Dosje javnega naročila 005116/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Najem poslovnega letala s posadko za potrebe letalskih prevozov v času predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU
ZJN-3: Odprti postopek

JN005116/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.07.2021
JN005116/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2021
JN005116/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.08.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005116/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 143-380781
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4985
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Najem poslovnega letala s posadko za potrebe letalskih prevozov v času predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU
Referenčna številka dokumenta: ODNAJEM-25/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60400000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Najem poslovnega letala s posadko za potrebe letalskih prevozov v času predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
najem poslovnega letala s posadko za potrebe letalskih prevozov v času predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine, kot so navedene v navodilih ponudnikom v poglavju z nazivom "Neobstoj razlogov za izključitev".


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, kot je navedena v razpisni dokumentaciji v točki 9.2 navodil.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
Pospešen postopek.
Utemeljitev:
Skrajšanje rokov je potrebno zaradi zagotovitve letalskega prevoza za izvedbo potovanj predstavnikov Vlade Republike Slovenije in drugih državnih organov, ki so nujno potrebna za normalno delovanje in izpolnjevanje mednarodnih obveznosti države, zlasti znotraj Evropske unije in Severnoatlantskega zavezništva. Mednarodna prizadevanja za obvladovanje pandemije virusa SARS CoV-2 so se odrazila tudi na ukinitvi številnih letalskih povezav med državami. S postopnim obvladovanjem pandemije so se mednarodne aktivnosti ponovno začela organizirati v fizični obliki, čemur pa letalski prevozniki v primeru povezav z Republiko Slovenijo še ne sledijo.
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.08.2021   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 29.09.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.08.2021   14:00
Kraj: v sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.08.2021   09:00

Dodatne informacije:
To javno naročilo izvaja Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 37200-4/2021/3 z dne 8. 7. 2021 in na podlagi pooblastila v imenu in za račun naročnika Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana.

Ponudnik mora, kot zavarovanje za resnost ponudbe, v ponudbi predložiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe kot je določeno v točko 11.2.3.1 navodil.

Ponudnik v ponudbi priloži svoj uradno veljaven cenik kot je določeno v točki 11.2.3.3 navodil.

Kopija veljavne operativne licence, kopija veljavnega spričevala letalskega prevoznika (AOC), kopija pogodbe o lastništvu oziroma najemu, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja iz točke 9.3.1 navodil, tehnične specifikacije letala, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja iz točke 9.3.1 navodil in uradno veljaven cenik ponudnika, so lahko v angleškem jeziku.

k točki II.2.7: obdobje veljavnosti pogodbe je določeno v vzoru osnutka pogodbe.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz drugega odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14 ZDU-1I, 60/17 in 72/19; ZPVPJN), lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.07.2021   15:42
1. VPRAŠANJE
Ponudniki tovrstnih storitev se nahajajo v tujini, jezik komunikacije je angleščina. Ali nameravate razpisno dokumentacijio objaviti tudi v angleščini in kako ste si zamislili podpisati pogodbo glede na ta dejstva?


ODGOVOR
Razpisna dokumentacija ne bo objavljena v angleščini. Naročnik pa s tem odgovorom podaja bistvene informacije predmetnega naročila iz razpisne dokumentacije, prevedene v angleški jezik. V primeru razhajanj med prevodom in izvirnimi določili v slovenskem jeziku, se kot veljavno šteje določilo v slovenskem jeziku.

Pogodba bo podpisana v slovenskem jeziku. Predviden je elektronski podpis pogodbe, če bo imel izbrani ponudnik možnost elektronskega podpisa, v nasprotnem se podpiše fizično.

Subject: rental of a business aircraft with crew for the purposes of air transport during Slovenian Presidency of the Council of the EU

2.1 Requirements of the contracting authority for the subject of the public tender
Requirements of the contracting authority for the rental of a business aircraft with crew are as follows:
- Cabin capacity: minimum 6 passengers;
- Crew: single or multi pilot crew;
- Cabin: pressurized cabin;
- Range with maximum number of passenger: 2500 km or 1350 NM;
- Maximum cruise speed: above 500 km/h or 270 KTAS;
- Aircraft age: maximum 15 years;
- Aircraft availability: 24 hours after the order is placed;
- Types of operations: VFR (Visual Flight Rules), IFR (Instrument Flight Rules), day and night operations, ability to fly in known icing conditions.


