Dosje javnega naročila 003485/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: skupno javno naročilo za nakup goriva ter določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov na bencinskih servisih dobaviteljev
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 52.510.938,67 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN003485/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.05.2021
JN003485/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.08.2021
JN003485/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 02.12.2021
JN003485/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.01.2022
JN003485/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 03.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN003485/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 102-266787
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE
Tržaška cesta 16
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
info@ajpes.si
+386 14774200

Internetni naslovi
https://www.ajpes.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2810
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: skupno javno naročilo za nakup goriva ter določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov na bencinskih servisih dobaviteljev
Referenčna številka dokumenta: ODGO-7/2021; 4301-10/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
skupno javno naročilo za nakup goriva ter določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov na bencinskih servisih dobaviteljev

Naročilo je razdeljeno na dva sklopa:
-sklop 1: nakup goriva za vozila na bencinskih servisih dobaviteljev ter nakup določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov na bencinskih servisih dobaviteljev
-sklop 2: nakup goriva za plovila na bencinskih servisih dobaviteljev v priobalnem pasu
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1: nakup goriva za vozila na bencinskih servisih dobaviteljev ter nakup določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov na bencinskih servisih dobaviteljev
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.4 Opis javnega naročila
sklop 1: nakup goriva za vozila na bencinskih servisih dobaviteljev ter nakup določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov na bencinskih servisih dobaviteljev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije. V primeru sofinanciranja posameznih naročil posameznih naročnikov iz sredstev Evropske Unije, se temu ustrezno prilagodi vsebina posameznih okvirnih sporazumov.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedena v navodilih za pripravo ponudbe v poglavju z nazivom "Neobstoj razlogov za izključitev".

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 2: nakup goriva za plovila na bencinskih servisih dobaviteljev v priobalnem pasu
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kot opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.4 Opis javnega naročila
sklop 2: nakup goriva za plovila na bencinskih servisih dobaviteljev v priobalnem pasu
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije. V primeru sofinanciranja posameznih naročil posameznih naročnikov iz sredstev Evropske Unije, se temu ustrezno prilagodi vsebina posameznih okvirnih sporazumov.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedena v navodilih za pripravo ponudbe v poglavju z nazivom "Neobstoj razlogov za izključitev".


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.06.2021   14:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.06.2021   15:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo samodejno v sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.06.2021   13:00

