Dosje javnega naročila JN754/2011
Naročnik: OBČINA IG 
Blago: Naftni derivati, goriva, električna energija in drugi viri energije
ZJN-2: Odprti postopek

JN754/2011 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.01.2011
    JN754/2011 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Blago

Naftni derivati, goriva, električna energija in drugi viri energije

Datum objave: 25. 1. 2011
Številka objave: JN754/2011


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) OBČINA IG, GOVEKARJEVA CESTA 6, Kontakt: Katja Ivanus, SI-1292 IG.
Tel. 01 28 02 300. E-pošta katja.ivanus@obcina-ig.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Dobava električne energije za leto 2011 in 2012
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Območje občine Ig
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Obvestilo vključuje Javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Naročnik objavlja javni razpis za dobavo električne energije za leto 2011 in 2012.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 09000000 (Naftni derivati, goriva, električna energija in drugi viri energije)
09300000 (Elektrika, ogrevanje, sončna in jedrska energija)
09310000 (Elektrika)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Ne.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)OpcijeII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 21 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva V razpisni dokumentaciji
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: V razpisni dokumentaciji
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V razpisni dokumentaciji
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: V razpisni dokumentaciji
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
V razpisni dokumentaciji
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
V razpisni dokumentaciji
III.2.4)Pridržana naročila Ne.
III.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno strokoIII.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik 430-04/001/2011
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 9. 2. 2011
Čas: 11:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 9. 2. 2011
Čas: 11:30
Kraj: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Ne.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.obcina-ig.si/
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopkeOrgan, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 25. 1. 2011

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.01.2011   09:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kot morebitni ponudnik električne energije, vas prosimo za izdajo pooblastila za pridobitev natančnejših podatkov o porabi električne energije na merilnih mestih, ki so vključena v objavljen javni razpis, saj le na ta način si zainteresirani dobavitelji pri sistemskem operaterju distribucijskega omrežja (SODO), v skladu z določili veljavnih Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Uradni list RS, št. 126/2007), lahko zagotovi dostop do potrebnih podatkov. Pridobljeni podatki se bodo uporabljali izključno za pripravo ponudbe.

hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR:
V primeru, da ponudnik potrebuje pooblastilo za pridobitev natančnejših podatkov pri SODO d.o.o., ga izpolnjenega posreduje na naslov naročnika Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig, ali ga osebno prinese Marjetki Pintarič Župec, po predhodni telefonski najavi 01/2802-308. Pooblastilo bo podpisano najkasneje naslednji dan po prejemu in posredovano ponudniku še isti dan po podpisu po elektronski pošti (skenirano) ali oddano po navadni pošti (original).


Datum objave: 28.01.2011   09:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V razpisni dokumentaciji navajate seznam odjemnih mest in št.števcev. Za pripravo ponudbe pa potrebujemo št. merilnega mesta. Prosimo, da dopolnite seznam s št.merilnih mest.

ODGOVOR:
Seznam odjemnih mest smo popravili in dopolnili. Namesto števik števcev smo navedli številke merilnih mest. Dodana so še tri odjemna mesta, zaradi tega je popravljena tudi letna količina.
Nov seznam je objavljen kot priloga razpisni dokumentaciji na portalu Občine Ig, http://www.obcina-ig.si/ in v celoti zamenjuje prejšnjega.


Datum objave: 03.02.2011   14:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
OBČINA IG
Govekarjeva cesta 6
1292 IG

Nova Gorica, 1.2.2011


Spoštovani,

Na vašo razpisno dokumentacijo, objavljeno na Portalu javnih naročil dne 25.1.2011, s številko objave JN/754/2011 imamo naslednje predloge popravkov:


