Dosje javnega naročila 003838/2021
Naročnik: OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig
Gradnje: IZBIRA IZVAJALCA GRADBENIH, INŠTALACIJSKIH TER TESARSKO OBRTNIŠKIH DEL ZA IZGRADNJO KOLIŠČARSKE NASELBINE NA LJUBLJANSKEM BARJU
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003838/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.06.2021
JN003838/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.06.2021
JN003838/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.06.2021
JN003838/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003838/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA IG
Govekarjeva cesta 6
1292
SI
Ig
Slovenija
info@obcina-ig.si
+386 12802300

Internetni naslovi
https://www.obcina-ig.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.s-procurement.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si/
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZBIRA IZVAJALCA GRADBENIH, INŠTALACIJSKIH TER TESARSKO OBRTNIŠKIH DEL ZA IZGRADNJO KOLIŠČARSKE NASELBINE NA LJUBLJANSKEM BARJU
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo zajema izbiro izvajalca gradbenih, inštalacijskih, tesarskih in obrtniških del za izvedbo projekta:
»Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju gradnja koliščarske naselbine z ojezeritvijo in povezovalno potjo«.

Predmet naročila je podrobneje opredeljen v dokumentu OBR-Popisi del ter PZI dokumentacija, ki je dostopna na www.obcina-ig.si.

Dela se izvajajo v obdobju 2021 (predvidoma do konca septembra 2021). Naročnik dopušča možnost podaljšanja izvajanja del v letu 2022 v primeru utemeljenih okoliščin (npr. neugodni vremenski pogoji, poplavljenost območja itd.)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Gradbena in inštalacijska dela
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema izbiro izvajalca gradbenih, inštalacijskih ter tesarskih del za izvedbo projekta:
»Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju gradnja koliščarske naselbine z ojezeritvijo in povezovalno potjo«.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določbami vzorca pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 2020, prednostne osi 6.4: Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Tesarsko obrtniška dela
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema izbiro izvajalca gradbenih, inštalacijskih ter tesarskih del za izvedbo projekta:
»Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju gradnja koliščarske naselbine z ojezeritvijo in povezovalno potjo«.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določbami vzorca pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 2020, prednostne osi 6.4: Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.06.2021   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.06.2021   13:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.06.2021   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.06.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.06.2021   14:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

SKLOP 1, 2.Dovod vode v laguno, A. PREDDELA IN OSTALA DELA, postavka: Izdelava elaborata o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z uredbo oz. predpisi za tovrtstno področje - SKUPNO ZA CELOTEN PROJEKT.

1. Ali ta postavka torej zajema celoten projekt, tudi SKLOP2?
2. Kaj se bo zgodilo, če bo izvajalec izvajal samo en sklop in ne obeh, ali to pomeni, da bo moral pripraviti elaborat tudi za dela, ki jih ne bo izvajal?ODGOVOR
SKLOP 1, 2.Dovod vode v laguno, A. PREDDELA IN OSTALA DELA, postavka Izdelava ELABORATA o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z uredbo oz.predpisi za tovrstno področje - SKUPNO ZA CELOTEN SKLOP.Datum objave: 16.06.2021   14:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

SKLOP1, 2.Dovod vode v laguno, postavka: Izdelava projekta izvedenih del PID ZA SKLOP 4.
Sklopa 4 ni, kaj naj ponudniki upoštevamo?

ODGOVOR
Izdelava projekta izvedenih del PID ZA SKLOP 1 kos 1,00 0,00 0,00Datum objave: 16.06.2021   14:03
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Kaj je mišljeno pri postavki:
v terenu IV.ktg. 10% m3 20?


Postavka se nahaja v sklopu1, zavihek ojezeritev, zemeljska dela.ODGOVOR
Površinski odkop humusa v povprečni debelini 30 cm z odlaganjem ob rob izkopa ali premetom do 10 m od gradbene jame. Obračun za 1 m3. v terenu III. ktg. 90%
v terenu IV.ktg. 10%

Naročnik je objavil popravek RD.

Datum objave: 16.06.2021   14:04
VPRAŠANJE
8 Razkladanje, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje v slojih po 50 cm, vključno stroški deponije (lokacijo pridobi izvajalec) materiala od izkopa (postavke 5,6,7). Obračun za 1 m3. m3 942


Postavke ne razumemo, ali gre za nakladanje in odvoz na trajno deponijo?

