Dosje javnega naročila 003620/2021
Naročnik: SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: Spremljanje in nadzor strategije digitalizacije v družbah Slovenskih železnic
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003620/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.06.2021
JN003620/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.06.2021
JN003620/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003620/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439

Internetni naslovi
https://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/401236/RD_-_NMV-_Spremljanje_in_nadzor_strategije_digitalizacije.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/401236/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3201
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Spremljanje in nadzor strategije digitalizacije v družbah Slovenskih železnic
Referenčna številka dokumenta: JN-3201
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72600000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitev spremljanja in nadzor strategije digitalizacije v družbah Slovenskih železnic na področjih tovornega prometa, potniškega prometa, poslovnega IS, upravljanje železniškega prometa in upravljanja učinkovitosti
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
JN-3201
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.06.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.06.2021   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.06.2021   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.06.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.06.2021   14:47
VPRAŠANJE
Ugotavljamo, da so pogoji glede »Tehnične in strokovne ter kadrovske sposobnosti« zelo nejasno zapisani. Kaj pomeni »multidisciplinarna skupina strokovnjakov«? Katere so znanosti oziroma discipline, na katerih delujejo navedeni strokovnjaki? Običajno naročnik za tako vsebino JN, kot je razpisana v tem JN, zahteva strokovnjake z natančno določeno izobrazbo, področjem izobrazbe, specifičnimi certifikati, ki potrjujejo določene kvalifikacije s področja nadzora IKT projektov, ipd. in določenimi specifičnimi delovnimi izkušnjami.

Katera so »različna znanja« kadrov? Naročnik opisuje le »izkušnje« kadrov, kako so definirana ta »različna znanja« kadrov? V čem je njihova »različnost«?

Kaj pomenijo »izkušnje na področju upravljanja gospodarskih družb«? Da je bil kader na poslovodnem mestu? Kako kompleksne družbe oziroma subjekta?

Kaj pomenijo izkušnje na področju »stanja« digitalnih tehnologij?

Iz obrazca OBRAZEC 4b POTRDILO REFERENCE NOMINIRANEGA STROKOVNJAKA ni razvidno za potrjevalca reference (referenčnega naročnika), da ta dejansko potrjuje izkušnje, ki jih naročnik navaja v razpisni dokumentaciji, torej ni vzročne zveze med zahtevami naročnika glede »Tehnične in strokovne ter kadrovske sposobnosti« (ki so itak popolnoma nedoločljive) in opisi v tem obrazcu. Gre le za potrditev, da so kadri »delali na kompleksnih projektih informatizacije z več kot 500 uporabniki sistema pri naročnikih (družbah) z več kot 1.000 zaposlenimi«.

Menimo, da so pogoji, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji, določeni na tak način, da ne omogočajo objektivne primerjave med konkretnimi ponudbami med potencialnimi ponudniki. Vsak od ponudnikopv lahko razume navedene zahteve naročnika na svoj način, kar posledično pomeni neenakopravno obravnavo ponudb.

Predlagamo naročniku, da ponovno temeljito preuči določila v razpisni dokumentaciji, ki se nanašajo na »Tehnične in strokovne ter kadrovske sposobnosti«, jih zapiše jasno in nedvoumno in te zahteve hkrati uskladi z besedilom v obrazcu OBRAZEC 4b POTRDILO REFERENCE NOMINIRANEGA STROKOVNJAKA, ker bomo v nasprotnem primeru prisiljeni vložiti revizijski zahtevek.


ODGOVOR
Vsi imenovani člani morajo imeti izkušnje:
- pri izvajanju nadzorne funkcije pri kompleksnih projektih informatizacije in digitalizacije (pomeni, da je pri posameznem naročniku izvajal nadzor nad več in po vsebini različnih projektih informatizacije, ki so med seboj prepleteni: prodaja, planiranje, nabava, kadri, obračun plač ...
- na področju stanja in trendov razvoja digitalnih tehnologij;
- na področju upravljanja gospodarskih družb;
- na področju vodenja projektov in portfeljev projektov

