Dosje javnega naročila 004871/2021
Naročnik: RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana
Storitve: VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA NA DOLENJSKI CESTI 244, LJUBLJANA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 111.681,24 EUR

JN004871/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.07.2021
JN004871/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.08.2021
JN004871/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.09.2021
JN004871/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.09.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004871/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana
Kolodvorska ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Komercialna služba, Sonja Esenko
javna.narocila@rtvslo.si
+386 14752195

Internetni naslovi
http://www.rtvslo.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.rtvslo.si/rtv/narocila-pozivi-in-razpisi/36/8027
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4799
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
JAVNA SLUŽBA NA PODROČJU RADIJSKE IN TELEVIZIJSKE DEJAVNOSTI


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA NA DOLENJSKI CESTI 244, LJUBLJANA
Referenčna številka dokumenta: JN-S0593
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79713000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Varovanje ljudi in premoženja na Dolenjski cesti 244 v Ljubljani
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79713000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
JN-S0593
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.08.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.10.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.08.2021   10:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.08.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.07.2021   09:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,
na strani 6 v točki4.1.5 zahtevate, da ponudniki za vsakega podizvajalca predložijo vso dokumentacijo v celoti, kot bi podizvajalec nastopal samostojno. Takšna zahteva ne sledi načelom javnega naročanja, saj se ponudnik lahko sklicuje na kapacitete drugega gospodarskega subjekta samo v določenem delu, v katerem sam ne izpolnjuje pogojev in ne v celoti. Zatorej predložitev zavarovalne police pod točko 4.2.6 niti ni potrebna, prav tako je nepotrebno, da podizvajalec predloži referenčno izjavo, BON-2, parafiran vzorec pogodbe, in konec koncev tudi Izjavo o razkritju lastništva ponudnika, saj za podizvajalca to zakon ne zahteva in ni potrebno. Prosimo, da popravite.

ODGOVOR

Spoštovani!

Vezano na vaše vprašanje naročnik uvodoma izpostavlja, da sklicevanje na uporabo drugih subjektov ni mogoče enačiti s predložitvijo ponudbe s podizvajalcem (ali podizvajalci). Izvedba javnega naročila s podizvajalci je jasno določena v 94. členu Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3).

Naročnik nikakor ne zahteva, da morajo ponudniki za vsakega podizvajalca predložiti vso dokumentacijo v celoti, kot bi podizvajalec nastopal samostojno. Naročnikova zahteva v celoti sledi načelom javnega naročanja in ne omejuje ponudniku možnosti sklicevanja na uporabo zmogljivosti drugih subjektov, kot je to določeno v 81. členu ZJN-3. V omenjenem členu je jasno določeno, pod katerimi pogoji se lahko gospodarski subjekt sklicuje na uporabo zmogljivosti drugih subjektov. Ob tem je prav tako jasno določena naloga naročnika, da v skladu s 77., 79. in 80. členov ZJN-3 preveri, ali subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti gospodarski subjekt, izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in ali zanje obstajajo razlogi za izključitev, pri čemer je potrebno upoštevati 75. in 76. člen ZJN-3. Iz tega izhaja, da morajo vsi gospodarski subjekti, ki sodelujejo v ponudbi, predložiti zahtevane dokumente. Zahteva naročnika po predložitvi Izjave o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika (točka 4.2.12 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) temelji na določbah ZJN-3 in Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 in 158/20).

V primeru, da bodo storitve varovanja izvedene s podizvajalcem, mora pogoj, določen v točki 4.2.5 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (Licenca za opravljanje zasebnega varovanja), izpolnjevati podizvajalec. Enako velja za zahtevo po predložitvi ustrezne reference, zahtevane v točki 4.2.8 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Zgolj tako lahko naročnik objektivno določi pogoje in objektivno preveri ali je določen ponudnik (ali podizvajalec) sposoben izvesti javno naročilo.

Ne glede na zapisano pa naročnik ugotavlja, da zahteva iz točke 4.2.6 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila po predložitvi zavarovalne police s strani morebitnega podizvajalca ni utemeljena, saj za morebitno škodo odgovarja glavni ponudnik, ne glede na to ali je bila škoda povzročena s strani ponudnika ali njegovega podizvajalca. Prav tako ni utemeljena zahteva naročnika iz točke 4.2.7 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo zahteve odstranil in pripravil popravek Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Lep pozdrav!Datum objave: 02.08.2021   08:14
Spoštovani,

ponudnik sam pripravi referenčno izjavo!

Razpisna komisija

Datum objave: 02.08.2021   10:03
JA, seveda tudi Obrazec 4 mora podizvajalec podpisati da izpolnjuje pogoje za opravljanje razpisane storitve.

Razpisna komisija

Datum objave: 04.08.2021   12:40
DA, ogled lokacije je obvezen za oddajo ponudbe.

Razpisna komisija

Datum objave: 06.08.2021   12:03
Vsi ponudniki, ki so se prijavili na ogled lokacije, so dobili obvestlo o terminu ogleda.

Razpisna komisija