ODGOVOR
postavka 8 predvideva ureditev trajne deponije, ki jo izbere izvajalec, za material v postavki 5,6,7, kjer je že upoštevan prevoz na trajno deponijo.Datum objave: 16.06.2021   14:04
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V Navodilih za izdelavo pondube je pod točko C.2) DODATNI POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA PONUDNIKE, KI ODDAJO PONUDBO ZA SKLOP 2, 11. Pogoj (Referenčni pogoj SKLOP 2) v drugem odstavku navedeno:
"Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih 15 letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno izvedel vsaj en istovrstni posel, ki je obsegal izdelavo lesenega objekta v celoti v skupni površini najmanj 40 m2. Posel šteje za dokončanega z dnem podpisa primopredajnega zapisnika."
V nadaljevanju predmetne točke je navedeno:
"Zahtevano dokazilo:
Ponudnik referenčne posle navede v obrazec OBR-Referenčni posli gospodarskega subjekta. V fazi oddaje ponudbe ni potrebno, da so referenčni posli potrjeni s strani naročnika referenčnega posla. Naročnik si v fazi pregleda ponudb pridržuje pravico zahtevati referenčna potrdila, potrjena s strani naročnika referenčnega posla."

Predmetni obrazec OBR-Referenčni posli gospodarskega subjekta pa zahteva:  izdelavo lesene strešne konstrukcije in kritine naravnega videza (slama, trstičevje ipd.) v skupni površini 40 m2 oz. več.


Vprašanje naročniku: kaj naročnik zahteva?ODGOVOR
Naročnik je spremenil obrazec OBR-Referenčni posli gospodarskega subjekta. Popravek RD bo objavljen pri objavi predmetnega postopka v informacijskem sistemu S-Procurement.Datum objave: 16.06.2021   14:04
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V Navodilih za izdelavo ponudbe je v točki C.1) DODATNI POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA PONUDNIKE, KI ODDAJO PONUDBO ZA SKLOP 1 v drugem odstavku zahtevano:
"Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih 10 letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno izvedel vsaj en istovrstni posel, ki je obsegal izvedbo ojezeritve ali sanacijo vodnega objekta volumna min. 1.000 m3 ali zahtevan izkop na nenosilnih tleh s prečrpavanjem talne vode volumna 1.000 m3. Posel šteje za dokončanega z dnem podpisa primopredajnega zapisnika."
V nadaljevanju predmetne točke pa:"Zahtevano dokazilo:
Ponudnik referenčne posle navede v obrazec OBR-Referenčni posli gospodarskega subjekta. V fazi oddaje ponudbe ni potrebno, da so referenčni posli potrjeni s strani naročnika referenčnega posla. Naročnik si v fazi pregleda ponudb pridržuje pravico zahtevati referenčna potrdila, potrjena s strani naročnika referenčnega posla."

V OBR-Referenčni posli gospodarskega subjekta pa je zahtevano:
" izvedbo ojezeritve ali sanacijo vodnega objekta volumna 2.000 m3 oz. več ali zahtevan izkop za deponijo s tesnjenjem volumna 2.000 m3 oz. več"

Vprašanje naročniku: kaj naročnik zahteva?ODGOVOR: Naročnik je spremenil obrazec OBR-Referenčni posli gospodarskega subjekta. Popravek RD bo objavljen pri objavi predmetnega postopka v informacijskem sistemu S-Procurement.
Datum objave: 16.06.2021   14:05
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V popisu del v Sklopu 2, razdelek:
1. BRV ČEZ IŠČICO, zaporedna št. 28 Izdelava projekta izvedenih del PID za sklop 2
2. OPREMA, zaporedna št. 8. Izdelava projekta izvedenih del PID za sklop 3.
3. KOLIBE, zaporedna št. 9. Izdelava projekta izvedenih del PID

Prosimo za popravek popisa del.ODGOVOR
Naročnik je spremenil popise del. Popravek RD bo objavljen pri objavi predmetnega postopka v informacijskem sistemu S-Procurement.Datum objave: 22.06.2021   13:54
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Za postavko:
SKLOP 1: Čiščenje gradbišča in poti s pripadajočo zunanjo ureditvijo ter odvozom vseh smeti izvajalca oziroma njegovih podizvajalcev. cpl 1,00

Potrebujemo več informacij:
1. kaj točno se zahteva pri postavki, čiščenje česa vsega je upoštevano v tej postavki, obseg del
2. kaj pomeni "s pripadajočo zunanjo ureditvijo", glede na to, da se dela v SKLOPU 1 izvajajo zunaj, kaj je pripadajoča zunanja ureditev pri ojezeritvi, zabijanju pilotov, prometni ureditvi, dovodu vode v laguno in sončni elektrarni?
3. ali gre pri tej postavki samo za dela, ki jih bo izvajalec izvajal v SKLOPU1?

