Dosje javnega naročila 004012/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: Nabava aktivne mrežne opreme LAN, v dveh sklopih
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 949.357,24 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN004012/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.06.2021
JN004012/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.09.2021
JN004012/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.11.2021
JN004012/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.11.2021
JN004012/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 24.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004012/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 115-301780
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3391
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava aktivne mrežne opreme LAN, v dveh sklopih
Referenčna številka dokumenta: ODLAN-17/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32424000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava aktivne mrežne opreme LAN, v dveh sklopih:
- sklop 1: Končna pristopna stikala
- sklop 2: Centralna jedrna stikala
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1: Končna pristopna stikala
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32424000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kot je opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 1: Končna pristopna stikala
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine, kot so navedene v navodilih za pripravo ponudbe v poglavju z nazivom "10.1.1 Razlogi za izključitev".

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2: Centralna jedrna stikala
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32424000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kot je opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 2: Centralna jedrna stikala
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine, kot so navedene v navodilih za pripravo ponudbe v poglavju z nazivom "10.1.1 Razlogi za izključitev".


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
kot v dokumentaciji za oddajo javnega naročila z oznako ODLAN-17/2021
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.07.2021   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.07.2021   14:00
Kraj: v sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.07.2021   10:00

Dodatne informacije:
Naročilo je razdeljeno na dva sklopa. Ponudnik se lahko prijavi na katerikoli sklop, na enega ali oba skupaj.

Kopija veljavne pogodbe med ponudnikom in principalom/proizvajalcem/zastopnikom ali izjava principala/proizvajalca/zastopnika, ter tehnična dokumentacija so lahko v angleškem jeziku. Prav tako so lahko dokazila uradnih institucij (potrdila), ki jih predloži ponudnik s sedežem v tuji državi, predložena v angleškem jeziku.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz drugega odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14 ZDU-1I, 60/17 in 72/19; ZPVPJN), lahko vloži v desetih (10) delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika.

Takso v višini 4.000,00 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.06.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.07.2021   22:48
VPRAŠANJE
Naročnik zahteva:
Podpora vzpostavitvi in hkratnemu delovanju najmanj 512 navideznih omrežij (angl »vlan«) tipa IEEE 802.1Q. Stikalo mora omogočat izbiro oznake VLAN-a med številko 2 in 4095.
Zahteva, da morajo biti oznake VLAN med 2 in 4095 je nepotrebno omejujoča, sploh glede na to, da naročnik v isti zahtevi želi podporo za le 512 VLAN. Predlagamo, da se drugi del zahteve umakne.

ODGOVOR

Na lokacijah državnih organov se v lokalnih omrežjih uporabljajo VLAN-i z oznakami, ki jih predpisuje standard IEEE 802.1Q (tako na omrežnih stikalih katera bo naročnik zamenjal, kakor tudi na požarnih pregradah, HKOM usmerjevalnikih, strežnikih, ). Zaradi omenjenega, mora stikalo omogočat izbiro katerekoli oznake VLAN-a, ki jih predpisuje standard (IEEE 802.1Q).

Po pregledu standarda je naročnik ugotovil, da so določene vrednosti med 0-4095 rezervirane, zato se v Tehničnih specifikacijah za SKLOP 1: KONČNA PRISTOPNA STIKALA, v točki 4.1.1 in točki 4.1.2 v tabeli pri zaporedni št. 11 spremeni zapis, ki po novem glasi:

»Podpora vzpostavitvi in hkratnemu delovanju najmanj 512 navideznih omrežij (angl »vlan«) tipa IEEE 802.1Q. Stikalo mora omogočat izbiro oznake VLAN-a med številko 1 in 4094.«


Hkrati se v skladu s standardom popravlja tudi zahtevana lastnost za CORE stikala.
V tehničnih specifikacijah za SKLOP 2: CENTRALNA JEDRNA STIKALA, se v točki 4.2.1. in točki 4.2.2. v tabeli pri zaporedni št. 11 spremeni zapis, ki po novem glasi:

»Podpora vzpostavitvi in hkratnemu delovanju najmanj 4000 navideznih omrežij (angl »vlan«) na stikalo tipa IEEE 802.1Q (enkapsulacija 802.1Q). Stikalo mora omogočat izbiro oznake VLAN-a med številko 1 in 4094.«

Ponudniki navedeno upoštevajo v obrazcu Skladnost opreme za oba sklopa.

