Dosje javnega naročila 004904/2021
Naročnik: NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology, Večna pot 111, 1000 Ljubljana
Gradnje: JAVNO NAROČILO ZA IZGRADNJO NOVE TRANSFORMATORSKE POSTAJE (TP) IN PRIPADAJOČE ELEKTROENERGETSKE OPREME TER IZGRADNJA ELEKTRO KABELSKE KANALIZACIJE (EKK)
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 263.939,44 EUR

JN004904/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.07.2021
JN004904/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.10.2021
JN004904/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.10.2021
JN004904/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.10.2021
JN004904/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 02.06.2022
JN004904/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 08.06.2022
JN004904/2021-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 10.06.2022
JN004904/2021-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 15.06.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004904/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 137-363898
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology
Večna pot 111
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alenka Tomšič
alenka.tomsic@nib.si
+386 59232706

Internetni naslovi
https://www.nib.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.s-procurement.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://www.s-procurement.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
javno raziskovalni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
raziskovalna dejavnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JAVNO NAROČILO ZA IZGRADNJO NOVE TRANSFORMATORSKE POSTAJE (TP) IN PRIPADAJOČE ELEKTROENERGETSKE OPREME TER IZGRADNJA ELEKTRO KABELSKE KANALIZACIJE (EKK)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231400
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba vseh gradbeno-obrtniških in instalacijskih del pri izgradnji nove transformatorske postaje TP SAVA 3 in pripadajoča elektroenergetska oprema ter izgradnja elektro kabelske kanalizacije (EKK)« za potrebe funkcioniranja Biotehnološkega stičišča Nacionalnega inštituta za biologijo (BTS- NIB), vse v obsegu, kvaliteti in rokih definiranih s to razpisno dokumentacijo ter v skladu z zakoni, pravilniki in predpisi veljavnimi na področju RS.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba vseh gradbeno-obrtniških in instalacijskih del pri izgradnji nove transformatorske postaje TP SAVA 3 in pripadajoča elektroenergetska oprema ter izgradnja elektro kabelske kanalizacije (EKK)« za potrebe funkcioniranja Biotehnološkega stičišča Nacionalnega inštituta za biologijo (BTS- NIB), vse v obsegu, kvaliteti in rokih definiranih s to razpisno dokumentacijo ter v skladu z zakoni, pravilniki in predpisi veljavnimi na področju RS.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 11
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pod pogoji opredeljenimi v razpisni dokumentaciji in vzorcu pogodbe.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.08.2021   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.08.2021   13:05
Kraj: Odpiranje bo potekalo v okviru informacijskega sistema S-Procurement.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Postopek odpiranja ponudb in posredovanja zapisnika ponudnikom, ki so oddali svojo ponudbo, je določen v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.07.2021   15:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology
Večna pot 111
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.08.2021   07:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo naročnika, da objavi ESPD obrazec (Zahtevana vsebina ponudbene dokumentacije, točka 5. ESPD obrazec, zahtevano v Navodilih za izdelavo ponudbe)

Lep pozdrav


ODGOVOR
Naročnik bo ESPD obrazec objavil, kot dopolnitev razpisne dokumentacije.
Datum objave: 02.08.2021   07:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zahtevate več referenc v vrednosti 150.000 EUR. Ali se reference seštevajo, ali mora biti vsaka 150.000 EUR?

S spoštovanjem


ODGOVOR

Reference se ne seštevajo. Naročnik spreminja zahtevo glede vrednosti referenčnega posla tako, da mora biti vrednost vsakega referenčnega posla najmanj 100.000 eur brez DDV.


Datum objave: 02.08.2021   07:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zahtevana višina referenc 150.000 EUR je nesorazmerna z vrednostjo naročila in v nasprotju z načelom gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelom enakopravne obravnave ponudnikov ter brez upravičenih razlogov omejuje konkurenco. Prosimo, da višino referenc za gospodarski subjekt ter kadre znižate na 100.000 EUR, sicer bomo primorani z namenom zagotovitve konkurence pričeti revizijski postopek.

