Dosje javnega naročila 005387/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom
ZJN-3: Odprti postopek

JN005387/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 05.08.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005387/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 151-399764
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE
Tržaška cesta 16
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp@ajpes.si
+386 14774100
+386 14259770

Internetni naslovi
http://www.ajpes.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-naročila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5286
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom
Referenčna številka dokumenta: ODEL-18/2021; 4301-12/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se financirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.09.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.12.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.09.2021   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.08.2021   10:00

Dodatne informacije:
To skupno naročilo izvaja, na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 43000-7/2020/3 z dne 16. 12. 2020 in Uredbe o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/16), Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana v svojem imenu in za svoj račun in v imenu in za račun posameznih naročnikov, ki so navedeni v prilogi 1 vzorca krovnega okvirnega sporazuma.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.08.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.08.2021   09:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za objavo seznama merilnih mest s pripadajočimi naročniki.
Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani,

na podlagi podpisanega pooblastila, ki je del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, si lahko potencialni ponudnik pridobi podatke za vsako merilno mesto pri Sodo sistemski operater Distribucijskega Omrežja z električno energijo, d.o.o..
Datum objave: 17.08.2021   09:41
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo za predložitev seznama merilnih mest s podatkom porabe vsakega merilnega mesta po mesecih, saj v prilogi seznam merilnih mest objavljate 4259 merilnh mest, večina teh merilnih mest je nemerjenih, tako da veljajo pravila letnega obračuna.

Prosimo za posredovanje podrobnega seznama merilnih mest v katerem bo za vsako navedeno merilno mesto tudi poraba po mesecih, glede na število merilnih mest, bo za SODO izziv za oddajo telemetrije za vsa merilna mesta.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

na podlagi podpisanega pooblastila, ki je del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, si lahko potencialni ponudnik pridobi podatke za vsako merilno mesto pri Sodo sistemski operater Distribucijskega Omrežja z električno energijo, d.o.o..
Datum objave: 19.08.2021   13:27
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Pri pregledu priloženega predračuna, prosimo za odstranitev stolpca "Cena v EUR za kWh s trošarino in z DDV" in stoplpca "Skupaj cena v EUR/kWh s trošarino in z DDV x ocenjena količina) (stolpec 4 x stolpec 2)" , v stolpcih zajemate ceno dobave s trošarino in DDV, ker je predmet dobave električna energija, brez vseh ostalih prispevkov, prosim da odstranite trošarino iz predračuna.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

v 13. členu vzorca krovnega okvirnega sporazuma je določeno česa pogodbene cene električne energije iz obrazca »Predračun« (stolpec 3) ne vsebujejo. Med drugim je to davek na dodano vrednost, ki se obračunava skladno z določili zakona, ki ureja davek na dodano vrednost in trošarine na električno energijo, ki se obračunava skladno z določili zakona, ki ureja trošarine.

Prav tako iz 10. točke dokumenta »Navodila gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe za javno naročilo po odprtem postopku z oznako ODEL-18/2021« izhaja, da se pri izračunu merila uporabi postavka skupna ponudbena cena električne energije za ocenjeno količino (brez trošarine in brez DDV).

Naročnik je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je na voljo vsem morebitnim ponudnikom pod enakimi pogoji, določil enaka izhodišča za vse morebitne ponudnike (tj. naročnik je navedel v obrazec »Predračun«, da ponudnik pri oblikovanju ponudbene vrednosti upošteva trošarino za električno energijo 3,05 eura za eno megavatno uro), ponudnik pa mora v obrazcu »Predračun« ponujati vse pozicije. V skladu s 19. členom vzorca krovnega okvirnega sporazuma bo moral namreč dobavitelj predložiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku v višini 1 % (enega odstotka) vrednosti (v EUR s trošarino in z DDV) za ocenjeno količino električne energije po krovnem okvirnem sporazumu.

