Dosje javnega naročila 005209/2021
Naročnik: OBČINA IZOLA, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola - Isola
Gradnje: Gradbena dela za izgradnjo Krožišča cesta »A« - Prešernova s kolesarskimi potmi
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.149.128,90 EUR

JN005209/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.07.2021
JN005209/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.08.2021
JN005209/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.08.2021
JN005209/2021-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.08.2021
JN005209/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.09.2021
JN005209/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.10.2021
JN005209/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005209/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 146-384764
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA IZOLA
Sončno nabrežje 8
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
Dean Starc
dean.starc@izola.si
+386 56600150

Internetni naslovi
https://www.izola.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://izola.si/obcina-izola/razpisi-in-objave/javna-narocila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5935
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradbena dela za izgradnjo Krožišča cesta »A« - Prešernova s kolesarskimi potmi
Referenčna številka dokumenta: 430-9/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so »Gradbena dela za izgradnjo Krožišča cesta »A« - Prešernova s kolesarskimi potmi«.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Predmet javnega naročila je podrobneje opisan v poglavju III. - Specifikacija predmeta javnega naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik potrebuje gradbena dela za izgradnjo Krožišča cesta »A« - Prešernova s kolesarskimi potmi.

1. Ponudnik mora upoštevati navodila za zaščito dreves na gradbiščih v zvezi z zaščito naravne vrednote drevoreda pinij ob Prešernovi cesti in upoštevati standard SIST DIN 18920:2019 na katera se sklicuje poročilo arborista. Priložena navodila, standard SIST DIN 18920:2019, poročilo arborista in dodatek k poročilu.
Ponudniki morajo upoštevati sledeče naročnikove zahteve:
- dela v bližini dreves (v razdalji obseg debel pomnožen s 4 oz. premer debel pomnožen z 12) naj se izvajajo po standardih SIST DIN 18920:2019 in po navodilih iz priloge Strokovnega mnenja št. 30/2019.
- vsa drevesa in njihov rastni prostor morajo biti zaščiteni z neprehodno ograjo oz. lesenimi deskami, ki so nameščene tako, da se ne posega v drevesna tkiva in da desne neposredno ne nalegajo na drevesna tkiva)
- kjer bodo v območju drevesnih korenin izkopi, naj se le ti izvajajo tako da ne pride do poškodb korenin, območje pa naj se zaščiti pred pripeko sonca in z rednim zalivanjem ohranja vlažno
-izkopi se sprva ne smejo izvajati strojno (z bagrom), saj pri tem lahko pride do poškodb koreninskega sistema. Kjer se rezanju korenin ne bo mogoče izogniti, je treba najprej korenine ročno ali z razpihovalcem odkopati, da se jih locira, se jih pod nadzorom arborista na terenu odreže in šele nato lahko nadaljuje s strojnim izkopom. Rezanje korenin je skrajni ukrep, ko ni več druge možnosti. Porezane korenine lahko statično oslabijo drevo.
-izberite stroje, ki bodo čim manjši. Vožnja po območju drevesnih korenin je prepovedana. V kolikor tega na posameznih lokacijah ne bo mogoče drugače izvesti, naj se tla predhodno zaščiti po nadvodilih iz standardov (geotekstil in nasutje peska ali sekancev ali vožnja po nameščenih ploščah)


Naročnik zahteva:
-razpihovanje zemlje z razpihovalcem (npr. kot je naprava Airspade ali enakovredna naprava)
-ročni odkop v območju drevesnih korenin (ročni izkop upoštevan v popisih posameznih sklopov)
-postavitev zaščitnih ograj za drevesa (gre za neprehodne ograje, lahko oranžne gradbiščne, ki pa so nameščene tako, da se jih ne da enostavno premikati)
-postavitev povoznih poti v bližini dreves po SIS DIN standardih (za primer, ko bo treba pot med drevesi postavit in ne bo drugih možnosti; pomeni, da se položi filc in nasuje začasno gor tampon ali lomljenec)
-zalivanje dreves oz. odkopanih območij drevesnih korenin
-dobava in nameščanje plodne zračne zemlje (vključeno v popisih posam. sklopv)
-nameščanje zaščite drevesnih korenin pred soncem in izsušitvijo (filc, juta...dolžina in širina odvisna od dolžine/globine odkopanih območij...ta območja se potem tudi zaliva)
-arboristični nadzor
-rahljanje zbitih tal (ročno ali z razpihovalcem)