Vsi imenovani člani (nominirani strokovnjaki) bodo morali dokazati usposobljenost, da imajo znanja in izkušnje iz zahtevanih področij, s predložitvijo referenc. Imeti morajo vsaj 2 (dve) referenci iz katerih izhaja, da so v zadnjih treh letih pred objavo tega javnega naročila delali na kompleksnih projektih informatizacije z več kot 500 uporabniki sistema pri naročnikih (družbah ali skupini povezanih družb) z več kot 1.000 zaposlenimi.
Datum objave: 08.06.2021   14:49
VPRAŠANJE
Naročnik je v razpisni dokumentaciji med drugim zapisal:
Gospodarski subjekt mora imeti registrirano dejavnost za storitev svetovanja o informacijskih tehnologijah ali računalniških programih in za opravljanje te dejavnosti vsa potrebna dovoljenja, v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije.

V objavi naročila na PJN je določil CPV šifro:
72600000-6 Storitve računalniške podpore in svetovanja

Med pogoji glede tehnične in strokovne ter kadrovske sposobnosti pa je zapisal:
Gospodarski subjekt mora za potrebe izvedbe tega javnega naročila imenovati multidisciplinarno skupino strokovnjakov, sestavljeno iz vsaj 3 članov, z različnimi znanji in z izkušnjami.

Kaj je predmet tega javnega naročila? Torej so to storitve računalniške podpore in svetovanja ali morda »multidisciplinarno svetovanje strokovnjakov« in če je tako, katere »strokovne discipline« bi naj to bile, če ne gre za storitve računalniške podpore in svetovanja, kot je navedeno v objavi?

Predlagamo naročniku, da razpisno dokumentacijo in predmet naročila definira na tak način, da bo vsem ponudnikom jasno, kaj naročnik sploh zahteva.

ODGOVOR
Predmet naročila je izbor izvajalca za izvedbo storitev spremljanja in nadzora strategije digitalizacije v družbah Slovenskih železnic na področjih tovornega prometa, potniškega prometa, poslovnega IS, upravljanje železniškega prometa in upravljanja učinkovitosti.


Datum objave: 08.06.2021   14:53
VPRAŠANJE

Ugotavljamo, da besedilo OBRAZCA 4a/b ne potrjuje praktično nobenih zahtev oziroma pogojev iz točke C: Tehnična in strokovna ter kadrovska sposobnost.

S tem naročnik krši načelo transparentnosti javnega naročila, saj je iz potrjenega obrazca popolnoma nemogoče ugotoviti, katere pogoje oziroma zahteve iz točke C: Tehnična in strokovna ter kadrovska sposobnost nominirani kader sploh izpolnjuje. Neodvisnemu strokovnjaku (ali pa npr. morda Državni revizijski komisiji), ki bi preverjal izpolnjevanje navedenih strokovnih zahtev, ni na razpolago nobene dokumentacije, na podlagi katere bi lahko preveril ustreznost in resničnost podatkov iz tega obrazca glede izpolnjevanja tehnična in strokovna ter kadrovske sposobnosti.

Naročniku predlagamo, da razpisno dokumentacijo uskladi z določili ZJN-3.

ODGOVOR
Gospodarski subjekt mora za potrebe izvedbe tega javnega naročila imenovati multidisciplinarno skupino strokovnjakov, sestavljeno iz vsaj 3 članov, z različnimi znanji in z izkušnjami.

Vsi imenovani člani morajo imeti izkušnje:
- pri izvajanju nadzorne funkcije pri kompleksnih projektih informatizacije in digitalizacije (pomeni, da je pri posameznem naročniku izvajal nadzor nad več in po vsebini različnih projektih informatizacije, ki so med seboj prepleteni: prodaja, planiranje, nabava, kadri, obračun plač ...
- na področju stanja in trendov razvoja digitalnih tehnologij;
- na področju upravljanja gospodarskih družb;
- na področju vodenja projektov in portfeljev projektov
Datum objave: 08.06.2021   14:53
VPRAŠANJE
Pogoji tega javnega naročila glede kadrovsko strokovnih zahtev so nam popolnoma nejasni. Kaj pomeni multidisciplinarna skupina strokovnjakov? Kakšne kvalifikacije glede izobrazbe, stroke oziroma znanstvene discipline, strokovnih izkušenj (koliko let), morda tudi ustreznih strokovnih certifikatov naj posamezni strokovnjak izpolnjuje?

