Dosje javnega naročila 003896/2021
Naročnik: HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
Storitve: Izdelava dokumentacije za rekonstrukcijo HE Formin in jezu Markovci
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom

JN003896/2021-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 10.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003896/2021-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2021/S 112-295227
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o.
Obrežna ulica 170
2000
SI
Maribor
Slovenija
Gregor Cenc
info@hse-invest.si
+386 23005992
+386 23005991

Internetni naslovi
https://www.hse-invest.si/
https://www.hse-invest.si/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.hse-invest.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3350
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava dokumentacije za rekonstrukcijo HE Formin in jezu Markovci
Referenčna številka dokumenta: 6-2021-002
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izdelava projektne in razpisne dokumentacije za rekonstrukcijo HE Formin in jezu Markovci in sicer izdelava:
a) izdelava idejnega projekta (IDP) in Investicijskega programa (INP),
b) izdelava projekta za razpis (PZR),
c) izdelava projektne dokumentacije za pridobitev projektnih pogojev, mnenj in gradbenega dovoljenja (IZP, DGD),
d) izdelava projekta za izvedbo (PZI),
e) izdelava projekta izvedenih del (PID) in
f) izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje (NOV),
g) izvajanje projektantskega nadzora in sodelovanje z naročnikom in investitorjem.
Vsa navedena dokumentacija mora biti izdelana v skladu s pravili stroke (veljavno zakonodajo, priporočili in publikacijami IZS) in zahtevami naročnika in investitorja. Podrobnejša opredelitev in vsebina predmeta javnega naročila je opredeljena v dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (III. Tehnične zahteve in specifikacije in IV. Predračun).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
6-2021-002
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 53
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru nastopa spremenjenih okoliščin, katerih ni mogel predvideti, nastalih po sklenitvi pogodbe, sklenjene na osnovi tega naročila, podaljša/skrajša rok izvedbe (velja za vmesne roke kot tudi končni rok izvedbe) naročila z izvajalcem. Dodatne opcije podaljšanj oz. spremembe rokov so opredeljene v Vzorcu pogodbe (vse po 1. tč. 1.odst. 95 člena ZJN-3).
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Opredeljeno v dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Opredeljeno v dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Opredeljeno v dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Opredeljeno v dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Opredeljeno v dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) - ZAID in Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 - popr., 61/20, 65/20, 15/21 - ZDUOP) - GZ). Dodatno opredeljeno v dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.

III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.07.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 06.11.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.06.2021   12:00

Dodatne informacije:
Odpiranje prijav bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 09.07.2021 12:01. Odpiranje prijav v skladu z ZJN-3 ni javno.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o.
Obrežna ulica 170
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.06.2021   Dodatna pojasnila
Objavljenih še ni nobenih dodatnih pojasnil.