Dosje javnega naročila 004813/2021
Naročnik: NARODNI MUZEJ SLOVENIJE, Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve fizičnega varovanja in prenosa alarmnih signalov na VNC za objekte Narodnega muzeja Slovenije za obdobje 3 let
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004813/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.07.2021
JN004813/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.08.2021
JN004813/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.08.2021
JN004813/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.08.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004813/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE
Prešernova cesta 20
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Miro Vute
miroslav.vute@nms.si
+386 12414408
+386 12414422

Internetni naslovi
http://www.nms.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.nms.si
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/406470/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4744
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve fizičnega varovanja in prenosa alarmnih signalov na VNC za objekte Narodnega muzeja Slovenije za obdobje 3 let
Referenčna številka dokumenta: 6/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79713000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
fizično varovanje objektov Narodnega muzeja Slovenije in prenosi alarmov na VNC
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79713000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
6/2021
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.08.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 05.10.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.08.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.07.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.07.2021   09:13
Spoštovani,
naročilo je objavljeno na naslednjem naslovu:

https://www.nms.si/si/muzej/javna-narocila/2021/07/144-Javno-narocilo-po-postopku-oddaje-narocila-male-vrednosti-Storitve-fizicnega-varovanja-in-prenosa-alarmnih-signalov-na-VNC-za-objekte-Narodnega-muzeja-Slovenije-za-obdobje-3-let

Lepo vas pozdravljamo,
Narodni muzej Slovenije

Datum objave: 15.07.2021   15:45
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Za javni razpis zahtevate najmanj 2 referenci s področja predmeta javnega naročila, od tega najmanj eno za varovanje muzeja, v zadnjih treh letih. Vrednost posamezne reference ne sme biti nižja od 50.000 EUR z DDV na letnem nivoju. Takšna zahteva je nezakonita v v nasprotju z ZJN-3, zato vas pozivamo, da pogoj ( referenci s področja predmeta javnega naročila, od tega najmanj eno za varovanje muzeja, v zadnjih treh letih) odstranite saj le tako preprečujete možnost prijave konkurence, ki varujejo objekte katerega so bolj ogroženi vendar niso to muzeji, zato takšna zahteva je nezakonita. Takšno mnenje je tudi revizijske komisije.

Glede na pojasnjeno naročnika pozivamo, da spremeni pogoj tako je referenca samo 2 referenci za 50.000 eur z DDV vendar brez zahtevka, da je to muzej.

V nasprotnem primeru bomo primorani svoj pravni položaj zaščititi z zahtevkom za revizijo.

ODGOVOR

Spoštovani!

Namen naročnika je bil, da za izvajanje storitve varovanja predmetov kulturne dediščine, ki jih hrani, pridobi ponudbe ponudnikov, ki take storitve že izvajajo ali pa so jih izvajali, saj se le-ti zavedajo vrednosti predmetov, ki jih muzejski in galerijski javno zavodi hranijo, zavedajo se da varujejo v nekaterih primerih dejansko neprecenljivo in nenadomestljivo dediščino. Glede na relativno velik obseg kriminalnih dejanj v sorodnih institucijah, muzejih in galerijah v tujini, bi tudi težko rekli, da muzejski objekti niso ogroženi oziroma, da so drugi objekti bolj ogroženi od njih.

A ne glede na navedeno, zlasti pa v izogib temu, da bi se pojavljal sum na to, da hoče naročnik v tem javnem naročilu ravnati diskriminatorno in nezakonito omejevati konkurenco, le-ta spreminja pogoje iz razpisne dokumentacije, ki se tičejo referenc. Ponudniki naj torej kot pogoj za udeležbo na javnem naročilu navedejo katerikoli dve referenci s področja predmeta javnega naročila v višini najmanj 50.000,00 EUR z DDV na letnem nivoju v zadnjih treh letih.

Lepo pozdravljeni,
Narodni muzej Slovenije

Datum objave: 15.07.2021   15:54
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V skladu z drugim odstavkom 76. člena ZJN-3 lahko naročnik gospodarskim subjektom kot zahtevo za sodelovanje naloži pogoje, ki so določeni v 76. členu. Naročnik lahko v postopek javnega naročanja vključi le tiste zahteve, ki so potrebne za zagotovitev, da ima ponudnik ustrezne pravne in finančne zmogljivosti ter tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo javnega naročila, ki se oddaja. Vse zahteve morajo biti povezane in sorazmerne s predmetom javnega naročila.
Trdimo, da gre pri referenčnem pogoju, ki določa, da mora ponudnik navesti najmanj eno referenco za varovanje muzeja v zadnjih treh letih za nedopusten in nezakonit pogoj, saj ta ne ustreza nobenemu izmed zakonsko dopustnih sposobnosti, ki jih sme naročnik od ponudnikov zahtevati. Menimo tudi, da gre pri navedenem pogoju zgolj za omejevanje konkurence, saj pogoj nima nobene zveze z ustrezno usposobljenostjo subjekta, ki bo izvedel javno naročilo. Predmet javnega naročila je v dotičnem primeru zasebno varovanje. Izvajanje zasebnega varovanja se skladno s področno zakonodajo izvaja enako za muzeje, kot tudi za druge objekte, ki so lahko bolj zahtevne in rizične od vašega objekta. Iz naročnikove razpisne dokumentacije tudi ne izhaja, da gre za specifične zahteve pri sami izvedbi varovanja, zaradi česar varnostne službe, ki med referenčnimi deli nimajo muzejev, ne bi bile dovolj usposobljene ali izkušene za izvedbo naročila. Naročnik tudi sicer v preteklosti ni imel takšnih zahtev pri varovanju istega objekta.
Nadalje pojasnjujemo, da obstaja mnogo objektov (kot npr. banke, bolnišnice, ), kjer je varnostno tveganje večje in varovanje bolj zahtevno od varovanja muzeja, zato ni pojasnjen razlog, zakaj naročnik kot referenčni pogoj zahteva ravno varovanje muzeja. Javno naročilo skladno s 5. členom ZJN-3 ne sme neupravičeno omejevati konkurence med ponudniki. V skladu z načelom enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3) mora naročnik zagotoviti, da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila, pri čemer ne sme ustvarjati okoliščin, ki pomenijo krajevno, stvarno ali osebno diskriminacijo ponudnikov, diskriminacijo, ki izvira iz dejavnosti, ki jo opravlja ponudnik, ali drugo diskriminacijo. Načelo sorazmernosti (8. člen ZJN-3) določa, da se mora javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila.

