazati, da je imel v preteklem letu prihodke iz poslovanja v višini 500.000,00 EUR ali v preteklih dveh letih prihodke iz poslovanja v višini 800.000,00 EUR.
DOKAZILO: S-BON, ki ne sme biti starejše od 30 dni od dneva odpiranja ponudb
Lep pozdrav.
Datum objave: 03.06.2021   11:06
VPRAŠANJE
Spoštovani, opozarjamo vas, da s spremembo pogoja točke 2. Pogoji za sodelovanje b) Ekonomska in finančna sposobnost, tako da ste črtali zadnji del "ter deluje na trgu najmanj tri leta", še vedno kršite načelo enakopravne obravnave vseh ponudnikov in poštene konkurence. V povezavi s točko 5. Skupina gospodarskih subjektov, II. Navodila ponudnikom, kjer ste zapisali, da mora vsak gospodarski subjekt izpolnjevati tudi vse pogoje za sodelovanje, torej tudi pogoj povezan z letnim prometom, očitno kršite tudi 81. člen ZJN-3, ki dopušča, da gospodarski subjekti glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabijo zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti, kar pomeni tudi kumulativno izpolnjevanja teh pogojev s partnerji. Enako stališče je obravnavano v Smernicah za javno naročanje gradnje Direktorata za javno naročanje Ministrstva za javno upravo, in sicer za zagotovitev možnosti sodelovanja malih in srednjih podjetij se priporoča, da naročniki določijo ustrezno najvišjo zahtevano višino letnega prometa ter pri tem omogočijo (v skladu z zakonom) kumulativno seštevanje višine letnega prometa vseh partnerjev ali drugih subjektov, na kapacitete katerih se ponudnik sklicuje. Pri tem naj še poudarimo, da do naročnika prevzemajo vsi partnerji posamično in skupno neomejeno solidarno in nerazdelno odgovornost za samo ponudbo in v primeru uspešne ponudbe in sklenitve pogodbe tudi za izvedbo pogodbe in v kolikor odstopi ali preneha član konzorcija, se ostali člani konzorcija obvežejo prevzeti nase izvedbo del, ki bi jih moral izvesti član, ki odstopa. Konzorcij obstaja še naprej. V skladu z navedenimi kršitvami ZJN-3 vas pozivamo k spremembi točke 5. Skupina gospodarskih subjektov, II. Navodila ponudnikom in dopolnitvi točke 2. Pogoji za sodelovanje, b) Ekonomska in finančna sposobnost tako, da se ekonomski in finančni pogoj glede letnega prihodka izpolni kumulativno med partnerji oz. da zahtevo v točki b), da je ponudnik imel v preteklem letu prihodke iz poslovanja v višini 500.000,00 EUR ali v preteklih dveh letih prihodke iz poslovanja v višini 800.000,00 EUR, izpolni vsaj en od partnerjev. Gre za očitne kršitve, katere predstavljajo podlago za revizijski zahtevek.

ODGOVOR
Spoštovani.
Ponudnik lahko predmetni pogoj izpolni z drugimi gospodarskimi subjekti kumulativno, vendar morajo biti v tem primeru ponudnik in ostali gospodarski subjekti neomejeno solidarno odgovorni za izvedbo javnega naročila.
Lep pozdrav.Datum objave: 04.06.2021   12:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosim vas za zmanjšanje pogoja za referenco za gradnjo vodohrana volumna minimalno iz 50 m3 na 35 m3, zaradi večje konkurenčnosti ponudb, kajti faznost del je pri izvedbi 35 m3 vodohrana ali 50 m3 enaka, razen količine so večje.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Pozdravljeni.
Naročnik pogoja ne bo spreminjal.
Lep pozdrav.Datum objave: 07.06.2021   13:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, na podlagi že podanega odgovora, vas prosimo za pojasnilo ali lahko za vse sklope nominiramo vodja del z referenco ali več, ki pokrije(jo) referenčne zahteve vseh treh sklopov, torej vsaj en vsaj 1 (eno) primerljivo gradnjo vodovoda iz nodularne litine minimalno DN 150, v dolžini vsaj 500 metrov, v zadnjih 5 (petih) in vsaj 1 (eno) primerljivo gradnjo vodohrana volumna minimalno 50 m3 v zadnjih 10 (desetih) letih? Prosimo za jesen odgovor. Hvala.


