Dosje javnega naročila 003671/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava izvedbenih načrtov za nadgradnjo železniških postaj Brezovica in Preserje
ZJN-3: Odprti postopek

JN003671/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.06.2021
JN003671/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.08.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003671/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 107-281465
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila
jn.drsi@gov.si
+386 22341422
+386 22341495

Internetni naslovi
http://www.di.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-300101/narocilo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3100
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
investicije v cestno in železniško infrastrukturo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava izvedbenih načrtov za nadgradnjo železniških postaj Brezovica in Preserje
Referenčna številka dokumenta: JN-3100
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava izvedbenih načrtov za nadgradnjo železniških postaj Brezovica in Preserje
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
JN-3100
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
kot je navedeno v razpisni dokumentaciji
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.07.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 23.11.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.07.2021   10:30
Kraj: sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.07.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.05.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.06.2021   13:04
1. VPRAŠANJE
V točki 3.5 b) Navodil za pripravo ponudbe naročnik zahteva, da je potrebno za reference , ki jih ponudnik navaja v okviru meril že v ponudbi predložiti referenčna potrdila potrjena s strani naročnika referenčnega dela.
V zvezi s tem naročnika sprašujemo, ali mora ponudnik predložiti referenčna potrdila tudi v primeru, ko je naročnik referenčnega dela isti kot v predmetnem javnem naročilu, to je Direkcija RS za infrastrukturo?
Hvala lepa za vaš odgovor.


ODGOVOR

Ne.


Datum objave: 02.07.2021   14:08

Datum prejema: 23.6.2021 17:47
Vprašanje 2:

V razpisni dokumentacije je med drugim priložena tudi IDZ za postajo Brezovica. V tej IDZ sta v načrtu arhitekture obdelana tako podhod kot nadhod. V projektni nalogi se omenja samo podhod. Ker je osnova za projektiranje IZN že izdelani IDZ in ni predvidena faza izbiranja variant, prosimo da naročnik nedvoumno potrdi, da se na postaji Brezovica izdela projektna dokumentacija za podhod, za dostop na perona.

Ali pravilno razumemo projektno nalogo za postajo Brezovica, da se za namen izven nivojskega dostopa na perone projektira podhod?

Odgovor 2:

Da, za namen izvennivojskega dostopa na perone se projektira podhod.


Datum prejema: 23.6.2021 17:48
Vprašanje 3:

Ali se parkirišče za postajo Brezovica obdela v enakem obsegu kot je prikazan v razpisni dokumentaciji priloženih IDZ?

V projektni nalogi ni povsem jasno razvidno, ali je novo parkirišče del razpisane projektne dokumentacije ali ne.

Odgovor 3:

Da, projektiranje novega parkirišča je del razpisane projektne dokumentacije.

Datum prejema: 23.6.2021 17:49
Vprašanje 4:

V projektni nalogi za nadgradnjo postaje Brezovica niso omenjene prestavitve cest prikazane v priloženem IDZ. Del novih cestnih ureditev prikazanih v omenjenih IDZ sega izven območja javne železniške infrastrukture (JŽI).

Ali so v IDZ prikazane prestavitve cest in druge cestne ureditve del razpisane projektne dokumentacije ali ne?

Ali je predvideno, da se morebitne posege izven zemljišč JŽI, v dokumentaciji IZN vseeno obdela in kasneje poskrbi za odkup teh zemljišč (s strani naročnika)?

Odgovor 4:

V okviru izdelave projektne dokumentacije je potrebno predvideti vsa potrebna dela, kar pomeni tudi spremembo dela cestne ureditve v kolikor je le ta potrebna. Odkup potrebnih zemljišč bo izveden s strani naročnika.


Datum prejema: 28.6.2021 15:12
Vprašanje 5:

Spoštovani.
Iz priloženega IDZ načrta za postajo Preserje, predlagana Varianta 2 predvideva gradnjo izven meje JŽI in rušenje obstoječega nadvoza v km 581+347 ter gradnjo novega. Glede na to, da so predvidena dela po VDJK (znotraj JŽI), ter gradnja novega nadvoza ni možna, ali prav razumemo PN, da se morajo rešitve na B strani postaje Preserje prilagoditi obstoječemu nadvozu in ostati v okvirjih JŽI? Hvala za odgovor.

