Dosje javnega naročila 005239/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-153/21; Preplastitev vozišča na cesti R3-726/1324 Stročja vas-Pavlovci od km 4.304 do km 6.457, od km 8.900 do km 10.000 in od km 12.100 do km 12.690
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.550.841,60 EUR

JN005239/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.07.2021
JN005239/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.09.2021
JN005239/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.09.2021
JN005239/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.09.2021
JN005239/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 26.01.2022
JN005239/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 27.01.2022
JN005239/2021-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 12.07.2022
JN005239/2021-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 12.07.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005239/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 14788034

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-000885/narocilo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5253
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-153/21; Preplastitev vozišča na cesti R3-726/1324 Stročja vas-Pavlovci od km 4.304 do km 6.457, od km 8.900 do km 10.000 in od km 12.100 do km 12.690
Referenčna številka dokumenta: 43001-242/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Preplastitev vozišča na cesti R3-726/1324 Stročja vas-Pavlovci od km 4.304 do km 6.457, od km 8.900 do km 10.000 in od km 12.100 do km 12.690
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
A-153/21
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 130
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.08.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.08.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.08.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.08.2021   14:24
VPRAŠANJE
V točki 3.2.3.4 Navodil ponudnikom določate za referenco pod točko b poseben pogoj, in sicer »Referenčni posel iz točke b, ki ga je izvedel neposredno sam, mora izkazati gospodarski subjekt, ki tovrstna dela prevzema v ponudbi oz. pri predmetnem naročilu.«

Navedeni pogoj je nesorazmeren s predmetom naročila in omejuje konkurenco ter v celoti nezakonit. Zahteva po tem, da je dela subjekt izvedel neposredno sam, je v nasprotju s prakso DKom, ki se je izoblikovala npr. v zadevi 018-314/2013. DKom je v tej zadevi zavzela stališče, da je vodilni izvajalec naročniku v celoti odgovoren za dobro in kvalitetno izvedbo posla, v fazi izvedbe prevzetega posla pa vodilni izvajalec, četudi morda fizično sam ne izvede vseh del, nad izvajalci nedvomno izvaja nadzor pred potrditvijo in prevzemom (ter plačilom) ustrezno opravljenih del, zaradi česar je mogoče šteti, da je njegova udeležba v poslu tako intenzivna, da je referenco mogoče pripisati njemu. Vodilnemu izvajalcu se torej referenca prizna zaradi njegovih organizacijskih sposobnosti in ne zato, ker bi dela dejansko izvedel sam.

Primerljivo enako velja tudi za primere referenc gospodarskih subjektov kot takšnih. Gospodarski subjekti, organizirani v obliki pravnih oseb, imajo sicer pravno subjektiviteto, njihov personalni substrat pa so zaposleni delavci oziroma osebe, ki delajo na podlagi drugih pogodb. Referenca pravne osebe kot takšne prav tako pomeni priznanje, da je preko svojih zaposlenih in z uporabo tehničnih sredstev sposobna organizirati, nadzirati, preverjati in izvesti posamezna dela. Ker se zaposleni v pravnih osebah menjajo (svobodna izbira zaposlitve, upokojujejo ) in ker se menja tudi mehanizacija, je referenca, ki jo ima gospodarski subjekt v tem primeru, izključno priznanje za zgoraj izpostavljene lastnosti. Personalni substrat teh gospodarskih subjektov pa je povsem drugačen.

Iz zgoraj navedenega torej izhaja, da:
- je zahteva po referenci, kot jo je določil naročnik, lahko dopustna in smiselna le, če bo gospodarski subjekt izkazal, da je dela fizično neposredno izvedel z istimi delavci, kot jih bo izvajal v tem javnem naročilu, in z isto mehanizacijo, kot jo bo uporabil v tem naročilu v tem primeru naj naročnik to izrecno zapiše ter tudi navede, kako bo takšno zahtevo preverjal in katere podatke moramo ponudniki navesti že v svoji ponudbi
- je treba kot ustrezne v celoti dopustiti tudi reference, ki jih je posamezen gospodarski subjekt pridobil kot vodilni partner, čeprav je posamezen del izvedel zanj podizvajalec in ga torej ni izvedel ponudnik neposredno sam

Naročnik naj ustrezno spremeni razpisno dokumentacijo najkasneje do 13. 8. 2021 do 11. ure, sicer bo zaradi pravočasnosti (prvi odstavek 25. člena ZPVPJN) vložen zahtevek za revizijo takoj po preteku tega roka.

ODGOVOR
Naročnik v ničemer ne osporava komu pripada predložena referenca, ki izpolnjuje pogoj iz alineje b točke 3.2.3.4 Navodil ponudnikom. Zahteva le, da referenčni posel, ki ga je izvedel neposredno sam, mora izkazati gospodarski subjekt z ustrezno referenco, ki tovrstna dela prevzema v ponudbi oz. pri predmetnem naročilu. Prevzeta dela mora sam neposredno tudi izvesti.

Priporočljivo je, da se poleg zahteve po najmanj enem uspešno opravljenem celotnem istovrstnem ali podobnem poslu, kot je predmetno naročilo, posebej zahtevajo še reference za posamezna ključna dela, ki so predmet naročila. Po zakonu je dopustno (četrti odstavek 81. člena ZJN-3), da se za posamezna ključna dela lahko od ponudnika zahteva, da jih izvede neposredno sam. Razumljivo je, da mora ponudnik (pri skupni ponudbi kateri koli partner) za to tudi izkazati referenčni posel, ki ga je izvedel neposredno sam. Razumno je tudi, da se neposredna referenca za določena ključna dela, ki so predmet naročila, zahteva od tistega gospodarskega subjekta (na primer podizvajalca), ki bo prevzeta dela tudi neposredno izvajal. Tako se skuša doseči, da bodo ključna dela, ki so predmet naročila, neposredno izvajali gospodarski subjekti, ki so za ta dela dejansko usposobljeni in tudi nominirani v ponudbi. Tako pridobijo tudi dodatne oziroma nove reference.

