Dosje javnega naročila 003703/2021
Naročnik: HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
Storitve: Izvedba inventarizacije rastlinskih in živalskih vrst za območje DPN za HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke na srednji Savi
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003703/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.06.2021
JN003703/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.06.2021
JN003703/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003703/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o.
Obrežna ulica 170
2000
SI
Maribor
Slovenija
Gregor Cenc
gregor.cenc@hse-invest.si
+386 23005992
+386 23005991

Internetni naslovi
https://www.hse-invest.si
https://www.hse-invest.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.hse-invest.si/javna-narocila
ESPD: https://www.hse-invest.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=25020
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba inventarizacije rastlinskih in živalskih vrst za območje DPN za HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke na srednji Savi
Referenčna številka dokumenta: 6-2021-001
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvedba inventarizacije rastlinskih in živalskih vrst za območje DPN za HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke na srednji Savi
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba inventarizacije rastlinskih in živalskih vrst za območje DPN za HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke na srednji Savi). Na območju med Medvodami in Zidanim Mostom je predvidena gradnja prvega dela verige hidroelektrarn na srednjem odseku reke Save. V postopku priprave in sprejetja DPN je treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje in presojo sprejemljivosti na varovana območja narave. Popis habitatnih tipov in vrst je na obravnavnem območju že bil izveden in predstavljen v poročilu. Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste, ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja in naravne vrednote za območje srednje Save (za območje od HE Medvode do HE Vrhovo), Center za kartografijo favne in flore, decembra 2010. Podatki popisov in kartiranj ter podatki o živalskih vrstah, ki so starejši od 10 let, so za zanesljivo presojo vplivov lahko zastareli, zato je potrebno ponovno z izvedbo inventarizacije preveriti prisotnost živalskih in rastlinskih vrst.
Namen naročila je izdelati posodobljeno informacijo o izhodiščnem stanju rastlinskih in živalskih vrst na predmetnem območju DPN za HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke na srednji Savi. Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz Projektne naloge za izvedbo inventarizacije rastlinskih in živalskih vrst; Maj 2021, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 11
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik si pridržuje pravico do spremembe (podaljšanje roka, skrajšanje roka, opustitev faze) le-teh zaradi nastopa posebnih okoliščin, katerih naročnik v času priprave dokumentacije ni mogel predvideti, za toliko časa kot so te okoliščine trajale. Dodatni primeri opredeljeni v "VZORCU POGODBE". Navedene spremembe naročnik izvede v skladu s prvo točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Zahteve podane v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.06.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 18.12.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.06.2021   12:05
Kraj: na portalu e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.06.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.06.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.06.2021   13:50
VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
zanimata me dve vprašanji in sicer:
1. Ali je obvezno kandidirati na vse živalske in rastlinske vrste, ali se lahko kandidira samo za 5 ali 6 vrst?
2. V razpisu je navedeno, da mora imeti vsak strokovnjak po dve potrjeni referenci. V zvezi s tem me zanima ali je dovolj, če je oseba samo strokovnjak s svojega področja?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
1. Da, naročnik pričakuje celovito ponudbo za celotni razpisan predmet, kakor je opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, saj naročilo nima predvidenih sklopov.
2. Naročnik bo v tem segmentu znižal kadrovske zahteve, kakor je opredeljene v točki 9.1.4 na eno potrebno referenco za vsakega strokovnjaka svojega področja. Ponudnik (lahko tudi skupno: ponudnik/skupina ponudnikov/podizvajalci) mora torej razpolagati z vsaj desetimi strokovnjaki za opredeljeno področje, kar se izkazuje vsaj z eno referenco iz opredeljenega delovnega področja (en priglašen strokovnjak z ustreznimi referencami lahko izpolnjuje tudi pogoje za več specializiranih področij). Naročnik spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kakor je razvidno iz vsebine razpisne dokumentacije »RD splošni del_Inventarizacija_popravek št. 1«. Kandidati morajo pri pripravi in oddaji prijave upoštevati objavljen popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Datum objave: 17.06.2021   13:51
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Predvideni rok izvedbe celotne naloge je 11 mesecev po podpisu pogodbe. Predmet naloge je specifično terensko delo, ki se ga načrtuje in ga je tudi najbolje opraviti znotraj ene terenske sezone (pomlad - poletje - jesen). Zaradi razpoložljivosti strokovnjakov, načrtovanja, specifičnosti terenskega dela, predvideni obdelavi podatkov in analizi primerjave s stanjem 2008, ki lahko sledijo šele po koncu celotne terenske sezone naročniku predlagamo, da rok izdelave naloge prestavi na november oziroma december v letu 2022.