Glede na navedeno, dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila ostaja v tem delu nespremenjena.Datum objave: 24.08.2021   15:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. na str. 9 RD imate v točki 11.1 navedeno, da se v ponudbi predložijo samo ESPD in predračun.
Glede na to, da so sestavni deli razpisa tudi ostali dokumenti v skladu s tč. 8 na str. 5 RD, jih ni potrebno dodati ob oddaji ponudbe na e-JN? Predvidevamo, da ja, saj je v nadaljevanju ponekod tako opredeljeno. Se pa krega z zgoraj navedeno navedbo.
2. Str. 13 RD prosimo, da skrajšate rok veljavnosti ponudb, saj je glede na situacijo na trgu električne energije nemogoče zagotavljati veljavnost ponudb do 1.12.2021.
3. 1. člen Okv. sporazuma:
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da bo dobavitelj zagotovil dobavo električne energije, skladno z določili krovnega okvirnega sporazuma, vsem merilnim mestom iz Priloge 2 k temu krovnemu okvirnemu sporazumu le v primeru, da bodo neposredni sporazumi pravočasno podpisani in dostavljeni dobavitelju, vendar vzrok za nepodpis ne sme biti na strani dobavitelja;
Prosimo za korekcijo navedbe, saj v kolikor posamezni naročnik ne bo vrnil podpisanega neposrednega posamičnega sporazuma, tudi s strani dobavitelja sporazum ne bo mogel biti podpisan.
4. 2. člen Okv. sporazuma, 3. odstavek
V primeru, da naročnik pred potekom 28-mesecev veljavnosti tega krovnega okvirnega sporazuma še ne bo izbral novega dobavitelja električne energije, se dobavitelj po tem krovnem okvirnem sporazumu zavezuje, da bo dobavo nadaljeval tudi po poteku uporabe posameznega okvirnega sporazuma po cenah s takrat objavljenim veljavnim cenikom dobavitelja, in sicer za čas do sklenitve novega posameznega okvirnega sporazuma.
Prosimo za spremembo navedenega. V primeru, da naročnik pred potekom 28-mesecev veljavnosti Krovnega okv. spor. še ne bo izbral novega dobavitelja, bo naročnik pozval trenutnega dobavitelja k posredovanju ponudbe za določeno obdobje, ki ga opredeli naročnik in ki bo temeljila na takratnih cenah na trgu el. energije.
5. 5. čl. Okv. spor., 3. odstavek
Navajate, da naj dobavitelj skrbi za pripravo, izpolnitev in podpis izjav in podobnega, kar bi zahteval SODO in se nanašajo na naročnika. Naročnik mora sam poskrbeti za potrebne dokumente in morebitne s tem povezane stroške v primeru priklopa novih merilnih mest ali potrebne ureditve spremembe plačnika na merilnih mestih. Prosimo za korekcijo.
4. odstavek to ne velja za MM, za katera se šele bo urejala sprememba plačnika (dobavitelj je nekdo drug) ali bo potreben priklop, saj do teh podatkov dobavitelj nima dostopa. Prosimo za dopolnitev.
6. 7. člen Okv. sporazuma
Prosimo za korekcijo navedb v zvezi z ureditvijo sprememb na merilnih mestih, ki se nanašajo na zamenjavo dobavitelja. Ne velja več določba, kjer se mora zamenjava urejati do 10. v mesecu.
7. 11. člen Okv. sporazuma, 6. člen Posameznega okvirnega sporazuma
Zapisano imate, da lahko naročnik od dobavitelja kadarkoli zahteva posredovanje podatkov v obliki poročila o izvedenih dobavah (realizaciji) in podatkih o merilnih mestih.
Prosimo, da navedeno korigirate tako, da dobavitelj lahko največ enkrat v tromesečju pozove dobavitelja za posredovanje tovrstnih podatkov.
6. člen Posameznega okvirnega sporazuma zadnji odstavek
Prav tako se zaveže, da bo naročniku posredoval podatke, ki so navedeni v krovnem sporazumu za primere iz 13. člena krovnega okvirnega sporazuma, ko gre za napake in izpadle količine, ki se poračunajo pri naslednjih obračunih.
Posebej dobavitelj za takšne primere ne more posredovati podatkov naročnikom. Lahko pa jih naročnik sam razbere iz posredovanih podatkov o realizaciji-prosimo za črtanje te navedbe.
8. 12. člen Okv. sporazuma, 1. odstavek
Dobavitelj mora posameznim naročnikom sporočati merilna mesta in porabo, kjer se obračunava energijo po dejanski rabi in kjer se plačuje po ocenjeni mesečni porabi.
Dobavitelj tega ni dolžan sporočati posameznih naročnikom, saj je način obračuna naveden na posameznih računih.
3. odstavek in 15. člen, 3. odstavek prosimo za spremembo za prejem podatkov do 15. dne v tekočem mesecu. Od SODO je namreč odvisno, kdaj dobavitelju podatke posreduje
9. 13. člen Okv. sporazuma
Cena tarifne postavke električne energije vključuje postavko cene za dobavljeno električno energijo in vse (morebitne) stroške mesečnega nadomestila za vodenje merilnih mest kakšni stroški so s tem mišljeni?
10. 15. člen Okv. sporazuma, 4. odstavek
Posamezni naročniki s posameznimi neposrednimi sporazumi samostojno določijo način izstavljanja računov.
Kaj je mišljeno s tem? V kolikor gre za to, ali se bodo izstavljali skupni ali ločeni računi (el. energija in omrežnina) za posamezna MM po naročnikih, prosimo za poenotenje, ali bodo imeli vsi skupne (el. energija+omrežnina) ali pa vsi ločene račune.
Prosimo za opredelitev.
11. 18. člen Okv. sporazuma, 5. odstavek
V kolikor bo v drugem pogodbenem obdobju izbran drugi dobavitelj, kot v prvem pogodbenem obdobju, bodo morale biti sklenjene nove pogodbe, saj novi dobavitelj ne more sklepati aneksov k pogodbam, ki jih je sklepal nekdo drug. Prosimo za korekcijo.
12. 19. člen Okv. sporazuma, 3., 4. in 5. odstavek
Izbrani dobavitelj mora predložiti naročniku najkasneje v roku 20 dni pred datumom začetka dobave električne energije (1. 5. 2022) zavarovanje za dobro izv. pog. obveznosti v višini 1 % (enega odstotka) vrednosti (v EUR s trošarino in z DDV) za ocenjeno količino električne energije po krovnem okvirnem sporazumu za obdobje 28 mesecev.
Prosimo za korekcijo vrednosti in sicer na 1% vrednosti (v EUR z DDV) za ocenjeno količino električne energije po krovnem okvirnem sporazumu za obdobje 28 mesecev - brez trošarine, saj ta ni predmet razpisa.
13. 20. člen Okv. sporazuma
Prosimo za opredelitev, za kakšne izključne krivde dobavitelja bi naj šlo.
14. 24. člen Okv. sporazuma
Naročnik lahko odstopi od krovnega okvirnega sporazuma. Odstopni rok je tri mesece in začne teči naslednji dan, ko dobavitelj prejme pisni odstop.
Kakšni primeri možnosti odstopa od Okv. sporazuma so tukaj mišljeni? Ali se nanaša ta člen na 30. člen Okv. sporazuma? Prosimo tudi za dopolnitev v RD in Okv. sporazumu.
15. 9. člen Posameznega okvirnega sporazuma
Prosimo za črtanje tega člena.
16. Predračun naj vsebuje možnost opredelitve cen ločeno po posameznih obdobjih:
1.5.2022-31.12.2022,
01.01.2023-31.12.2023.
01.01.2024-31.08.2024.
Predlagamo tozadevno spremembo in korekcijo ponudbenega predračuna.
17. Pogodbe se naj dajejo v podpis samo v dveh izvodih.