Pogoji za sodelovanje morajo biti torej oblikovani na način, ki zagotavlja enakopravno obravnavo vseh ponudnikov in pošteno konkurenco v postopku pridobivanja naročila ter povezani in sorazmerni s predmetom naročila. Kot je Državna revizijska komisija zapisala že v svojih številnih odločitvah, zagotavljanje enakopravne obravnave ne pomeni, da mora naročnik svoje zahteve oblikovati tako, da sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila omogoči prav vsem ponudnikom na relevantnem trgu. Naročnik namreč prav z določanjem posameznih pogojev ponudnike razvrsti na tiste, ki zahteve izpolnjujejo in lahko zato kot usposobljeni ponudniki sodelujejo v postopku, ter tiste, ki ene ali več posameznih zahtev ne izpolnjujejo in zato v postopku ne morejo sodelovati. Naročniki so v postopkih oddaje javnih naročil upravičeni postavljati pogoje, ki imajo za posledico omejevanje kroga potencialnih ponudnikov za izvedbo javnega naročila oz. njihovo razlikovanje. Takšno omejevanje potencialnih ponudnikov pa je dopustno le iz razlogov, ki so za javno naročilo bistveni ter so z njim povezani in sorazmerni, oz. le na podlagi vsebinsko objektivno utemeljenih okoliščin, kar pa navedeni pogoj, ki pogojuje izvedbo naročila le s predhodnim varovanjem muzeja, ni.
Iz pojasnjenega izhaja, da je zahteva naročnika nezakonita in tudi v nasprotju z ustaljeno prakso Dkom in Sodišča EU, zato naročnika pozivamo, da navedeno zahtevo spremeni, tako da zahteva 2 referenci za 50.000 eur z ddv samo za fizično varovanje ljudi in premoženja. V nasprotnem primeru bomo primorani svoj pravni položaj zaščititi z zahtevkom za revizijo.

Lep pozdrav,


ODGOVOR

Spoštovani!

Vprašanje oziroma zahteva ponudnika je praktično identično prejšnjemu vprašanju, na katerega je naročnik pravkar odgovoril. Zato zgolj povzemamo objavljen odgovor, da naj ponudniki kot pogoj za udeležbo na javnem naročilu navedejo katerikoli dve referenci iz zadnjih treh let s področja predmeta javnega naročila v višini najmanj 50.000,00 EUR z DDV na letnem nivoju.

Naročnik bo razpisno dokumentacijo oziroma obrazec Seznam referenc prilagodil in ga objavil na svoji spletni strani, predvidoma jutri, 16. 07. 2021.

Lepo pozdravljeni,
Narodni muzej Slovenije

Datum objave: 19.07.2021   12:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Na razpisni dokumentaciji pri točki 2.2. Razpisna dokumentacija VI točka poleg ostalega zahtevate tudi, da ponudnik priloži Licenco za upravljanje z VNC ali pogodbo za zagotavljanje storitev VNC (k pogodbi je potrebno priložiti licenco za upravljanje z VNC in nadomestnim VNC). Domnevamo, da niste dovolj seznanjeni z zakonom o zasebnem varovanju kajti imetnik licence, ki upravlja z VNC jem mora imeti tudi po zakonu imeti veljaven certifikat pooblaščene institucije o skladnosti s standardom SIST EN 50518, ki ga izda priglašeni certifikacijski organ za primarni in nadomestni VNC. Varnostno nadzorni center mora imeti tudi nadomestni VNC, ki mora biti ravno tako Certificiran s standardom SIST EN 50518, ki ga izda priglašeni certifikacijski organ. Naročnika pozivamo, da spremeni pogoj na 2.2. tako, da zahteva zakonitost delovanja VNC-ja po standardu, ki je bil že omenjen. V kolikor naročnik tega pogoja ne bo spremenil bo sklenitev pogodbe nezakonita in nična kar pomeni, da je naročnik posledično tudi v prekršku.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani

Najlepše se vam zahvaljujemo za vaše opozorilo. Dejansko nismo bili seznanjeni s to zahtevo iz Zakona in bomo svojo napako takoj tudi popravili.

Na podlagi zgornjega upravičenega opozorila naročnik dopolnjuje razpisno dokumentacijo v točki 2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, poglavje 2.2. Razpisna dokumentacija / VI. točka, tako da glasi:
"Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo:
ponudbo/obrazec ponudbe,
izpolnjen obrazec ESPD,
licenco za varovanje ljudi in premoženja,
licenci za upravljanje z VNC in nadomestnim VNC ali pogodbo za zagotavljanje storitev VNC (k pogodbi je potrebno priložiti licenci za upravljanje z
VNC in nadomestnim VNC),
- potrdilo akreditiranega organa o izpolnjevanju standarda SIST EN 50518 za oba varnostno nadzorna centra (VNC in nadomestni VNC),
pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja,
seznam 2 referenc za izvajanje storitev varovanja v višini 50.000,00 EUR z DDV,
parafirano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in
parafirano pogodbo."