2. V cenah morajo ponudniki upoštevati stroške predvidene zaščite dreves med gradnjo skladno s podanimi navodili,

3. Elaborat prometne zapore in potrebne signalizacije mora biti izdelan na način, da omogoča promet v obeh smereh Prešernove ceste na odseku od krožnega križišča S Kajuhovo ulico in krožnega križišča v Simonovem zalivu. Dostop motornih vozil in javnega prevoza ter peš promet mora biti omogočen do osnovne šole in vrtca Školjka, prav tako morajo biti, ves čas gradnje, omogočeni dostopi do stanovanjskih objektov na navedenem odseku. Potrebno je zagotavljati peš in kolesarske povezave obstoječih infrastruktur te vrste v vseh smereh (V-Z in S-J) in jih v elaboratu podrobneje obdelati in nadomestiti za čas gradnje.

4. Dinamika gradnje in pogoji gradnje:

Izbrani ponudnik bo moral dinamiko gradnje prilagoditi prioritetam naročnika zaradi financiranja investicije iz sredstev EU in državnega proračuna po prijavi projekta kolesarskih povezav na razpis MZI/MGRT.

V prvi fazi se gradnja izvaja na celotnem sklopu del na kolesarskih povezavah in pločnikih ter drugih predvidenih del (meteorna kanalizacija, el. inštalacije JR) v tem obsegu, in sicer na:
- kolesarski od
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
so določeni v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
so določeni v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.08.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.08.2021   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.08.2021   15:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA IZOLA
Sončno nabrežje 8
6310
Izola - Isola
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.07.2021   10:05
VPRAŠANJE
Spoštovani, razpis je objavljen 29.7.2021, razpisna dokumentacija še ni objavljena in ne vemo, kdaj bo. 31.7 in 1.8.2021 nista delovna dneva. Rok za postavljanje vprašanj je 2.8.2021. Kako naj v enem delovnem dnevu postavimo vprašanja na dokumentacijo, ki ni objavljena? Drugič v razpisne pogoje napišite, da mora ponudnik tudi čarati, če pa želite čudeže, nam morate dati kakšen dan več.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

razpisna dokumentacija je sedaj objavljena na na naročnikovi spletni strani. Vprašanja se lahko postavljajo danes, jutri, pojutrišnjem ali pa v ponedeljek 2.8.2021 do 15:00. Ne glede na to bo naročnik podaljšal rok za postavitev vprašanj, rok za predložitev ponudb in rok za javno odpiranje ponudb za dodatna dva delovna dneva. Naročnik je določil rok, ki je skladen s četrtim oziroma šestim odstavkom 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18). Razlog za krajši rok za postavitev vprašanj in za prejem ponudb je vezanost izvedbe investicije za kolesarske poti, ki je sofinancirana s strani EU sredstev, ki so vezana na skrajne roke, do katerih lahko naročnik prijavi povrnitev upravičenih stroškov.
S spoštovanjem


Datum objave: 02.08.2021   08:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ura je že skoraj 15, pa še vedno ni objavljene razpisne dokumentacije...
?!?

ODGOVOR
Spoštovani,

zaradi prevelikega obsega razpisne dokumentacije le te ni bilo možno naložiti neposredno na portal javnih naročil. Razpisna dokumentacija je bila objavljena na naročnikovi spletni strani dne 30.7.2021 ob 10:00. Vsem potencialnim ponudnikom sporočamo, da lahko dostopajo do razpisne dokumentacije tudi tako, da kliknejo povezavo na portalu javnih naročil pod točko I.3
S spoštovanjem