Prosimo, da se korekcije oz. dopolnitve izvedejo v celotni razpisni dokumentaciji, kjer je to potrebno, tudi ustrezno v Posameznih okvirnih sporazumih.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, naročnik v nadaljevanju podaja odgovore:

1. na str. 9 RD imate v točki 11.1 navedeno, da se v ponudbi predložijo samo ESPD in predračun.
Glede na to, da so sestavni deli razpisa tudi ostali dokumenti v skladu s tč. 8 na str. 5 RD, jih ni potrebno dodati ob oddaji ponudbe na e-JN? Predvidevamo, da ja, saj je v nadaljevanju ponekod tako opredeljeno. Se pa krega z zgoraj navedeno navedbo.

Odgovor naročnika:
Iz 11.1 točke dokumenta »Navodila gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe za javno naročilo po odprtem postopku z oznako ODEL-18/2021« izhaja, da ponudnik ob oddaji ponudbe priloži le ESPD in predračun. V primeru, da ponudnik ob oddaji ponudbe priloži le ESPD in predračun, bo naročnik ponudnika pozival na predložitev vseh dokazil, kot je navedeno za posameznim razlogom za izključitev.

Lahko pa ponudnik priloži poleg zahtevanega ESPD in predračuna v ponudbi tudi ostale dokumente.

Glede na navedeno, točka 8. in točka 11.1 dokumenta »Navodila gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe za javno naročilo po odprtem postopku z oznako ODEL-18/2021« nista v nasprotju druga z drugo.


2. Str. 13 RD prosimo, da skrajšate rok veljavnosti ponudb, saj je glede na situacijo na trgu električne energije nemogoče zagotavljati veljavnost ponudb do 1.12.2021.

Odgovor naročnika:
Zakon o javnem naročanju (v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) določa, da naročnik sprejme odločitev o oddaji javnega naročila v roku 90 dni od roka za oddajo ponudb.

Naročnik bi tako lahko, glede na navedeno, zahteval tudi daljši rok veljavnosti ponudb. Vendar je v konkretnem postopku javnega naročanja naročnik pri določitvi roka veljavnosti ponudbe že upošteval predmet javnega naročila, kot tudi aktivnosti, ki jih mora naročnik izvesti za sprejem odločitve o oddaji javnega naročila. Ob tem pa je potrebno upoštevati, da (načelno) velja, da je lahko sprejeta oziroma izbrana le ponudba ponudnika, ki je veljavna.

Glede na navedeno dokumentacija v zvezi z oddajo naročila ostaja v tem delu nespremenjena.


