Dosje javnega naročila 005392/2021
Naročnik: DOM UPOKOJENCEV IZOLA - Casa del pensionato Isola, Kosovelova ulica 22, 6310 Izola - Isola
Gradnje: Vzdrževanje objekta na lokaciji Vila Napoli v Portorožu za naselitev socialno varstvenih programov Doma upokojencev Izola - Casa del pensionatio Isola
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 5.485.276,76 EUR

JN005392/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 05.08.2021
JN005392/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.09.2021
JN005392/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 16.09.2021
JN005392/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.10.2021
JN005392/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 14.11.2022
JN005392/2021-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 14.11.2022
JN005392/2021-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 24.11.2022
JN005392/2021-Dod04 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 24.11.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005392/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 151-398839
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DOM UPOKOJENCEV IZOLA - Casa del pensionato Isola
Kosovelova ulica 22
6310
SI044
Izola - Isola
Slovenija
Lara Žigon
lara.zigon@du-izola.si
+386 56100200

Internetni naslovi
http://dom-izola.si/
http://dom-izola.si/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/409447/prva.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5316
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje objekta na lokaciji Vila Napoli v Portorožu za naselitev socialno varstvenih programov Doma upokojencev Izola - Casa del pensionatio Isola
Referenčna številka dokumenta: 2021/1
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževalna dela v Vili Napoli v Portoroču skladno s projektno dokumentacijo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževalna dela v Vili Napoli v Portoroču skladno s projektno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno z gradbenimi uzancami
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt sofinancirata RS in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 9
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
podano v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.08.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.08.2021   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.08.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DOM UPOKOJENCEV IZOLA - Casa del pensionato Isola
Kosovelova ulica 22
6310
Izola - Isola
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.08.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.08.2021   11:53
PZI dokumentacija bo zaradi velikosti datotek naložena na internet stran naročnika.

Datum objave: 06.08.2021   11:54
Ogled je mogoč do dne 17.8.2021. Za ogled se morate najaviti na e-mail: lara.zigon@du-izola.si.

Datum objave: 06.08.2021   11:54
VPRAŠANJE
Pozdrav

V RD je navedeno , da je predviden ogled objekta 22.3.2021. Verjetno gre za napako. Prosimo , da objavite pravi datum in tudi za kontakt glede najave

ogleda.

Za odgovor se vam lepo zahvaljujemo.

ODGOVOR

Ogled je mogoč do dne 17.8.2021. Za ogled se morate najaviti na e-mail: lara.zigon@du-izola.si.


Datum objave: 06.08.2021   11:55
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo PZI dokumentacije.

ODGOVOR

PZI dokumentacija bo zaradi velikosti datotek naložena na internet stran naročnika.


Datum objave: 09.08.2021   11:08
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo kulturnovarstvene pogoje ZVKDS OE Piran.


ODGOVOR

Pogoje bomo objavili na spletni strani naročnika poleg projektne dokumentacije.


Datum objave: 09.08.2021   11:09
VPRAŠANJE
Prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe. Za podaljšanje prosimo, ker v tako kratkem času ne uspemo preučiti PZI dokumentacije, kar je potrebno, glede na to, da je obračun po načelu »funkcionalni ključ v roke«. Glede na to, da je veliko podizvajalcev in dobaviteljev na kolektivnih dopustih, imamo tudi težave s pridobivanjem ponudb. Iz teh razlogov, vas prosimo za ugodite naši prošnji.

ODGOVOR

Roka za oddajo ponudbe žal ne moremo podaljšati, saj smo vezani na porabo EU sredstev.

Datum objave: 13.08.2021   07:41
VPRAŠANJE
Pozdrav

Ali boste kot ustrezno upoštevali tudi reference pri objektih nizke gradnje , ki je v manjšem delu tudi vsebovala izvedbo del na objektu visoke gradnje .

ODGOVOR

Glede na specifičnost objekta se bodo upoštevale reference pri izvedbi del na objektih po standardni klasifikaciji CC SI 11302 (rekonstrukcija ali novogradnja). Reference, ki bodo zajemale nizke gradnje, ne bodo priznane. Ta pogoj velja za vodjo del, kakor tudi ponudnika.


Datum objave: 13.08.2021   07:41
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za spremembo pogoja, da mora imeti ponudnik bonitetno oceno najmanj SB5 ali boljšo in sicer na način, da bo moč izkazovati ustrezno ekonomsko in finančno sposobnost (bonitetno oceno) tudi z bonitetno oceno SB6.

ODGOVOR

Naročnik tega pogoja ne bo spreminjal.

Datum objave: 17.08.2021   22:15
VPRAŠANJE
Spoštovani

Vezano na dokazovanje kadrovske usposobljenosti vodje del oz. po veljavni gradbeni zakonodaji vodje gradnje naprošamo naročnika , da kot ustrezen reference vodje gradnje prizna tudi referenc na stavbah splošnega družbenega pomena po standardni klasifikaciji objektov CC SI 126 , ki so po vsebini in vrsti del primerljivi z deli po RD .
Prosimo za soglasje.

ODGOVOR

Soglašamo.