Naročnik bo najkasneje naslednji delovni dan objavil s tem popravkom usklajeno razpisno dokumentacijo.
Lepo vas pozdravljamo,
Narodni muzej Slovenije


Datum objave: 19.07.2021   12:13
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni!
Na 2.2. Razpisna dokumentacija zahtevate, da ima ponudnik :
-Licenco za upravljanje z VNC ali pogodbo za zagotavljanje storitve VNC in nadomestnim VNC-JEM.
Seznanjamo vas, da mora imetnik licence za VNC imeti tudi tudi veljaven certifikat pooblaščene institucije o skladnosti s standardom SIST EN 50518, ki ga izda priglašeni certifikacijski organ za primarni in nadomestni VNC.


Prilagamo tudi primer obvestila kršiteljici, da se izjasni o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška, Inšpektorat RS za notranje zadeve z dne 24.08.2020, iz katerega je razvidno, da pristojni inšpektorat za nadzor zasebnega varovanja od imetnika licence, ki je izvajal storitve varovanja ljudi in premoženja, zahteva, da v pogodbi z naročnikom storitev poleg svojega varnostno nadzornega centra navede tudi zagotovilo za kontinuirano delovanje varnostno nadzornega centra, torej nadomestni varnostno nadzorni center. Ko je imetnik licence v pogodbo dodal nadomestni varnostno nadzorni center in ko je predložil certifikata o izpolnjevanju standarda SIST EN 50518 za oba varnostno nadzorna centra, je bil postopek ustavljen.

Glede na zapisano naročnika pozivamo, da zaradi zagotavljanja zakonitosti poslovanja od ponudnikov ali skupine ponudnikov zahteva predložitev:
licenc za glavni in nadomestni varnostno nadzorni center,
potrdili akreditiranega evropskega laboratorija o izpolnjevanju predpisanega standarda SIST EN 50518 za oba varnostno nadzorna centra
potrdilo akreditiranega evropskega laboratorija, da navedeni nadomestni varnostno nadzorni center prevzame sprejem alarmnih sporočil v primeru izpada navedenega glavnega varnostno nadzornega centra.

V kolikor naročnik ne bo zahteval navedbe obeh izvajalcev za varnostno nazorni center glavni in nadomestni kot jih zahtevajo pogoji z Zakonom predpisanega standarda SIST EN 50518, bomo o tem obvestili Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve (glej prilogo: Elektronsko sporočilo - UREDITEV POGODBENIH RAZMERIJ - POZIV ČLANOM ZBORNICE, Zbornice za razvoj zasebnega varovanja z dne 1.3.2021), saj ob podpisu pogodbe ne bodo izpolnjeni pogoji po 11. členu Zakona o zasebnem varovanju, kar pomeni, da bo pogodba nična. Ravno tako bomo sprožili revizijski postopek zaradi nezakonitosti vašega ravnanja.

Priloge na internetnem naslovu: https://files.fm/u/6nrmkdau7.

Moramo reči, da je razpisna dokumentacija zelo slabo pripravljena in jasno razvidno, da je nekomu pisano na kožo.. Upamo, da si naročnik zaveda kakšne so posledice za takšno ravnanje.


ODGOVOR

Naročnik dopolnjuje razpisno dokumentacijo v točki 2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, poglavje 2.2. Razpisna dokumentacija / VI. točka, tako da glasi:
"Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo:
ponudbo/obrazec ponudbe,
izpolnjen obrazec ESPD,
licenco za varovanje ljudi in premoženja,
licenci za upravljanje z VNC in nadomestnim VNC ali pogodbo za zagotavljanje storitev VNC (k pogodbi je potrebno priložiti licenci za upravljanje z VNC in nadomestnim VNC),
potrdilo akreditiranega organa o izpolnjevanju standarda SIST EN 50518 za oba varnostno nadzorna centra (VNC in nadomestni VNC),
pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja,
seznam 2 referenc za izvajanje storitev varovanja v višini 50.000,00 EUR z DDV,
parafirano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in
parafirano pogodbo."

Naročnik bo najkasneje naslednji delovni dan objavil s tem popravkom usklajeno razpisno dokumentacijo.

Ostalih trditev naročnik ne bo komentiral. Ponudniki so v točki 2.8. Razpisne dokumentacije poučeni o pravnem sredstvu. Seveda pa je potrebno v primeru vložitve zahtevka za revizijo svoje trditve tudi dokazati.

Narodni muzej SlovenijeDatum objave: 19.07.2021   14:44
VPRAŠANJE
Lep pozdrav!
Na razpisni vaši razpisni dokumentaciji je navedeno, da je Predmet javnega naročila je izvedba storitve varovanja ljudi in premoženja ter prenos
protivlomnega alarmnega signala na VNC in intervencijskega posredovanja na objektih
Narodnega muzeja Slovenije na treh različnih lokacijah, in sicer na Prešernovi cesti 20 in
Maistrovi cesti 1 v Ljubljani in Kozarišču 67 (Grad Snežnik) v Starem trgu pri Ložu. Predmet
javnega naročila tako obsega fizično varovanje na dveh lokacijah v Ljubljani glede na
mesečni razpored, ki ga naročnik javi izvajalcu en teden pred začetkom vsakega meseca in
prenos alarmov z vseh treh lokacij na VNC:
 izvajanje rednih in izrednih obhodov notranjih prostorov stavbe in neposredne okolice
vključno s pripadajočimi parkirišči ter vizualni pregled vseh možnih vstopnih točk v
varovani objekt in zadrževanje v neposredni okolici; vodenje dnevnika obhodov s
časom obhoda in ugotovljenim stanjem;

Naše vprašanje je ali obhod objekta in odklepanje in zaklepanje objekta opravi varnostnik, ki dela na objektu ali je to naloga intervencije. V kolikor je to naloga intervencije prosim napišite koliko je teh obhodov, ob katerih urah se odklepa/zaklepa, koliko časa zajema obhod itd... Potrebno je tudi na ponudbi spremeniti možnost, da navedemo cene za te storitve.
Prosim za odgovor.