Odgovor 5:

IDZ postaje Preserje varianta V2 je osnova za vse druge nameravane posege v železniško infrastrukturo na tem področju in pripravo IzN. Nadgradnjo železniške postaje Preserje je potrebno v maksimalni meri predvideti v območju javne železniške infrastrukture - JŽI (izvedba nadgradnje je predvidena kot vzdrževalna dela v javno korist), zato mora izvajalec preveriti razpoložljivost zemljišča JŽI. V odvisnosti od projektiranih rešitev je poleg zemljišč JŽI potrebno v največji možni meri uporabiti zemljišča občine Brezovica ali RS. V kolikor bi izvajalec zaznal kakršnokoli problematiko v zvezi z zemljišči, mora o tem takoj seznaniti naročnika in podati predlog rešitve. Vse ostalo je delo izvajalca (projektanta), skladno z razpisno dokumentacijo.Datum prejema: 28.6.2021 15:13
Vprašanje 6:

V točki j) poglavja 4.2 projektne naloge je zapisano, da je potrebno izdelati tudi navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV). NOV se običajno izdela v sklopu projekta PID (oz. po novi zakonodaji v sklopu DZO). Naročnika sprašujemo, ali je v sklopu pričujočega razpisa resnično potrebno izdelati tudi NOV?

Odgovor 6:

NOV kot je zahtevan po zakonodaji v okviru DZO, ni potrebno izdelati v okviru pričujočega razpisa, se pa od projektanta pričakuje opis predvidenega vzdrževanja in obratovanja glede na projektirane tehnične rešitve in predlagane materiale in opremo.


Datum prejema: 28.6.2021 15:14
Vprašanje 7:

Spoštovani.
V poglavju 6 projektne naloge je navedeno, da mora izvajalec pridobiti vmesne izjave o verifikaciji za vse podsisteme, ki so obravnavani v projektni dokumentaciji. Običajno je praksa v Sloveniji, da se dela verifikacija za podsisteme TSI-INF, TSI-PRM, TSI-ENE in ne za podsistem TSI-CCS. Ali prav razumemo navedbo v razpisni dokumentaciji (predračunu), da je potrebno izdelati tudi verifikacijo za podsistem TSI-CCS, čeprav se do se daj verifikacija za ta podsistem pri tovrstnih projektih ni delala. Hvala za odgovor.

Odgovor 7:

Verifikacija po TSI CCS ni potrebna. Od projektanta se pričakuje, da bo v okviru projekta navedel katera določila TSI je potrebno upoštevati pri nabavi posameznih komponent, da pri projektiranju odsekov javljanja prostosti upošteva minimalne medosne razdalje ter pri prilagoditvi sistema ETCS predvidi vsa potrebna dela, materiale in opremo.


Datum prejema: 29.6.2021 10:55
Vprašanje 8:

Spoštovani
V projektni nalogi za postajo Brezovica je v poglavju 3.7 napisano, da zabojnik z diesel agregatom za oskrbo z električno energijo naprav za gretje kretnic ni predmet obnove.
Ali pravilno razumemo, da samo zabojnik ni predmet obnove, medtem ko je gretje kretnic potrebno projektno obdelati?

Odgovor 8:

Da, zabojnik za diesel agregat ni predmet obnove, gretje kretnic pa je potrebno projektno obdelati.Datum prejema: 29.6.2021 10:55
Vprašanje 9:

Spoštovani,

naročnika sprašujemo ali smo pravilno razumeli , da se za vodjo projekta pri referenčnem pogoju upošteva investicijska vrednost celotnega referenčnega projekta (skladno s projektantskim predračunom) na katerem je bil vodja projekta. Za referenčni projekt na katerem pa je bil odgovorni projektant pa se upošteva investicijska vrednost tirnih naprav na postaji s peroni (skladno s projektantskim predračunom).