3. 1. člen Okv. sporazuma:
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da bo dobavitelj zagotovil dobavo električne energije, skladno z določili krovnega okvirnega sporazuma, vsem merilnim mestom iz Priloge 2 k temu krovnemu okvirnemu sporazumu le v primeru, da bodo neposredni sporazumi pravočasno podpisani in dostavljeni dobavitelju, vendar vzrok za nepodpis ne sme biti na strani dobavitelja;
Prosimo za korekcijo navedbe, saj v kolikor posamezni naročnik ne bo vrnil podpisanega neposrednega posamičnega sporazuma, tudi s strani dobavitelja sporazum ne bo mogel biti podpisan.

Odgovor naročnika:
Pri podpisu posameznega okvirnega sporazuma je obveznost obeh pogodbenih strank, tako posameznega naročnika kot dobavitelja, da je posamezni okvirni sporazum pravočasno podpisan in dostavljen dobavitelju. V hipotetičnem primeru, kot je obrazložen, je vzrok na strani posameznega naročnika, ki ni vrnil podpisanega posameznega okvirnega sporazuma. Navedeno pomeni, da vzrok za nepodpis ni na strani dobavitelja.

Glede na navedeno dokumentacija v zvezi z oddajo naročila ostaja v tem delu nespremenjena.


4. 2. člen Okv. sporazuma, 3. odstavek
V primeru, da naročnik pred potekom 28-mesecev veljavnosti tega krovnega okvirnega sporazuma še ne bo izbral novega dobavitelja električne energije, se dobavitelj po tem krovnem okvirnem sporazumu zavezuje, da bo dobavo nadaljeval tudi po poteku uporabe posameznega okvirnega sporazuma po cenah s takrat objavljenim veljavnim cenikom dobavitelja, in sicer za čas do sklenitve novega posameznega okvirnega sporazuma.
Prosimo za spremembo navedenega. V primeru, da naročnik pred potekom 28-mesecev veljavnosti Krovnega okv. spor. še ne bo izbral novega dobavitelja, bo naročnik pozval trenutnega dobavitelja k posredovanju ponudbe za določeno obdobje, ki ga opredeli naročnik in ki bo temeljila na takratnih cenah na trgu el. energije.

Odgovor naročnika:
Namen predmetne določbe je, da v primeru neizbora novega dobavitelja električne energije pred potekom 28-mesecev veljavnosti krovnega okvirnega sporazuma, dobavitelj še naprej zagotavlja posameznim naročnikom električno energijo. Izrecna ponudba ponudnika za določeno obdobje, ki ga opredeli naročnik in ki bo temeljila na takratnih cenah na trgu električne energije ni potrebna, saj je v predmetnem odstavku opredeljeno, da naročnik v navedenem primeru sprejme dobavo električne energije posameznim naročnikom, katerih delovanje je neločljivo povezano z nemoteno dobavo električne energije, po cenah s takrat objavljenim veljavnim cenikom dobavitelja za čas do sklenitve novega posameznega okvirnega sporazuma.

Glede na navedeno je določena tako ponudbena cena dobavitelja, ki temelji na takratnih cenah na trgu električne energije (tj. dobava električne energije po cenah po takrat objavljenim veljavnim cenikom dobavitelja), kot s strani naročnika opredeljen časovni okvir (tj. za čas do sklenitve novega posameznega okvirnega sporazuma), zato dokumentacija v zvezi z oddajo naročila ostaja v tem delu nespremenjena.


5. 5. čl. Okv. spor., 3. odstavek
1. vprašanje:
Navajate, da naj dobavitelj skrbi za pripravo, izpolnitev in podpis izjav in podobnega, kar bi zahteval SODO in se nanašajo na naročnika. Naročnik mora sam poskrbeti za potrebne dokumente in morebitne s tem povezane stroške v primeru priklopa novih merilnih mest ali potrebne ureditve spremembe plačnika na merilnih mestih. Prosimo za korekcijo.

Odgovor naročnika:
V prvi alineji tretjega odstavka 5. člena krovnega okvirnega sporazuma je določeno, da naročnik s podpisom tega krovnega okvirnega sporazuma pooblašča dobavitelja za izvedbo določenih opravil. Naročnik je z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila jasno in nedvoumno določil katere obveznosti bo moral prevzeti dobavitelj.

Glede na navedeno dokumentacija v zvezi z oddajo naročila ostaja v tem delu nespremenjena.

2. vprašanje:
4. odstavek to ne velja za MM, za katera se šele bo urejala sprememba plačnika (dobavitelj je nekdo drug) ali bo potreben priklop, saj do teh podatkov dobavitelj nima dostopa. Prosimo za dopolnitev.

Odgovor naročnika:
V drugi alineji tretjega odstavka 5. člena krovnega okvirnega sporazuma je določeno, da naročnik dobavitelja pooblašča za dostop do baze podatkov (evidence merilnih mest) o naročniku in naročnikovem merilnem mestu, ki ga vodi SODO.