V projektni nalogi so navedene skupine obdelave, pri čemer je predvideno da bodo ihtiološke raziskave ločeno naročilo. Zanima nas, če je naročnik morda po pomoti izpustil dvoživke.

Zanima nas tudi, kako naročnik predvideva, da se izdelovalec inventarizacije opredeli do intersticielne favne brez ciljne raziskave.


ODGOVOR
Naročnik zaradi »celovitosti ene terenske sezone« podaljšuje rok izvedbe vseh nalog na 17 mesecev po podpisu pogodbe oz. najkasneje do 15.12.2022.

Naročnik ni po pomoti izpustil dvoživk te niso predmet javnega naročila.

Izbrani izvajalec se opredeli glede na dejansko stanje terena in hidromorfoloških značilnosti in predvidi ali opusti nadaljnje raziskave intersticielne favne.

Datum objave: 17.06.2021   13:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V poglavju 2. (Obseg in namen naročila) je podana podrobnejša usmeritev »Inventarizacija se opravi na predvidenem območju posega z vštetim 100 m zunanjim pasom, ki se šteje od roba projektnih ureditev ter od kraja Ponoviče do sotočja Save in Savinje«. V poglavju 3.1 pa »Ponudnik bo dobil situacijo območja pobude v dwg obliki. Pred izvedbo kartiranja pošlje ponudnik del izdelano karto z vrisanimi območji kartiranj naročniku v pregled in potrditev«. Prosimo, da se že v razpisno dokumentacijo vključi digitalna priloga (najbolje shp), ki bo jasno definirala območje projektne naloge inventarizacije. Tako bo nedvoumno in jasno možno podati ponudbeno ceno. Pripravljalcem ponudbe nam namreč niso znane vse možne predvidene projektne ureditve na katere se določi dodatni 100 m zunanji pas.

Predlagamo da se rok izvedbe naloge spremeni v 17 mesecev po podpisu pogodbe.


ODGOVOR

Naročnik bo dopolnil objavljeno razpisno dokumentacijo tako, da bo vključil še opredeljeno digitalna priloga v »shp« obliki.

Naročnik zaradi »celovitosti ene terenske sezone« podaljšuje rok izvedbe vseh nalog na 17 mesecev po podpisu pogodbe oz. najkasneje do 15.12.2022.
Datum objave: 18.06.2021   12:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Območje dela se delno prekriva z območjem Natura 2000 Kum, v katerem so kvalifikacije tri vrste hroščev, dve vrsti metuljev, tri vrste netopirjev ter kačji potočnik, navadna obročnica in navadni koščak. Za te vrste je v projektni nalogi napisano »V kolikor gre za rastlinsko ali živalsko vrsto, ki je uvrščena v območje Natura 2000 je potrebno zajeti vplivno območje skladno s prilogo 1 Pravilnika o presoji sprejemljivosti ....».
Določitev vplivnega območja je predmet Okoljskega poročila in je odvisna od vrste posegov. Menimo, da mora v tem primeru naročnik jasno določiti območje dela, v katerem je treba preveriti prisotnost kvalifikacijskih vrst.


ODGOVOR
Pri ponudbi je potrebno upoštevati samo območje inventarizacije, ki je definirano z »shape« območjem, ki smo ga objavili naknadno. Območje je bilo določeno s strani izdelovalca OP.