ODGOVOR

Spoštovani,
zahvaljujemo se vam za vaše vprašanje. Mišljeno je bilo, da vse dejavnosti, naštete v povabilu k oddaji ponudbe, sicer izvajajo varnostniki, ki so prisotni na objektih v času njihove prisotnosti in to ni naloga intervencije. Je pa praktično nemogoče, da ne bi občasno iz različnih vzrokov prišlo do intervencije, zato bomo v razpisno dokumentacijo vključili še postavko za opravljanje morebitnih intervencij. Jutri, 20.07. 2021 bomo zato objavili dopolnjeno in spremenjeno razpisno dokumentacijo,. ki bo poleg te dopolnitve upoštevala tudi vse spremembe, ki jih je naročnik sprejel na predlog ponudnikov.

Vse ponudnike zato naprošamo, da za pripravo in oddajo ponudbe uporabljajo Razpisno dokumentacijo 1 z datumom 20. 07. 2021.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas lepo pozdravljamo,
Narodni muzej Slovenije

Datum objave: 20.07.2021   14:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Moramo potrditi, da je razpis zelo malomarno spisano in tudi sporen. Na 2.4 Merilo za izbor in cena :
Je napisano, da Cene storitev se bodo v teku trajanja pogodbe usklajevale z dvigom minimalne plače v
Zakonu o minimalni plači (ZMinP) oz. morebitnem drugem zakonu, ki bo urejal minimalno
plačo. Kaj to pomeni, da bo naročnik 01.01.2022 dvignil cene kot je to naredil še po prejšnjem razpisu nezakonito ( prosto po prešernu.. ) Napišite nam kako bo zgledal, ta dvig v kakšnem znesku ali procentih.

Da lahko pripravimo ustrezno ceno in, da zajamemo vse stroške nas zanima koliko sistemov protivlomnega sistema imate, koliko con, sektorjev in drugo. Zanima nas tudi pod naloge razpisne dokumentacije ste napisali, da se izvaja redni in izredni obhod objekta v notranjosti in zunanjosti objekta, odklop izklop alarmne naprave in drugo. Ali te naloge opravlja varnostnik, ki je objektu ali mora te naloge izvajati intervencija oz. izven delovnega časa.

hvala za odgovor.

ODGOVOR

Pozdravljeni!
zahvaljujemo se vam za vaši vprašanji. Kot smo že navedli v odgovoru drugemu ponudniku smo sprva mislili, da bodo vse dejavnosti, naštete v povabilu k oddaji ponudbe v celoti izvajali le varnostniki, ki so prisotni na objektih v času njihove prisotnosti in to ni naloga intervencije. Je pa praktično nemogoče, da ne bi občasno iz različnih vzrokov prišlo do intervencije, zato smo v razpisno dokumentacijo vključili še postavko za opravljanje intervencij. Danes, 20. 07. 2021 bomo zato objavili dopolnjeno in spremenjeno razpisno dokumentacijo,. ki bo poleg te dopolnitve upoštevala tudi vse spremembe, ki jih je naročnik sprejel na ostale sprejete predloge ponudnikov.

V navezavi na vaše prvo vprašanje smo v X. točki Navodil ponudnikom (Merilo za izbor in cena) tako odpravili nejasnosti v zvezi z usklajevanjem dela cen z minimalno plačo. Še dodatno pa smo to usklajevanje obrazložili v 4. členu vzorca pogodbe. Cene za prenos alarmov na VNC in cene intervencij so tako fiksne za čas trajanja pogodbe, cene fizičnega varovanja pa se lahko v točno določenemu primeru in po opredeljenem postopku uskladijo z dvigom minimalne plače.

Vse ponudnike še en krat naprošamo, da za pripravo in oddajo ponudbe uporabljajo Razpisno dokumentacijo 1 z datumom 20. 07. 2021.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas lepo pozdravljamo,
Narodni muzej SlovenijeDatum objave: 22.07.2021   11:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima nas, če je ogled 27.7. obvezen ali ne?

V navodilih piše, da mora ponudnik priložiti parafirano finančno zavarovanje-verjetno mislite samo parafiran vzorec finančnega zavarovanja, ki ga imate v prilogi?

Hvala

ODGOVOR

Spoštovani,
1. ogled ni obvezen,
2. mišljeno je seveda le parafiranje vzorca finančnega zavarovanja. Zahvaljujemo se vam za opozorilo.
Lepo pozdravljeni,
Narodni muzej Slovenije


Datum objave: 29.07.2021   12:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V XIII točki razpisne dokumentacije navajate, da mora podizvajalec pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcu. Celoten tekst v tej točki je razumeti kot, da ne dopuščate opcije poravnave računa brez neposrednih plačil. V skladu s 94. členom ZJN-3 se neposredna plačila podizvajalcu izvajajo le v primeru, če podizvajalec to izrecno zahteva. Prosimo za dodatno pojasnilo te točke.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani!
Ker je tekst v XIII. točki Navodil res nekoliko nerazumljiv, ga bomo nadomestili z naslednjim besedilom:

"XIII. točka
V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo tudi ti predložiti izpolnjen in podpisan obrazec ESPD.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s to točko, mora:
- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Za zamenjavo podizvajalca mora ponudnik pridobiti od naročnika njegovo pisno soglasje."