VPRAŠANJE
Spoštovani, glede na to, da zahtevate referenco v vrednosti 1.000.000 EUR brez DDV, predvidevam, da znaša vrednost ponudbe cca 1.500.000 EUR brez DDV.
Rok za oddajo ponudbe je 16.8.2021, tako, da je pričakovati uvedbo v delo 16.9.2021 v kolikor ne bo nobene pritožbe, kar je malo verjetno. Rok za dokončanje vseh del je 30.10.2021. Torej dva meseca in pol. Povprečna mesečna realizacija mora biti predvidena 600.000 EUR brez DDV. Predvidevam, da je investitor kot predstavnik občine Izola tudi jadralec, ki pa je žal zaključil svoje jadranje v razredu OPTIMIST.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

ne drži, da je rok za zaključitev vseh del 30.10.2021. Omenjeni rok je relevanten le za dela vezana na kolesarske poti, kot je razvidno iz 1. člena vzorca pogodbe. 2. odstavek 5. člena vzorca pogodbe določa:
"Izvajalec se obvezuje pričeti s pogodbenimi deli takoj po podpisu pogodbe, ter jih zaključiti v roku 150 koledarskih dni od obojestranskega podpisa pogodbe. V primeru slabega vremena pa se izvajalec obvezuje, da bo vsa pogodbena dela zaključil v roku 200 koledarskih dni od obojestranskega podpisa pogodbe. V primeru nastopa višje sile (poplava, potres itd.), pa se izvajalec obvezuje, da bo vsa pogodbena dela zaključil v roku 250 koledarskih dni od obojestranskega podpisa pogodbe."

Obračun storitev se bo izvršil na mesečni ravni na podlagi dejansko izvršenega dela in potrjenih mesečnih situacij. Izbrani ponudnik/izvajalec bo moral izdajati ločene mesečne situacije za kolesarske poti in ločene mesečne situacije za ostala pogodbena dela.
S spoštovanjemDatum objave: 03.08.2021   09:54
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji od ponudnikov zahtevate, da ima ponudnik po bonitetni lestvici bonitetno oceno najmanj SB5. Ponudnik naročnika poziva k spremembi razpisne dokumentacije glede omenjenega pogoja, in sicer na način, da bo moč izkazovati ustrezno ekonomsko in finančno sposobnost (bonitetno oceno) tudi z bonitetno oceno SB6, saj je sporen pogoj diskriminatoren in določen prestrogo.
S postavitvijo bonitetne ocene SB5 naročnik ravna v nasprotju z načelom sorazmernosti iz 8. člena ZJN-3 in posledično z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki iz 5. člena ZJN-3. Določitev neutemeljeno visokega bonitetnega razreda povzroča neupravičeno diskriminacijo med ponudniki. Načelo sorazmernosti določa, da se mora javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezani s predmetom javnega naročanja. Namen bonitetne ocene je torej ugotavljanje finančne stabilnosti poslovanja ponudnika in s tem njegove finančne zmožnosti za izvedbo naročila, vendar pa mora biti zahtevana bonitetna ocena še vedno sorazmerna oziroma takšna, da se z njo zasleduje njen osnovni namen ugotavljanja finančne stabilnosti ponudnika in ne, da se z njo favorizira določene ponudnike.
Bonitetna ocena SB6 po oceni Ajpes še vedno pomeni podpovprečno verjetnost neplačila, kot to velja tudi za SB5. SB6 pomeni, da je zmožnost poslovnega subjekta za poravnavanje obveznosti še vedno nadpovprečna. Tako naročnik s spremembo bonitetne ocene v SB6 ničesar ne izgubi, ravno nasprotno.... Tako si omogoči namreč več konkurenčnih ponudb od še vedno dovolj zanesljivih in finančno sposobnih ponudnikov ter hkrati deluje v skladu z zakonodajo javnega naročanja in prakso Državne revizijske komisije.

