Dosje javnega naročila 003932/2021
Naročnik: Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o., Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik - Aerodrom
Blago: ZEMELJSKI PLIN
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom

JN003932/2021-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 11.06.2021
JN003932/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.06.2021
JN003932/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.07.2021
JN003932/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.07.2021
JN003932/2021-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 22.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003932/2021-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2021/S 113-298033
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o.
Zgornji Brnik 130A
4210
SI042
Brnik - Aerodrom
Slovenija
Služba za nabavo, Renata Zaletelj
renata.zaletelj@fraport-slovenija.si
+386 42061408
+386 42022409

Internetni naslovi
http://www.fraport-slovenija.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/401867/RD_zemeljski_plin.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3394
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Letališke dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ZEMELJSKI PLIN
Referenčna številka dokumenta: JN-3394
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09123000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je stalna dobava zemeljskega plina za potrebe letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, in sicer za 9 odjemnih mest. Začetek dobave: takoj po sklenitvi pogodbe, zaključek dobave: 3 leta po sklenitvi pogodbe.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09123000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je stalna dobava zemeljskega plina za potrebe letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, in sicer za 9 odjemnih mest. Začetek dobave: takoj po sklenitvi pogodbe, zaključek dobave: 3 leta po sklenitvi pogodbe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Naročnik bo zahteval, da skupina izvajalcev, ki predloži skupno prijavo in ponudbo in je izbrana kot najugodnejši ponudnik za izvedbo javnega naročila, po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila in pred podpisom pogodbe, naročniku predloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, v katerem mora biti natančno opredeljena odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila z navedbo vrednosti in vrste del, ki jih bodo izvedli v okviru pogodbe in ki mora vsebovati določilo, da vsi izvajalci, ne glede na opredelitev odgovornosti, naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno. Omenjeni pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti veljaven celoten čas, v katerem takšen konzorcij izvaja javno naročilo.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.07.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.07.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
V skladu z zakonom, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o.
Zgornji Brnik 130A
4210
Brnik - Aerodrom
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.06.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.07.2021   10:23
VPRAŠANJE
Vezano na vzorec pogodbe:

1. 2. odstavek 1. člena: Ta določba mora vsebovati možnost za dobavitelja, da ne dobavlja po tej pogodbi, če je taka dobava zanj izrazito neugodna oziroma je to obdobje v tem primeru potrebno ustrezno omejiti.

2. odstavek 7. člena: Obračunske podatke od operaterja distribucijskega sistema prejmemo 5. delovni dan v mesecu. Račun pa lahko izdamo šele, ko prejmemo obračunske podatke. Odstavek v členu bi bilo potrebno spremeniti, in sicer: Dobavitelj bo račun izjavil enkrat mesečno, in ga dostavil naročniku do konca 8. delovnega dne v mesecu, za dobavo opravljeno v preteklem mesecu.

3. V 1. odstavku 8. člena je višina zamudnih obresti še enkrat nižja kot so zakonsko določene. Višino zamudnih obresti bi bilo potrebno opredeliti tako kot so zakonsko določene.

4. V 9. členu je potrebno izraz Sistemski operater distribucijskega omrežja nadomestiti s sedaj veljavnim izrazom Operater distribucijskega sistema po noveli Energetskega zakona (EZ-1).

5. V 3. odstavku 9. člena je potrebno v tekstu spremeniti: v Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 17/14) nadomestiti z v Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 60/19 uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 ZURE).

6. V 6. odstavku 11. člena je zapisano: Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja.

Predlagamo izbris zapisanega. Tega pogoja v ZJN ni več, zdaj je to nadomestil tim. »razvezni pogoj«, ki pa je že v celoti vsebovan v 18. členu tega predloga pogodbe.

7. 1. odstavek 13. člena: Če je člen zastavljen, tako kot je predlagan, je tako določilo nično, saj možnosti odpovedi med pogodbenima strankama nista uravnoteženi. Predlagamo zapis Pogodbena stranka lahko razdre oziroma odpove in odstopi od te pogodbe brez odpovednega roka, če druga stranka bistveno krši njena določila.

8. V zgoraj navedenih primerih, za katere je odgovoren dobavitelj, je dobavitelj dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene vrednosti (kot je opredeljena v 6. členu te pogodbe) in vso škodo. Naročnik lahko plačilo škode in pogodbeno kazen pobota z zapadlimi in neplačanimi obveznostmi do dobavitelja po tej pogodbi.

Predlagamo prilagoditev 7. odstavka 11. člena, saj npr. taka posledica v primeru prve alineje prejšnjega odstavka (javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja) ni poštena.

9. V 4. odstavku 6. člena je zapisano, da v kolikor se cena zemeljskega plina zmanjša za 5 % oziroma več, se bo sklenil dodatek k pogodbi o dobavi zemeljskega plina, v katerem bo določena sorazmerno nižja cena. Izhodišče za primerjavo spremembe cene je javno objavljena cena ponudnika za pravne osebe in odstotek odstopanja od ponujene cene.

