Dosje javnega naročila 003838/2021
Naročnik: OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig
Gradnje: IZBIRA IZVAJALCA GRADBENIH, INŠTALACIJSKIH TER TESARSKO OBRTNIŠKIH DEL ZA IZGRADNJO KOLIŠČARSKE NASELBINE NA LJUBLJANSKEM BARJU
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003838/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.06.2021
JN003838/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003838/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA IG
Govekarjeva cesta 6
1292
SI
Ig
Slovenija
info@obcina-ig.si
+386 12802300

Internetni naslovi
https://www.obcina-ig.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.s-procurement.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si/
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZBIRA IZVAJALCA GRADBENIH, INŠTALACIJSKIH TER TESARSKO OBRTNIŠKIH DEL ZA IZGRADNJO KOLIŠČARSKE NASELBINE NA LJUBLJANSKEM BARJU
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo zajema izbiro izvajalca gradbenih, inštalacijskih, tesarskih in obrtniških del za izvedbo projekta:
»Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju gradnja koliščarske naselbine z ojezeritvijo in povezovalno potjo«.

Predmet naročila je podrobneje opredeljen v dokumentu OBR-Popisi del ter PZI dokumentacija, ki je dostopna na www.obcina-ig.si.

Dela se izvajajo v obdobju 2021 (predvidoma do konca septembra 2021). Naročnik dopušča možnost podaljšanja izvajanja del v letu 2022 v primeru utemeljenih okoliščin (npr. neugodni vremenski pogoji, poplavljenost območja itd.)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Gradbena in inštalacijska dela
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema izbiro izvajalca gradbenih, inštalacijskih ter tesarskih del za izvedbo projekta:
»Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju gradnja koliščarske naselbine z ojezeritvijo in povezovalno potjo«.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določbami vzorca pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 2020, prednostne osi 6.4: Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Tesarsko obrtniška dela
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema izbiro izvajalca gradbenih, inštalacijskih ter tesarskih del za izvedbo projekta:
»Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju gradnja koliščarske naselbine z ojezeritvijo in povezovalno potjo«.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določbami vzorca pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 2020, prednostne osi 6.4: Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.06.2021   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.06.2021   13:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.06.2021   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.06.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.06.2021   14:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

SKLOP 1, 2.Dovod vode v laguno, A. PREDDELA IN OSTALA DELA, postavka: Izdelava elaborata o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z uredbo oz. predpisi za tovrtstno področje - SKUPNO ZA CELOTEN PROJEKT.

1. Ali ta postavka torej zajema celoten projekt, tudi SKLOP2?
2. Kaj se bo zgodilo, če bo izvajalec izvajal samo en sklop in ne obeh, ali to pomeni, da bo moral pripraviti elaborat tudi za dela, ki jih ne bo izvajal?ODGOVOR
SKLOP 1, 2.Dovod vode v laguno, A. PREDDELA IN OSTALA DELA, postavka Izdelava ELABORATA o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z uredbo oz.predpisi za tovrstno področje - SKUPNO ZA CELOTEN SKLOP.Datum objave: 16.06.2021   14:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

SKLOP1, 2.Dovod vode v laguno, postavka: Izdelava projekta izvedenih del PID ZA SKLOP 4.
Sklopa 4 ni, kaj naj ponudniki upoštevamo?

ODGOVOR
Izdelava projekta izvedenih del PID ZA SKLOP 1 kos 1,00 0,00 0,00Datum objave: 16.06.2021   14:03
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Kaj je mišljeno pri postavki:
v terenu IV.ktg. 10% m3 20?


Postavka se nahaja v sklopu1, zavihek ojezeritev, zemeljska dela.ODGOVOR
Površinski odkop humusa v povprečni debelini 30 cm z odlaganjem ob rob izkopa ali premetom do 10 m od gradbene jame. Obračun za 1 m3. v terenu III. ktg. 90%
v terenu IV.ktg. 10%

Naročnik je objavil popravek RD.

Datum objave: 16.06.2021   14:04
VPRAŠANJE
8 Razkladanje, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje v slojih po 50 cm, vključno stroški deponije (lokacijo pridobi izvajalec) materiala od izkopa (postavke 5,6,7). Obračun za 1 m3. m3 942


Postavke ne razumemo, ali gre za nakladanje in odvoz na trajno deponijo?