PREDČASEN ODSTOP OD POGODBE
Kot dobavitelj električne energije bomo ob morebitnem podpisu pogodbe zakupili določeno količino električne energije. Osnova za nakup energije bodo podatki iz obrazca Seznam merilnih mest, kjer navajate količine električne energije, ki so predmet razpisa. Glede na navedeno, vas prosimo, da nam sporočite ali imate na razpolago dovolj sredstev, (naša izračunana okvirna vrednost posla je 135.000 EUR), da ne bi prišlo do predčasne prekinitve pogodbe, zaradi izčrpanja pogodbene vrednosti naročila pred časovno določenim rokom trajanja pogodbe. Menimo, da to področje mora biti pogodbeno bolj opredeljeno, saj v nasprotnem primeru se lahko zgodi, da vam pogodba preneha ob izpolnitvi pogodbenega zneska. Ob tem pa pripominjamo, da je to zelo zanimiv način zagotavljanja potrebne električne energije, saj vas morebitna prekoračitev ponudbenega zneska v času izvajanja pogodbe zaradi povečane porabe električne energije lahko pripelje na področje neupravičenega odjema ali zasilne oskrbe. Oboje po zelo neugodni ceni.
Ne glede na navedeno pa dodajamo, da je enostranska sprememba obsega javnega naročila s strani naročnika v primeru znižanja razpoložljivih finančnih sredstev tudi nedopustna, saj je ZJN-2 in ZJNVETPPS ne dovoljujeta. Glede na to, da mora dobavitelj ob podpisu pogodbe zakupiti pogodbeno količino električne energije, bi v primeru enostranskega znižanja obsega javnega naročila zaradi znižanja razpoložljivih finančnih sredstev prišlo do nastanka škode na strani ponudnika, in sicer škoda iz naslova preveč zakupljene električne energije. V tem primeru bi bila podana odškodninska odgovornost naročnika za nastalo škodo.
Glede na navedeno predlagamo črtanje tretjega odstavka točke 2.1. na 4. Strani razpisne dokumentacije.

Prosimo vas, da našo pripombo upoštevate na naslednjih straneh – točkah
Stran 4 – točka 2.1.
CENA:
Dobavitelj električne energije ponuja in zagotavlja, da bo cena blaga, v tem primeru električne energije, za celotno pogodbeno obdobje fiksna, ne more pa zagotavljati pokritja morebitnih sprememb trošarine, davka na dodano vrednost, prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije ali katerih koli drugih elementov, ki jih določajo pristojne državne institucije in jih je dolžan zaračunati dobavitelj električne energije, saj so vse spremembe izven vplivnega območja dobavitelja, zato ti elementi ne morejo biti sestavni del ponudbene cene.
Ob upoštevanju zgoraj napisanih pripomb in v prid jasnosti lastnosti blaga »električna energija« ter v izogib morebitnim sporom, vas prosimo, da tudi na v točki 3.2. (5 stran) razpisne dokumentacije, Obrazca III 7. Točka –vrednost ponudbe (10 stran), Priloge 4.8. način plačila in fiksnost cen (18. Stran) in v Prilogi 6.2. (26. Stran), v Prilogi VI – ponudbeni predračun (23. Stran) je to že zapisano

pri navajanju cene (ponudbene ali pogodbene) ustrezno zapišete naslednje besedilo:
Ponudbene (Pogodbene) cene morajo biti izražene v EUR/kWh in ne vsebujejo:
• davka na dodano vrednost,
• trošarine na električno energijo,
• prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije,
• stroškov uporabe elektroenergetskih omrežij in dodatkov in prispevkov, ki se obračunajo ob uporabi elektroenergetskih omrežij ter
• morebitnih drugih dodatkov, prispevkov, davkov, ki jih predpisuje pooblaščen državni organ in katere kupcu zaračunava v okviru svojih obveznosti dobavitelj ali pristojni sistemski operater elektroenergetskega omrežja .