9.2 Suitability to pursue a professional activity
1. Bidder has valid operating license (OPS) in accordance with Commission Regulation (EU) No 965/2012 of 5 October 2012 laying down technical requirements and administrative procedures related to air operations pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council, Regulation (EC) No 1008/2008 of the European Parliament and of the Council of 24 September 2008 on common rules for the operation of air services in the Community (Recast) (Text with EEA relevance), issued by the competent authority of the Member State.

PROOF:
Completed ESPD form in Part IV: Conditions for participation, A: Eligibility, paragraph "For service contracts: specific authorization required" (»Za naročila storitev: potrebno določeno dovoljenje«). The bidder states "YES" (»DA«) if they meet the subject condition
and
a copy of valid operating license.

9.3 Technical abbility
1. Bidder must have in order to perform the services covered by this contract in its fleet at least two business aircrafts with valid Air operations Certificate (AOC) with following technical and performance characteristics
- Cabin capacity: minimum 6 passengers;
- Crew: single or multi pilot crew;
- Cabin: pressurized cabin;
- Range with maximum number of passenger: 2500 km or 1350 NM;
- Maximum cruise speed: above 500 km/h or 270 KTAS;
- Aircraft age: maximum 15 years;
- Aircraft availability: 24 hours after the order is placed;
- Types of operations: VFR (Visual Flight Rules), IFR (Instrument Flight Rules), day and night operations, ability to fly in known icing conditions.
- has all additional equipment in accordance with Council Regulation (EEC) No 3922/91 of 16 December 1991 on the harmonization of technical requirements and administrative procedures in the field of civil aviation, with its latest revision Commission Regulation (EC) No 859/2008 of 20 August 2008 amending Council Regulation (EEC) No 3922/91 as regards common technical requirements and administrative procedures applicable to commercial transportation by aeroplane.

The bidder must own or lease the offered aircraft (for the entire duration of the contractual relationship). The selected provider will provide services with one aircraft. Exceptionally, he will have to perform services with both aircraft.

PROOF:
Completed ESPD form in Part IV: Conditions for participation, C: Technical and professional capacity, paragraph "Tools, plant or technical equipment", where the bidder enters the airplane type, number of seats, airplane registration number
and
a copy of valid AOC issued by a member of EASA or Switzerland
and
the proof of ownership or contract for aircraft lease and the technical specifications of the aircraft, showing compliance with the condition.

10. Contract award criteria
Public contract will be awarded on the most economically advantageous tender, identified on the basis of the lowest total price in EUR.
Datum objave: 05.08.2021   17:35
2. VPRAŠANJE
Pri predmetnem javnem naročilu gre za naročilo storitev, ki so v zelo omejenem obsegu dostopne pri slovenskih ponudnikih. Dejstvo, da je razpisna dokumentacija objavljena v polni verziji le v slovenskem jeziku bo omejila konkurenco in ustvarila močen pritisk na dvig cene. Za zagotavljanje konkurenčnosti in posledično bolj ugodnih cen bi bila primerna večja odprtost postopka. Dokumentacija trenutno omejuje prijavo le za tiste prevoznike, ki imajo AOC izdan strani članice EASA. Ali v luči zagotavljanja večje konkurenčnosti ponudnikov dovoljujete prijavo tudi letalskih prevoznikov z AOC iz države nečlanice EASA.

ODGOVOR
Naročnik je v odgovoru na vprašanje pod »Datum objave: 28.07.2021 15:42« objavil prevod bistvenih informacij predmetnega naročila iz razpisne dokumentacije v angleški jezik.
Zahteva naročnika glede veljavnega spričevala letalskega prevoznika (AOC) izdanega s strani članice EASA ali Švice, se ne spremeni.