Glede na navedeno dokumentacija v zvezi z oddajo naročila ostaja v tem delu nespremenjena.


6. 7. člen Okv. sporazuma
Prosimo za korekcijo navedb v zvezi z ureditvijo sprememb na merilnih mestih, ki se nanašajo na zamenjavo dobavitelja. Ne velja več določba, kjer se mora zamenjava urejati do 10. v mesecu.

Odgovor naročnika:
Prvi in drugi odstavek 7. člena v krovnem okvirnem sporazumu se spremeni, tako da se glasi:
»Posamezni naročnik bo v primeru vključitve, spremembe ali izključitve merilnih mest dobavitelju posredoval vse načrtovane spremembe, za katere naj bi bila zahteva oddana na SODO vsaj osem dni pred oddajo zahteve za spremembo na SODO.

V primeru izključitve oziroma ukinitve merilnega mesta oziroma spremembe na merilnem mestu, mora posamezni naročnik obvestiti dobavitelja in/ali dobavitelj posameznega naročnika najkasneje v roku osem dni po dnevu, ko je bil obveščen o izvedeni spremembi.«

Naročnik bo pred podpisom krovnega okvirnega sporazuma pripravil čistopis dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu s predmetnim odgovorom.


7. 11. člen Okv. sporazuma, 6. člen Posameznega okvirnega sporazuma
Zapisano imate, da lahko naročnik od dobavitelja kadarkoli zahteva posredovanje podatkov v obliki poročila o izvedenih dobavah (realizaciji) in podatkih o merilnih mestih.
Prosimo, da navedeno korigirate tako, da dobavitelj lahko največ enkrat v tromesečju pozove dobavitelja za posredovanje tovrstnih podatkov.

Odgovor naročnika:

V delu, ki se nanaša na 11. člen krovnega okvirnega sporazuma:
Naročnik predvideva, da je potencialni ponudnik z zapisom »Prosimo, da navedeno korigirate tako, da dobavitelj lahko največ enkrat v tromesečju pozove dobavitelja za posredovanje tovrstnih podatkov.«, mislil »Prosimo, da navedeno korigirate tako, da naročnik lahko največ enkrat v tromesečju pozove dobavitelja za posredovanje tovrstnih podatkov.«

Predmet krovnega okvirnega sporazuma je »Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom« posameznim naročnikom, ki jo bo dobavitelj dobavljal odplačno. Odplačnost pogodbe pomeni, da pogodba ustvarja vzajemne obveznosti za obe stranki pogodbe (tako za dobavitelja, ki dobavlja električno energijo, kot za posameznega naročnika, ki dobavljeno energijo plača); vsaka pogodbena stranka se tako zaveže, da bo opravila izpolnitveno ravnanje v zameno za drugo izpolnitveno ravnanje.

Zapisano pomeni, da mora dobavitelj imeti podatke o tem kateremu posameznemu naročniku je dobavil električno energijo po vrsti odjema in koliko le-te v določenem obdobju, da izstavi pravilno račun. Naročnik tako ne zahteva posredovanje podatkov, ki jih dobavitelj ne vodi sproti.

Naročnik nadalje pripominja, da si krovni naročnik navedeno pravico pridržuje, saj statistične podatke potrebuje (med drugim) zaradi njegovih bodočih postopanj pri predmetnem javnem naročilu in v prihodnjih postopkih javnega naročanja, ki bodo zasnovani v zvezi s tem predmetom.

Glede na navedeno dokumentacija v zvezi z oddajo naročila ostaja v delu 11. člena krovnega okvirnega sporazuma nespremenjena.

V delu, ki se nanaša na 6. člen posameznega okvirnega sporazuma:
Prvi odstavek 6. člena posameznega okvirnega sporazuma se spremni, tako da se glasi:
»Dobavitelj bo skrbniku tega sporazuma letno, na njegovo zahtevo posredoval podatke o porabljeni električni energiji za preteklo leto.«

Naročnik bo pred podpisom krovnega okvirnega sporazuma pripravil čistopis dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu s predmetnim odgovorom.


6. člen Posameznega okvirnega sporazuma zadnji odstavek
Prav tako se zaveže, da bo naročniku posredoval podatke, ki so navedeni v krovnem sporazumu za primere iz 13. člena krovnega okvirnega sporazuma, ko gre za napake in izpadle količine, ki se poračunajo pri naslednjih obračunih.
Posebej dobavitelj za takšne primere ne more posredovati podatkov naročnikom. Lahko pa jih naročnik sam razbere iz posredovanih podatkov o realizaciji-prosimo za črtanje te navedbe.