Lep pozdrav


ODGOVOR
Naročnik spreminja referenčni pogoj št. 7, tako, da se spremenjena vsebina glasi:
Ponudnik je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno izvedel vsaj dva istovrstna posla, ki sta zajemali izgradnjo nove transformatorske postaje (TP) s pripadajočo elektroenergetsko opremo ter izgradnjo elektro kabelske kanalizacije (EKK), pri čemer je skupna pogodbena vrednost posameznega referenčnega posla znašala najmanj 100.000EUR brez DDV;

Posel šteje za dokončanega z dnem pridobitve uporabnega dovoljenja ali podpisa prevzemnega zapisnika.

Preostale določbe ostanejo nespremenjene.
Datum objave: 02.08.2021   07:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na predmet naročila so vaše referenčne zahteve po predložitvi 3 referenc (za ponudnika) in 2 referenc (za vodjo gradnje) v višini 150.000 EUR močno pretirane in neutemeljeno omejujejo konkurenco med ponudniki. Prosimo, da zmanjšate število referenčnih zahtev tako, da bo za ponudnika ter vodjo gradnje zadostovala preložitev 1 reference, s čimer boste zagotovili ustrezno konkurenco. V nasprotnem primeru bomo primorani vložiti zahtevek za revizijo, saj ni objektivnih in utemeljenih razlogov, ki bi opravičevali zahtevo po tolikšnem številu referenc.

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Naročnik spreminja pogoj št. 7 kadri, tako, da bo kot ustrezne štel referenčne posle katerih skupna pogodbena vrednost posameznega referenčnega posla je znašala najmanj 100.000 EUR brez DDV.

Posel šteje za dokončanega z dnem pridobitve uporabnega dovoljenja ali podpisa prevzemnega zapisnika.

Preostale določbe ostanejo nespremenjene.Datum objave: 02.08.2021   07:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za navodila za pravilno izpolnjevanje obrazca OBR-UDELEŽBA v delu, ki se nanaša na povezane družbe. Prvi del se namreč nanaša na ponudnika (vpisati je treba firmo ponudnika) potem je treba vpisati delež lastništva ponudnika (pri čemer ni jasno delež s strani koga naj bi se vpisal), nato pa sledi besedilo »je v medsebojnem pravnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD-1s pravno osebo« kjer je prav tako treba vpisati firmo ponudnika in delež lastništva ponudnika. Iz obrazca izhaja, kot da bi morali biti povezani družbi obe ponudnici v postopku javnega naročila in celo v razmerju soponudnikov, kar pa je v nasprotju z ZJN-3. Obrazec je nelogičen in prosimo za popravek obrazca oz. natančna navodila v kateri del se vpiše matično družbo in v kateri del hčerinsko družbo.
Tudi sicer se obrazec o povezanih osebah praviloma zahteva samo od izbranega ponudnika in ni dopustno, da se zahtevajo ti podatki že v fazi oddaje ponudbe. Predlagamo, da se obrazec OBR-UDELEŽBA izbriše iz obveznih prilog k ponudbi.

Lep pozdrav


ODGOVOR
Ponudniki v fazi oddaje ponudbe ne rabijo predložiti obrazca Udeležba. Naročnik bo navedeno zahteval od izbranega ponudnika v fazi red podpisom pogodbe.Datum objave: 02.08.2021   07:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v Navodilih za izdelavo ponudbe pod točko 7. Pogoj (Referenčni pogoj) zahtevate, da se posamezna referenca šteje z dnem pridobitve uporabnega dovoljenja. Po veljavnem gradbenem zakonu (GZ) je objekt v predmetnem javnem naročilu tretirano kot nezahteven objekt za katerega NI potrebno pridobiti uporabno dovoljenje (oz. le na željo investitorja), in so naročnikovi referenčni pogoji nesorazmerni z vsebino naročila in gradbenega dovoljenja.
Praksa kaže, da za tovrstne objekte ni potrebno pridobivati uporabnega dovoljenja in se to rešuje z internimi tehničnimi pregledi (glej popis del).

Uporabno dovoljenje se pridobi za tovrstne objekte le, če so ti v sklopu celega objekta, kar pa predmetno javno naročilo tega ne obravnava. V tem lahko sklepamo, da se brez upravičenih razlogov omejuje konkurenco.

Prosimo naročnika, da se za veljavnost referenc izbriše: z dnem pridobitve uporabnega dovoljenja.