Lepo pozdravljeni,
Narodni muzej Slovenije

Datum objave: 29.07.2021   12:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ker nam na zastavljeno vprašanje niste popolnoma odgovorili oz. zgolj pavšalno vas ponovno sprašujemo in prosimo vas za natančen odgovor kot sledi:

Na 2.4 Merilo za izbor in cena :Je navedeno, da cene storitev se bodo v teku trajanja pogodbe usklajevale z dvigom minimalne plače v
Zakonu o minimalni plači (ZMinP) oz. morebitnem drugem zakonu, ki bo urejal minimalno plačo. ali to pomeni, da boste ceno dvignili 1.1.2022, ki bo dvig minimalne plače in drugih stroškov, KAKŠEN BO TO ZNESEK V EURIH ALI V PROCENTIH? Prosimo vas, da nam natančno odgvoorite na zastavljeno vpršanje ne pa samo pavšalno in pomankljivo. Ravno tako nismo prejeli odgovora glede tehničnega sistema, ki imate na vaših objektih in sicer za pripravo ustrezne ponudbe potrebujemo podatek koliko sistemov protivlomnega sistema imate, koliko con, sektorjev in drugo.

hvala za odgovor.ODGOVOR

Pozdravljeni,

Na vaše prvo vprašanje smo vam sicer že odgovorili naslednje:
"V navezavi na vaše prvo vprašanje smo v X. točki Navodil ponudnikom (Merilo za izbor in cena) tako odpravili nejasnosti v zvezi z usklajevanjem dela cen z minimalno plačo. Še dodatno pa smo to usklajevanje obrazložili v 4. členu vzorca pogodbe. Cene za prenos alarmov na VNC in cene intervencij so tako fiksne za čas trajanja pogodbe, cene fizičnega varovanja pa se lahko v točno določenemu primeru in po opredeljenem postopku uskladijo z dvigom minimalne plače."

Vseeno v nadaljevanju še en krat navajamo vse določbe razpisne dokumentacije, ki opredeljuje cene po tej objavi NMV:
"Cene storitev za priklop na VNC in nadomestni VNC ter za izvajanje intervencij so fiksne za čas trajanja te pogodbe.
Skladno s prvo točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3 se lahko pogodba oziroma pogodbena vrednost storitve fizičnega varovanja spremeni v primeru spremembe minimalne plače z dnem uveljavitve spremembe na podlagi zakona, ki ureja minimalno plačo in sicer tako, da se cena fizičnega varovanja poviša za del pogodbenega zneska, ki odraža plačilo varnostnikov, ki prejemajo minimalno plačo za dejansko opravljene storitve in zgolj v obsegu izvedenih ur teh storitev."

Kar pa se tiče drugega vprašanja glede tehničnega varovanja, pa vam sporočamo, da imamo na objektih Grad Snežnik in NMS- Metelkova po en protivlomni sistem za celotna objekta - vsak ima eno cono, na objektu NMS-Prešernova pa tri protivlomne sisteme za tri cone.
Lepo pozdravljeni,
Narodni muzej SlovenijeDatum objave: 29.07.2021   12:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V merilih niste upoštevali socialnih meril, ki ste jih po noveli ZJN-3A (Ur. l RS št. 14/18, vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7812 ) kot naročnik dolžni vključiti. 84. člen ZJN-3A (prav tam) določa obvezo naročnika po vključitvi dodatnih socialnih meril, in sicer:

»(4) Za oddajo javnega naročila storitve izdelave računalniških programov, arhitekturnih in inženirskih storitev ter prevajalskih in svetovalnih storitev naročnik ne sme uporabiti zgolj cene kot edinega merila za oddajo javnega naročila. Pri javnem naročanju storitev iz prvega odstavka 67.a člena tega zakona naročnik naroča te storitve upoštevaje socialno odgovorno javno naročanje z vključitvijo meril, ki se nanašajo na socialne vidike.
67.a člen
(posebna določba za javna naročila za izvajanje podpornih aktivnosti naročnika)
(1) Naročnik določbe tega člena upošteva kadar gre za javno naročilo storitve, ki jih zajemajo kode CPV: 50700000-2 do 50760000-0, 55300000-3 do 55400000-4, 55410000-7 do 55512000-2, 55520000-1 do 55524000-9, 60100000-9 do 60183000-4, 70330000-3, 79713000-5, 90600000-3 do 90690000-0 in 90900000-6 do 90919300-5, in je pogodba o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum sklenjen z veljavnostjo najmanj enega leta.«

CPV kodo 79713000 ste tudi na portalu enarocanje.si, povezava: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=406470, kjer se nahaja vaše javno naročilo, objavili kot glavno kodo predmeta javnega naročila.

