Dosje javnega naročila 003825/2021
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica
Storitve: RP Bovec izdelava projektne dokumentacije za obnovo 20 kV stikališča
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 78.864,77 EUR

JN003825/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.06.2021
JN003825/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.07.2021
JN003825/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.08.2021
JN003825/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.08.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003825/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
SI043
Nova Gorica
Slovenija
javna.narocila@elektro-primorska.si
+68 53396600

Internetni naslovi
http://www.elektro-primorska.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.elektro-primorska.si/razpisi/aktualni-razpisi-1
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3400
I.6 Glavna področja dejavnosti
Proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: RP Bovec izdelava projektne dokumentacije za obnovo 20 kV stikališča
Referenčna številka dokumenta: 13-S/NMV/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projektne dokumentacije. Natančnejši opis se nahaja v Dokumentaciji o oddaji javnega naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
13-S/NMV/2021
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.09.2021
Konec: 31.12.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.07.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.07.2021   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.06.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.06.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.06.2021   09:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V zvezi s predmetnim razpisom imamo sledeča vprašanja:

1. Kateri roki izdelave projektne dokumentacije so veljavni?
- V dokumentu »PROJEKTNA NALOGA št. 04/2020 RP Bovec rekonstrukcija 20 kV stikališča« so podani roki:
o IZP do konca junija 2021
o DGD do konca oktobra 2021
o PZI do konca februarja 2022
o PID dva meseca po prejemu PZI s popravki
o DZR do konca februarja 2022
- V dokumentu »DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA RP Bovec izdelava projektne dokumentacije za obnovo 20 kV stikališča Mapa 2« so podani roki:
o IZP v roku 60 dni od uvedbe v delo
o DGD v roku 45 dni od pridobitve projektnih in drugih pogojev
o PZR v roku 40 dni od prejema pravnomočnega gradbenega dovoljenja
o PZI v roku 40 dni od prejema tovarniške dokumentacije za tehnološko opremo
o PID v roku 30 dni od prejema vseh podatkov o nastalih spremembah s strani naročnika.

2. V dokumentu »DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA RP Bovec izdelava projektne dokumentacije za obnovo 20 kV stikališča Mapa 1«:
- se v poglavju 2.10 Dokumenti, ki jih je ponudnik dolžan predložiti kot dokazila sposobnosti v točkah 11. in 12. tabele zahteva reference za 20 kV napetostni nivo in višje medtem, ko se v poglavju 3 Merila za ocenjevanje ponudb istega dokumenta pri ocenjevanju starosti referenc omenja 110 kV nivo, kar je verjetno napaka, glede na to, da gre pri rekonstrukciji za objekt z najvišjim napetostnim nivojem 20 kV. Prosimo potrdite, da gre v poglavju 3 za napako in se zahteva reference 20 kV in višje;
- je v poglavju 3 Merila za ocenjevanje ponudb skupen maksimalni možen seštevek točk S=95. Predvidevamo, da gre za napako in bi moral biti skupni maksimalni možen seštevek točk S=100, cena pa točkovana kot 90*(C_min/C)+K+R. Prosimo potrdite.

3. Prosimo potrdite, da se gradbena, strojno in elektroinštalacijska dela vključno z zamenjavo stavbnega pohištva, izvajajo samo v pritličju stavbe in okolici ter posledično ne posegajo v nadstropje stavbe, kjer se nahaja apartmajski del.

4. Ali naročnik že razpolaga z začasno RP 20 kV in je zanjo posledično potrebno urediti zgolj mesto za postavitev na nosilno konstrukcijo ter sprojektirati začasne kabelske povezave do stikališča, oziroma je potrebno takšno začasno RP v celoti sprojektirati v sklopu projekta?

5. V dokumentu »DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA RP Bovec izdelava projektne dokumentacije za obnovo 20 kV stikališča Mapa 2« je zapisano, da so del Načrta 3/1 tudi sheme ozemljitvenega obroča ter kabelskih polic za razvod krmilnosignalnih kablov.
a. V kakšnem obsegu je mišljeno, da se posega v obstoječ ozemljitveni obroč?
b. Gre za celostno zamenjavo ali zgolj potrebne spremembe oz. dogradnjo obstoječega ozemljitvenega obroča?
c. Se posega zgolj v notranji ozemljitveni obroč ali je potrebno posegati tudi v zunanja ozemljila?

6. Ali se bo z zamenjavo stavbnega pohištva posegalo v več kot 25 % toplotnega ovoja zgradbe? Če ne, menimo, da skladno z 2. in 3. odstavkom Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10 in 61/17 GZ Elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije ni potreben, temveč je potrebno zgolj zadosti zahtevam navedenim v 2. in 3. odstavku 2. člena pravilnika (izpolnjene zahteve glede toplotne prehodnosti iz tabele 1 točke 3.1.1 tehnične smernice za graditev TSG-1-004 Učinkovita raba energije ter uporaba določb iz 8. in 12. člena pravilnika). Prosimo za pojasnitev ali je Elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije potreben.

Za odgovore, se vam v naprej zahvaljujemo.


ODGOVOR št.1

1. Pravilni so roki navedeni v dokumentu »DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA RP Bovec izdelava projektne dokumentacije za obnovo 20 kV stikališča Mapa 2«.+
2. V poglavju 3. Merila za ocenjevanje ponudb, Dokumentacije za oddajo javnega naročila, se odstavek »V kolikor ponudnik predloži reference, da je zaključil z izdelavo projektne dokumentacije (PZI) za razdelilno transformatorsko postajo napetostnega nivoja 110 kV ali višje« popravi »V kolikor ponudnik predloži reference, da je zaključil z izdelavo projektne dokumentacije (PZI) za razdelilno transformatorsko postajo napetostnega nivoja 20 kV ali višje«.
Maksimalni možen seštevek točki znaša S=95.
3. Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije za obnovo 20 kV stikališča. Dela se bodo izvajala v pritličju stavbe in okolici. V nadstropje stavbe posegi niso predvideni.
4. Naročnik ne razpolaga z začasno RP 20 kV. V sklopu javnega naročila je potrebno izdelati PZI za postavitev začasne RP ob zgradbo in začasno ureditev ter priklop SN in NN kabelskih povezav ter PZR dobavo in montažo začasne RP in ureditve začasnih kabelskih povezav.
5. Predvidena je zamenjava notranjega ozemljitvenega obroča. V zunanja ozemljila se posega le na mestih, kjer je zaradi gradbenih del potrebno prestaviti zunanja ozemljila.
6. Elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah je del dokumentacije, ki je predmet javnega naročila in ga je potrebno v sklopu tega javnega naročila tudi izdelati.