V nasprotnem primeru bomo primorani vložiti zahtevek za revizijo, saj ni objektivnih in utemeljenih razlogov, ki bi opravičevali takšno zahtevo.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik določbo razpisne dokumentacije v tem delu dopolnjuje tako, da se dopolnjena glasi: Posel šteje za dokončanega z dnem pridobitve uporabnega dovoljenja ali dnem podpisa prevzemnega zapisnika.Datum objave: 02.08.2021   07:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

po pregledu zahtevanih referenc ugotavljamo, da je glede na velikost predmetnega javnega naročila (TP+EKK) zahtevano nesorazmerno število referenc, kar ima za posledico manj konkurenčnih ponudb in s tem zmanjšanje oz. omejitev potencialnih ponudnikov.
Predlagamo, da zmanjšate število referenc iz tri na eno, pri čemer naj bo višina zneska reference sorazmerna velikosti predmetnega javnega naročila in da naročnik poda možnost ponudnikom seštevanja referenc iz različnih objektov.

lep pozdrav


ODGOVOR
Naročnik je na navedeno vprašanje že odgovoril.Datum objave: 02.08.2021   07:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo naročnika, da objavi pravnomočno gradbeno dovoljenje.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik bo kot dopolnitev razpisne dokumentacije objavil pravnomočno gradbeno dovoljenja s katerim razpolaga. Ob tem naročnik ponudnike opozarja, da je v teku postopek pridobitve spremembe gradbenega dovoljenja, ki pa je v bistvenih elementih že vključen v predmetno javno naročilo.Datum objave: 02.08.2021   07:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

po pregledu razpisne dokumentacije nas zanima, če je za gradnjo pridobljeno eno gradbeno dovoljenje (objekt NIB + TP z EKK)?

V dokumentaciji je navedeno , da je naročnik v fazi pridobivanja spremembe gradbenega dovoljenja.
Kakšne bodo te spremembe in kdaj bo objavljeno?

Bodo spremembe vplivale na samo izvedbo predmetnih del?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik bo kot dopolnitev razpisne dokumentacije objavil pravnomočno gradbeno dovoljenja. Ob tem naročnik ponudnike opozarja, da je v teku postopek pridobitve spremembe gradbenega dovoljenja, ki pa je v bistvenih elementih že vključen v predmetno javno naročilo.

Sprememba gradbenega dovoljenja ne bo vplivala na izvedbo del.
Datum objave: 02.08.2021   07:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas ali je s strani naročnika v tem trenutku oz. prihodnosti planirana gradnja in priključitev na distribucijsko omrežje sončna elektrarna.
Sončna elektrarna namreč vpliva na izbor opreme v predmetnem razpisu.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Postavitev sončne elektrarne v bližnji prihodnosti ni predvidena.


Datum objave: 02.08.2021   07:56
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naše vprašanje je vezano na SN stikalni blok.
V dokumentu Popis del.xlsx navajate, da mora biti SN stikalni blok skupne dim.:(dxgxv): 2320x755x1400 mm.
Glede na dimenzije in izgled v priloženi dokumentaciji je razvidno, da naročnik omejuje konkurenco, saj so to podatki, ki jih ima le SN stikalni blok proizvajalca Siemens, tip 8DJH. Prav tako, pa je naročnik pri specificiranju višine SN bloka, saj ni upošteval višine podstavka SN bloka, ki ga prikazuje pri izgledih.

Glede na dejansko velikost SN prostora (dokumenta v mapi TP-SAVA 3 ; »BTS-NIB-CGP-DR-A.1.2.3-E1-PR.pdf« ter »BTS-NIB-CGP-DR-A.1.2.5-E1-PF.pdf«), vas prosimo, da potrdite naslednje dimenzije SN bloka, saj ne vidimo nobene omejitve v prostoru (skupna širina za montažo bloka pri izbrani(specificirani) TP je 308cm, globina od stene do rešetke je 85cm, višina 225 cm).