Dodatne informacije:
Naročilo je razdeljeno na dva sklopa. Ponudnik se lahko prijavi na katerikoli sklop, na enega ali oba skupaj.
To skupno javno naročilo izvaja MJU za naročnike:
v sklopu 1:
Naročnik
AJPES
AKOS
CSD Gorenjska
CSD Maribor
CSD Osrednja Slovenija vzhod
CSD Posavje
DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI
DKOM
DVK
DRŽAVNI SVET RS
DRŽAVNI ZBOR RS
DRŽAVNO ODVETNIŠTVO RS
GSV
GURS
IP
INSTITUT JOŽEF STEFAN
AVK
Javna agencija za civilno letalstvo RS
AŽP
Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS
ZVKDS
KABINET PREDSEDNIKA VLADE RS
KPK
KRANJSKI VRTCI
MESTNA OBČINA CELJE
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
MESTNA OBČINA VELENJE
INŠPEKTORAT RS ZA DELO
MF
FURS
GS - SAR
UJP
UNP
UPPD
MGRT
TIRS
URAD RS ZA INTELEKTUALNO LASTNINO
URAD RS ZA MEROSLOVJE
MI
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
INŠPEKTORAT RS ZA INFRASTRUKTURO
UPRAVA RS ZA POMORSTVO
MIZŠ
INŠPEKTORAT RS ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
URAD RS ZA MLADINO
MJU
MKGP
INŠPEKTORAT RS ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, LOVSTVO IN RIBIŠTVO
UVHVVR
MK
ARHIV RS
INŠPEKTORAT RS ZA KULTURO IN MEDIJE
MNZ
MORS
MOP
ARSO
DIREKCIJA RS ZA VODE
INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR
UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST
MP
UPRAVA RS ZA PROBACIJO
URSIKS
MZ
URAD RS ZA KEMIKALIJE
ZIRS
MZZ
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
OBČINA AJDOVŠČINA
OBČINA JESENICE
OBČINA KOSTEL
OBČINA KRŠKO
OBČINA LJUTOMER
OBČINA METLIKA
OBČINA OSILNICA
OBČINA RUŠE
OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA
OBČINA ŽALEC
OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI
ODT NA PTUJU
ODT V CELJU
ODT V KOPRU
ODT V KRANJU
ODT V KRŠKEM
ODT V LJUBLJANI
ODT V MARIBORU
ODT V MURSKI SOBOTI
ODT V NOVEM MESTU
ODT V NOVI GORICI
ODT V SLOVENJ GRADCU
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
Prevzgojni dom Radeče
RAČUNSKO SODIŠČE RS
MDDSZ
AKTRP
UE AJDOVŠČINA
UE BREŽICE
UE CELJE
UE CERKNICA
UE ČRNOMELJ
UE DOMŽALE
UE DRAVOGRAD
UE GORNJA RADGONA
UE GROSUPLJE
UE HRASTNIK
UE IDRIJA
UE ILIRSKA BISTRICA
UE IZOLA
UE JESENICE
UE KAMNIK
UE KOČEVJE
UE KOPER
UE KRANJ
UE KRŠKO
UE LAŠKO
UE LENART
UE LENDAVA
UE LITIJA
UE LJUBLJANA
UE LJUTOMER
UE LOGATEC
UE MARIBOR
UE METLIKA
UE MOZIRJE
UE MURSKA SOBOTA
UE NOVA GORICA
UE NOVO MESTO
UE ORMOŽ
UE PESNICA
UE PIRAN
UE POSTOJNA
UE PTUJ
UE RADLJE OB DRAVI
UE RADOVLJICA
UE RAVNE NA KOROŠKEM
UE RIBNICA
UE RUŠE
UE SEVNICA
UE SEŽANA
UE SLOVENJ GRADEC
UE SLOVENSKA BISTRICA
UE SLOVENSKE KONJICE
UE ŠKOFJA LOKA
UE ŠMARJE PRI JELŠAH
UE TOLMIN
UE TRBOVLJE
UE TREBNJE
UE TRŽIČ
UE VELENJE
UE VRHNIKA
UE ZAGORJE OB SAVI
UE ŽALEC
UE ŠENTJUR PRI CELJU
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS
SVRK
Socialno varstveni zavod Hrastovec
SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO RS
AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE
UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA
UPRAVNO SODIŠČE RS
URAD PREDSEDNIKA RS
UKOM
URAD VLADE RS ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV
URAD VLADE RS ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU
UVTP
USTAVNO SODIŠČE RS
VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC
VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE
VIŠJE SODIŠČE V CELJU
VIŠJE SODIŠČE V KOPRU
VIŠJE SODIŠČE V LJUBLJANI
VIŠJE SODIŠČE V MARIBORU
VLADA RS PROTOKOL
SURS
VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO RS
VRHOVNO SODIŠČE RS
ZAVOD RS ZA TRANSFUZIJSKO medicino
ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE
ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE
Zavod za gozdove Slovenije
ZPIZ
ZPKZ Celje
ZPKZ Dob pri Mirni
ZPKZ Ig pri Ljubljani
ZPKZ Koper
ZPKZ Ljubljana
ZPKZ Ljubljana - Oddelek Novo mesto
ZPKZ Ljubljana - Odprti oddelek Ig
ZPKZ Maribor
ZPKZ Maribor - Oddelek Murska Sobota
ZPKZ Maribor - Odprti oddelek v Rogozi
ZZZS
SAZU
JAVNA AGENCIJA RS ZA VARNOST PROMETA

sklopu 2:
UPRAVA RS ZA POMORSTVO
INŠPEKTORAT RS
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz drugega odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14 ZDU-1I, 60/17 in 72/19; ZPVPJN), lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika.

Takso v višini 4.000,00 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.05.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.06.2021   09:40
Pojasnilo k 14. členu vzorca krovnega okvirnega sporazuma - pojasnilo besedne zveze »izrednih objektivnih okoliščin«

Naročnik pojasnjuje, da so izredne objektivne okoliščine tiste okoliščine, na katere posamezni naročnik nima vpliva in jih ni mogel predvideti.