Dosje javnega naročila 003530/2021
Naročnik: HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za HE Renke, HE Suhadol in HE Trbovlje in pripravo tehničnih strokovnih podlag za utemeljitev končnih projektnih rešitev
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom

JN003530/2021-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 28.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003530/2021-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2021/S 103-272431
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o.
Obrežna ulica 170
2000
SI
Maribor
Slovenija
Goran Mandžuka
info@hse-invest.si
+386 23005992
+386 23005991

Internetni naslovi
https://www.hse-invest.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.hse-invest.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2966
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije za HE Renke, HE Suhadol in HE Trbovlje in pripravo tehničnih strokovnih podlag za utemeljitev končnih projektnih rešitev
Referenčna številka dokumenta: 5-2021-001
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Na območju med Medvodami in Zidanim Mostom je na podlagi izdanega sklepa Vlade Republike Slovenije o pripravi državnega prostorskega načrta (DPN) za HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke na srednji Savi (z dne 22.8.2013), Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola (Uradni list RS, št. 121/04, 83/06, 76/11 in 20/13), podane koncesije (Odločba o določitvi koncesionarja št. 25501-33/2005/4 z dne 22.12.2005) ter podpisane koncesije pogodbe z dne 2.10.2020, predvidena gradnja prvega dela verige hidroelektrarn na srednjem odseku reke Save.

S predmetnim razpisom se naroča izdelava projektne dokumentacije in storitev za objekte HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke za sklop jezovnih zgradb, ki obsega:
1. Sodelovanje projektanta pri izdelavi strokovnih podlag.
2. Preučitev možnosti optimizacije lokacij HE in parametrov jezovnih zgradb s pripravo poročila za odločitev investitorja.
3. Novelacija IDZ.
4. Dokumentacija
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
5-2021-001
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 787
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Opredeljeno na več mestih dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (npr.: tehničnih specifikacijah, 3. in 4. členu vzorca pogodbe.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Opredeljeno v dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Opredeljeno v dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) - ZAID in Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 - popr., 61/20, 65/20, 15/21 - ZDUOP) - GZ). Dodatno opredeljeno v dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.

III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.06.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 25.12.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.06.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o.
Obrežna ulica 170
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.05.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.06.2021   09:08
VPRAŠANJE št. 1
Prosimo za pojasnilo:
1. V 4. odstavku besedila na strani 14/58 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila je omenjena »s strani naročnika dovoljena in prikazana izjema«, vendar takšne izjeme v predhodnem besedilu, ki se nanaša na izpolnjevanje Pogojev za potrebne kvalifikacije zahtevanih strokovnjakov, nismo zasledili. V razpisih za tovrstna dela se kot razmeroma običajna in strokovno utemeljena praksa večkrat pojavlja dopustna združitev Vodje projekta (VP) z eno od strokovnih pozicij, npr. za gradbeništvo-konstrukcije. Prosimo za pojasnilo, ali je takšno združevanje funkcije VP z eno od strokovnih funkcij na projektu dopustno ali ne?

2. Na strani 14/58 je podana zahteva naročnika, da »mora ponudnik za vsak referenčni pogoj priglasiti drug izvedbeni kader«. Razpis razumemo tako, da se ta zahteva nanaša le na razpisne Pogoje, ne pa tudi na Merila. To pomeni, da lahko npr. Vodja projekta (VP) z ustrezno potrjeno referenco nastopa tudi v vrednotenju Meril npr. kot dodatni strokovnjak za področje gradbeništva konstrukcije (SGK), ali npr. strokovnjak za področje gradbeništva konstrukcije (SGK) iz Pogojev tudi kot strokovnjak za področje gradbeništva hidravlični izračuni (SGH). Prosimo za potrditev takšne razlage dokumentacije.

ODGOVOR
1. Združevanje funkcije Vodje projekta (SV) z eno od strokovnih funkcij na projektu je dopustno. Naročnik je to izjemo predvideval v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, zato tudi dikcija o »s strani naročnika dovoljena in prikazana izjema«, kakor je opredeljena s strani potencialnega kandidata. Pri objavi je prišlo do napake, saj je ravno v tem segmentu pri objavljeni dokumentaciji pomotoma izostal tekst:
»Strokovnjakom za funkcijo mesta vodje Projekta (SV) lahko združuje to funkcijo tudi z eno od preostalih strokovnih funkcij na projektu.«

Naročnik s tem odgovorom popravlja tudi dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila v predelu strokovnjaka za funkcijo mesa vodje projekta (SV) opredeljene v točki (poglavju) 9.1.4 Kadrovske zahteve.

