Dosje javnega naročila 004983/2021
Naročnik: OBČINA GORENJA VAS-POLJANE, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas
Storitve: Praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN v obdobju od leta 2022 do 2025
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 178.336,08 EUR

JN004983/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.07.2021
JN004983/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.08.2021
JN004983/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.09.2021
JN004983/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.11.2021
JN004983/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004983/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 139-370458
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA GORENJA VAS-POLJANE
Poljanska cesta 87
4224
SI042
Gorenja vas
Slovenija
Gorenja vas
igor.krzisnik@obcina-gvp.si
+386 45183102

Internetni naslovi
https://www.obcina-gvp.si/sl/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/406903/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4833
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN v obdobju od leta 2022 do 2025
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90400000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je oddaja storitev praznjenja greznic in odvoza blata iz malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Gorenja vas - Poljane. Naročnik oddaja javno naročilo za obdobje od 1.1.2022 do 31. decembra 2025.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90440000
90460000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je oddaja storitev praznjenja greznic in odvoza blata iz malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Gorenja vas - Poljane. Naročnik oddaja javno naročilo za obdobje od 1.1.2022 do 31. decembra 2025.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2022
Konec: 31.12.2025
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.08.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 16.11.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.08.2021   09:01
Kraj: Spletna aplikacija e-Oddaja


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.07.2021   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo prijave ali ponudbe.

Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave plačati takso v višini 4.000,00 EUR.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo:
https://ejn.gov.si/sistem/pravno-varstvo.html

Od 1. 1. 2021 se zahtevek za revizijo skladno z določbo 13.a člena ZPVPJN lahko vloži samo preko portala eRevizija na spletnem naslovu https://www.portalerevizija.si.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA GORENJA VAS-POLJANE
Poljanska cesta 87
4224
Gorenja vas
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.08.2021   06:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V razpisni dokumentaciji ni priložene priloge A (kot je nekajkrat omenjena v objavljenih dokumentih) oz. podrobnega predračuna, iz katerega bi lahko ocenili vrsto in obseg posameznih storitev.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je v objavo na Portal javnih naročil posredoval popravek v okviru katerega objavlja Popis storitev s ponudbenim predračunom in prilogo A.

Navedena dokumenta predstavljata sestavni del razpisne dokumentacije in jih mora ponudnik v celoti upoštevati pri pripravi ponudbe, izbrani izvajalec pa tudi kasneje pri sami izvedbi predmeta naročila. Popis storitev s ponudbenim predračunom (Ponudbeni predračun) morajo ponudniki tudi v celoti izpolniti in priložiti v ponudbi. V kolikor ponudniki popisa ne bodo predložili, bo naročnik takšne ponudbe kot nedopustne izključil iz postopka oddaje javnega naročila.