Odgovor naročnika:
V četrtem odstavku 6. člena posameznega okvirnega sporazuma se sklic na »13. člena krovnega okvirnega sporazuma« zamenja z »12. člena krovnega okvirnega sporazuma«. Naročnik bo pred podpisom krovnega okvirnega sporazuma pripravil čistopis dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu s predmetnim odgovorom.

Določbo 6. člena posameznega okvirnega sporazuma je potrebno brati enovito. Bistveno je, da posamezni naročnik razbere bistvene podatke od dobavitelja posredovanih podatkov. Dokumentacija v zvezi z oddajo naročila ostaja v tem delu nespremenjena.


8. 12. člen Okv. sporazuma, 1. odstavek
1. vprašanje:
Dobavitelj mora posameznim naročnikom sporočati merilna mesta in porabo, kjer se obračunava energijo po dejanski rabi in kjer se plačuje po ocenjeni mesečni porabi.
Dobavitelj tega ni dolžan sporočati posameznih naročnikom, saj je način obračuna naveden na posameznih računih.

Odgovor naročnika:
Dokumentacija v zvezi z oddajo naročila ostaja v tem delu nespremenjena.

2. vprašanje:
3. odstavek in 15. člen, 3. odstavek prosimo za spremembo za prejem podatkov do 15. dne v tekočem mesecu. Od SODO je namreč odvisno, kdaj dobavitelju podatke posreduje

Odgovor naročnika:
V tretjem odstavku 12. člena krovnega okvirnega sporazuma in v tretjem odstavku 15 člena krovnega okvirnega sporazuma se besedna zveza »do 10. dne« zamenja z »do 15. dne«.

Naročnik bo pred podpisom krovnega okvirnega sporazuma pripravil čistopis dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu s predmetnim odgovorom.


9. 13. člen Okv. sporazuma
Cena tarifne postavke električne energije vključuje postavko cene za dobavljeno električno energijo in vse (morebitne) stroške mesečnega nadomestila za vodenje merilnih mest kakšni stroški so s tem mišljeni?

Odgovor naročnika:
S stroški mesečnega nadomestila za vodenje merilnih mest so mišljeni pavšalni oz. fiksni stroški poslovanja, ki jih dobavitelji (običajno) zaračunavajo posebej, običajno v fiksnem znesku za posamezno merilno mesto. Pod te stroške štejemo primeroma: nadomestilo za vodenje, evidentiranje, izdajo in obdelavo računa ter podporne storitve.

10. 15. člen Okv. sporazuma, 4. odstavek
Posamezni naročniki s posameznimi neposrednimi sporazumi samostojno določijo način izstavljanja računov.
Kaj je mišljeno s tem? V kolikor gre za to, ali se bodo izstavljali skupni ali ločeni računi (el. energija in omrežnina) za posamezna MM po naročnikih, prosimo za poenotenje, ali bodo imeli vsi skupne (el. energija+omrežnina) ali pa vsi ločene račune.
Prosimo za opredelitev.

Odgovor naročnika:
15. člen krovnega okvirnega sporazuma je potrebno brati enovito. Četrti odstavek 15. člena krovnega okvirnega sporazuma se navezuje na tretji odstavek 15. člen krovnega okvirnega sporazuma, kjer je določeno, da bo dobavitelj e-račune posameznim naročnikom izstavljal enkrat mesečno na naslov, določen v posameznem neposrednem sporazumu. Posamezni naročnik bo lahko v posameznem neposrednem sporazumu določil, da se računi izstavljajo upravniku.


11. 18. člen Okv. sporazuma, 5. odstavek
V kolikor bo v drugem pogodbenem obdobju izbran drugi dobavitelj, kot v prvem pogodbenem obdobju, bodo morale biti sklenjene nove pogodbe, saj novi dobavitelj ne more sklepati aneksov k pogodbam, ki jih je sklepal nekdo drug. Prosimo za korekcijo.

Odgovor naročnika:
Iz petega odstavka 18. člena krovnega okvirnega sporazuma izhaja, da bo v ponovnem odpiranju konkurence, v primeru, da bo izbran drug dobavitelj, sklenjen aneks k krovnemu okvirnemu sporazumu med krovnim naročnikom in novim dobaviteljem.

Posamezni naročniki pa bodo sklenili nov neposredni sporazum z novo izbranim dobaviteljem.

Glede na navedeno dokumentacija v zvezi z oddajo naročila ostaja v tem delu nespremenjena.


12. 19. člen Okv. sporazuma, 3., 4. in 5. odstavek
Izbrani dobavitelj mora predložiti naročniku najkasneje v roku 20 dni pred datumom začetka dobave električne energije (1. 5. 2022) zavarovanje za dobro izv. pog. obveznosti v višini 1 % (enega odstotka) vrednosti (v EUR s trošarino in z DDV) za ocenjeno količino električne energije po krovnem okvirnem sporazumu za obdobje 28 mesecev.
Prosimo za korekcijo vrednosti in sicer na 1% vrednosti (v EUR z DDV) za ocenjeno količino električne energije po krovnem okvirnem sporazumu za obdobje 28 mesecev - brez trošarine, saj ta ni predmet razpisa.