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik je zaradi pravočasne izvedbe prve faze predmetnega javnega naročila (kolesarske poti) in zagotavljanja pravočasnega in ustreznega črpanja evropskih sredstev, upoštevajoč potrebno finančno stabilnost in finančno zmožnost ponudnikov določil, da mora imeti ponudnik bonitetno oceno SB5. Naročnik zavrača očitke, da bi s predmetno zahtevo bilo kršeno katero koli načelo ZJN-3. Nenazadnje soponudnikom in podizvajalcem ni potrebno izpolnjevati predmetnega pogoja (bonitetna ocena SB5).
S spoštovanjem

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo naročnika za nedvoumno pojasnilo, kdaj so storitve po že zaključenih pogodbah opravljene.
Torej nas zanima trenutek, ko se šteje storitev za zaključeno. Pri številnih pogodbah so namreč dela že zaključena, pogodbene obveznosti pa zaradi teka garancijskih rokov še ne. Odsotnost te določbe bo povzročila neprimerljivost referenčnih pogojev, saj bi ob trenutni dikciji nekateri ponudniki lahko priglašali izjemno stare reference, katerih npr. 10-letni garancijski rok se je iztekel v zadnjih petih letih in so bile pogodbe torej šele sedaj zaključene.

Prosimo torej naročnika za potrditev, da se storitve štejejo za zaključene z dnem podpisa primopredajnega zapisnika oz. izdaje potrdila o prevzemu.


Hvala.
Lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik pojasnjuje, da so storitve po že zaključenih pogodbah opravljene z dnem podpisa primopredajnega zapisnika oz. izdaje potrdila o prevzemu.
S spoštovanjem

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo za objavo ESPD obrazca.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik poziva vse potencialne ponudnike, da glede ESPD-ja upoštevajo navodila razpisne dokumentacije na str. 8, ki določajo:
"Ponudniki naj uvozijo svoj ESPD obrazec tako, da na portalu javnih naročil kliknejo "ESPD" nato označijo "sem gospodarski subjekt" in "uvoziti moj ESPD". V rubriki "Naloži dokument" naložijo svoj ESPD obrazec in ga na zadnji strani v delu sklepnih izjav dopolnijo tako, da v prosto okence zapišejo "Podpisani dajem/o uradno soglasje, da Občina Izola pridobi dostop do dokazil, ki sem jih predložil/smo jih predložili v celotni ponudbi za javno naročilo za »Gradbena dela za izgradnjo Krožišča cesta »A« - Prešernova s kolesarskimi potmi«"
S spoštovanjem

VPRAŠANJE
Spoštovani!
Glede na to, da ste objavili razpisno dokumentacijo šele v petek 30.07.2021, rok za postavitev vprašanj pa poteče v ponedeljek 02.08.2021, ne razumemo zakaj ni možno podaljšati roka za postavitev vprašanj, saj je oddaja ponudb šele 16.08.2021.
Sprašujemo se, če investitor želi to javno naročilo uresničiti, ali pa želi, da se pritožujemo na DRKOM in razveljavimo razpis.
Hvala lepa

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik je podaljšal roke za dva delovna dneva.
S spoštovanjem

VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisnih pogojih imate pri dokazovanju ekonomske in finančne sposobnosti objavljen pogoj:


- Ponudnik mora imeti na dan izdaje bonitetnega obrazca bonitetno oceno po pravilih Basel II vsaj SB5. Gospodarski subjekt iz tujine predloži bonitetno oceno institucije, primerljive AJPES-u, ki vodi bonitetne ocene po pravilih Basel II in bilančne izkaze zadnjega poslovnega leta delovanja (Primerljivost bonitetnih ocen je razvidna na: http://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Vzporejanje_bonitetnih_ocen ).
Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega obrazca ESPD in s predložitvijo obrazca Ajpes S.BON iz katerega so razvidni navedeni podatki oziroma iz primerljivih obrazcev za ponudnike iz tujine (izdelana po standardu Basel II). Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od roka za oddajo ponudb.
(pogoj mora izpolnjevati samo ponudnik)

V razpisni dokumentaciji ste navedli:
Ponudbo lahko predloži tudi skupina izvajalcev / soponudnikov skupna ponudba. Ne glede na predložitev skupne ponudbe ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.


Zaradi solidarne odgovornosti vseh soponudnikov je edino smiselno, da ekonomske in finančne pogoje v primeru skupne ponudbe izkažejo vsi soponudniki.


