Dosje javnega naročila 004021/2021
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Širitev pokopališča Vič - GOI dela
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.649.735,18 EUR

JN004021/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.06.2021
JN004021/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.07.2021
JN004021/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.11.2021
JN004021/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 06.12.2021
JN004021/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2021
JN004021/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 10.10.2022
JN004021/2021-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 17.11.2022
JN004021/2021-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 06.02.2023
Zahtevek za revizijo

    JN004021/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Cvetka Erzin, Cvetka Erzin
cvetka.erzin@ljubljana.si
+386 13064403
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/402604/RD_Pokopalisce_Vic_za_objavo.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3646
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Širitev pokopališča Vič - GOI dela
Referenčna številka dokumenta: 430-591/2021-5
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Širitev pokopališča Vič - GOI dela
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45215400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
JN-3646
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
v razpisni dokumentaciji

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
v razpisni dokumentaciji

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.07.2021   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.12.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.06.2021   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.06.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.06.2021   07:23


Številka:

430-591/2021-6
Oznaka JN: 7560-21-220043

Datum: 22.6.2021Zadeva: ODGOVORI NA VPRAŠANJA V ZVEZI S POSTOPKOM JAVNEGA NAROČILA

V nadaljevanju vam posredujemo odgovore na vprašanja v zvezi s Razpisno dokumentacijo št.: 430-591/2021-4, z dne 15.6.2021 za JN št 7560-21-220043, katerega predmet je: »Širitev pokopališča Vič GOI dela«. Številka objave: JN004021/2021-B01, z dne 16.06.2021

VPRAŠANJE
Datum prejema: 18.06.2021 07:41

Prosimo za objavo popisa del in projekta.
lp

ODGOVOR:
Naročnik bo popise del objavil v II. fazi naročila.


VPRAŠANJE
Datum prejema: 17.06.2021 11:48

Spoštovani,
prosimo za pojasnilo, zakaj je rok za potrditev situacije določen v vzorcu pogodbe na 20 dni?
Vedno je bil ta rok 15 dni.
Naročnika pozivamo, da določbo ustrezno spremeni.

ODGOVOR:
Rok za potrditev situacije določen 20 dni in ostane v skladu z določili Razpisne dokumentacije.


VPRAŠANJE
Datum prejema: 17.06.2021 11:42

Spoštovani,
v uvodnih določbah vzorca pogodbe navajate, da je pogodba sklenjena v času epidemije.
Opozarjamo vas, da je epidemija že preklicana.

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Ob podpisu pogodbe, se bo glede na epidemiološko sliko zapis ustrezno uredil.


VPRAŠANJE
Datum prejema: 17.06.2021 11:16

Spoštovani,

Naročnik je razpisno dokumentacijo oblikoval tako, da je kot edino merilo uporabil merilo najnižja cena. Hkrati je naročnik določil, da so cene za čas veljavnosti ponudbe fiksne.
Prvi odstavek 655. člena OZ določa, da lahko izvajalec, ki je v pogodbenem roku izpolnil svojo obveznost, v primeru več kot 2% zvišanja cen za elemente, ki so predstavljale podlago za določitev pogodbene cene, zahteva zvišanje le-te, če so se cene zvišale v obdobju od sklenitve pogodbe pa do njene izpolnitve. Navedeni člen določa torej možnost izvajalca, da zahteva spremembo cene zaradi spremenjenih okoliščin zvišanja stroškov materiala in delovne sile, ki so nastopile po sklenitvi pogodbe.
Po določbi 24.uzance PGU sme izvajalec zahtevati zvišanje cene postavke in popisa del oz. skupaj dogovorjene cene če se cena kalkulativnega elementa zviša tako, da se cena postavke iz popisa del zviša za več kot 2% ali če se s skupno spremembo kalkulativnih elementov dogovorjena cena zviša za več kot 2%.
Prav tako je v 27. uzanci PGU urejena klavzula fiksnosti cene in velja, da v primeru takšne klavzule lahko izvajalec zahteva razliko v ceni, ki presega 10% pogodbene cene. Enako določa prvi odstavek 656. člena OZ.
Zaradi primanjkljaja naravnih virov ter zastoja dobaviteljskih verig, je v času koronakrize je namreč prišlo do bistvenega dviga cen gradbenih materialov. Vztrajno rastejo cene toplotnoizolativnega materiala, materiala za plastične izdelke in jekla (predvsem cevi ter armaturno železo in druga konstrukcijska jekla) - od 20 do 44 odstotkov. Dražji je tudi les, kritina, stripor, vijaki, okna, opečni in cementni izdelki, vodovodne in kanalizacijske cev.
Glede na trenutno stanje na trgu izvajalec kljub skrbnosti dobrega gospodarja ne more predvideti, kakšna bodo nihanja cen elementov na trgu, sodeč po trenutnem trendu pa gre pričakovati še dodatno zvišanje.
Vsled zgoraj navedenim zakonskim določbam in določbam PGU naročnika pozivamo, da razpisno dokumentacijo oziroma vzorec gradbene pogodbe popravi na način, da bo v njem predvidena možnost povišanja pogodbene cene v primeru povišanja cen elementov na trgu.

Hvala za razumevanje

ODGOVOR:
V 28. členu pogodbe je navedeno sledeče:
Za vprašanja, ki jih pogodbeni stranki nista uredili s to pogodbo, niti so urejena z veljavnimi predpisi, se uporabljajo Posebne gradbene uzance 2020.VPRAŠANJE
Datum prejema: 17.06.2021 11:14

Spoštovani,
ali pravilno razumemo, da je vodja del vpisan v imenik IZS bodisi po ZAID ali pa po GZ?

ODGOVOR:
Vodja del mora biti vpisan v pristojno zbornico, skladno s 14. členom GZ.


VPRAŠANJE
Datum prejema: 17.06.2021 11:14

Spoštovani,
prosimo za pojasnilo, kaj smatrate kot istovrstni posel - ali pravilno razumemo da je to posel za izvedbo GOI del?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Istovrstni posel pomeni, da se upošteva posel oz. izvedba GOI del, s klasifikacijsko oznako objekta, ki je navedena v razpisni dokumentaciji.


VPRAŠANJE
Datum prejema: 18.06.2021 07:41

Prosimo za objavo popisa del in projekta.
lp

ODGOVOR:
Popisi del bodo objavljeni v II. fazi postopka. Skice (DGD) so objavljene na spletni strani MOL na naslovu:
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/sluzbe/sluzba-za-javna-narocila/javna-narocila/siritev-pokopalisca-vic-goi-dela/