2. Vaša interpretacija je napačna. V tč. 10 »Merilo za oddajo javnega naročila« so kot merilo pri »ponder 2« zahtevani dodatni strokovni kadri, ki bodo izvajali naročilo. Torej gre za dodaten strokovni kader in ne za dodatne reference pri že imenovanih kadrih za izpolnjevanje pogojev za kadrovske zahteve iz. poglavja 9.1.4 »Kadrovske zahteve«. V merilu je navedeno, da se za vsako tam opredeljeno področje, nominira po eno (1) dodatno osebo, ki mora izpolnjevati enake pogoje kot zahtevano za osnovni kader iz tč. 9.1.4 Kadrovske zahteve, kar se interpretira, da torej ena dodatna oseba pokrije samo eno dodatno opredeljeno funkcijo.


Datum objave: 08.06.2021   09:09
VPRAŠANJE št. 2
V 4. odstavku besedila na strani 14/58 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila je omenjena »s strani naročnika dovoljena in prikazana izjema«, vendar takšne izjeme v predhodnem besedilu, ki se nanaša na izpolnjevanje Pogojev za potrebne kvalifikacije zahtevanih strokovnjakov, nismo zasledili. V razpisih za tovrstna dela se kot razmeroma običajna in strokovno utemeljena praksa večkrat pojavlja dopustna združitev Vodje projekta (VP) z eno od strokovnih pozicij, npr. za gradbeništvo-konstrukcije. Prosimo za pojasnilo, ali je takšno združevanje funkcije VP z eno od strokovnih funkcij na projektu dopustno ali ne?

Prehodno navedena praksa ima tudi osnovo tako v starejši zakonodaji (ZGO-1) kot v aktualnem GZ, ki sta navajala:
»Kot odgovorni vodja projekta nastopa odgovorni projektant iz stroke, ki pri nameravani gradnji glede na namen objekta prevladuje (45. člen ZGO-1)
»Projektant mora za vodenje izdelave projektne dokumentacije določiti pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja iz stroke, ki glede na namen gradnje prevladuje (v nadaljnjem besedilu: vodja projekta)« (12. člen GZ)


ODGOVOR
Združevanje funkcije Vodje projekta (SV) z eno od strokovnih funkcij na projektu je dopustno. Naročnik je to izjemo predvideval v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, zato tudi dikcija o »s strani naročnika dovoljena in prikazana izjema«, kakor je opredeljena s strani potencialnega kandidata. Pri objavi je prišlo do napake, saj je ravno v tem segmentu pri objavljeni dokumentaciji pomotoma izostal tekst:
»Strokovnjakom za funkcijo mesta vodje Projekta (SV) lahko združuje to funkcijo tudi z eno od preostalih strokovnih funkcij na projektu.«

Naročnik s tem odgovorom popravlja tudi dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila v predelu strokovnjaka za funkcijo mesa vodje projekta (SV) opredeljene v točki (poglavju) 9.1.4 Kadrovske zahteve.

Datum objave: 10.06.2021   11:26
VPRAŠANJE št. 3
Aktualna slovenska gradbena zakonodaja (GZ) in prav tako zakonodaja predhodnega obdobja (ZGO-1) nista formalizirali odgovornih oseb za področje BIM managementa, kot je bilo to storjeno za Pooblaščene inženirje (prej Odgovorne projektante) za posamezna strokovna področja. Zato je bilo in je še imenovanje BIM managerjev, kot se zahteva v Razpisni dokumentaciji, prepuščeno projektantu in dogovorom z naročniki. Z upoštevanjem teh dejstev, ali lahko kot osebno referenco za BIM managerja predložimo interne odločbe o imenovanju BIM Managerja ter potrdilo naročnika, da se je pri primerljivem hidroenergetskem objektu uporabljala BIM tehnologija (najmanj do nivoja LOD 200) v različnih fazah projektiranja?

ODGOVOR
Naročnik dopušča, da se kot dokazilo o izvedeni kadrovski referenci (osebni referenci kadra) za strokovnjaka za področje BIM managementa (SB) predloži tudi interno odločbo o imenovanju »BIM Managerja« ter potrdilo naročnika, da se je pri primerljivem hidroenergetskem objektu uporabljala BIM tehnologija (najmanj do nivoja LOD 200) v različnih fazah projektiranja.