ODGOVOR
postavka 8 predvideva ureditev trajne deponije, ki jo izbere izvajalec, za material v postavki 5,6,7, kjer je že upoštevan prevoz na trajno deponijo.Datum objave: 16.06.2021   14:04
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V Navodilih za izdelavo pondube je pod točko C.2) DODATNI POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA PONUDNIKE, KI ODDAJO PONUDBO ZA SKLOP 2, 11. Pogoj (Referenčni pogoj SKLOP 2) v drugem odstavku navedeno:
"Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih 15 letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno izvedel vsaj en istovrstni posel, ki je obsegal izdelavo lesenega objekta v celoti v skupni površini najmanj 40 m2. Posel šteje za dokončanega z dnem podpisa primopredajnega zapisnika."
V nadaljevanju predmetne točke je navedeno:
"Zahtevano dokazilo:
Ponudnik referenčne posle navede v obrazec OBR-Referenčni posli gospodarskega subjekta. V fazi oddaje ponudbe ni potrebno, da so referenčni posli potrjeni s strani naročnika referenčnega posla. Naročnik si v fazi pregleda ponudb pridržuje pravico zahtevati referenčna potrdila, potrjena s strani naročnika referenčnega posla."

Predmetni obrazec OBR-Referenčni posli gospodarskega subjekta pa zahteva:  izdelavo lesene strešne konstrukcije in kritine naravnega videza (slama, trstičevje ipd.) v skupni površini 40 m2 oz. več.


Vprašanje naročniku: kaj naročnik zahteva?ODGOVOR
Naročnik je spremenil obrazec OBR-Referenčni posli gospodarskega subjekta. Popravek RD bo objavljen pri objavi predmetnega postopka v informacijskem sistemu S-Procurement.Datum objave: 16.06.2021   14:04
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V Navodilih za izdelavo ponudbe je v točki C.1) DODATNI POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA PONUDNIKE, KI ODDAJO PONUDBO ZA SKLOP 1 v drugem odstavku zahtevano:
"Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih 10 letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno izvedel vsaj en istovrstni posel, ki je obsegal izvedbo ojezeritve ali sanacijo vodnega objekta volumna min. 1.000 m3 ali zahtevan izkop na nenosilnih tleh s prečrpavanjem talne vode volumna 1.000 m3. Posel šteje za dokončanega z dnem podpisa primopredajnega zapisnika."
V nadaljevanju predmetne točke pa:"Zahtevano dokazilo:
Ponudnik referenčne posle navede v obrazec OBR-Referenčni posli gospodarskega subjekta. V fazi oddaje ponudbe ni potrebno, da so referenčni posli potrjeni s strani naročnika referenčnega posla. Naročnik si v fazi pregleda ponudb pridržuje pravico zahtevati referenčna potrdila, potrjena s strani naročnika referenčnega posla."

V OBR-Referenčni posli gospodarskega subjekta pa je zahtevano:
" izvedbo ojezeritve ali sanacijo vodnega objekta volumna 2.000 m3 oz. več ali zahtevan izkop za deponijo s tesnjenjem volumna 2.000 m3 oz. več"

Vprašanje naročniku: kaj naročnik zahteva?ODGOVOR: Naročnik je spremenil obrazec OBR-Referenčni posli gospodarskega subjekta. Popravek RD bo objavljen pri objavi predmetnega postopka v informacijskem sistemu S-Procurement.
Datum objave: 16.06.2021   14:05
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V popisu del v Sklopu 2, razdelek:
1. BRV ČEZ IŠČICO, zaporedna št. 28 Izdelava projekta izvedenih del PID za sklop 2
2. OPREMA, zaporedna št. 8. Izdelava projekta izvedenih del PID za sklop 3.
3. KOLIBE, zaporedna št. 9. Izdelava projekta izvedenih del PID

Prosimo za popravek popisa del.ODGOVOR
Naročnik je spremenil popise del. Popravek RD bo objavljen pri objavi predmetnega postopka v informacijskem sistemu S-Procurement.