Odgovor 9:

Skladno s točko 3.2.3.2 Navodil za pripravo ponudbe se za vodjo projekta in projektanta s področja projektiranja železniške infrastrukture za izdelavo načrta tirnih naprav pri obeh referenčnih pogojih upošteva investicijska vrednost tirnih naprav.Datum objave: 02.07.2021   14:11
Pravilni datum vprašanja: 30.6.2021 10:13
Vprašanje 9:

Spoštovani,

naročnika sprašujemo ali smo pravilno razumeli , da se za vodjo projekta pri referenčnem pogoju upošteva investicijska vrednost celotnega referenčnega projekta (skladno s projektantskim predračunom) na katerem je bil vodja projekta. Za referenčni projekt na katerem pa je bil odgovorni projektant pa se upošteva investicijska vrednost tirnih naprav na postaji s peroni (skladno s projektantskim predračunom).

Odgovor 9:

Skladno s točko 3.2.3.2 Navodil za pripravo ponudbe se za vodjo projekta in projektanta s področja projektiranja železniške infrastrukture za izdelavo načrta tirnih naprav pri obeh referenčnih pogojih upošteva investicijska vrednost tirnih naprav.


Datum objave: 05.07.2021   11:11
Datum prejema: 30.6.2021 21:35
Vprašanje 10:

Spoštovani.
Na B strani postaj Brezovica in Preserje umestitev kretniških zvez iz navadnih nenadvišanih kretnic znotraj meje JŽI ni izvedljiva. Ali bosta Naročnik in predvsem Upravljavec odobrila umestitev ločnih tirnih zvez (z nadvišanimi zveznimi tiri v premah) na B strani postaje (kar je na podobnih projektih naletelo na zelo velik odpor-zavračanje pri Upravljavcu)? V nasprotnem primeru (vgradnja navadnih kretniških zvez na B strani postaje) bo potrebno s projektnimi rešitvami posegati precej preko mej zemljišč JŽI.

Odgovor 10:
Izvedbo kretniških zvez je potrebno izvesti skladno s predlogom projektne naloge, to je z uporabo navadnih kretnic.


Datum prejema: 30.6.2021 21:36
Vprašanje 11:

Spoštovani.
Menimo, da je rok za izdelavo razpisanega projekta bistveno prekratek (6 mesecev), glede na to, da je v tem času potrebno izbrati in uskladiti rešitve (potrjene s strani naročnika, inženirja in upravljavca), pridobiti tudi vse pogoje, mnenja, opraviti revizijo projekta pri Upravljavcu in izvesti verifikacijo projektnih rešitev (po TSI in po nacionalni zakonodaji). Pred kratkim razpisan primerljiv projekt za izdelavo izvedbenih načrtov za postaji Sevnica in Krško je predvidel čas za izdelavo 13 mesecev. Naročniku predlagamo, da podaljša rok za izvedbo na vsaj 12 mesecev.

Odgovor 11:
Naročnik ne bo spreminjal rokov za izvedbo


Datum prejema: 30.6.2021 21:37
Vprašanje 12:

S projektno nalogo je zahtevano, da se v sklopu razpisanega projekta izdela geodetski načrt v merilu 1:500. Običajno se za podobna dela na železniških progah izdeluje geodetski posnetek v merilu 1:1000. Ali bo tudi na tem projektu obveljala dosedanja praksa? Hvala za odgovor.

Odgovor 12:
Geodetski načrt naj se izdela v merilu 1:1000


Datum prejema: 1.7.2021 8:45
Vprašanje 13:

Pozdravljeni,
za postaji Brezovica in Preserje imamo naslednja vprašanja, hvala za odgovore:
1. V RD je navedeno »Glede na novo tirno situacijo je potrebno prilagoditi sistem ETCS.« Do sedaj je bil za ETCS sistem po navadi izdelan ločen IZN. Ali mora biti v sklopu predmetnega IZN izdelana preureditev/dopolnitev sistema ETCS, ki obsega gradbena in kabelsko montažna dela in potrebno ETCS opremo ter morebitne izračune? Ker je za ETCS specifična oprema, ali bo naročnik zagotovil podatke o obstoječi opremi, vključno z oceno stroškov opreme in del, ki jih nato lahko upoštevamo v popisu oziroma projektantskem predračunu?

2. V RD je omenjena PHO, predvsem v povezavi z medpostajnima odsekoma. Ali bo potrebno izdelati načrt PHO tudi na območju postaje?