Pričakujemo popravek razpisne dokumentacije, saj je v delovno intenzivnih panogah vključevanje socialnega vidika obvezujoče za naročnike, o čemer se je v svoji razlagi natančneje opredelil tudi Direktorat za javno naročanje Ministrstva za javno upravo v objavi svojega stališča (vir: http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/Stalisca/ZJN-3A_novela.pdf), kjer navajajo tudi pojasnilo te določbe, in sicer:
»7. Socialna merila
ZJN-3 določa, da je javna naročila treba oddati na podlagi objektivnih meril, ki zagotovijo skladnost z načeli preglednosti, nediskriminacije in enakopravnosti med ponudniki in ki jamčijo ocenjevanje ponudb v razmerah učinkovite konkurence. Merila za oddajo javnega naročila morajo biti nediskriminatorna, sorazmerna in povezana s predmetom naročila ter naročniku ne smejo omogočiti neomejene svobodne izbire. V prvem odstavku 84. člena ZJN-3 je določeno, da naročnik odda javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, ta pa se lahko določi na podlagi cene ali stroškov ob 9 uporabi pristopa stroškovne učinkovitosti, na primer z izračunom stroškov v življenjski dobi, kot ga določa ta zakon, in lahko zajema tudi najboljše razmerje med ceno in kakovostjo, ocenjeno na podlagi meril, ki se nanašajo na kakovost ter okoljske ali socialne vidike, povezane s predmetom javnega naročila. Novela ZJN-3A je dopolnila četrti odstavek 84. člena ZJN-3, iz katerega izhaja, da pri javnem naročanju storitev iz prvega odstavka 67.a člena tega zakona naročnik naroča te storitve upoštevaje socialno odgovorno javno naročanje z vključitvijo meril, ki se nanašajo na socialne vidike. Nova obveznost je tako določena za tiste primere javnih naročil storitev, ki so navedene v 67a. členu ZJN-3, pri njih pa mora naročnik poleg cene ali stroškov in morebitnih drugih meril, javno naročilo oddati na način, da ekonomsko najugodnejšega ponudnika izbere upoštevaje socialno odgovorno javno naročanje in med merila obvezno vključi tudi socialne elemente, ki sledijo načelu spoštovanja dostojnega dela. Glede delovno intenzivnih storitev oziroma poklicev je pomembno poudariti, da cena ne sme biti edino niti ključno merilo ter da so merila kakovosti (kamor spadajo tudi delovna, socialna in okoljska) izjemnega pomena in jih je nasploh treba upoštevati pri oddaji javnih naročil. Pri storitvah, ki jih zajema 67.a člena ZJN-3 gre za delovno intenzivne dejavnosti, ki jih praviloma skoraj v celoti izvajajo izključno delavci izbranega ponudnika, s svojo fizično prisotnostjo v stavbah in poslovnih prostorih naročnika, tako ni dvoma, da bo kakovost izvajane storitve neposredno povezana s počutjem teh delavcev, njihovim odnosom do dela, njihovo motiviranostjo in zavzetostjo za delo ob upoštevanju potreb naročnika. Tako določeno merilo z vključitvijo ustreznega socialnega vidika, upoštevajoč predmet storitve in njenih posebnosti, odraža najboljše razmerje med ceno in kakovostjo, saj podpira socialno odgovorno javno naročanje in dejansko spodbuja k upoštevanju vseh vidikov dostojnega dela. Socialno odgovorno javno naročanje (v nadaljevanju: SOJN) sicer pomeni javno naročanje, pri katerem se upošteva eden ali več naslednjih socialnih vidikov: zaposlitvene možnosti, dostojno delo, skladnost s socialnimi pravicami in pravicami delavcev, socialna vključenost (vključevanje invalidov), enake možnosti, dostopnost, načrtovanje za vse, upoštevanje trajnostnih meril, vključno z vprašanji etične trgovine ter splošnejše prostovoljno upoštevanje socialne odgovornosti gospodarskih družb ob upoštevanju načel iz Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in direktiv o javnem naročanju.2 SOJN lahko prispeva k večji skladnosti z vrednotami in potrebami skupnosti, ker se odziva na vse večjo zahtevo javnosti, da mora biti država pri svojem delovanju socialno odgovorna. V EU se vedno bolj poudarjajo socialne pravice in enakost, zlasti na delovnem mestu. Ker je trajnostni razvoj presegel okoljska vprašanja in postal del socialnih vprašanj, so socialni standardi vedno pogosteje opredeljeni kot eden od dejavnikov pri vse večjem prizadevanju za socialno odgovornost gospodarskih družb. SOJN vključuje veliko socialnih vidikov, eden izmed njih je tudi spodbujanje dostojnega dela. Ta splošno uveljavljen koncept temelji na prepričanju, da imajo ljudje pravico do produktivne zaposlitve v pogojih svobode, enakopravnosti, varnosti in človekovega dostojanstva. Agenda za 2 Kupujte socialno - priročnik za upoštevanje socialnih vidikov pri javnem naročanju. Dostopno na povezavi: http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/Priporocila/kupujte%20socialno.pdf, str. 7. 10 dostojno delo 3 temelji na štirih enako pomembnih in neodvisnih elementih: pravici do produktivnega in svobodno izbranega dela, temeljnih načelih in pravicah pri delu, zaposlitvi, ki zagotavlja dostojno plačilo, ter socialni zaščiti in socialnemu dialogu. Še en vidik pa je spodbujanje skladnosti s socialnimi pravicami in pravicami delavcev. Za lažje sledenje zakonski zahtevi po obveznem vključevanju socialnih meril v javna naročila za 82 taksativno naštetih storitev so podrobneje razdelani in opisani primeri socialnih meril v Prilogi 3 tega tolmačenja. Več o socialnih merilih in drugih elementih socialno odgovornega javnega naročanja pa si lahko preberete tudi v Smernicah za javno naročanje storitev čiščenja, na povezavi: http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/smernice «