ODGOVOR
1_ Podrobna obrazložitev obsega del je v DGD- Vodilna mapa- tekstualni del: točka 5. Opis pričakovanih vplivov objketa na neposredno okolico z navedbo ustreznih ukrepov.
2_Pripadajoča zunanja ureditev: glejte grafični del DGD- Ureditvena situacija-širše, št. proj.: AOP-02/2018-2, list 03, Ureditvena situacija- notranjega območja kolišča, št. p. AOP-02/2018-2, list 04, list 5, list 6
3_DA za dela v SKLOPU 1Datum objave: 22.06.2021   13:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas ali je lahko vodja del in vodja gradnje ena oseba?

Hvala.

ODGOVOR
Da, vodja del in vodja gradnje sta lahko ista oseba, v kolikor izpolnjujeta pogoje za opravljanje obeh funkcij.
Datum objave: 22.06.2021   13:55
VPRAŠANJE
Prosimo, da zaradi obsežnosti ponudbe podaljšate rok oddaje ponudbe.

ODGOVOR
Naročnik je podaljašal rok za oddajo ponudb. Popravek bo objavljen pri objavi predmetnega naročila.Datum objave: 22.06.2021   13:55
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo za odgovor na vprašanje, ki smo vam ga zastavili že 16.6.2021, pa do danes (22.6.2021) še nismo dobili odgovora:

Za postavko:
SKLOP 1: Čiščenje gradbišča in poti s pripradajočo zunanjo ureditvijo ter odvozom vseh smeti izvajalca oziroma njegovih podizvajalcev. cpl 1,00

Potrebujemo več inforamcij:
1. kaj točno se zahteva pri postavki, čiščenje česa vsega je upoštevano v tej postavki, obseg del
2. kaj pomeni "s pripradajočo zunajo ureditvijo", glede na to, da se dela v SKLOPU 1 izvajajo zunaj, kaj je pripadajoča zunanja ureditev pri ojezeritvi, zabijanju pilotov, prometni ureditvi, dovodu vode v laguno in sončni elektrarni?
3. ali gre pri tej postavki samo za dela, ki jih bo izvajalec izvajal v SKLOPU 1?

Hvala.ODGOVOR
Pojasnilo je bilo podano.Datum objave: 23.06.2021   09:57
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Objavili ste nova popisa del. Prosili bi vas, da v popisih del označite kaj se je spremenilo od predhodnih, saj je popisa del preveč, da bi ponudniki iskali razlike.

Hvala vam.

ODGOVOR
Popravki v popisih del so barvno označeni. Poleg slednjih, so bili izvedeni tudi popravki v formulah.Datum objave: 03.07.2021   13:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za odgovore oz. pojasnila glede sledečih vprašanj:

1. vprašanje: kakšen in kako obdelan naj bi bil les za gradnjo koliščarskih kolib? V opisu kolib je omenjena uporaba jesena ali hrasta za nosilne kole. Katera vrsta lesa je predvidena za ostale lesene elemente? Predvidevamo, da mora biti ves les brez lubja (nekje je bila omenjena impregnacija?), ali to drži (les brez lubja in impregniran?). Kakšni naj bodo vidni zaključki lesenih elementov? (ali so lahko ravno / poševno žagani ali morajo biti ročno obdelani »kot v koliščarskih časih«?).

2. vprašanje: kakšne naj bodo vezi lesenih elementov kolib? Redki detajli, ki so prikazani v projektni dokumentaciji, kažejo vezi s (skritimi?) sodobnimi kovinskimi povezniki. Ker gre za rekonstrukcijo prazgodovinskih kolib, domnevamo, da ne smejo biti te vezi vidne, ali to drži? Obratno, domnevamo, da morajo biti povsod na vidnih stikih nakazane vezi kot bi bile narejene nekoč (lubje, vrvi, leseni mozniki), ali to drži?