KAKOVOST DOBAVLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE:
V skladu z določili Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, št. 70/08 in št. 22/2010) in veljavnih Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur. l. RS, 126/07) ponudnik ni pristojen za kvaliteto, pravočasnost, in zanesljivost dobave električne energije in posledično tudi ne za škode, ki bi jih imel odjemalec iz naslova nekvalitetne in nezanesljive dobave električne energije. V skladu z veljavno energetsko zakonodajo je za navedeno odgovoren izključno pristojni sistemski operater elektroenergetskega omrežja (SODO), zato dobavitelj tudi ne more pridobiti takih izjav.
Glede na navedeno, prosimo da našo pripombo upoštevate na naslednjih straneh in točkah
Stran 7 – točka 4.9.
Stran 8 – točka 14
Stran 19 – izjava

BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
V razpisni dokumentaciji v točki 5- Vrste finančnih zavarovanj (7. Stran) omenjate le BG za resnost ponudbe, na 22. strani pa je dan obrazec in v besedilu pogodbe v 20. Členu pa opredeljujete tudi BG za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Med pogoje unovčitve BG za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pa ste napisali zelo splošno besedilo, in sicer: če dobavitelj svojih obveznostih ne opravlja v skladu s pogodbo«.
Če ste pod tem mislili na zagotavljanje kakovosti električne energije potem pa moramo poudariti da v skladu z Energetskim zakonom (Ur. l. RS, št.: 79/1999 s sprem. in dop.) in Splošnimi pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur. l. RS št.. 126/2007).
• za kvalitetno dobavo električne energije in posledično dobavo električne energije je v zahtevanem roku in zahtevani količini izključno odgovoren Sistemski operater distribucijskega omrežja električne energije (SODO) in ne dobavitelj električne energije. Zaradi navedenega je zahteva po izstavitvi BG za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v celoti nesmiselna in neutemeljena. To posledično pomeni, da bi dobavitelj električne energije v morebitnem sodnem postopku, ki bi sledil unovčenju BG s strani naročnika, in v katerem bi dobavitelj od naročnika s tožbo zahteval vračilo zneska iz naslova unovčene BG, zagotovo uspel. Uspel bi iz razloga, da je bilo unovčenje BG neutemeljeno. Ostale obveznosti v pogodbi, ki jih mora dobavitelj izpolniti, pa niso takšne narave oziroma nimajo takšne teže, da bi že zahtevale izdajo, še bolj pa unovčenje BG.VELJAVNOST PONUDBE:
Kot rok veljavnosti ponudbe ste navedli 120 dni od datuma odpiranja ponudb. S cenami oziroma vrednostjo ponudb boste seznanjeni na dan odpiranja, torej 9.2.2011, zato menimo, da je rok veljavnosti ponudbe, ki ste ga navedli nekoliko predlog.
Stran 8, točka 11
Stran 10, točka 9


NAČIN MESTO ODDAJE PONUDBE
V 18. Točki navajate, da je potrebno ponudbe poslati priporočeno. Menimo, da način dostave ni bistvenega pomena, ob upoštevanju, da je izpolnjen pogoj pravočasnosti dostave ponudbe. Praksa je, da ponudniki dostavljamo ponudbe osebno, po hitri pošti, priporočeno….
Pošta Slovenije namreč za priporočene pošiljke ne zagotavlja, da bodo dostavljene do določenega datuma in ure.

POGODBA:
2. člen
Prosimo, da 2. Člen dopolnite z naslednjim besedilom – definirate obdobje dobave:
1. …… od 1.4.2011 do 31.12.2012, oziroma z dnem, ko se za merilna mesta izvede uspešna zamenjava dobavitelja in s tem prestop merilnih mest v bilančno skupino dobavitelja.
2. Menimo, da je pravno pravilno, če so tudi javni zavodi oziroma odjemalci, ki jih omenja 2. Člen pogodbe, podpisniki te pogodbe, ne le individualnih pogodb.

3. V tretjem odstavku prosimo, če črtate naslednje besede znotraj oklepaja: plačnika, načina merjenja, statusa, saj to na področju dobave električne energije ne more biti razlog za prenehanje uporabe pogodbe za merilna mesta na katerih bi prišlo do take spremembe. Temu ustrezno pa predlagamo da dodate besedilo: »Dobava električne energije se bo izvajala tudi na merilnih mestih,za katera bo Občina IG postala plačnik, v času trajanja pogodbe«. V izogib morebitnim nejasnostim predlagamo, da na koncu tretjega odstavka dodate določilo, da bo prenehanje uporabnosti pogodbe za ukinjena merilna mesta začela veljati s sklenitvijo aneksa k pogodbi.