Odgovor naročnika:
Določilo krovnega okvirnega sporazuma v vsebini, da se zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti obračunava v višini 1 % (enega odstotka) vrednosti (v EUR s trošarino in z DDV) za ocenjeno količino električne energije po krovnem okvirnem sporazumu za določeno obdobje, ni sporno. S stališča pravil javnega naročanja je pomembno, da določila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ne postavljajo neupravičenih oziroma diskriminatornih zahtev, ki bi določenemu krogu ponudnikov onemogočale predložitev ponudbe. Pogodbeno določilo ima enak učinek na vse potencialne ponudnike, oziroma ne diskriminira nobenega izmed njih - vsi ponudniki se bodo z oddajo ponudbe zavezali enako. Prav tako pogodbeno določilo ne krši kogentnih določb Obligacijskega zakonika (v nadaljnjem besedilu: OZ) ali določil ZJN-3. Izhajati je torej potrebno iz tega, da ni v nasprotju z OZ niti z ZJN-3, da bo izbrani ponudnik (tj. dobavitelj) z naročnikom sklenil krovni okvirni sporazum, v katerem je zavarovanje za dobro izvedbo določeno tako, da dobavitelj slednje predloži v višini 1 % (enega odstotka) vrednosti (v EUR s trošarino in z DDV) za ocenjeno količino električne energije po krovnem okvirnem sporazumu za določeno obdobje, tako kot je to naročnik določil v vzorcu krovnega okvirnega sporazuma.

Glede na navedeno dokumentacija v zvezi z oddajo naročila ostaja v tem delu nespremenjena.


13. 20. člen Okv. sporazuma
Prosimo za opredelitev, za kakšne izključne krivde dobavitelja bi naj šlo.

Odgovor naročnika:
Predmetna določba opredeljuje pogodbeno kazen, ki jo naročnik lahko zaračuna dobavitelju v primeru zamude pri začetku izvajanja obveznosti, določenih s tem krovnim okvirnim sporazumom (dobava električne energije) po izključni krivdi dobavitelja.

V hipotetičnem primeru, navedeno pomeni, da, če dobavitelj s 1. 5. 2022 ne prične z dobavljanjem električne energije, lahko naročnik zaračuna pogodbeno kazen zaradi razlogov oz. okoliščin izključno na strani dobavitelja, ki bi jih slednji mogel predvideti in mogel preprečiti. Torej za nastanek takšnih okoliščin, zaradi katerih dobava električne energije ni izvedena in je kriv izključno dobavitelj.


14. 24. člen Okv. sporazuma
Naročnik lahko odstopi od krovnega okvirnega sporazuma. Odstopni rok je tri mesece in začne teči naslednji dan, ko dobavitelj prejme pisni odstop.
Kakšni primeri možnosti odstopa od Okv. sporazuma so tukaj mišljeni? Ali se nanaša ta člen na 30. člen Okv. sporazuma? Prosimo tudi za dopolnitev v RD in Okv. sporazumu.

Odgovor naročnika:
Predmetni prvi odstavek 24. člena krovnega okvirnega sporazuma se briše. Naročnik bo pred podpisom krovnega okvirnega sporazuma pripravil čistopis dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu s predmetnim odgovorom.


15. 9. člen Posameznega okvirnega sporazuma
Prosimo za črtanje tega člena.

Odgovor naročnika:
Predmetni 9. člen posameznega okvirnega sporazuma se briše. Naročnik bo pred podpisom krovnega okvirnega sporazuma pripravil čistopis dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu s predmetnim odgovorom.


16. Predračun naj vsebuje možnost opredelitve cen ločeno po posameznih obdobjih:
1.5.2022-31.12.2022,
01.01.2023-31.12.2023.
01.01.2024-31.08.2024.
Predlagamo tozadevno spremembo in korekcijo ponudbenega predračuna.