Naročnik je torej dolžan v določenem deležu, ki mora biti zadosten, da je iz javnega naročila razvidno, da cena ni ključno merilo pri izbiri izvajalca, uporabiti enega ali več socialnih meril. Kot zanesljiva in učinkovita, ki ju v svojih stališčih na spletni strani predlaga tudi Direktorat za javno naročanje MJU, sta:
- DRUŽBENO ODGOVORNO PODJETJE; Prednost imajo tisti, ki imajo pridobljen certifikat na področju družbene odgovornosti, Ponudnik, ki ima certifikat Družini prijazno podjetje (ali enakovredno) prejme 5 točk, ponudnik, ki tega nima, prejme 0 točk.
Družbena odgovornost podjetij je koncept, znotraj katerega podjetja na prostovoljni ravni vključujejo skrb za družbo in okolje v svoje vsakodnevno poslovanje in v svoja razmerja z deležniki. Lahko se na primer uporabi certifikat Družini prijazno podjetje (ali enakovredno, pri čemer je treba enakovrednost pojasniti).
Imetnik takšnega certifikata pa dokazuje, da ima podjetje/delodajalec sprejete pozitivne ukrepe in prakse, ki krepijo pozitivne odnose med različnimi deležniki in prispevajo k njihovi družbeni odgovornosti ter višji ravni uresničevanja človekovih pravic skozi družbeno odgovorno delovanje.
Enakovreden certifikat mora zagotavljati periodično preverjanje izpolnjevanja pogojev s strani zunanje, od delodajalca neodvisne institucije, ki spremlja vpeljavo in izvajanje ukrepov, ki na nivoju delodajalca v njegovo poslovanje vnesejo elemente družbene odgovornosti, skrbi za delavce in njihovo usklajevanje službenega in zasebnega oz. družinskega življenja.
- POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA NOMINIRANEGA OSEBJA; Prednost imajo tisti, katerih ponudba izkazuje višjo povprečno mesečno bruto plačo delavca. Ponudba z najvišjo povprečno mesečno bruto plačo delavca doseže x (npr. 15) točk, druge sorazmerno manjše število točk.
Po tem merilu se upošteva povprečje osnovne bruto plače delavcev, ki bodo neposredno izvajali storitve čiščenja, v (npr.) zadnjih treh mesecih pred mesecem objave javnega naročila za predmetno naročilo (npr. objava javnega naročila 15. 3. 2018 pomeni, da mora delodajalec predložiti podatke za december 2017 ter januar in februar 2018).
Pri izračunu povprečja se upošteva osnovna mesečna bruto plača z vključenim dodatkom za delovno dobo in delom plače za delovno uspešnost in brez dodatkov za delo v posebnih pogojih dela ter brez povračila stroškov za prehrano in prevoz.

Pričakujemo dopolnitev razpisne dokumentacije, saj gre v nasprotnem primeru za kršitev zakonodaje o javnem naročanju.


ODGOVOR

Spoštovani!
Zahvaljujemo se vam za opozorilo.
Najkasneje do ponedeljka, 02. 08. 2021 bomo razpisno dokumentacijo uskladili z veljavno zakonodajo, in sicer s 84. čl. v navezavi na 67.a čl. ZJN-3.
Na portalu javnih naročil pa bomo podaljšali rok za oddajo ponudb na 17. 08. 2021 do 10.00.
Lepo vas pozdravljamo,
Narodni muzej Slovenije

Datum objave: 21.12.2021   13:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Na javnem razpisu smo opazili, da so bile ponovne spremembe in sicer dodali ste točkovanje 5 točk dobi ponudnik, ki razpolaga z certifikatom družini prijavno podjetje. Verjetno ne veste ampak takšna zahteva je diskriminatorna in nezakonita saj v Republiki Sloveniji z navedenim certifikatom razpolagajo samo 3 varnostne službe. Kar ne pomeni, da so podjetja boljše od ostalih. Vaša zahteva je neopravičena, nezakonita in nesorazmerna saj ne odraža ekonomske ugodnosti ponudbe. Naročnika pozivamo, da nezakonito zahtevo odstranite saj drugače bomo primorani vložiti revizijo. DKOM je že v nekaj odločitvah mnenja, da naročnik ne sme pogojevati in točkovati certifikate saj je takšna zahteva diskriminatorna za ostale ponudnike in vsekakor neopravičeno.
Prosimo vas za odgovor.
lp

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Na razpisni dokumentaciji smo opazili, da ponudnik prejme 5 točk v kolikor poseduje certifikat družini prijazno podjetje. Takšna zahteva in točkovanje je nezakonita in nedovoljena in ne odraža ekonomske ugodnosti saj v Republiki Sloveniji le trije ponudniki posedujejo navedeno licenco. Eden od imetnikov certifikata je rekorder V Republiki Sloveniji pri postavljanju damping cen na področju zasebnega varovanja in tudi znan vsem varnostnim službam.

Vaša zahteva je diskriminatorna in vsekakor nesorazmerna vašemu razpisu. Naročnika pozivamo, da nemudoma odstrani pri merilu točkovanju 5 % prejme ponudnik, ki poseduje certifikat prijazno podjetje. V kolikor naročnik ne bo odstranil to zahtevo bomo primorani vložiti revizijo na ta pogoj.