2. člen – tretji odstavek – prosimo, da odstavek brišete iz pogodbe, saj spremembe na merilnem mestu kot so sprememba plačnika, načina merjenja ali spremembe statusa ne more biti razlog za prenehanje uporabe pogodbe za merilna mesta na katerih bi prišlo do take spremembe in ga nadomestite z naslednjim besedilom:
V primeru izključitve oziroma ukinitve merilnega mesta oziroma spremembe na merilnem mestu, mora naročnik obvestiti dobavitelja najkasneje v roku 8 dni po spremembi. V primeru priključitve novih merilnih mest mora naročnik upoštevati določila Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Uradni list RS, št. 126/2007), ki določajo da dobavitelj prične z dobavo električne energije novim merilnim mestom s prvim dnem v mesecu, če je bila popolna zahteva za zamenjavo dobavitelja oddana sistemskemu operaterju najkasneje do 10 dne v mesecu pred pričetkom dobave.

7. člen
Prosimo, da v drugem odstavku tega člena dodate:

….. dobavitelj do 5 dne v tekočem mesecu ne prejme od SODO potrebnih podatkov…..

8. člen
OMREŽNINA –

V prvem odstavku navajate, da v kolikor naziv merilnega mesta ne bo pravilen, bo naročnik račun zavrnil. Pri tem pripominjamo, da naročnik mora pri SODO preveriti istovetnost naziva in naslova merilnega mesta iz baze SODO z nazivi in naslovi merilnih mest iz priloge razpisne dokumentacije, saj kot pravilen velja zapis, kot je vnesen v bazo SODO. V izogib morebitnim težavam, predlagamo kot obvezen ukrep, da preverite istovetnost nazivov in naslovov.
Uporaba omrežja ni predmet razpisa in jo obračunava sistemski operater distribucijskega omrežja (SODO) v skladu z objavljenim cenikom, pridobljenega z odločbo, opredeljeno v 78 členu Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine (Ur.l. RS, št. 59/2010).
Ob upoštevanju navedenega prosimo za popravek 8. člena - 2 odstavek – brisanje besedila »stroške uporabe omrežja«.

9. člen
Čas nastanka napake
Ne moreta pogodbeni stranki ugotavljati obsega izpadlih količin (saj nista pristojni za tovrstno ugotavljanje), zato prosimo, če besedilo 9. Čena nadomestite z:

»V primeru, da so merilne naprave nepravilno registrirale porabljeno električno energijo, je odjemalec dolžan nemudoma obvestiti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (SODO). SODO ugotovi obseg in čas nastanka napake v skladu z določili veljavnih Splošnih pogojev za dobavi in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije. O ugotovljenih izpadlih količinah je SODO dolžan obvestiti tako odjemalca kot dobavitelja, ki ugotovljeno razliko poračunata pri naslednjem obračunu oziroma v skladu s prej omenjenimi splošnimi pogoji.«
20. člen
Prosimo, da se v pogodbi konkretneje definira naslednji razlog za vnovčenje bančne garancije: »če naročnik razdre to pogodbo zaradi kršitev na strani dobavitelja.«

Lep pozdrav,

ODGOVOR:
Odgovor oz.pojasnilo k točki Predčasen odstop od pogodbe:
Naročnik je kot osnovo za količino električne energije upošteval porabo na merilnih mestih v letu 2010. Količine so okvirne, niso dokončne in se bodo prilagajale konkretnim potrebam.
V točki 2.1 – tretji odstavek se črta naslednje besedilo :«razpoložljivih finančnih sredstev in« , tako da ta odstavek glasi:
Zaradi specifičnosti potreb si naročnik pridržuje pravico do morebitnih sprememb obsega javnega naročila od razpisanega odvisno od dejanskih potreb.