Prosimo za natančni opis strokovnih pogojev glede kadrov.

ODGOVOR

Gospodarski subjekt mora za potrebe izvedbe tega javnega naročila imenovati multidisciplinarno skupino strokovnjakov, sestavljeno iz vsaj 3 članov, z različnimi znanji in z izkušnjami.

Vsi imenovani člani morajo imeti izkušnje:
- pri izvajanju nadzorne funkcije pri kompleksnih projektih informatizacije in digitalizacije (pomeni, da je pri posameznem naročniku izvajal nadzor nad več in po vsebini različnih projektih informatizacije, ki so med seboj prepleteni: prodaja, planiranje, nabava, kadri, obračun plač ...
- na področju stanja in trendov razvoja digitalnih tehnologij;
- na področju upravljanja gospodarskih družb;
- na področju vodenja projektov in portfeljev projektovDatum objave: 08.06.2021   14:54
VPRAŠANJE
V objavi predmetnega javnega naročila na portalu javnih naročil je naročnik navedel CPV kodo: 72600000-6 Storitve računalniške podpore in svetovanja, prav tako je v razpisni dokumentaciji v točki 5.1.2 Pogoji za sodelovanje; A: Pogoji za sodelovanje glede sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti naročnik zapisal:
»Gospodarski subjekt mora imeti registrirano dejavnost za storitev svetovanja o informacijskih tehnologijah ali računalniških programih in za opravljanje te dejavnosti vsa potrebna dovoljenja, v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije.«

Nedvomno so predmet tega javnega naročila storitve svetovanja.

V razpisni dokumentaciji je v točki 8. Merilo za ocenjevanje ponudb zapisal:
»Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Ekonomsko najugodnejša ponudba je določena na podlagi najnižje cene.«

Navedeno določilo je nezakonito.

Zakon o javnem naročanju v četrtem odstavku 84. člena (merila za oddajo javnega naročila) določa, da naročnik za oddajo javnega naročila svetovalnih storitev ne sme uporabiti zgolj cene kot edinega merila za oddajo javnega naročila.

Drugi odstavek navedenega člena tudi obravnava, kako se določi ekonomsko najugodnejša ponudba na podlagi različnih meril, ki niso izključno cena.

Pozivamo naročnika, da odpravi navedeno nezakonitost glede merila za ocenjevanje ponudb in ta merila določi skladno z 84. členom ZJN-3.
ODGOVOR
Predmet naročila je spremljanje in nadzor strategije digitalizacije v družbah Slovenskih železnic na področjih tovornega prometa, potniškega prometa, poslovnega IS, upravljanje železniškega prometa in upravljanja učinkovitosti in mesečno poročanje poslovodstvu naročnika in ne svetovanje.
Naročnik je pri objavi izbral CPV kodo, ki je bila najbolj ustrezna glede na predmet tega javnega naročila.
Datum objave: 15.06.2021   12:28
VPRAŠANJE
Med pogoji za imenovane člane skupine strokovnjakov je določeno med drugim, da morajo imeti izkušnje na področju upravljanja gospodarskih družb.
V podobnem javnem naročilu, ki ga je naročnik izvedel leta 2019, je ta pogoj naročnik izločil po postavljenem vprašanju na PJN, ki ga je postavil eden od potencialnih ponudnikov. Zakaj sedaj v tem novem naročilu spet postavlja ta isti pogoj in kaj naj ta pogoj dejansko sploh pomeni?

Naročniku predlagamo, da se ta pogoj izloči, ker se vsebina naročila ni spremenila glede na preteklo naročilo.

ODGOVOR
"- izkušnje na področju upravljanja gospodarskih družb", se črta iz razpisne dokumentacije.Datum objave: 15.06.2021   12:46
VPRAŠANJE
Menimo, da je pogoj za strokovnjake, ki »morajo imeti vsaj 2 (dve) referenci iz katerih izhaja, da so v zadnjih treh letih pred objavo tega javnega naročila delali na kompleksnih projektih informatizacije z več kot 500 uporabniki sistema pri naročnikih (družbah ali skupini povezanih družb) z več kot 1.000 zaposlenimi« diskriminatoren, ker naročnik zahteva, da so referenčni naročniki lahko izključno družbe ali skupine povezanih družb.

