Dosje javnega naročila 003665/2021
Naročnik: OBČINA BOHINJ, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica
Storitve: Opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok na območju občine bohinj v šolskem letu 2021/2022 in 2022/2023
ZJN-3: Odprti postopek

JN003665/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.06.2021
JN003665/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003665/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 107-281473
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BOHINJ
Triglavska cesta 35
4264
SI
Bohinjska Bistrica
Slovenija
Občina Bohinj
obcina@bohinj.si
+386 45770100

Internetni naslovi
http://obcina.bohinj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://obcina.bohinj.si/razpisi

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3116
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok na območju občine bohinj v šolskem letu 2021/2022 in 2022/2023
Referenčna številka dokumenta: 430-9/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok na območju Občine Bohinj v šolskem letu 2021/2022 in 2022/2023.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60112000
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje občine Bohinj
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok na območju Občine Bohinj v šolskem letu 2021/2022 in 2022/2023. Izbrani izvajalec bo opravljal prevoze osnovnošolskih otrok v šolo dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica in podružnično šolo Srednja vas po voznem redu, ki se nahaja v razpisni dokumentaciji.
Izbrani izvajalec bo moral izvesti predmet javnega naročila skladno s to razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami, v skladu z veljavnimi pravilniki, predpisi, standardi ter veljavno zakonodajo v času izvajanja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2021
Konec: 30.06.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Merila so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.07.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 05.10.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.07.2021   09:05
Kraj: Informacijski sistem e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.06.2021   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA BOHINJ
Triglavska cesta 35
4264
Bohinjska Bistrica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.05.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.06.2021   12:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za naslednja pojasnila:
- v obrazcu št. 9 naročnik za vsako osebo, ki bo sodelovala pri izvedbi javnega naročila, zahteva "identifikacijsko št. pri pristojni zbornici". Prosimo za pojasnilo, za kakšen podatek gre ali pa naj zahtevo umakne.
- naročnik je na predvidenih obrazcih, ki jih mora izpolniti ponudnik, predvidel prostor za žig in podpis ponudnika, hkrati po je v točki 1. splošnih navodil določil, da ponudnik lahko obrazce predloži v elektronski obliki, podpisane z elektronskim podpisom. Oddana ponudba po e-sistemu je do naročnika zavezujoča, ker jo je podala prav za ta namen pooblaščena oseba ponudnika. Žig in podpis tega ne spremenita. Namen e-ponudbe je prejem elektronske vloge, zato prosimo naročnika, da v izogib tiskanju in ponovnemu skeniranju izpolnjenih obrazcev, zahtevo po žigu umakne.

Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani!

Gre za splošen obrazec št. 9, ki predvideva, da se za navedene osebe zapiše id. št. v kolikor je oseba registrirana pri katerikoli zbornici. Če oseba ni registrirana nikjer, se podatka ne navaja.

Ponudnik lahko predloži ponudbo podpisano z elektronskih podpisom, kar pomeni, da ponudbo odda brez žigosanja obrazcev ali ponudbo odda podpisano skenirano in žigosano.

Lep pozdrav.
Datum objave: 16.06.2021   12:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Zaradi organizacijskih okoliščin predlgamo, da naročnik podaljša rok za izročitev menice na 10 dni po podpisu pogodbe.
Hvala in lp.

ODGOVOR
Spoštovani!

Naročnik potrjuje predlagano spremembo, zato je naročnik objavil popravek posameznih strani razpisne dokumentacije na svoji spletni strani v delih, kjer se nanaša na spremembo omenjenega roka.
Ponudniki naj strani razpisne dokumentacije zamenjajo z novimi.

Lep pozdrav.
Datum objave: 23.06.2021   10:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnik tudi za ESPD obrazec zahteva, da ga je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati - sistem eJN, preko katerega pa se ponudba odda, pa dopušča v rubriki "ESPD" le predložitev ESPD obrazca v xml obliki. Prosimo naročnika, da umakne zahtevo po predložitvi skeniranega ESPD obrazca.
Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani!

Navodila za oddajo ESPD so navedena v razpisni dokumentaciji pod točko 5 navodila ponudnikom:
»Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.«

Lep pozdrav.