Naročnikova zahteva oz. pogoj je povsem v skladu z zakonom o javnem naročanju ZJN-3, zato je naročnik ne bo spremenil.
Datum objave: 13.08.2021   14:24
VPRAŠANJE
V točki 3.2.3.4 Navodil ponudnikom določate za referenco pod točko b poseben pogoj, in sicer »Referenčni posel iz točke b, ki ga je izvedel neposredno sam, mora izkazati gospodarski subjekt, ki tovrstna dela prevzema v ponudbi oz. pri predmetnem naročilu.«

Navedeni pogoj je nesorazmeren s predmetom naročila in omejuje konkurenco ter v celoti nezakonit. Zahteva po tem, da je dela subjekt izvedel neposredno sam, je v nasprotju s prakso DKom, ki se je izoblikovala npr. v zadevi 018-314/2013. DKom je v tej zadevi zavzela stališče, da je vodilni izvajalec naročniku v celoti odgovoren za dobro in kvalitetno izvedbo posla, v fazi izvedbe prevzetega posla pa vodilni izvajalec, četudi morda fizično sam ne izvede vseh del, nad izvajalci nedvomno izvaja nadzor pred potrditvijo in prevzemom (ter plačilom) ustrezno opravljenih del, zaradi česar je mogoče šteti, da je njegova udeležba v poslu tako intenzivna, da je referenco mogoče pripisati njemu. Vodilnemu izvajalcu se torej referenca prizna zaradi njegovih organizacijskih sposobnosti in ne zato, ker bi dela dejansko izvedel sam.

Primerljivo enako velja tudi za primere referenc gospodarskih subjektov kot takšnih. Gospodarski subjekti, organizirani v obliki pravnih oseb, imajo sicer pravno subjektiviteto, njihov personalni substrat pa so zaposleni delavci oziroma osebe, ki delajo na podlagi drugih pogodb. Referenca pravne osebe kot takšne prav tako pomeni priznanje, da je preko svojih zaposlenih in z uporabo tehničnih sredstev sposobna organizirati, nadzirati, preverjati in izvesti posamezna dela. Ker se zaposleni v pravnih osebah menjajo (svobodna izbira zaposlitve, upokojujejo ) in ker se menja tudi mehanizacija, je referenca, ki jo ima gospodarski subjekt v tem primeru, izključno priznanje za zgoraj izpostavljene lastnosti. Personalni substrat teh gospodarskih subjektov pa je povsem drugačen.

Iz zgoraj navedenega torej izhaja, da:
- je zahteva po referenci, kot jo je določil naročnik, lahko dopustna in smiselna le, če bo gospodarski subjekt izkazal, da je dela fizično neposredno izvedel z istimi delavci, kot jih bo izvajal v tem javnem naročilu, in z isto mehanizacijo, kot jo bo uporabil v tem naročilu v tem primeru naj naročnik to izrecno zapiše ter tudi navede, kako bo takšno zahtevo preverjal in katere podatke moramo ponudniki navesti že v svoji ponudbi
- je treba kot ustrezne v celoti dopustiti tudi reference, ki jih je posamezen gospodarski subjekt pridobil kot vodilni partner, čeprav je posamezen del izvedel zanj podizvajalec in ga torej ni izvedel ponudnik neposredno sam

Naročnik naj ustrezno spremeni razpisno dokumentacijo, sicer bo vložen zahtevek za revizijo

ODGOVOR
Naročnik v ničemer ne osporava komu pripada predložena referenca, ki izpolnjuje pogoj iz alineje b točke 3.2.3.4 Navodil ponudnikom. Zahteva le, da referenčni posel, ki ga je izvedel neposredno sam, mora izkazati gospodarski subjekt z ustrezno referenco, ki tovrstna dela prevzema v ponudbi oz. pri predmetnem naročilu. Prevzeta dela mora sam neposredno tudi izvesti.

Priporočljivo je, da se poleg zahteve po najmanj enem uspešno opravljenem celotnem istovrstnem ali podobnem poslu, kot je predmetno naročilo, posebej zahtevajo še reference za posamezna ključna dela, ki so predmet naročila. Po zakonu je dopustno (četrti odstavek 81. člena ZJN-3), da se za posamezna ključna dela lahko od ponudnika zahteva, da jih izvede neposredno sam. Razumljivo je, da mora ponudnik (pri skupni ponudbi kateri koli partner) za to tudi izkazati referenčni posel, ki ga je izvedel neposredno sam. Razumno je tudi, da se neposredna referenca za določena ključna dela, ki so predmet naročila, zahteva od tistega gospodarskega subjekta (na primer podizvajalca), ki bo prevzeta dela tudi neposredno izvajal. Tako se skuša doseči, da bodo ključna dela, ki so predmet naročila, neposredno izvajali gospodarski subjekti, ki so za ta dela dejansko usposobljeni in tudi nominirani v ponudbi. Tako pridobijo tudi dodatne oziroma nove reference.

Naročnikova zahteva oz. pogoj je povsem v skladu z zakonom o javnem naročanju ZJN-3, zato je naročnik ne bo spremenil.