Pri tej referenci je bistvena kompleksnost informatizacije in ni bistveno, za kakšne vrste organizacije oziroma referenčnega naročnika gre, bistveno za kompleksnost pa je, da gre za projekte z več kot 500 uporabniki sistema pri naročnikih z več kot 1.000 zaposlenimi.
Poleg tega lahko sodobne informacijske rešitve, ki so rezultat omenjenih projektov, povezujejo različne organizacije in posameznike, in je omejevanje, kot ga predlaga naročnik, nesmiselno.

Predlagamo torej naročniku, da navedeno upošteva in navedeni pogoj zapiše tako, da se sporni del pogoja na novo glasi »pred objavo tega javnega naročila delali na kompleksnih projektih informatizacije z več kot 500 uporabniki sistema pri naročnikih z več kot 1.000 zaposlenimi«

ODGOVOR
Pogoj ostane nespremenjen in je sorazmeren s predmetom javnega naročila.Datum objave: 15.06.2021   12:48
VPRAŠANJE
Ugotavljamo, da je obrazec 3b POTRDILO REFERENCE NOMINIRANEGA STROKOVNJAKA zelo nepregleden in neobičajno sestavljen. V zadnji koloni piše: »Žig in podpis odgovorne osebe naročnika«, spodaj pa »Ponudnik (podpis pooblaščene osebe)«. Kdo je torej subjekt, avtor, ki izdaja ta dokument oziroma kdo kaj potrjuje?

Predlagamo, da se navedeni obrazec poenostavi in popravi na ta način, da se v zadnji koloni sedanje besedilo »Žig in podpis odgovorne osebe naročnika« nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Ime in priimek odgovorne osebe naročnika in funkcija.«

Na ta način bo navedeni obrazec smiseln in logičen. Potrjuje ga ponudnik (podpis pooblaščene osebe), iz potrdila pa so razvidni vsi podatki, ki jih naročnik potrebuje za preverjanje verodostojnosti referenčnih podatkov pri referenčnem naročniku.


ODGOVOR
Obrazec ostane nespremenjen.Datum objave: 15.06.2021   12:49
VPRAŠANJE
V zvezi z izpolnjevanjem tehnične in strokovne ter kadrovske sposobnosti naročnik zahteva od ponudnika, da imenuje multidisciplinarno skupino strokovnjakov, sestavljeno iz vsaj treh članov, z različnimi znanji in z izkušnjami. Nikjer naročnik ne navaja zahtev po stopnji izobrazbe, smeri izobrazbe (zahteva pa multidisciplinarnost - katere vede?) in morebitnih ustreznih strokovnih certifikatih. Morda pa je »delal na kompleksnih projektih informatizacije« tudi kakšen strokovnjak s poklicno šolo električarja: postavljal je IP omrežja. Glede na sedaj postavljene pogoje, bi to povsem zadoščalo.
Predlagamo, da se zahteva od nominiranih strokovnjakov zahteva vsaj univerzitetna izobrazba.

ODGOVOR
Naročnik bo v skladu z zahtevami v razpisni dokumentaciji, kot ustrezno dokazilo o usposobljenosti upošteval navedbe ponudnika v razpisnem obrazcu 4a in potrjene reference nominiranega strokovnjaka.Datum objave: 15.06.2021   12:49
VPRAŠANJE
Glede pogoja za imenovane člane skupine strokovnjakov, ki je, da morajo ti imeti izkušnje na področju upravljanja gospodarskih družb prosimo za bolj podrobno obrazložitev. Ali to pomeni, da je tak strokovnjak upravljal gospodarsko družbo z več kot 1.000 zaposlenimi? Kakšne naj bi bile te izkušnje, kako naj se izkazujejo?