Tudi v kolikor ponudnik tega v obrazcu ne popravi, vendar iz opisa v obrazcu in predloženih dokazil izhaja izpolnjevanje navedene zahteve tehničnih specifikacij, se bo štelo, da je oddal v tem delu ponudbo v skladu s spremembo tehničnih specifikacij naročila, objavljeno v tem odgovoru.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe pripravil čistopis Tehničnih specifikacij v skladu z vsemi odgovori podanimi na portalu javnih naročil.Datum objave: 05.07.2021   10:01
VPRAŠANJE
Vprašanje glede PoC: ali je v primeru, da ponudnik v istem sklopu ponudi stikali iste serije samo z različnim številom vrat dovoljeno, da za PoC pripravi samo eno stikalo?

ODGOVOR:
Če ponudnik ponudi za določen sklop stikalo iste serije (stikala se razlikujejo samo v številu vrat) potem bo naročnik preskusil samo eno stikalo. Ponudnik mora pri tem dokazati, da je isto verzijo programske opreme na stikalu, ki ga bo naročnik testiral, možno namestiti tudi na stikalo, ki ne bo testirano. Ponudnik slednje dokaže z :
- uradno izjavo proizvajalca opreme iz katere izhaja, da je isto verzijo programske opreme na testiranem stikalu možno namestiti tudi na model stikala, ki ne bo testiran, ali
- navedenim linkom spletne strani proizvajalca iz katere jasno izhaja na katere modele stikal je mogoče namestiti programsko opremo, ki je/bo na testiranem stikalu.
Datum objave: 05.07.2021   10:54
VPRAŠANJE
Predlog vezano na Okvirni sporazum.

V zadnjem odstavku 3. člena je navedeno:
"Dobavitelj se mora na zahtevek za dobavo iz tega člena odzvati v 24 urah od prejema zahtevka" predlagamo, da se spremeni v "Dobavitelj se mora na zahtevek za dobavo iz tega člena odzvati najkasneje naslednji delovni dan od prejema zahtevka."

ODGOVOR
V osnutku okvirnega sporazuma se spremeni zadnji odstavek 3. člena, tako da se glasi:
"Dobavitelj se mora na zahtevek za dobavo iz tega člena odzvati najkasneje naslednji delovni dan od prejema zahtevka."

Naročnik bo pred podpisom pogodbe pripravil čistopis pogodbe v skladu z vsemi odgovori podanimi na portalu javnih naročil.
Datum objave: 05.07.2021   11:51
VPRAŠANJE
»Sklop 2 Centrala jedrna stikala:
V točki 10. navajate pri obeh tipih stikal »Podpora za istočasno hranjenje vsaj 250000 MAC naslovov.« Zahteva je po našem mnenju ekstremno visoka in nepotrebna glede na zasnovo vašega omrežja. Predlagamo, da zahtevo spremenite na vsaj 80000 MAC naslovov, kar zagotavlja zadostno število MAC naslovov za prihodnost in s tem zagotovite konkurenčno ponudbo.

ODGOVOR
Naročnik spreminja število sočasnih hranjenih MAC naslovov.

V Tehničnih specifikacijah za SKLOP 2: CENTRALNA JEDRNA STIKALA, se v točki 4.2.1 in točki 4.2.2 v tabeli pri zaporedni št. 10 spremeni zapis, ki po novem glasi:

»Podpora za istočasno hranjenje vsaj 50000 MAC naslovov.«

Ponudniki navedeno upoštevajo v obrazcu Skladnost opreme za Sklop 2.

Tudi v kolikor ponudnik tega v obrazcu ne popravi, vendar iz opisa v obrazcu in predloženih dokazil izhaja izpolnjevanje navedene zahteve tehničnih specifikacij, se bo štelo, da je oddal v tem delu ponudbo v skladu s spremembo tehničnih specifikacij naročila, objavljeno v tem odgovoru.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe pripravil čistopis Tehničnih specifikacij v skladu z vsemi odgovori podanimi na portalu javnih naročil.