3. V RD je navedeno »Potrebno je predvideti prilagoditev in dopolnitev sistema SCADA glede na novo situacijo.« Prosimo za potrditev, da je v okviru sistema SCADA potrebna le prilagoditev oziroma dopolnitev obstoječega sistema glede na spremenjeno tirno situacijo in spremembe v tistih sistemih, ki so že priključeni na SCADO. Torej brez dodatnih funkcionalnosti (npr. - če v obstoječem stanju klimatska naprava v tehničnem prostoru ni vezana na sistem SCADA, njeno vključitev ni potrebno zagotoviti)?

4. Ali je potrebno pri projektiranju TK naprav upoštevati dokument 454 Navodilo in tehnične specifikacije za projektiranje, gradnjo in oblikovanje sistemov PIS, urnih naprav in SOS stebričev, SŽ?

5. V obrazcu REFERENČNO POTRDILO GOSPODARSKEGA SUBJEKTA je alineja in sicer: Mesto objave podatkov o verifikaciji projektne dokumentacije. Kdo vodi register objav?

Odgovor 13:
1. Za prilagoditev sistema ETCS je potrebno predvideti gradbena, kabelsko montažna dela, količino in tip evro baliz. Izračuni in parametriranje ni naloga projektanta. Za ta dela bo naročnik sklenil ločeno naročilo.
2. Načrt PHO je potrebno izdelati tudi na postajnem območju.
3. Prilagoditev in dopolnitev sistema SCADA je potrebno predvideti za vse obstoječe sisteme vezane v sistem SCADA in sisteme, ki se bodo na novo projektirali.
4. DA.
5. Skladno z DIREKTIVO 2008/57/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti (prenovitev), z dne 17. junija 2008, Prilogo VI - postopek ES-verifikacije za podsisteme, 7. točko (Objava) mora vsak priglašeni organ redno objavljati ustrezne informacije o: prejetih zahtevkih za ES-verifikacijo, izdanih ali zavrnjenih vmesnih izjavah o verifikaciji, izdanih ali zavrnjenih potrdilih o verifikaciji, zavrnjenih potrdilih o skladnosti. Ponudnik naj za posamezno referenčno delo v to rubriko navede lokacijo (povezavo), kjer so navedene informacije dosegljive.Datum prejema: 1.7.2021 8:47
Vprašanje 14:

Postaja Preserje:
1. Ali je predmet IZN tudi predelava/dopolnitev/sprememba Siemensove notranje SV naprave Simis SW (vgradnja dodatnih naprav, modulov, )? Kaj pa sprememba oziroma strošek menjave programske opreme? Ker je to specifična oprema, ali bo naročnik zagotovil podatke o obstoječi opremi, vključno z oceno stroškov opreme in del ter menjave programske opreme, ki jih nato lahko upoštevamo v popisu oziroma projektantskem predračunu?

2. V RD ni omenjeno vmesno zavarovanje za SV naprave (obstoječa Siemensova elektronska SV naprava). Ali mora IZN vsebovati tudi vmesno zavarovanje po posameznih fazah gradnje?

Odgovor 14:
1. Projektiranje predelave notranje naprave SIMIS W (vgradnja dodatnih naprav, modulov, ) ni predmet tega projektiranja. Ravno tako strošek menjave, prilagoditve programske opreme ni predmet tega projektiranja.
2. Projekt vmesnega zavarovanja mora obsegati opis potrebnih sprememb SV naprave po posameznih gradbenih fazah.


Datum prejema: 1.7.2021 8:54
Vprašanje 15:

Postaja Brezovica:

1. V projektni nalogi ni zahteve po spremembi ali dopolnitvi gretja kretnic. Prosimo za potrditev da ogrevanje kretnic ni predmet tega razpisa?

2. V primeru da ogrevanje kretnic JE predmet tega razpisa.
Tirna shema bo spremenjena, dodane bodo nove kretnice (zahtevane trapezne zveze). Po varianti IDZ C je predvidenih skupaj 13 kretnic, po opisu obstoječega stanja se jih ogreva le 8. DEA po PN ni predmet obnove: "a.a. v km 573+834 je nameščen zabojnik z dizel agregatom za oskrbo z električno energijo naprav za gretje kretnic in ni predmet obnove".
Ali bo obstoječi diesel agregat zadoščal za potrebno moč novega stanja EGK?