Odgovor naročnika:
Oblikovanje ponudbene cene je avtonomna pravica vsakega ponudnika, ki ponudbeno ceno oblikuje v skladu s svojimi poslovnimi odločitvami. Svobodno določanje cen je ena temeljnih značilnosti konkurence na prostem trgu, kjer praviloma velja, da lahko ponudnik ponudi poljubno visoko ceno, če jo trg le sprejme, lahko pa tudi poljubno nizko, če mu takšna cena (še) zagotavlja obstoj na trgu. S ciljem vzpostavitve konkurenčnosti je zato potrebno ponudniku omogočiti, da ponudi najbolj konkurenčno ceno, kot jo je sposoben v določenem trenutku, glede na vsebino in okoliščine predmetnega javnega naročila. Naročnik je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je na voljo vsem morebitnim ponudnikom pod enakimi pogoji, določil enaka izhodišča za vse morebitne ponudnike (tj. ponudbene cene so fiksne ves čas trajanja tega krovnega okvirnega sporazuma, spremenijo se lahko le, ko se izvede ponovno odpiranje konkurence), oblikovanje ponudbene cene pa je v sferi ponudnika in predstavlja njegovo poslovno odločitev. Tako bodo lahko ponudniki tudi v tem primeru (če se bodo seveda odločili sodelovati v postopku oddaje predmetnega javnega naročila) rizik, ki se nanaša na zagotavljanje fiksne cene, vkalkulirali v ponudbeno ceno.

Glede na navedeno dokumentacija v zvezi z oddajo naročila ostaja v tem delu nespremenjena.


17. Pogodbe se naj dajejo v podpis samo v dveh izvodih.

Odgovor naročnika:
V pristojnosti vsakega posameznega naročnika je, da v skladu z lastnimi internimi predpisi določi, v kolikih izvodih potrebuje posamezni okvirni sporazum.

Glede na navedeno dokumentacija v zvezi z oddajo naročila ostaja v tem delu nespremenjena.
Datum objave: 27.08.2021   08:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosim za objavo seznama kjer bo točno razvidno katera merilna mesta pripadajo določenemu naročniku, saj to tudi služi za kasnejšo kontrolo pri Posameznem okvirnem sporazumu, kjer je seznam merilnih mest tudi priloga le- tega.Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik pojasnjuje, da so merilna mesta »živa« in se v času trajanja objave naročila, kot tudi v času trajanja izvajanja krovnega okvirnega sporazuma, spreminjajo. Naročnik si na tej podlagi, v skladu z določili 2. točke dokumenta »Navodila gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe za javno naročilo po odprtem postopku z oznako ODEL-18/2021«, pridržuje pravico do povečanja ali zmanjšanja merilnih mest pri posameznih naročnikih. Izkušnje iz preteklih naročil kažejo, da objavljen seznam merilnih mest pri posameznih naročnikih, ni v celoti enak ob podpisu krovnega okvirnega sporazuma. Za potrebe pridobitve natančnejših podatkov za pripravo ponudbe, pa je naročnik za potencialne ponudnike kot del dokumentacije v zvezi z oddajo naročila priložil pooblastilo, s katerim si lahko potencialni ponudniki pridobijo podatke za vsako merilno mesto pri Sodo sistemski operater Distribucijskega Omrežja z električno energijo, d.o.o.. Na podlagi tega ni potrebe po objavi seznama merilnih mest po posameznih naročnikih.

Glede na navedeno dokumentacija v zvezi z oddajo naročila ostaja v tem delu nespremenjena.Datum objave: 27.08.2021   09:31
VPRAŠANJE
V seznamu posameznih naročnikov so vpisani Zavodi za prestajanje kazni , ki pa niso davčni zavezanci in ne morejo imeti posamične pogodbe . Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR
Spoštovani,

ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA CELJE, ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA DOB PRI MIRNI, ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA IG PRI LJUBLJANI, ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA KOPER, ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA LJUBLJANA, ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA LJUBLJANA - ODDELEK NOVO MESTO, ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA LJUBLJANA - ODPRTI ODDELEK IG, ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA MARIBOR - ODDELEK MURSKA SOBOTA in PREVZGOJNI DOM RADEČE, ki so na Seznamu posameznih naročnikov za skupno javno naročilo: »Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom« z oznako ODEL-18/2021, so davčni zavezanci.

Davčno številko imajo navedeni subjekti enako in enako kot UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ (Davčna številka: SI 26731622).
Datum objave: 30.08.2021   11:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosim za odgovor, kaj se zgodi če po krivdi posameznih naročnikov ne pride do zamenjave, oz. če zaradi finančnih težav odstopijo od pogodbe. Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Spoštovani,

dolžnost posameznih naročnikov je, da kot skrbni gospodar pravočasno uredijo potrebno na svoji strani za nadaljnjo nemoteno dobavo električne energijo v skladu s krovnim okvirnim sporazumom. V hipotetičnih primerih, kot sta navedena se uporabi določba 27. člena krovnega okvirnega sporazuma: »Pogodbeni stranki bosta pri tolmačenju posameznih določb krovnega okvirnega sporazuma ter za ostala razmerja in vprašanja, ki niso urejena med pogodbenima strankama po tem krovnem okvirnem sporazumu, uporabljali Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) v delu, ki ga ta zakon ne ureja, pa se dogovorita, da bosta uporabljali Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 uradno prečiščeno besedilo, 64/16 odl. US in 20/18 OROZ631).«.