Odgovor oz.pojasnilo k točki Cena:
Naročnik meni, da je v razpisni dokumentaciji dovolj jasno navedeno, da se z javnim razpisom išče najugodnejšega ponudnika cene električne energije in da ponudbena cena ne vključuje:
• davka na dodano vrednost,
• trošarine na električno energijo,
• prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije,
• stroškov uporabe elektroenergetskih omrežij in dodatkov in prispevkov, ki se obračunajo ob uporabi elektroenergetskih omrežij ter
• morebitnih drugih dodatkov, prispevkov, davkov, ki jih predpisuje pooblaščen državni organ in katere kupcu zaračunava v okviru svojih obveznosti dobavitelj ali pristojni sistemski operater elektroenergetskega omrežja .
Ponudnike opozarjamo, da navedeno pojasnilo pri pripravi ponudbe striktno upoštevajo in se držijo navodil razpisne dokumentacije.

Odgovor oz. pojasnilo k točki Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:
Naročnik v zadnjem stavku pod točko 5. razpisne dokumentacije navaja, da je izbrani ponudnik dolžan izročiti garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. V točki 5.2 je navedena izjava ponudnika (priloga 5.2.), ki jo mora ponudnik predložiti naročniku.
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije. Naročnik vztraja, da je izbrani ponudnik v skladu z razpisno dokumentacijo dolžan izročiti garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. Vnovčenje bančne garancije se izvaja v skladu z navedenimi kršitvami, vendar lahko pogodbena stranka uporabi pravna sredstva v skladu z obligacijskim zakonom, v kolikor bi bila unovčitev neupravičena.

Odgovor oz. pojasnilo k točki Način mesto oddaje ponudbe:
V četrtem odstavku 18. točke je navedeno, da je ponudbo potrebno predložiti do 9.2.2011 do 11.00 ure v sprejemno pisarno Občine Ig, Govekarjeva c. 6, Ig, ne glede na način dostave, torej se lahko poslužujete, vam najprimernejšega načina dostave.
Točka, ki jo navajate (drugi odstavek 18. točke), govori v primeru pošiljanja ponudb po t.i. redni pošti.
Odgovornost za pravočasno prispetje ponudb je v celoti na strani ponudnika.

Odgovor oz. pojasnilo k točki Pogodba:
(2.člen) Obdobje dobave. V razpisni dokumentaciji je priložen osnutek pogodbe. Predvideno obdobje dobave električne energije je definirano v razpisni dokumentaciji, na dan natančen datum pa bo definiran s podpisom pogodbe z izbranim dobaviteljem.

Na koncu tretjega odstavka, 2. člena pogodbe se doda naslednje besedilo:
Za merilna mesta, ki bi se ukinila bo naročnik z dobaviteljem sklenil aneks k pogodbi.

(7.člen) V 7. člen pogodbe, drugi odstavek se vstavi: » dobavitelj do 5 dne v tekočem mesecu…«

(8.člen) Omrežnina. Ponudniki imajo možnost pridobiti pooblastilo za pridobitev natančnejših merilnih podatkov pri SODO. Podatke bo možno uskladiti še pred podpisom individualnih pogodb z odjemalci.
Naročnik je z zapisom v drugem ostavku 8.člena pogodbe želel, da mu izbrani dobavitelj na računu za dobavljeno električno energijo, ločeno prikaže in obračuna tudi ostale stroške in dajatve v imenu in za račun SODO (skladno s pogodbo o najemu elektrodistribucijske infrastrukure in izvajanju storitev za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja). Dobavitelj bo po naročnikovem pooblastilu s pogodbo s SODO zagotavljal uporabo omrežja, ker Občina ne bo podpisovala drugih pogodb za uporabo omrežja.

(20.člen) Razlog za vnovčenje bančne garancije nastane ko bi bila dobavitelju dokazana kršitev, ki ni navedena v pogodbi in je kot dobavitelj odgovoren zanjo.

Naročnik ugotavlja, da v ostalem ni potrebe po spremembi razpisne dokumentacije.