3. V RD ni omenjeno vmesno zavarovanje za SV naprave (obstoječa Iskrina relejna SV naprava). Ali mora IZN vsebovati tudi vmesno zavarovanje po posameznih fazah gradnje?

4. Glede na RD je v IZN potrebno predvideti načrt Zunanjih SV naprav. Predvidena je zamenjava obstoječe ERSV naprave z ESV napravo. Ali bo nova (notranja) ESV naprava predmet ločenega projekta?

5. Ali naj IZN zajema kabelske povezave med zunanjimi SV napravami in notranjo ESV napravo? Če da, kakšne kabelske povezave je potrebno predvideti (različni proizvajalci ESV naprav (Siemens, Thales, CAF, ) uporabljajo različne kabelske povezave)? Ali bo nova ESV naprava tipa Siemens, kot je že na drugih postajah na tej progi?

6. Ali je v IZN potrebno karkoli predvideti glede napajalnega dela za novo elektronsko SV napravo? Če da, kaj (le potrebno priključno moč, )?

7. Glede na to, da je NPr 575.5 (PO-DK Iskra) odvisen od delovanja postajne SVn, ali je potrebno izdelati načrt Preureditve zavarovanja NPr? Ali se preuredi obstoječega »relejnega« ali predvidi novega z novo elektronsko napravo (kompatibilnost z novo ESV napravo?)?

8. V poglavju 3.2 je navedeno »Predvideti je potrebno daljinsko vodenje prometa iz Centra vodenja prometa Slovenija«. Kje je to? Ali je morda mišljeno CVP Postojna?

9. Ali je v primeru prestavitev sanitarij potrebno predvideti daljinsko zaklepanje vrat?

10. Ali je potrebno karkoli predvideti glede tehničnega varovanja, če je odgovor da, kaj?

11. Ali je potrebno karkoli predvideti glede prezračevanja ter hlajenja in ogrevanja tehničnih prostorov, če je odgovor da, kaj?

Odgovor 15:
1. Gretje kretnic je predmet razpisa.
2. Naloga projektanta je preverba ustreznosti obstoječega diesel agregata. V kolikor obstoječi diesel agregat ne zadošča za celovito oskrbo z električno energijo je potrebno predvideti nov ustrezen diesel agregat.
3. DA
4. DA, potrebno je predvideti primeren prostor za namestitev nove ESV naprave.
5. Za ESV bo naročnik sklenil ločeno pogodbo. V okviru IZN je potrebno predvideti vsa potrebna gradbena dela za postavitev zunanjih naprav vključno s potrebnimi povezavami do notranjih naprav (kabelska kanalizacija, kabelska korita, kabelski jaški, prekopi, stojišča pri zunanjih napravah). Projektant mora tudi predvideti potrebne tehnične prostore za ESV.
6. V IZN je potrebno predvideti tehnične prostore za ESV in definirati potrebno priključno moč za projektirane naprave
7. NPr 575.5 je predviden za ukinitev v okviru gradnje novega postajališča Vnanje Gorice. Gradnja postajališča bo vključevala tudi gradnjo podvoza kot nadomestilo NPr 575.5 zato predelava NPr 575.5 v IZN ni potrebna.
8. Center vodenja Slovenija je projekt v teku, ki povezuje CVP Postojna in CVP Maribor v en center vodenja prometa za celotno Slovenijo.
9. DA
10. DA, kontrola vstopa v tehnične prostore z javljanjem v Center vodenja prometa.
11. NE


Datum prejema: 1.7.2021 9:33
Vprašanje 16:

Za postajo Preserje je zahtevano električno gretje kretnic na vseh kretnicah. Obstoječe stanje obsega ogrevanje 7 kretnic iz DEA. Novo stanje predvideva 11 kretnic. Ali je obstoječi DEA ustrezne kapacitete, da je možen priklop ogrevanja dodatnih kretnic?

Odgovor 16:
Naloga projektanta je preverba ustreznosti obstoječega diesel agregata. V kolikor obstoječi diesel agregat ne zadošča za celovito oskrbo z električno energijo je potrebno predvideti nov ustrezen diesel agregat.