Ali torej pravilno razumemo, da je v primeru skupne ponudbe potrebno razumeti da predstavlja definicija ponudnik vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi torej tako vodilnega ponudnika kot soponudnike in morajo vsi partnerji v skupni ponudbi zadostiti pogoju bonitetne ocene SB5?


ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik razume solidarno odgovornost soponudnikov, vendar želi prejeti čimvečje število ponudb s ciljem, da se ponudbene cene čimbolj znižajo. Zaradi navedenega ne zahteva, da tudi soponudniki ali pa celo podizvajalci izpolnjujejo pogoj bonitetne ocene SB5.
S spoštovanjemDatum objave: 04.08.2021   08:25
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika pozivamo, da iz pogoja za izkazovanje tehnične sposobnosti ponudnikov (referenčnega pogoja) iz točke 6.3.1 izloči zahtevo, da je morala biti del istega referenčnega pogoja tudi ureditev/izgradnja ceste. Vsaka izgradnja krožišča vsebuje tudi izvedbo uvoznih in izvoznih krakov, ki že predstavljajo cesto, pri čemer pa v konkretnem primeru ni razvidno, ali bo naročnik to razumel na tak način.

V kolikor pa naročnik meni, da mora biti ob izvedbi križišča v istem referenčnem poslu urejene oz. zgrajene še več dodatne ceste, naročnika opozarjamo na to, da je zahteva izjemno omejujoča in tudi neupravičena. Javna naročila za ureditev/izgradnjo krožišč namreč redno ne zajemajo tudi ureditve/izgradnje ceste, ki do krožišča vodi. Gre za ločene projekte, ki se naročajo ločeno. Tudi v konkretnem primeru ni jasno, zakaj bi ureditev/izgradnja ceste in ureditev/izgradnja krožišča morala biti združena v istem poslu, če pa je izkušnje, pridobljene pri ureditvi/izgradnji ceste možno pridobiti povsem neodvisno. Naročnik torej ne more zatrjevati, da je ponudnik v konkretnem primeru dejansko nesposoben urediti/zgraditi cesto, če pa je cesto že izvedel v preteklih poslih, ki pač istočasno niso zajemali tudi krožišča, saj je bilo slednje naročeno na drugi pravni podlagi.

Naročnika torej pozivamo, da:
- potrdi, da se ureditev/izgradnja ceste smatra kot ureditev/izgradnja uvoznih in izvoznih krakov krožišča
ALI
- izpolnjevanje zahteve po ureditvi/izgradnji ceste omogoči z ločenim referenčnim poslom,
ALI
- zahtevo po ureditvi/izgradnji ceste izloči iz referenčnega pogoja.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik ne bo spreminjal zahtevanega pogoja.
S spoštovanjem

VPRAŠANJE

Naročnika pozivamo, da zniža pogoj za izkazovanje tehnične sposobnosti (referenčni pogoj) iz točke 6.3.1. . Skladno z drugim odstavkom 76. člena ZJN-3 morajo biti vse zahteve sorazmerne in povezane s predmetom javnega naročila.

V konkretnem primeru naročnik z referenčnim poslom zahteva izkušnje, ki so potrebne za izvedbo zgolj dela (jedra) predmeta naročila, medtem ko se zahtevana vrednost nanaša na celotno vrednost naročila, ki vključuje vse obrobne postavke, ki z referenčnim pogojem sploh niso zahtevane. Zahteva je nesorazmerna in torej omogoča sodelovanje samo ponudnikom, ki so izvedli jedro del v bistveno višji vrednosti, kot jih bodo izvajali v konkretnem primeru. Menimo, da bo navedeno enostavno dokazljivo v trenutku prejema ponudb.

Še dodaten razlog za znižanje referenčnega pogoja je tudi v tem, da je ocenjena vrednost umetno zastavljena bistveno previsoko in tudi ob spregledu gornjih argumentov zgolj navidezno opravičuje tako strog referenčni pogoj. Tudi navedeno bo evidentno ob prejemu ponudb, takrat pa bodo naše trditve utemeljene.