Zapis je kot takšen nesprejemljiv, saj ni opredeljeno kaj se zgodi v primeru zvišanja cen. Cene v cenikih dobavitelja se lahko znižajo, lahko pa se v naslednjem obdobju povišajo in to za dobavitelja predstavlja preveliko tveganje. Člen mora biti opredeljen drugače ali pa odmaknjen.


ODGOVOR
V1: 2. odstavek 1. člena: Ta določba mora vsebovati možnost za dobavitelja, da ne dobavlja po tej pogodbi, če je taka dobava zanj izrazito neugodna oziroma je to obdobje v tem primeru potrebno ustrezno omejiti.
O1: Naročnik določil pogodbe ne bo spremenil.
V2: odstavek 7. člena: Obračunske podatke od operaterja distribucijskega sistema prejmemo 5. delovni dan v mesecu. Račun pa lahko izdamo šele, ko prejmemo obračunske podatke. Odstavek v členu bi bilo potrebno spremeniti, in sicer: Dobavitelj bo račun izjavil enkrat mesečno, in ga dostavil naročniku do konca 8. delovnega dne v mesecu, za dobavo opravljeno v preteklem mesecu.
O2: Naročnik sprejme predlog spremembe 2. odstavka 7. člena pogodbe, ki se glasi: Dobavitelj bo račun izstavil enkrat mesečno, in ga dostavil naročniku do konca 8. delovnega dne v mesecu, za dobavo, opravljeno v preteklem mesecu.
V3: V 1. odstavku 8. člena je višina zamudnih obresti še enkrat nižja kot so zakonsko določene. Višino zamudnih obresti bi bilo potrebno opredeliti tako kot so zakonsko določene.
O3: Naročnik določil pogodbe ne bo spremenil.
V4: V 9. členu je potrebno izraz Sistemski operater distribucijskega omrežja nadomestiti s sedaj veljavnim izrazom Operater distribucijskega sistema po noveli Energetskega zakona (EZ-1).
O4: Naročnik sprejme predlog spremembe 9. člena, kjer se izraz Sistemski operater distribucijskega omrežja nadomestiti s sedaj veljavnim izrazom Operater distribucijskega sistema po noveli Energetskega zakona (EZ-1).
V5: V 3. odstavku 9. člena je potrebno v tekstu spremeniti: v Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 17/14) nadomestiti z v Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 60/19 uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 ZURE).
O5: Se spremeni skladno s predlogom.
V6: V 6. odstavku 11. člena je zapisano: Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja.
Predlagamo izbris zapisanega. Tega pogoja v ZJN ni več, zdaj je to nadomestil tim. »razvezni pogoj«, ki pa je že v celoti vsebovan v 18. členu tega predloga pogodbe.
O6: Predzadnji odstavek: »Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja. O prenehanju pogodbe iz navedenega razloga naročnik pisno obvesti dobavitelja in s prejemom navedenega pisnega obvestila s strani naročnika pogodba preneha veljati.«, se briše. Zadnji odstavek 11. člena se po novem glasi: »V zgoraj navedenih primerih in v primerih razveze pogodbe iz 18. člena te pogodbe je dobavitelj dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene vrednosti (kot je opredeljena v 6. členu te pogodbe) in vso škodo. Naročnik lahko plačilo škode in pogodbeno kazen pobota z zapadlimi in neplačanimi obveznostmi do dobavitelja po tej pogodbi.«
V7: 1. odstavek 13. člena: Če je člen zastavljen, tako kot je predlagan, je tako določilo nično, saj možnosti odpovedi med pogodbenima strankama nista uravnoteženi. Predlagamo zapis Pogodbena stranka lahko razdre oziroma odpove in odstopi od te pogodbe brez odpovednega roka, če druga stranka bistveno krši njena določila.
O7: Naročnik določil pogodbe ne bo spremenil.
V8: V zgoraj navedenih primerih, za katere je odgovoren dobavitelj, je dobavitelj dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene vrednosti (kot je opredeljena v 6. členu te pogodbe) in vso škodo. Naročnik lahko plačilo škode in pogodbeno kazen pobota z zapadlimi in neplačanimi obveznostmi do dobavitelja po tej pogodbi.
Predlagamo prilagoditev 7. odstavka 11. člena, saj npr. taka posledica v primeru prve alineje prejšnjega odstavka (javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja) ni poštena.
O8: Naročnik določil pogodbe ne bo spremenil.
V9: V 4. odstavku 6. člena je zapisano, da v kolikor se cena zemeljskega plina zmanjša za 5 % oziroma več, se bo sklenil dodatek k pogodbi o dobavi zemeljskega plina, v katerem bo določena sorazmerno nižja cena. Izhodišče za primerjavo spremembe cene je javno objavljena cena ponudnika za pravne osebe in odstotek odstopanja od ponujene cene.
Zapis je kot takšen nesprejemljiv, saj ni opredeljeno kaj se zgodi v primeru zvišanja cen. Cene v cenikih dobavitelja se lahko znižajo, lahko pa se v naslednjem obdobju povišajo in to za dobavitelja predstavlja preveliko tveganje. Člen mora biti opredeljen drugače ali pa odmaknjen.
O9: Naročnik določil pogodbe ne bo spremenil.