Prosim, da potrdite naslednje dimenzije za vgradnjo SN bloka:
Skupna širina SN bloka do max 243 cm
Globina SN bloka do max: 80,5 cm
Skupna višina SN bloka do max 205 cm (v dokument »popis del.xlsx« ni upoštevan podstavek SN bloka, ki ga navajate v mapi »3.3 Načrt s področja elektrotehnike«, dokument »BTS-NIB-ELL-DR-M1.5.7-E1-PF.pdf«)

Prosim za potrditev.
Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR

V popisu pod točko 3.3.1 so navedene dimenzije SN bloka 2320×755×1400 (d×g×v) namesto 2320×775×1800 (s podstavkom) -tiskarski škrat. Iz risb se jasno vidijo vse dimenzije. Glede na to, da je odprtina, na katero bo postavljen SN blok le 50 cm , priklop SN KB 240 mm2 brez podnožja v višini 40 cm tehnično ni možen zaradi radija krivljenja.
V projektu z napisanimi dimenzijami ne gre za nobeno omejevanje konkurence, saj je v točki 3.1.1 pod opombo v četrti alineji napisano (citiram:« - lahko se ponudi SN SF6 stikalni blok drugega proizvajalca enakovrednih ali boljših tehničnih lastnosti in dimenzij, vendar z pogoji v 2 alineji (- vodne in spojna celica morajo biti dobavljene in prilagojene skladno z zahtevami veljavne tipizacije Elektro Ljubljana d.d.) . Zgoraj navedene dimenzije so dopustne.

Datum objave: 02.08.2021   13:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Vljudno Vas naprošamo za podaljšanje roka za postavitev vprašanj in roka za oddajo ponudb. Sedaj je čas rednih letnih dopustov in je priprava ponudbe tžja kot sicer.
Prosimo Vas za razumevanje.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Določba 655. člena OZ ni kogentne narave, saj vsebuje navedbo »če ni glede spremembe cene v pogodbi določeno kaj drugega«. V predmetnem primeru se je naročnik odločil, da se določba 655. člena OZ ne uporablja in jo je izključil. Naročnik je pri oblikovanju določil vzorca pogodbe avtonomen.

Datum objave: 02.08.2021   13:37
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo osnutek pogodbe uskladi z veljavno zakonodajo , in iz 4. člena osnutka pogodbe izbriše stavek "Izvajalec in naročnik se sporazumeta, da izvajalec ni upravičen do podražitev niti v smislu 655. člena Obligacijskega zakonika. ".
Obligacijski zakonik določa temeljna načela in splošna pravila za vsa obligacijska razmerja, in ga je kot takega potrebno upoštevati.
Lep pozdrav.


ODGOVOR
Določba 655. člena OZ ni kogentne narave, saj vsebuje navedbo »če ni glede spremembe cene v pogodbi določeno kaj drugega«. V predmetnem primeru se je naročnik odločil, da se določba 655. člena OZ ne uporablja in jo je izključil. Naročnik je pri oblikovanju določil vzorca pogodbe avtonomen.


Datum objave: 02.08.2021   13:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Vljudno Vas naprošamo za podaljšanje roka za postavitev vprašanj in roka za oddajo ponudb. Sedaj je čas rednih letnih dopustov in je priprava ponudbe tžja kot sicer.
Prosimo Vas za razumevanje.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik roka ne bo podaljšal, ker je pri izvajanju investicije vezan na skrajni rok za črpanje UE sredstev.Datum objave: 02.08.2021   13:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudnoprosimo za ustrezno znižanje zahtevanega garancijskega roka na maksimalno 2 leti.

Hvala za razumevanje.

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Naročnik ne bo znižal garancijskega roka


Datum objave: 02.08.2021   13:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Vljudno Vas naprošamo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe ter podaljšanje roka za postavitev vprašanj. Trenutno je namreč čas rednih letnih dopustov in priprava ponudbe je zelo otežena, namreč ponudb s strani dobaviteljev ne pridobivamo redno kot navadno ter tudi pri pripravi in pridobivanju ostale dokumentacije vse poteka z zamikom. Sicer ste rok za oddajo postavili skladno z veljavno zakonodajo, ampak glede na trenutne razmere Vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb in postavitev vprašanj, s tem bi tudi pridobili bistveno kvalitetnejše in primerljivejše ponudbe.
S spoštovanjem.

ODGOVOR
Naročnik roka ne bo podaljšal, ker je pri izvajanju investicije vezan na skrajni rok za črpanje UE sredstev.