Naročnika pozivamo, da v najkrajšem možnem času zahtevano vrednost referenčnega pogoja zniža na največ 700.000 EUR brez DDV, da bo ponudnikom še omogočena priprava ponudbe do roka za oddajo ponudb. V nasprotnem primeru bomo določila razpisne dokumentacije izpodbijali z zahtevkom za revizijo.


ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik ne bo spreminjal zahtevanega pogoja.
S spoštovanjemDatum objave: 04.08.2021   11:24
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Prosili bi, če lahko objavite projektantsko oceno vseh del in pa znesek zagotovljenih sredstev s strani investitorja za to investicijo. Glede na to, da se pri prekoračenju projektantske ocene, javni razpisi na nivoju občinskih proračunov ponavadi razveljavijo, nas za pripravo ponudbe to vsekakor zanima, saj ne bi želeli, da pripravljamo ponudbo zastonj.
Hvala lepa


ODGOVOR
Spoštovani,

investitor je na podlagi projektantske ocene v proračunu na relevantnih NRPjih zagotovil potrebna sredstva. Ocenjene vrednosti javnega naročila naročnik ni dolžan objaviti.
S spoštovanjemDatum objave: 05.08.2021   13:24
VPRAŠANJE
Pri postavkah za izkop asfalta, rušenje na kose do 5 kN, ....

prosimo da dopišete debelino rušenega asfalta.

Hvala.

LPODGOVOR
Predvidena debelina odstranitve je 10 cm.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

opisi postavk pri vgrajevanju asfalta so nepopolni. Iz sedanjih opisov ni razvidno, za kakšno vrsto bitumna gre, ni znana vrsta prometne obremenitve in vrsta kamnite frakcije.

V odvisnosti od teh podatkov je lahko cena zelo različna.

Prosimo, da navedete točne opise asfaltov, tako da imamo vsi ponudniki isto izhodišče in lahko vsi ponujamo isto stvar.

(npr v poglavju A-2, B-2,... in še čez ves celoten popis)


LPODGOVOR
Pri postavki, kjer je naveden asfalt BB11k v debelini 5 cm, je oznaka AC 11 surf B 50/70 A4
Pri postavki, kjer je naveden bitudrobir BD 0-22s debeline 6 cm, je oznaka AC22 base B50/70 A2
Pri postavki, kjer je naveden asfalt BB-8s debeline 4 cm, je oznaka AC 8 Surf B50/70 A2


VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika pozivamo, da spremeni opise vseh postavk za izkope, saj imate v eni postavki vključeno še pomožna dela, ki nimajo veze s samim izkopom. Ta dela se v samih predračunih pojavljajo v ločenih postavkah, saj se tudi obračunavajo v drugih enotah in ne na m3.

Prosimo ,da iz postavke izločite čiščenje ceste in usmerjanje prometa.

Zapora ceste bi morala biti v ločeni postavki sama zase, ovrednotena na dan in ne samo pri izkopih.
Čiščenje ceste, pa se obračunava v m2 in ne v m3.

Prosimo za popravek.ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik ne bo spreminjal predmetnih opisov. Vsi potencialni ponudniki naj ponudijo v svojih ponudbah v skladu s predvidenimi opisi
S spoštovanjemDatum objave: 05.08.2021   13:51
VPRAŠANJE
A-9 namakanje

prosimo za detajl postavke 17.

Hvala.

LP


ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik bo v okviru dopolnitve projektne naloge objavil detajl križanja vodovoda z kanalizacijo
S spoštovanjem

VPRAŠANJE
I-4 kanalizacija M

postavka 17 - prosimo za detajl
postavka 18 in 19 - kam se vgrajujejo ti pokrovi?
postavka 20 - gre za betonske obstoječe jaške?


Prosimo še za prečni prerez položene kanalizacije.LP

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik popravlja opis postavke 17, ki se glasi
Dobava in postavitev jaškov iz PE rebraste cevi fi1000 z litoželeznimi pokrovi fi 60 cm nosilnosti 400 kN, v betonskem okvirju debeline 20 cm . Globina jaška do 250 cm. Skupaj z vsemi deli, v postavki zajeti vsa dela potrebna za dobavo in vgradnjo jaška, pokrovi so obdelani v ločeni postavki. (gre za nov revizijski jašek na kanalizaciji.