ODGOVOR
"- izkušnje na področju upravljanja gospodarskih družb", se črta iz razpisne dokumentacije.Datum objave: 15.06.2021   12:50
VPRAŠANJE
Glede na odgovore naročnika, ki jih je objavil do danes, ugotavljamo, da še vedno ni povsem jasno dokazovanje referenc iz obrazca 4b POTRDILO REFERENCE NOMINIRANEGA STROKOVNJAKA, zato se moramo ponovno temeljito posvetovati s partnerji, katere reference lahko izpolnimo glede na določene referenčne projekte.

Prosimo za podaljšanje roka za postavljanje vprašanj na PJN in roka za oddajo ponudb vsaj za en teden. Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Roki ostanejo nespremenjeni.Datum objave: 15.06.2021   12:51
VPRAŠANJE
Ker naročnik še vedno ni odgovoril na naša vprašanja, ki smo mu jih poslali preko PJN, predlagamo, da podaljša rok za postavljanje vprašanj in rok za oddajo ponudb vsaj za en teden. Hvala.

ODGOVOR
Roki ostanejo nespremenjeni.Datum objave: 16.06.2021   12:20
VPRAŠANJE
Naročnik za razpisano javno naročilo zahteva, da morajo vsi imenovani člani (nominirani strokovnjaki) dokazati usposobljenost, da imajo znanja in izkušnje iz zahtevanih področij, s predložitvijo referenc. Imeti morajo vsaj 2 (dve) referenci iz katerih izhaja, da so v zadnjih treh letih pred objavo tega javnega naročila delali na kompleksnih projektih informatizacije z več kot 500 uporabniki sistema pri naročnikih (družbah ali skupini povezanih družb) z več kot 1.000 zaposlenimi.
Zakaj za dokaz usposobljenosti vsakega od strokovnjakov ne zadošča po ena referenca iz zahtevanega področja? Ko je strokovnjak uspešno opravil določen projekt iz zahtevanega področja in mu je ta projekt referenčni naročnik potrdil kot uspešno zaključen, je ta strokovnjak s to potrjeno referenco nedvomno dokazal, da je sposoben uspešno izvesti ta in temu primerljive projekte. Tu ni nekega vmesnega stanja: ali je strokovnjak sposoben ali pa ni, torej je njegova sposobnost izkazana že s prvo referenco. Ko je ta sposobnost enkrat že izkazana, ni prav nobene potrebe, da bi jo izkazoval še z vedno novimi in novimi referencami. Naročnikova zahteva po izkazovanju dveh referenc je torej nesorazmerna in posledično pomeni kršenje 8. člena ZJN-3 (načelo sorazmernosti).
Pozivamo naročnika, da sporno zahtevo dveh referenc odpravi in namesto dveh zahteva »vsaj 1 (eno) referenco iz katere izhaja, da so v zadnjih treh letih pred objavo tega javnega naročila delali na kompleksnih projektih informatizacije z več kot 500 uporabniki sistema pri naročnikih (družbah ali skupini povezanih družb) z več kot 1.000 zaposlenimi«. Na ta način bo ta pogoj skladen z določili ZJN-3.

ODGOVOR
Zahteva naročnika ostane nespremenjena.Datum objave: 16.06.2021   12:22
VPRAŠANJE
Glede pogoja naročnika, da morajo strokovnjaki imeti reference, iz katerih izhaja, da so v zadnjih treh letih pred objavo tega javnega naročila delali na kompleksnih projektih informatizacije, predlagamo naročniku, da ta pogoj razširi na zadnjih pet let namesto zadnje tri leta. Treba se je zavedati, da krizni »koronski« časi trajajo že več kot leto in da se je gospodarska aktivnost potencialnih ponudnikov (in tudi potencialnih naročnikov!) zaradi tega bistveno zmanjšala in posledično objektivno večini ponudnikov ni možno izpolniti tega pogoja.

ODGOVOR
Zahteva naročnika se spremeni tako, da ta glasi: v zadnjih štirih letih pred objavo tega javnega naročila ...Datum objave: 16.06.2021   12:22
VPRAŠANJE
Postopek naročila male vrednosti za javna naročila storitev se lahko uporablja do mejnih vrednosti za objavo obvestil o naročilu v Uradu za publikacije Evropske unije, torej na infrastrukturnem področju do 428.000 eurov brez DDV.