3. vprašanje: kako naj so obdelane deske (hrastovega) tlaka kolib? Ker ni nikjer glinenih tlakov (v zadnji verziji razpisa so bili tlaki umaknjeni?), in posledično gre za viden element, domnevamo da najbrž ne smejo biti deske žagane strojno ampak so lahko le ročno cepljene, ali to drži?

4. vprašanje: ali bo naročnik zahteval garancijo na obstojnost lesenih konstrukcij kolib? Okrogli oz. neobdelani les za gradnjo ni vsakodnevni artikel ni posledično ni mogoče za njega pridobiti potrdila o kvaliteti. Prav tako bo nemogoče garantirati kvaliteto in obstojnost vezi pri kolibi 5, ki naj bi bila grajena le iz »koliščarskih« materialov.

5. vprašanje: ali je dopustno prekriti strehe kolib s trstičevjem kot alternativi sicer zahtevani pšenični (v skrajnem primeru rženi) slami (pri kolibi 2 navedeno, da naj je zgornji del kritine iz trstičevja?). Domnevamo, da bo v predvidenem terminu izvedbe oz. gradnje kolib (avgust - september 2021) nemogoče zagotoviti zadostne količine slame, primerne za kritino.

6. vprašanje: za razliko od prejšnjih različic razpisa, v tem razpisu ni pri popisu kolib 4 in 5 kritine (za kolibo 4 je bilo prej predvideno lubje), prepletov sten, ometov, vrat in oken ... Ali gre za pomoto ali teh postavk dejansko ni? Če ostaneta konstrukciji kolib brez kritine in posledično nezavarovani pred vremenskimi vplivi, bosta relativno hitro propadli, predvsem konstrukcija kolibe 5, ki bo vezana le z »koliščarskimi« materiali

7. vprašanje: ali površina (m2) ostrešja in kritine kolib, navedena v popisu, drži? Po naših izračunih je dejanska površina pri vseh kolibah za cca 1/3 večja.

8. vprašanje oz. pripomba: zavedamo se, da je naročnik navedel v razpisu, da je dobavljivost materiala izključno v domeni ponudnika in da ta ne sme vplivati na končni rok izvedbe. Vseeno bi pripomnili, da zastavljeni rok izvedbe (avgust - september 2021) ter edina ponujena izjema za zamik roka izvedbe (vremenske ujme), ne ponujajo dovolj manevrskega prostora za pridobitev materialov, ki so glede na izjemnost projekta težko redno dobavljivi (les, ki bo / je bil posekam v primernem - zimskem - času, da je obstojen, leska / vrba za preplete, materiali za vezi, slama ... (slamo je potrebno naročiti vsaj nekaj mesecev, če ne eno leto vnaprej, sicer pa je vsa oddana ...). Zastavljamo vprašanje, ali je sprejemljivo za naročnika, da se zaradi specifike projekta med izjeme ki omogočajo zamik izvedbe projekta v leto 2022, navede tudi težava z dobavljivostjo specifičnih / težje dobavljivih materialov.

Hvala


ODGOVOR
1) Vsi materiali so obdelani strojno.
Za ostale lesene materiale je opis naveden znotraj posamezne postavke, razen za okna in vrata, je možna tudi kot npr. bukev oziroma material, ki bistveno ne odstopa od splošno predpisanih
Inpregnacija ni predvidena pri lesenih materialih za gradnjo kolib.
Za vidne zaključke naročnik ne zahteva ročne obdelave. Eventualno na izredno vidnih mestih.

2)Da, gre za sodobno obdelavo, ki se jo eventualno na izredno vidnih mestih "zakrije npr. z vrvmi ali podobno".

3) Naročnik tega ne zhteva, materiali so obdelani strojno.

4) Za kolibi 4 in 5 se izvede samo skelet.
Garancije so zahtevane skladno z osnutkom pogodbe, ki je priloga RD.

5) Da trstičevje je dopustno.

6) Za kolibi 4 in 5 se izvede samo skelet.

7)
1. koliba kvadratura kritine 58 m2
2. koliba kvadratura kritine 65 m2
3. koliba kvadratura kritine 58 m2

8) Da, naročnik dopušča možnost podaljšanja rokov izvedbe glede na navedeno tudi v leto 2022, skladno z osnutkom pogodbe, ki je priloga RD.