Dosje javnega naročila 003821/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Pogarancijsko vzdrževanje kritične strojne opreme MJU/DI in centraliziranih DO proizvajalca HP
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.855.966,84 EUR

JN003821/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.06.2021
JN003821/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.07.2021
JN003821/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.08.2021
JN003821/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 09.09.2021
JN003821/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003821/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 110-289408
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo DJN
gp.mju@gov.si
+386 14781880

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila/aktualna-javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3298
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Pogarancijsko vzdrževanje kritične strojne opreme MJU/DI in centraliziranih DO proizvajalca HP
Referenčna številka dokumenta: JN-3298; ODSHP-16/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Pogarancijsko vzdrževanje kritične strojne opreme MJU/DI in centraliziranih DO proizvajalca HP
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50000000
50312600
50312610
50312620
72267000
72267100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Opredeljeno v razpisni dokumentaciji
II.2.4 Opis javnega naročila
JN-3298; ODSHP-16/2021
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine, kot so navedena v navodilih za pripravo ponudbe v poglavju z nazivom "Razlogi za izključitev".


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.07.2021   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.11.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.07.2021   14:00
Kraj: Samodejno na spletnem naslovu http://ejn.gov.si

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudnikih, skupni vrednosti brez davka, skupni vrednosti davka in skupni vrednosti z davkom ter omogoči dostop do predračuna, ki je naložen v sistemu e-JN v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, v delu »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.06.2021   10:00

Dodatne informacije:
Obrazec »Izjava proizvajalca glede tehnične in kadrovske sposobnosti« je lahko v angleškem jeziku.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz drugega odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14 ZDU-1I, 60/17 in 72/19; ZPVPJN), lahko vloži v 10 (desetih) delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika.

Takso v višini 4.000,00 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN:SI56011001000358802 taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.06.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.06.2021   13:48
VPRAŠANJE

6. člen pogodbe
V primeru katastrofe ali naravne nesreče na primarni lokaciji, preidejo režimi vzdrževanja vseh naprav na sekundarni lokaciji avtomatsko v Režim A.

6/2 Izvajalec zagotavlja zalogo ključnih rezervnih delov po navodilih proizvajalca programske opreme (principala) za morebitno odpravo napak v opredeljenih časovnih rokih za opremo, ki jo vzdržuje.
Predvidevamo, da je prišlo do napake, saj bi moralo biti navedeno: strojne opreme in ne programske. Prosimo za potrditev.

ODGOVOR

Drugi odstavek 6. člena v osnutku pogodbe se spremeni tako, da se glasi:
Izvajalec zagotavlja zalogo ključnih rezervnih delov po navodilih proizvajalca strojne opreme (principala) za morebitno odpravo napak v opredeljenih časovnih rokih za opremo, ki jo vzdržuje

Naročnik bo pred podpisom pogodbe pripravil čistopis v skladu s predmetnim odgovorom.