Naročnika prosimo, da preneha s spreminjanjem pogojev saj jih je bilo doslej kar nekaj sprememb in obilo zmede.
hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik!
Ja vašem javnem naročilu smo zasledi, da ste ponovno spremenili pogoje javnega naročanja in sicer sedaj ste dodali, da v kolikor ponudnik poseduje certifikat družini prijazno podjetje, da prejme dodatnih 5 točk. Ocenjujemo, da je takšno merilo diskriminatorno, nesorazmerno, ne odraža ekonomske ugodnosti ponudbe, ni povezano s predmetom javnega naročanja in ne omogoča objektivne medsebojne primerjave ponudb. Certifikat »Družini prijazno podjetje« lahko pridobijo zgolj podjetja, javne ustanove in nevladne organizacije in združenja z najmanj 10 zaposlenimi, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Poleg teh pogojev ne obstajajo nobeni vnaprej določeni objektivni pogoji, ki jih mora podjetje izpolnjevati za pridobitev certifikata. Podjetje v postopku s pomočjo zunanjega svetovalca določi ukrepe in cilje za izboljšanje upravljanja delovnih procesov ter kakovosti delovnega okolja za boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. Po prvih šestih korakih podjetje določi izvedbeni načrt implementacije ukrepov in pridobi osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje«. Pravila sicer določajo, katere ukrepe mora podjetje izvesti, vendar vsebina teh ukrepov na abstraktni ravni ni konkretizirana, zaradi česar ni omogočena objektivna presoja o tem, ali podjetje ukrep izpolnjuje, temveč ima podeljevalec certifikata popolno diskrecijo. Po pridobitvi osnovnega certifikata ima prijavitelj 36 mesecev časa, da implementira izbrane ukrepe, o poteku implementacije pa mora vsakih 12 mesecev obveščati izvajalca. Po zaključeni implementaciji ukrepov sledi končna revizija implementacije in ob pozitivni oceni dobi prijavitelj polni certifikat, katerega veljavnost je eno leto, če podjetje ne pristopi k njegovemu podaljšanju. Postopek za pridobitev certifikata traja 44 mesecev. Vlagatelj navaja, da merilo ni povezano s predmetom naročila, če odraža splošno politiko podjetja oz. njegovo splošno naravo. Certifikat »Družini prijazno podjetje« po mnenju vlagatelja pomeni splošno politiko podjetja, saj izkazuje, da si je ponudnik v obdobju 36 mesecev prizadeval implementirati določene ukrepe, ki bi pripomogli k boljšemu upravljanju s človeškimi viri. Certifikat je splošen, saj ne določa vsebinskih opredelitev posameznih kriterijev, ki jih mora izpolnjevati subjekt, temveč jih prepušča diskreciji podjetja in podeljevalca certifikata. Ponudnik s certifikatom ne izkazuje prednosti pri izvedbi storitev, ki so predmet naročila, in tudi ne izkazuje ekonomske ugodnosti za naročnika. Katalog ukrepov vključuje le splošne ukrepe, ki niso povezani z izvajanjem predmetnih storitev, zato naročnik na podlagi tega merila ne more ugotoviti, kateri ponudnik je oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Merilo je po mnenju vlagatelja tudi nesorazmerno s predmetom javnega naročila, saj od ponudnikov zahteva, da so vlogo za pridobitev certifikata vložili 44 mesecev pred rokom za predložitev ponudb, pa še v tem primeru ne bi imeli zagotovila, da bo podeljevalec certifikat izdal. Naročnik s tem onemogoča pridobitev 5 točk ponudnikom, ki leta 2018 niso predvideli, da bo takšno merilo vključil v postopke. Vlagatelj izpolnjuje vse vstopne kriterije za pridobitev certifikata, vendar ni šel v njegovo pridobitev, kar pa bi storil, če bi ocenil, da vpliva na kvaliteto delovanja. Vlagatelj poudarja, da merilo ne določa okoliščin, na podlagi katerih bi bilo mogoče opredeliti ekonomsko najugodnejšo ponudbo, teh okoliščin pa tudi naročnik ni pojasnil. Naročnik bi moral, če se sklicuje na certifikat oz. znak kakovosti, našteti merila za certifikate oz. znake kakovosti, da bi lahko ponudnik z vsakim primernim dokazom, ne le s certifikatom »Družini prijazno podjetje«, dokazal, da vsebinsko izpolnjuje zahteve, ki so bile določene v okviru merila. Naročnik bi lahko uporabil specifikacije certifikata, ne bi pa smel za merilo določiti certifikata samega. Naročnik tako ponudnikom ni omogočil, da bi vsebinske zahteve merila izpolnili tudi z drugimi primernimi dokazili. Vlagatelj ob tem pojasnjuje, da glede na lastnosti certifikata »Družini prijazno podjetje«, ki temelji na splošnih ukrepih, katerih vsebina je prepuščena dogovoru med prejemnikom in podeljevalcem, naročnik niti ne bi mogel objektivno določiti podrobnih zahtev, ki bi jih vsebinsko povzel v merilo. Po mnenju vlagatelja je merilo tudi diskriminatorno, saj naročnik manj ugodno obravnava ponudnike, ki nimajo sedeža v Sloveniji oz. ki imajo manj kot 10 zaposlenih. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga spremembo razpisne dokumentacije v delu, kjer se zahteva certifikat prijazno podjetje in točkovanje za 5 točk.

Na dan 05.08.2021 je po seznamu MNZ-ja registriranih 154 družb, ki se ukvarjajo z fizičnem in tehničnem varovanju. V Republiki Sloveniji tri podjetja posedujejo certifikat prijazno podjetje in sicer Aktiva varovanje d.d., Skupina Nova Panorama d.o.o. in Varovanje Galekom d.o.o.
Bolj smiselno je, da zahtevate cerifikat ISO 9001-2015 saj Iso standar posedujejo več varnostnih služb.

Naročnika Narodni muzej Slovenije pozivamo, da nemudoma odstrani zahtevo in točkovanje pri točki 2.4 Merilo za izbor in cena kjer imetnik licence prejme 5točk v kolikor poseduje navedeno licenco. V kolikor navedenega zahtevka ne boste odstranili bomo žal primorani vložiti revizijo, da branimo svoj pravni interes. Lahko si tudi preberete mnenje državne revizijske komisije, ki se vodi pod št. Številka: 018-221/2017-5, ki je enakega mnenja kot mi.

Naročniku predlagamo, da preneha s spreminjanjem pogojev saj moramo reči, da smo zelo zmedeni z razpisom, zato predlagamo, da pustite razpis kot je bilo pred zadnjo spremembo.

Naročnika prosimo za razumevanje.
S spoštovanjem!

ODGOVOR

Spoštovani!
Naročnik je 11. 08. objavil odločitev o ustavitvi postopka.
Lepo pozdravljeni,