Postavka 18 in 19 : pokrovi se vgrajujejo na nove jaške, ter na jaške obstoječe kanalizacije.

Postavka 20: gre za obstoječe jaške, katere bo potrebno nadvišati, zaradi nove nivelacije terena.
Naročnik bo v okviru dopolnitve projektne naloge objavil še detajl polaganja kanalizacije
S spoštovanjem

VPRAŠANJE
D-4 kanalizacija M

v opisu postavke št. 11 in 12, je na koncu napisano glej detajl.

Prosimo za detajl obeh jaškov.


Postavka 13 - na kaj se vgrajujejo ti pokrovi? Ali je višek?
V popisu ni nikjer še dodatnih 4 jaškov na katere bi vgradili 4 kos pokrovov.LP


ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik bo v okviru dopolnitve projektne naloge objavil detajle jaškov cestni požiralnik z robniško rešetko in revizijski jašek peskolov
S spoštovanjem

VPRAŠANJE
A-4 kanalizacija F

postavka 7 - GRP cevi?
Ali je točno da so zahtevane pri tej postavki poliestrske cevi, ko pa povsod drugod v popisu je PE (polietilen)?


postavka 8 - zahtevana je PE cev fi 315 DK - ali je to drenažna cev?LPODGOVOR
Spoštovani,
naročnik sporoča vsem potencialnim ponudnikom, da:
- fekalna kanalizacija je iz GRP cevi DN200 SN10000.
- je napaka v opisu postavke, točni opis je GRP cev DN300 SN10000
S spoštovanjem

VPRAŠANJE
Pri urbani opremi zahtevate, da mora biti tipska od mesta Izola.

Prosimo za objavo kataloga in dobavitelja take opreme.

LP


ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik bo po pridobitvi dodatnega odgovora s strani projektanta krajinske arhitekture objavil to informacijo skupaj z vsemi ostalimi dopolnitvami projektne naloge v obliki popravka razpisne dokumentacije.
S spoštovanjem

VPRAŠANJE
A3 - prometna ureditev, postavka 22 in postavka 23.

Prosimo za objavo detajla polportala in temelja.

Dimezije polportala?
Dimenzije temelja?


LPODGOVOR
Spoštovani,
Iz postavke izhaja, komplet z vsemi potrebnimi deli potrebnimi za postavitev portala in table. V postavki je potrebno vključiti vse kar je potrebno za postavitev polportala, vključno z dimenzioniranjem temelja in polportala.
S spoštovanjemDatum objave: 06.08.2021   08:15
VPRAŠANJE
V celotnem poglavju C , nimate vpisanih količin.

Ali boste dopisali količine?

Prosimo za popravek ali obrazložitev.

LP


ODGOVOR
Spoštovani,
sklop C je sicer projektno obdelan, vendar se ne bo izvajal, zaradi česar ni količin. Naročnik dodatno pojasnjuje, da je tudi poglavje C obdelano zato, ker je pripravljeno za delovanje mestnega potniškega prometa, ko bo le-ta pripravljen v Občini Izola.
S spoštovanjem

VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da objavi grafično prilogo iz katere je razvidna lokacija izvedbe del in označeni vse cestni priključki, kolesarske, krožišče,...vse kar je predmet ureditve.

Hvala.

lp


ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik bo objavil popravek projektne dokumentacije tako, da bo v enem popravku razpisne dokumentacije objavil tudi grafična priloga-pregledna prometna situacija
S spoštovanjem

VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za objavo tehničnega poročila in grafično situacijo predvidene celotne ureditve.


Hvala.

LPODGOVOR
Spoštovani,
naročnik bo objavil popravek projektne dokumentacije tako, da bo v enem popravku razpisne dokumentacije objavil tudi tehnično poročilo in grafično situacijo predvidene celotne ureditve.
S spoštovanjem