Dosje javnega naročila 003895/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava ekstra lahkega kurilnega olja
ZJN-3: Odprti postopek

JN003895/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.06.2021
JN003895/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.09.2021
JN003895/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003895/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 112-291811
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova cesta 1B
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mop@gov.si
+386 014787000

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3420
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava ekstra lahkega kurilnega olja
Referenčna številka dokumenta: ODOLJE-4/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09135100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava ekstra lahkega kurilnega olja
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09135100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ODOLJE-4/2021
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.07.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.07.2021   14:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.07.2021   11:00

Dodatne informacije:
Seznam naročnikov Priloga 1
1. CENTER ZA SOCIALNO DELO GORENJSKA
2. JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD PROTOKOLARNE STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE
3. JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
4. KRANJSKI VRTCI
5. MESTNA OBČINA CELJE
6. MESTNA OBČINA VELENJE
7. MINISTRSTVO ZA FINANCE RS GENERALNI SEKRETARIAT - SLUŽBA ZA ANALIZE IN RAZVOJ
8. MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
9. MINISTRSTVO ZA KULTURO
10. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
11. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
12. MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
13. OBČINA CERKNICA
14. OBČINA DOBROVA - POLHOV GRADEC
15. OBČINA GORJE
16. OBČINA GRAD
17. OBČINA HORJUL
18. OBČINA JURŠINCI
19. OBČINA KUNGOTA
20. OBČINA LJUTOMER
21. OBČINA METLIKA
22. OBČINA MOKRONOG - TREBELNO
23. OBČINA RUŠE
24. OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
25. OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI
26. OBČINA TIŠINA
27. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU
28. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU
29. OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
30. OSNOVNA ŠOLA PODLEHNIK
31. OSNOVNA ŠOLA POLHOV GRADEC
32. PREVZGOJNI DOM RADEČE
33. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA TOLMIN
34. SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD HRASTOVEC
35. ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
36. ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA DOB PRI MIRNI
37. ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA KOPER
38. ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA LJUBLJANA - ODPRTI ODDELEK IG
39. ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA MARIBOR - ODDELEK MURSKA SOBOTA
40. ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
41. ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.06.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.07.2021   09:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v vzorcu krovnega sporazuma imate v 3. odstavku 4 člena navedeno: "Pogodbena cena na enoto, na dan podpisa tega sporazuma je takšna kot je razvidno iz predračuna dobavitelja, iz stolpca 7, ki je priloga in sestavni del tega sporazuma (Priloga 2) in je fiksna z DDV za obdobje 12 mesecev od pričetka uporabe tega sporazuma".
Cena kurilnega olja kotira na svetovnem trgu, se dnevno spreminja in je fiksiranje cene nemogoče, saj ne moremo predvidevati ceno blaga za čas enega leta.
Naročnika naprošamo, da naveden člen spremeni tako, da velja cena po ceniku dobavitelja na dan dobave blaga.

ODGOVOR
Ker gre za dolgoročni krovni sporazum (več kot eno leto) je naročnik predmetno določil v skladu s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04). Oblikovanje cene po preteku 12-ih mesecev ureja četrti odstavek 4. člena vzorca krovnega okvirnega sporazuma, ki omogoča spremembo cene dobavitelja v primeru spremembe cenika dobavitelja. Dokumentacija naročila v tem delu ostaja nespremenjena.