Naročnik od ponudnika zahteva ceno na dan, pri čemer mora ponudnik v formuli upoštevati, da gre za maksimalno 60 dni na mesec in za obdobje 36 mesecev.
Predpostavimo torej, da so naročnikova razpoložljiva sredstva enaka zgonji meji za katero se lahko razpiše to javno naročilo, torej 428.000,00 EUR brez DDV, pa so verjetno nižja. V tem primeru je lahko maksimalna cena svetovalnega dne 198,14 Eur brez DDV. V primeru, da je naročnik pripravljen plačati 198.000,00 EUR brez DDV za dve leti, kot je bilo to v prejšnji pogodbi, pa je maksimalen možen znesek 137,50 Eur na dan. Ali je naročnik izvedel analizo trga ponudnikov?

Obstajajo tudi referenčni ceniki Gospodarske zbornice Slovenije, Združenja za informatiko in telekomunikacije, kjer so cene nekajkrat višje. Omenjeni cenik so recimo uporabili pripravljavci Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost pri načrtovanju investicij v digitalizacijo.

ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije ponudbenega predračuna in vzorca pogodbe tako, da bo ta glasil: maksimalno 12 človek/dni na mesec.Datum objave: 16.06.2021   12:23
VPRAŠANJE
Naročnik od ponudnikov zahteva, da morajo imeti registrirano dejavnost za storitev svetovanja o informacijskih tehnologijah ali računalniških programih in za opravljanje te dejavnosti vsa potrebna dovoljenja, v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije.
Prav tako je v objavi naročila na PJN določil CPV šifro:
72600000-6 Storitve računalniške podpore in svetovanja
Nedvomno torej gre za dejavnost za storitev svetovanja, ker to zahteva sam naročnik v svoji razpisni dokumentaciji. V tem primeru naročnik mora uporabiti 84. člen ZJN-3, ki v četrtem odstavku določa, da naročnik za oddajo javnega naročila svetovalnih storitev ne sme uporabiti zgolj cene kot edinega merila za oddajo javnega naročila.
Pozivamo naročnika, da razpisno dokumentacijo uskladi z določili ZJN-3, ker bomo v nasprotnem primeru prisiljeni vložiti revizijski zahtevek.


ODGOVOR
Predmet naročila je spremljanje in nadzor strategije digitalizacije v družbah Slovenskih železnic na področjih tovornega prometa, potniškega prometa, poslovnega IS, upravljanje železniškega prometa in upravljanja učinkovitosti in ne svetovanje na področju digitalizacije.
Naročnik je določil CPV kodo, ki je najbolj ustrezna glede na predmet tega javnega naročila. Enako velja za zahtevo glede sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti - za zahtevo glede registracije dejavnosti.
Datum objave: 16.06.2021   12:23
VPRAŠANJE
Glede na predračun ima naročnik morda v načrtu, da se bodo kot ponudnik zopet javili profesorji, ki si s tem denarjem kupujejo priboljšek, del pa ga razdelijo študentom za dvomljivo strokovno delo in temu primerne rezultate dobi naročnik? Ali naročniku in nerodno?


ODGOVOR
Naročnik je ponudbeni predračun oblikoval v skladu s predmetom javnega naročila.Datum objave: 16.06.2021   12:24
VPRAŠANJE
Kot merilo za ocenjevanje prispelih ponudb je naročnik določil ekonomsko najugodnejšo ponudbo na podlagi najnižje cene. To merilo ni skladno z 84. členom ZJN-3, ki v četrtem odstavku določa, da naročnik za oddajo javnega naročila svetovalnih storitev ne sme uporabiti zgolj cene kot edinega merila za oddajo javnega naročila.

ODGOVOR
Predmet naročila je spremljanje in nadzor strategije digitalizacije v družbah Slovenskih železnic na področjih tovornega prometa, potniškega prometa, poslovnega IS, upravljanje železniškega prometa in upravljanja učinkovitosti in ne svetovanje na področju digitalizacije.