ODGOVOR
Pozdravljeni.
Da, v kolikor boste za vse tri sklope imenovali enega vodjo del, se ustrezna referenca za vodjo del za sklop 2 (vodja del pri vsaj 1 primerljivi gradnji vodovoda iz nodularne litine minimalno DN 150, v dolžini vsaj 500 metrov v zadnjih 5 letih), prizna tudi kot ustrezna referenca za vodjo del za sklop 1 in sklop 3. Seveda se v tem primeru zahteva tudi najmanj ena referenca za gradnjo vodohrana volumna minimalno 50 m3 v zadnjih 10 letih.
Lep pozdrav.Datum objave: 09.06.2021   12:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosim, če lahko pri projektni dokumentaciji, dodate pregledne situacije (DOF) za vsako vejo. Je samo ena, ostale so kumunalne situacije.

Hvala.
LP

ODGOVOR
Pozdravljeni.
Pregledne karte po sklopih so objavljene na spletni strani naročnika https://zalec.si/za-obcane/razpisi/ pri objavi "OSKRBA S PITNO VODO V SAVINJSKI REGIJI - 1. SKLOP". Vse pregledne karte niso na DOF podlagi.
Lep pozdrav.Datum objave: 14.06.2021   10:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, na podlagi že podanega odgovora, vas prosimo za pojasnilo ali lahko za vse sklope nominiramo vodja del z referenco ali več, ki pokrije(jo) referenčne zahteve vseh treh sklopov, torej vsaj en vsaj 1 (eno) primerljivo gradnjo vodovoda iz nodularne litine minimalno DN 150, v dolžini vsaj 500 metrov, v zadnjih 5 (petih) in vsaj 1 (eno) primerljivo gradnjo vodohrana volumna minimalno 50 m3 v zadnjih 10 (desetih) letih? Prosimo za jesen odgovor. Hvala.


ODGOVOR
Pozdravljeni.
Zaradi konfiguracije in zahtevnosti terena ter pridobljenih mnenjih s strani DRSV in DRSI je potrebno duktilni cevovod zgraditi z VRS spojem.
Lep pozdrav.Datum objave: 14.06.2021   10:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, na podlagi že podanega odgovora, vas prosimo za pojasnilo ali lahko za vse sklope nominiramo vodja del z referenco ali več, ki pokrije(jo) referenčne zahteve vseh treh sklopov, torej vsaj en vsaj 1 (eno) primerljivo gradnjo vodovoda iz nodularne litine minimalno DN 150, v dolžini vsaj 500 metrov, v zadnjih 5 (petih) in vsaj 1 (eno) primerljivo gradnjo vodohrana volumna minimalno 50 m3 v zadnjih 10 (desetih) letih? Prosimo za jesen odgovor. Hvala.


ODGOVOR
Spoštovani.

Odgovor, ki ga je naročnik objavil 14.06.2021 ob 10:30
"ODGOVOR
Pozdravljeni.
Zaradi konfiguracije in zahtevnosti terena ter pridobljenih mnenjih s strani DRSV in DRSI je potrebno duktilni cevovod zgraditi z VRS spojem.
Lep pozdrav.",
je bil posredovan pod napačno vprašanje.
Za napako se opravičujemo.

Odgovor na zgornje vprašanje je bil posredovan 07.06.202 ob 13:31.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.06.2021   10:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas ali se lahko v sklopu 2 - Vransko ponudi pri duktilnih ceveh ter fazonih navaden Tyton spoj oz spoj s sidrnimi tesnili, saj je v popisu opisan VRS spoj, ki se načeloma na tem področju ne vgrajuje in je popolnoma nesmiseln ter bi samo podražil omenjen projekt.

lp

ODGOVOR
Spoštovani.
Zaradi konfiguracije in zahtevnosti terena ter pridobljenih mnenjih s strani DRSV in DRSI je potrebno duktilni cevovod zgraditi z VRS spojem.
Lep pozdrav.Datum objave: 15.06.2021   13:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V zavihku VOD 1 v sklopu PRIMARNI VOD ZAPLANINA - LOČICA - VRANSKO imate za montažo na mostno konstrukcijo navedene cevi ISOPAM s spojem STD VI. Takšen spoj je v primeru nadtalne montaže primeren le za kratke razpone, saj pride zaradi temperaturnih razlik do temperaturnih raztezkov, navedeni spoj pa ne omogoča dilatacije, kot ga omogočajo spoji, kot npr STD UNI-Ve, VRS-T ali BLS.

Prosimo vas, da upoštevate opombo in v popisu popravite zahtevani spoj na spoj kot npr. STD UNI-VE, VRS-T, BLS ali enakovredno, ki so primerni tudi za daljše odseke nadtalnih vodov.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Spoštovani.
Glede na predvidene linearne raztezke zadoščajo predizolirane cevi ISOPAM STD VI.
Lep pozdrav.